Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1870

f l Hofleverancier van Z M den Koning der Nederlanden TAPIJTEN Hiv niasche Doorniksche Deventer Velvet Kew Ijrussels Vilteu PJiocache olL Koeharen Cocos Manilla tapijten KARPETTEN FOIJEllS en HAAllDKLEEDEN in alle soorten Garen Spijkers Ouderlinnen en alle boiioodigdheden voor het leggen van Tiipi tou TAFELKLEEDEN Goblin Fluweelen Ripseu Lakensche Cacliemieren en Damasten tafelkleeden MATTEN Caoutchouc Stroo Cocos en Manilla matten VLOEEZEILEN in verschillende dessins n in de onmiddelijke nabijheid van het Station van den Nederl Rhjjn Spoorweg te GOUDA Derde Concert op ZONDAG 19 JUNI 1870 des avonds teii ö j ure door de Kapel der Afdeeling dd Schutterij Goüda 15 Cents entree in CoiinHintie Openbare Verkoopiiig op DINSDAG 21 JÜNIJ 1870 dos voorm ten 9 Ure vóór en in het HUIS in den Langen Groeneiidaal Wijk I n 58 te Gouda van een iBöiBm en verdere ROERENDE GOEDEREN waaronder dt GEREEDSCHAPPEN tot eene AARDAPPBLEN AFFAIRE behoorende Daags to voren to zien Versdi FACHNER en SELTSËRWATËR vulling 1870 heele en halve kruiken alsookNIZZAen TAPEL OLIE per flesch en maat te bekomen bji HESS C alhier en G J DE MOOIJ te Bodegraven WIJNHANDEL Van ALPHEN cii LEDEBOER te ROTTERDAM Adres A NORTIER Gouwe w jk C n 34 te GOUDA Pastilles uit de zouten van de koningWil helmsbron ner de Ems weten aanbevolen tegen maag zuur opris pen slechte spijs verteering gebrekkige ademhalingen en graveel In voorraad in yeplomheerde doo en met gebruiksaanwjjzing il 50 cents alleen oiivervalscht te Gouda bij J H BOERS te Rotterdam m allo Apotheken liE ADMlNiSTKAÏIE van ut UOTSl Rü NNliN TRAP KN GANGLOOPER Doorniksche Tapestrij Vilten Wollen Encrelsche J venter Smirnascho en Koeharen looper LINNEN OVERLOOPERB in verschillende kleuren AMERIKAANSCHE LEDER WASDOEKEN in alle kleuren voor het bekleeden van Rjjtuigeu Stoelen Kana és enz enz MEUBELSTÜFFEN Rips Damast Lasting Algériennos Zijde Oost Iudische zijde IJrocatel Cretonne Ba ijn Velour d Utrecht Trijpen Cotehne Lampas riut ï Moiré iSaaij Merinos enz PASSEMENTERIE voor gordijnenen meubels iMeii rcikc het t ortuiu de liand lOO OOO Thaler voui liet gelukkigste geval zal tlo uituwste grooto Gel deii irloting dewelke door de Uertoghth Braunschwciger andt s Utgeenug goedgekeurd ea geguaraodeei d ia als hoogste GevMn outhoudcD hr Hoidcn nlhiiilijk Ceninnen getrokken en in de loop vau ettelijke M laoden moeten naar luide vau het officiLclo l lau Sti ÜOÜ Gowmucn voorkoraeo ter voUedigeu besliaauig van dt o ijd er capitale Gcninncn vnu e cntueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 1Z 000 2 a 10 000 2 ïi 8000 3 a COOO 3 a 5000 11 a 4000 33 a 2000 154 a 1000 200 a 400 380 a 200 180 0 a 47 c De naustnaiidc tweede Gewm Trtkking dezer grootc van de Staat gpguarainle rdo Geldtn Vtrloting is van amtswege bepaald pi mts te hcbbpii op deu 4 en 5 JULl 1870 Do pnjs daarvau is voor 1 vieiendeets origmcel Iot thlr I s of f 2 75 c1 hulf 3 5 25 tegen contante iiiiendiug van hrt bedrag iedere coiumisaie zal oniuuldtlgk met dt meeste zorgvuldighfid worden uitgevoerd en een ieder verkrijgt van ous dö niet het wapen van don Staat voor ienne Ongiiitel lut eigenhandig Bij iedere bestelling zal het Tereischto officiecle plan grati worden bijgegtveu eu zenden wij aan odïc lnteressenten na iedere trekking ongevraagd de officieclc lijsten üe uitbetaling der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder wam borg van den slaat en kan door directe contante toezendingen of ook naar verkiezing der Interes senten door onite Correspondenten aan andere grootere plaatsen van Nederland worden voltrokken Onze debit is steeds vau geluk begunstigd en eerst kortclijlvb gcUdrn hadden wij alreeds weder ouder meerdere andere aan icnlijke Cewienen 3 maal de eerste Hoofd Treffers in 3 trekkingen luulcns de offitieclc bewijzen verkregen en zelf aan onze bclanghebbers nttbetaald Het IS to voorzien dut bij deze op den vasten grondslag gestelde Onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming met zekerheid kan itorden gerekend mcu gUiove derhalve wegens de aanstaande trekking alle orders en eommissien ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S Stelndecker en Comp Bank und Wechsel Geschaft in Hamhurg Aan ea Verkoop van ieder Staats Obligatie Spoorweg Actiën en Aanlehens Loose P S Alle Coupons en Banknoten worden in betuÜDg naar de geheele waarde aangenomen Bij contante zendingen door Fostwisael moet de Naam en woonplaats des afienders volledig op de Coupon aangegeven rn een bgzonder bestellingsbiief met Adres ingezonden worden Bfl vonnis der Arrondissements Regtbank te Rotterdam dd 13 April 1870 behoorlijk op de Expeditie geregistreerd zijn de echtgenooten JAN MOES BOOTenANTOINEïTASCHlEVEEN op beider verzoek verklaard te zijn gescheiden van tatel en bed met al de gevolgen daaroan bjj de Wet verbonden üe Procureur van de Reqmranten Mr VAN REESEMA WITTE MEUBELGORDIJNENvan TULE GUIPURE RANDNETELDOEK KANT ena Stores en Jalousien DEKENS Wollen Meubel Molton Pique en Keisdekens Behangselpapieren Baguette Randen Schoorsteenstukken in alle niogeljjke dessins Springveeren Paardenharen en Kapokmatrassen Geheel compleete bedden Gordijnlinnen Watertwist Tentlinnen Alle soorten van witte en gekleurde franje Mahonie Ebbenhouten Vergulde Garnituren voor meubelgordijnen Ve ulde Stoeltjes Tabouretjes Kiistallen deurplaten en verder al wat tot ameublement behoort Heden ontving ik bet treurig berigt uit Colmar by Straatsburg van het overlijden van den Heer G C WE RN INK oud 22 jaren W WERNINK Slotcmakcr en Co te Gouda KUNST MINERALE GENEESKRACHTIGE WATEREN en LIMONADE SIROPEN te bekomen by C THIM fi potheker te Gouda EAU GAZEUSE Spuitwater per syphon flesch f 0 12 per abonnement van 25 syphons f 2 50 EPILEPSIE vallen le zlekte Pr A QUANTE IN Wauendorf Wkstfaien Uü dnder en Falniekant van het eenige echte en wereldberoemde universeel Geneesmiddel tegen Epilepsie vallende ziekte epilept krampen bezitter van verscheiden Medailles van verdienste Prospectus ook uitstekende Hollandsche referenties en attesten bevattende gratis Brieven wederkeerig franco Bestellingen worden omgaande uitgevoerd Ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van PRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrflwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstoffen en bestanddeeleu zoowel als de gereed zgnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zijn steeds verkrygbaar gesteld bjj J J van DEii Sanden Banket en Koekbakker op de Grooto Markt te G ouda COBHESPÓNDENTIE Het ingeïondcn s tiik lan OS Mze t ordt niet gepinatst omdat het duariii aangevoerde van minder belang schijnt voor het algemeen Nadat eenmaal een onjuist bericht over dodaarbij behfiiideldc nak in ons blad was opgcnoraeu moostook ii later gevolgde uctiiieatie worden vermtld Dat de cop hare beurt wederom onjuist zoude iju Uykt uit tfiehrijven van OS M e met Goudu niuk vau V UiinkiQHU P iiiiil U ii i a ka I è k i Mi tséi winèmtikédfai iiihtehWi i ii w fella w af i gla 1 g g i it