Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1870

r llotterdam H Mulder Vcnlo K Wouiknbntf WaddingBTcen v d Laan mej Jungeneel i eveuhuizen J Lohtean niet Termeld MARKTBERICHTEN Gouda 16 Juni Bg goeden omzet werden merkelijk hooger prijzen betaald Tarwe Poolsche per 2400 kilo 360 Eoode Kleefsche ƒ 336 Zeeuwsehe per hectol ƒ 10 75 ik ƒ 11 Mindere soorteu 9 50 4 10 Kogge puike Zeeuwsehe ƒ 7 ü 7 80 mindere ƒ 6 S0 f 7 26 Gerst winter 5 60 ü 70 j omer ƒ 5 26 a 6 60 Haver korte 4 u 5 Lange ƒ 8 76 a 4 50 Boekweit Kr per 8100 kilo van ƒ Ï60 ƒ 876 Bruiueboouen ƒ 11 ü ƒ 14 50 Witte 13 n 14 Hennepzaod 10 60 Hoewel d aanvoer ter veemarkt gering wa ging alles traag van de liand Magere varkeus en biggen alsmede schapen en lammeren mede zeer lusteloos Kaas Aangeroerd 06 partyeu prijs 26 0011 27 00 Ooebolcr ƒ 1 20 i ƒ 1 26 Wciboter 1 84 11 1 14 Burgerlijke Stand tJmoHi h 19 Inni Wiüemina en Goollje ouders H van Willigen in C v nn dor Starre 14 AJrinnua ouders J llniiiis en M I ucve 15 AJalberta Helena Francino ouders S J IVinsenberg ru M an üvrKi EiiES U Juni T von der Kiud wed O Smit SI j 16 A van Dorst 8 m fiFir WD 15 Juni J van Uuon en C j niirii J l elix UI C Ernst V van Leeuwen en A M i u J V M van dor Venen L Uouthoorn K de i er en J V van Steel ADVERTmWTIEWi Be iille j van een Zoon A SMITS VAK Leent WoBUDEN 14 Junjj 1870 Eenigc hnniigeving Slijoi en MaagpiUen Peze PILLEN die sinds vele jal en met het beste gevolg tegen de Slijm en als maOlt erStorkond gebruikt worden door hare werking spijsvertering zoor bevorderen byzonder goed egcu de gal en zeer zacbt laXOrOnd zyn zijn legen 32 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrygbaar by de nrfolgtHilo Heeren Ic Amsterdam M Ch ban Ce Droogislcn Heilige weg ün 321 en Huidenstr KK 278 Bleiswijk S V d Kraals Bodegraven B Versloot Bommel Z ili J v d Vegle Delft K VVilsohuf Heltshaven J Koch Deventer Gebroed Timnn Dirksl ind D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Schonk op do Hoogstraat a Gravensandc W v il Boom s Hage Visser in de Spuistraat Ihrdcrwijk A Grcidanus Haastrecht K Oosterling Lcijden J T ïeiburgh Haaricmmerstr Moordrecht O II Post Oudewater H J Ivuijper Kütlerdnm v Santen Kolff korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A H Bombouls Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F Altenn op den SteenWeg ov r de on kerstraat n S72 Vlaai dingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zgn door sa i f Oouda alleen en uitsluitend verkrQgbaa guLld bQ den Heer L SCHENK op de HoogBtraat LET WEL Om elk ilooaje der echte en eiuts onheugelijke jaren gebruikte Slijm en MaagpUlOn is eeu biljet vooVzieu met de handcockeiiing van i J SCHREUDER apotheker welke handtcekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op Ie zijn en zieh te wachten voor het gebroifc van eeu namaak sel datmrnirachl in omloop to brengen 43 allo naaisters echter verklaren dat hoeo ioangenaam 1 dit peraas lianr ook ia den begiune arudeed ijl de seliadelüke gevolgen er uict moer van hebbeu j ouderTondtn uadat zy aan het gebruik vau de machiue gevvcnd waren X under bepaald te willen verzekeren dat denaaimachine niet de oorzaak is vau sommige 7 enuwaandoeninpcn cu van ecu ziekelijke ovcrprikkelii g is l ccni iic vau ounlcel dat de waarueuiiusou overdit oudtruerp in het licht gegeven volstrekt gee iewaarde hnblieu Slechts zelden zijn de ziekten waarover meu klaagt door do uanimachiue teweeg gebracht fiwoou jk zijn ze aan andere ganioh veraohillemle oorzaken toe te schrijven Deeaisne verkiest de machinea met één trapperboven die met twee trappers en is van opinie datiln m3chiu naaister die aan de eerste irevrcnd is mits zij uiet overwerkt sy evea gei ond ai zgu uj ide jiaaister die geen machine gebruikt Onder acht cMwintig vrouwen tusaoheu de nchltieu en veertigjaar die drie of vier uren daags met eeu machiue I uaaiou heeft Deeaisne er geene aangetroffen die geleden had onder bet gebruik van dat werktuig Ö N D ÊRJSKMÏ Ng¥n van alle soort rijn vau ümstandijjhcden afhankelijk Dikwijls in het gewone leven riskeert men groote Sommen zondor dat daarvoor naar evenrciligheid üe kansen eijn geboden Een gelukkig llesultaat is aan iedereen welkom Zoo moet VOOr allen welke gaarne aan solide Ondernemingen deel nemen de advertentie van Int lïcl renommccrdc huis van S StelndOCkOF Comp in Hamburg in ons blad van heden van bijzonder belang aijn want bier handelt hei icli iim ecu door deu staat gcguar indcorde ca op de grouiale en v iste groudslageu nnngclegde gelden vi rioling dewelke door hare voordcelige lurichling bij naar verhouding een geringe inzet pronte wiiistkaiiben lanbiedt xemeiigde Berichten OÏO CH De eerste stoom ijB fabriek is U Hatavia in ucrking gc mlfii fii i tavc Klourcus is te Athcno finnpikomcn Fi m hci ft al vier blauwtjes voor de jongcjuEvroiiw llispania gcloopru mam liij wanliooiH met om cimlL lijk icmautl Ui vnut ii miU het huishouclcn wam vooraf iit orile U lücü j 4 Vülg i van oiivoor ioIitipliLid is iu de Vecncii nabij Appelsclia brand outbtaan waardoor veel met boekweit bezaaide akkers ziju vcniicUl Tc Stuttgart alwaar iu do Aan de bekende jaarlijksrUü bpritigproccssic te Enteraaeh licbben 10823 jjorsoncn declf enomcii Een Amcrikaansch blad deelt zijne gemengde berichten mede oiidtr het opBrhrift mOUZo chiguon vEUGADEËInG van den qÊmEENTEUAAD Dinsdag U Juni Trgi nwoordig de huercn du Giavf voorï Vinily Inijrton PrinCD Drogganr Uomy Burhncr Drooplecvor Kist cii Koek Do uotnloii dev vorigo vergadering worden gelezen en gearresteerd Ziju iiigokomoii Drie dispoaiticii van bb Gedeputeerde Staten ah houdende lunclitiging ccner nangevrnngdc ovorerlirijving notif 2 houdende i chtiging om met den raad der goiucente 3 Hoa h in overleg te treden tot intrekking van het reglement en vrachttnrief in hot veer s Boseh 5ouda B en W stellen voor hieraan govolg te geven wnarmodo do vergadering zieh vereenigt 1 houdeudo goedkeuring Mo hot raodsbeslait tot onderhoiidBchc aanbrstediug van don bo ve ibouw der J Knttcubrug ahracdo tot ho aauvonrflen van het gelegateerde door incj de wed Feugcn notif oen ndrra van jv 3 Trijbita Zn verzoekende vergunning voor 3 jaren vier juetera grond voor ïijne woning in gebruik te niogou iicui n tegen recognitie B on V ziju van oordeel otn hierop nfr ijzend to brsehikken Nadat de beoi Uuchuer in gdijkeu lin sprak eu er den voorzitter op attent maakte dat door gen firma dikwijls do straat btlcoimerd word is op het votioek afwyxend beschikt mot algemoeuo stemmen een adres van Cosijn Co lieh bcklogrode dat zy mtgesloten zijn gowordca van de medsdinging win don bouw der i Kattoubrug en vorzocliende nnor Jen houw van het stoomwerktuig in deu kleinen volmolen to mogen mededingen Do r don oorzittcr wordt voorgesteld hierop afmjzcnd to bcsrh ikken daar dit werk door de comra von fabricage in iSpril jl to da was opgedragen aan Schutte to Amsterdam De heer Koek zoude het goedvinden indien het mogelijk WB9 bon te laten mededingen Dn heer I uytcn vroeg ii lirhting omtrent die optlraeht van de coum van fabrirage nadat dcz j door den voorzitter gegeven was is op het verzoek afwijzend beschikt met slgeniecnc stemmen Aan do r rde ia ccno verordening op het zuiver houden van wateringen looten en andere wateren die aan bijzondere personen toobfihoorcn Ue voorzitter dringt aan op eeoo dadelijke behandeling doch do heer I uyten i er tegen om eeue verordtmug zoo luanr ondoordncLt te behandelen en Helt voor die ter visie te le gin on in Je corsUolKemlo veigadering Ie hi haiiJeli ii dit vüurstel iiitt geiKKg iani ondiTöteiiiid wurJende gaat men tot de dadelijke bebaiiJeling over Na leiiog worden mt 1 lu 4 ceuigsiius gewijzigd en daarna de verordening net ulg etemmon aaagcnomeu behalve die vun deu boer liuytou die zich buiten stemming hielJ Uoor den voorzitter wordt ntcJegoJeeld cene vergunning v n bh Gcdcputecrda Staten tot het plaatsen van een stuomgumaal iu Jen kiemen volmolen en word n gelezen de voorwaarJcn tot verhuriug van dien volmolen Na eenigc disousaicn over het in gebruik stellen Jaarvan eu eeuige kleiue wijzigingen in de redactie zijn Je voorwaurJcu goedgekeurd met algemeene steinnieu behalve die an den heer buehsor Jic gedurunde do bwrnnJaliiging de vergadering verliet liet kohier der ploatselyko directe belasting uov hctdienat1870 waarop gccuo hcdenkingcu waren iiigekumcn i met algemeene stemmeu goedgekeurd Machtiging wordt verleend tot uitvncruig zonder resumtie waarna du oiHinbare zitting wordt opgeheven 1 1 i i Farijs 15 Juui Uel Journal O Jciei meldt dat de heeren de Montholon ru Bounce tot dos ver gezanten te Lissabon en te Koustantinopel benoemd I zijn tot senatoren De heer de Laguèronuière is benoemd lot gezant te Roustantinopel do heereu Armaud Uerthiimy en l revoat IWadol lot ge anlcn j Ie Lissabou te Brussel eu te Washington Het hooge hof vun justitie zal deu ISdcn Juli I te IMois bijceuküincu Qont ISJuni J5y de ballotage heeft van Kerckhove van Dentcrghem liberaal caudidaat de zege behaald Brussel l Juni Daar do liberale en niet iliberale krachten iu de kamer van nfgevaarcligden op dit Qogenblik genoegzaam tegen elkander opwe jgen en de oppositie uit heterogene bcstaiiddeeleuis samengeiicid wordt eeue ontbinding der kamer I te gnmoct gezien 1 Washington 15 Juni Uit een boodsch np van j rant a in het congres blijkt dut do insurgci ion op oba geen vorderingen maken van beide kanten wordt de worsteling niet barbaarschhcid voor gezet e opstandclingcii Inchien Amerika in de i 1 zaak te betrekken mu ir de opstand is in iuternalio nalen vm niet nis imrlug Ic beseliouwen Zijn er rcchlen van Amcrikainisehe onderdanen door Spanje geschonden dnii moet dit als eenc afzouderlijke quaestie beschouwd worden I Parijs 15 Juni Het omw 0 ci maakt bckcud dal de keizer tioiicn morgen den ministerraad heeft gepresideerd Er loopt eeu gerucht dat pril s ISonaparie ziek is Parijs U Juni Na een langdurige discussie heeft Ie kamer het wetsontwerp lot afschading van i het dagbladzegel met vermindering van slechts ctn centime voor het jaar 1871 niet 1G5 tegen 9 st aangenomen Ingezonden HEKINNEBING Was ons muiindagavond eeu pcnotrijke avondbereid door liet goed gekozen en gevarieerde programm i van het korps muziekauien der dd Siduitterij de uitvoering daarvan overtrof allerverwnehling Als men in aanmerking neemt den weinigen tijd dic mcnschen wier maatscbappelyko betrekking hun uiet toelaat zich geheel aan muziekte wijden daarvoor kunnen afzonderen en de weinige middelen die hun daarvoor zijn locgesta in dan verdient dit korps allen lof voor den volhardeudcn yver en eeusgüzinde samenwerking waarmede het zich door eigen oefening in weinig jaren vaneen eer gebrekkig tot len vrij goed georganiseerdkorps verheven heeft Voor hen was het deviesvan t Goudsehc wapenschild het door de doornen tot de sterren een bezielend woord gewordenen ofschoon eij met rele andere korpsen uit onavaderland niet kunnen wedijveren toch wordt hundoor allo weldenkende Burgers lof toegebracht voorde belanglooio opoffering waarmede lij tot een edel doel samen iverktcu en lang nog zal men dien genotrollen avond herdenkende ook hen gedachtigzijn die voor de ramp te Bodegraven in Gouda het eerst hunne talenten offerden op het oltnar der meuschenliefde B Posterijen STAAT VAN NIET BEZORGDE BBIüVEN in DE Maand MEI 1870 W Deegcn Koster en de Labey G Daaffls P v ui Mook te Amsterdam A du Haan s Hage 1 h rcenks Haarlem J Koendcrs van Vliet Ilo lerd im J Commandeur Wognum E M de Groot LeidcnjW A firoeneweg Benschop M Gey