Goudsche Courant, zondag 19 juni 1870

A mmnmMasm 1870 Zondag 10 Juni N0 908 iden iTNENvan TULE lliOEK KANT enz GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op dei dag der uitgave 1 Btte Randen lie mogelijke de sins pen en Kapokma bt Tentlinnen BI gekleurde franje tTgulde Garnituren Ibouretjes verdei al wat tot het treurig berigt van het oTerlijden RN INK oud 22 A WERNINK te Gouda I GENEESKRACHlONADE SIROPEN Apotheker te Gouda lit water per syphon oent van 25 syphons ilcn lezlekte TANTE Westfalen fciint Tan het eenige nilo universeel Ge ie vallende ziekte lil ter van verschei fOienste ttfkende Hollandsche bevaffevdf gratis KT inco Bestellingen trevoerd tt steer bij deze dat de 1 NZ STOLLWERCK ri or de zuiverheid van t n hare bewerking vrjj van de geneeskundige at de tot de bereiding lei bestanddeelen zoowel Jocoladen worden geana JBf ens de Consumenten cacao en suiker 1869 r HERM VOHL fiet regt aan te bevolen verkrijgbaar gesteld bij Banket en Koekbakker Gouda o N de¥tie i Mzc Hordt niet pplnnl t VHD miQ er bclacji svhijul ooy pi ren onjuist b richt ovlt de 1 bind was mimiiumcii mun t a Vünlfii vclnuld I ot dc c ii t cuude ijii hlijkt uit t vuil Uiiukmiiu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is ƒ 75 franco per post ƒ 2 Kennisgeving BUROEMEESTEa en WETHOÜDEBS van Gouda doen te weten dat ten gevolge van zijner Majesteits besluit van den 1 Augustus 1831 n 72 de dnnkdag of godsdienstige viering der overwinning van VVaterloo dit jaar op Zondag den 19 Junij zal plaats hebben en dat op Dingsdag den 21 dier maand aanvangende des voormiddags ten 10 ure eene algemeene collecte met opene schalen aan de huizen tal geschieden tot tijving van het fonds ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienst in het Koningr k der Nederlanden BUHfiEMEESTER en WETUOUDEUS uit bet jaarlijksch verslag van het hoofdbestuur van genoemd fonds gezien hebbende dat het bedrag der in bet vorige jaar gehouden collecte minder was dan vroeger en dat de uitgaven de inkomsten met de sanzieuiyke som Van ƒ 500O hebben overschreden zoodat het fonds meer dan ooit behoefte heeft aan ruime bgdragen vertrouwen dat de opbrengst der collecte zal klimmen opdat de onderstand aan bet groot aantal dcelgcregtigden kan verleend en de wenschen vervuld worden van vele oud militairen die met verlangen naar eenige ondersteuning uitzien Gouda 14 Jung 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVEK FORTUIJN DE CRAVE W L B KENNISGEVING De BUBGEMEESTEK van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den ijeer proviucialen inspecteur der directe belastingen te Kotterdam op den 16 Jung 1870 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het personeel over het dienstjaar 1870 71 n 1 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt ia zgnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van drie Maanden binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 18 Jung 1870 De Burgemeester voornoemd De GUAVE W P B BUITENLAND ENGELAND De voornaamste leden van het vorige bewind zgn ten huize van den heer Disraeli samengekomen om te overleggen hoe de conservative parig ten aanzien der aanhangige schoolwet zou dienen te handelen Na eene langdurige discussie werd besloten de voordracht der regeering te ondersteunen en de amendementen vnn de aanhangers der National Education League te beatiijdcn IpR an KR ijKT De municipale rnad van Liinchy departement de l Aisnc heeft icli md de kiezers drr gernocnloge ongen gevoeld om het voorbeeld van zoovele Btaatscorporatien en gemoedelgke burgen te volgen en en keizer een adres van gelnkwenscbing te zenden in zake het schandelgk complot enz enz Aan het slot van hun geschrift bidden zij den souverein hen onder zgue meest getrouwe onderdanen te rangschikken Maar niet tevreden met de hoogdravende betuiging hunner verkleefdheid gaan zg nog een stap verder en doen den keizer eenige afdoende middelen aan de hand om voor bet vervolg den opstand te ontwapenen en weerloos te maken Die middelen zgn dood eeovoadig zg liggen voor de hand twee we es en de zaak is in orde De eene wet moet bepalen dat de senstoren voortaan geenerlei bezoldiging zullen ontvangen en de andere luidt woordelgk aldus De opeenstapeling van tractemeoten op één hoofd zal verboden zgn de ta hooge bezoldigingen zullen te beginneu met de civiele Igst aanmerkelgk worden verkleind Langs dien weg zou men Uugzamerhaad da staatssohuld kunnen delgen en eene kas vnn voorzorg kuunen oprichten waaruit onverwachte rampen konden worden vergoed en bgzonder noodzakelgke uitgaven bestreden In één woord op die wij7e rou het vraagstuk hoe het best d belastingschuldigen te ontlasten worden opgelost De radicale linkerzijde heeft een wetsontwerpingediend waarbij de afschaffing van een aantal keizerlijke gerechtshoven wordt voorgesteld Deze afschaffing zou een bezuiniging van 1 200 000 francsten gevolge hebben Binnen kort zal zg nog eentweede ontwerp indienen dat de opheffing van eenaantal rechtbanken van eersten aanleg aanbeveelt waardoor eene besparing van zes it zeven millinenzou worden verkregen Het eigenlijke doel der partgmet beide voorstellen is echter om gelegenheid tebekomen de inrichting der rechlerlgke macht in topenbaar te bespreken en aan eene grondige kritiekte onderwerpen De wet op de drukpers overtredingen alwaarschijnlgk door den senaat onveranderd worden aangenomen De heeren Bouher en Baroche hebbentegen ingrgpende wgzigingen gewaarschuwd Dewet is te weinig liberaal dan dat de achtbare senaat zich niet zou begveren den hun gegeven wenkter harte te nemen Hetzelfde wordt verwacht tenaanzien van de in het wetgevend lichaam aa igeuomeuwet op de algemeene raden Bij al het gehaspel met de ministers in dekamer en den onzekeren sUnd van zaken verneemtmen weinig van den grooten keizer zelven Hijbestuurt niet meer zegt men hg is slechts assistent oud en jichtig zit hg in iju paleis heeft veelpgn laat de beurs dalen kaïi Duvernois niet ontvangen om hem over zgn artikelen tegen Ollivierte onderhouden kortom hg doet eigenigk niets en geeft zegt zgn vriend Figaro slechtsblgken van zijn goeden wil door bedaard en belangstellend te letten op de ondervindingen die zijnMinisters make De Keizer voegt het blad erbg maakt den indruk van iemand die in hetschuitjen van een luchtballon is gaan zitten terwglhij nog door de lijnen wordt tegengehouden Hijzal mei eerder met roppen Maakt los dan wanneer hij zeker weet dat de lieden auu wier hoedehg zich overgeeft goed met ie znken weten om tegauu ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nonuners VIJF CENTEN BELGIË De uitslag der verkiezingen is een groote teleuistelling voor de liberalen De kerkelijkeu hadden evenmin gerekend op zulk een zege als de liberalen OB zoo beslissende nederlaag 12 liberalen ign niet herkozen en daar thans de Kamer 74 liberale en 50 clericale leden telt is de meerderheid geheel vervallen De nieuwe Kamer telt nu 62 liberalen en 62 clericalen Wat noP Het tegenwoordig kabinet kan niet aan t bewind blijven en de clericalen kunnen evenmin regeeren Men voorziet ene ontbinding van de Kamers en hoopt dat alsdan d eene of de andere pattij eene bepaalde meerdetbeid erlangen zal DÜITSCHLAND Uit Kleef meldt men dat de in Nederland in omloop gebmcht geruchten alsof in die plaats de pokkan zouden zijn uitgebroken ten eenenmale ongegrond zijn Sedert juren heeft zich te Kleef en in ds omstreken geen enkel geval ran die ziekte voorgedaan De gezondheidstoestand laat niaU t wen schen over OOSTENRIJK De Begeering zal cent zeer onzgdige positie bg de aanstaande verkiezingen aannemen De stadhouders der verschillende provinciën zgn te Weenen geweest en op het nadrukkeltjkst is hun daar aangezegd dat zij noch zelven noch door middel hunner ondergeschikten eenigen invloed mogen trachten te oefenen Het is namelgk de weosoh der Ilegeering kennis te nemen van de onvervalscbte gezindheid der bevolking Echter zal er door hen natuurlijk gewaakt moeten worden tegen elke wetsovertreding die er bg de verkiezingen zou kunnen plaats hebben Voor t overige regent het nog steeds verkiezingsprogramma s en is er geen eind aan de kiesvtrgaderiugen PORTUGAL De eerste minister maarschalk Saldanha zegt in zijne circulaire aan het Portugeesche corpsdiplo matique dat de aanleiding tot zijn coup d état moet gezocht worden in de anti conslitutioneele en willeiieurige handelwgze van het vorig kabinet t w de jongste ontbinding van bet parlement waarvoor naar zijn gevoelen geen aanleiding bestond en dis tot bloedige tooneelen op verscheidene ponten des rijks hnd geleid Persoonlijke eerzucht was hem vreemd dit kon genoegzaam hieruit blgken dat hij reeds elf malen geweigerd bad als hoofd van een kabinet op te treden De maarschalk zegt verder dat hij in den ochtend van 18 Mei den koning op nieuw den büdcokelijken staat van zaken had geschetst en deze ook ditmaal de reeds vroeger ontwikkelde redenen had aangevoerd woarora hg meende aan dcu hem gegeven raad geen gehoor te kunnen geven rpdcncn welke volgens d verklaring vnn den munrschiilk van skonings onveranderlijke vndcrlondelicfde getuigden Hg h d toei besloten yijn levcii en goeden naam voor het bedreigde land op het spel te zetten eb zegt de overtuiging te bezitten door het bewerken van de ifjii Ai m ka I UB i l jm