Goudsche Courant, zondag 19 juni 1870

3 wW r H trn pn gevaarlijken toMtanJ ccn einde temaken Wij eiisohcn geen onrubt te verwekktn uooh vti os aan te jigen ra iar golooven liet pliclit om ernstig te waarscliuwen tegen de vooral in de orstealanden blijkende ongenoegzaamheul en onmacht der politie Het schijnt meer dan tijd dat aan de aldaar zich telkens herhalende rustverstoringen een einde worde gemaakt 1 O L 1 T I E Ge ondfii ïoorvjarpen liggende aan het bnreau van politie twee molenzeilen een mand een kist twee vaatjes drie varkenskooijen ONDERNEEM IN GEN van alle soort zijn van Omstandigheden afhankelijk Dikwijls in tiet gewone leven riskeert men groote Sopimen zouder dat daarvoor naar evenredigheid de kansen zijn geboden Eeil gelukkig Resultaat is aan iedereen welkom Zoa moet VOOF allen welke gaarne aan solide Ondernemingen deel nemen de advertentie van het wel renommeerde huis van S Steindeckor Comp in Hamburg in ons blad van heden van bijzonder belang zijn want hier handelt het zich om een door den staat geguarandeerde en op de grootste en vaste grondslagen aangelCijdegeldenvcHoting dewelke door hare voordeelige Inrichtihg bij naar verhouding een geringe inzetgrsotc winatJcansen aanbiedt zjcrrrzöi iiL u unai j j i i i i i n = Laatste Berichten Parijs 17 Juni Keizer Napoleon heeft een brief gericht aan den Mayor vau Southampton in antwoord op een adres van den gemeenteraad dier stad Ue keizer zegt dairin de sympathie die gij jegens mij aan den dag legt waar gg gewag mankt van het jongste complot tegen myn leven gesmeed roert mij diep Ik zie daarin het bewys voor het bestaan der vriendschappelijke banden die Frankrijk met Engeland vereenigen Ik hoop hartelijk dat zij altijd zullen bestaan want de moderne maatschappij moet bij het streven naar vooruitgang zich steunen op onze eeusteminigheiil Bt onne 17 Juni Cr hebben zioh talr ke Carlisten vereenigd Er loopt een geracht dat z dezer dagen eene beweging zullen trachten in het leven te roepen Washington 17 Jnni Het huis van volksvertegenwoordigers heeft met eene meerderheid van 17 stemmen het voorstel des heeren Bingham aangenomen om den president te machtigen om noodig te protesteeren tegeu de barbaarsche wgze waarop op Cuba de oorlog gevoerd wordt eo de medewerkltig van andel e gouvernementen in te roepen om partijen te dwingen de oorlagswetten der beschaafde oMiea te eerlaiedigen Portsmouth 17 Juni Het Pruisische oorlogsfregut £ o WüMlm is gisteren alhier aangekomen New York 17 Juni Er loopen geruchten dat er eene wijziging van het kabinet op handen is agevolge van de debatten over Cuba BuenOS Ayres so Mei De gezondheidstoestand is goed enkele gevallen van gele koorts vielen er voor Parijs 17 Jun Het gerucht als zou de ministerraad op Woensdag e k de kieswet in behandeling nomen is vau allen grond ontbloot Brussel 17 Juni De Echo du Parlement verneemt dat in den Ministerraa4 die gisteren gehouden is met eenparige stemmen werd besloten den Koning het onislag der Ministers in te dienen aBBBBBKaï Ba=BHl ll= BBBB Ï B H aSB HB Gemengde Berichten Ouder Rbenen is de gemeeute veldwachter gefuurlijk gewond door t scbot fan eeu stroopcr die gerat is Ia Ëngelaod ib gniote behoefte aan regen Ëen ODVubeteriijk egoiet stierf dezer dagen in Fenssylvanib Hij het bij teatautent aan zijne vrottv éon otl aan Kijn brofdep vqf dollars na de rest 5000 dpUara besteoule hij tot het oprichten van eeu gedenktaeken op zyu graf Zacht ruste hij daaronder 1 I3c PinkBtcr viering in Limburg geeft aan een dagblad aldaar den volgenden voorraad berichten Te Ophoorn nabij SiUard bloedig gevecht tegen twee marechansGces Te Brocksittard bij het vogcltithieten twist tusschen een boer en een Bchutterojf c r waarbij do laatste inc zyn degen deu ander aèhter in de dy stak Te Susteren lu 1 et vogtlschiUen twist waarby aan een boer het Imkeroor mot een bierglas werd afgeslagen Hij Jabeck een jongen door een veldwachter even over de Prmsiacho gienzeo doodgeschoten Te Grevenbitht bij den herbergier li alles kort en klein geslngcn ie Koermond trtiBt tnsschLii eun hiuaar en een politie Hgcnt aaibij de laatste tlpo amlir met de siibtl bijiin cru hand het ft afgehoüwiu Tc UroLkbuï en gtwiMi ir vcr tt vui boeitu op een kar tcgtn dtu tolgauMtr bij wit iilUs kurt tn klem geslagen is Dezelfde fubriek van uitio gl eeriiiu on dynamitt te Lan cnburg vinntln voor vier Jarrii eene oi Iplofiiug plaats had is thans dour ecu dtrgdijk uiigiluk vtniitU Vyf jierioncü zijn geduod cu verHchLuUiicii iwmi gekwetst Tucu bat ougdnk gtbLurde wiis tr tÜ 000 ponden nitro gljcenoe ter vtr pnduig jnreed lu de Uümagiia bestaat ntcrke gistmg o cr de gemaalbtlasting lic zeer moeilijk in te vorderen is Dinsdag morgen ten half negen is bet lijk van Charles Dtckcna iw de Weatminster abily zonder Cciiigo pumUcrtooliing bggezLt Te UaUiiuüre is ovtrluU n Jcn mie Napolton lJüiin artf zoon vau den koning van Wcstfalen uit zyn t tratc huwilyk met miss Patterson De stad ojdütj iM Ajstrai heift zeer geledindnor eene overat rooming nut aanznulijk vtrlits vnu incimthcn in toe Df kaïiuiimk hu tniü Cucoui zuu duur den pnua bolast Wütdiii mi t htt schrijven lUr gL n hi dcma un hit ntikiiniis h uiiLilie In Portugal ia amnestie verleend voor alle sedert 1 Mnjl Jt gj ï p xlrtdtijven ïu Adui IS 2U en 21 Mei jl groote vtrwoesting wngericht door een vrctwhjkon donderstorm waardoor groott rutsbrokken ntderbiortten van de hoogte en velo wegtu wtrdcu vermeld In du Italiaanscbe proviucio Bari hecrscht grooto onveiligheid dogr den bittereo nooiX van boeren en handswcrkslicdcn Zoo hcdenkol k de uitzichtea voot den oogst fijn voor wesfclijk Luropa even gunstig zijn die lu het oubtelijk deil vooral lu Hongarije Te Bucharest heeft men weder ongpregeldheden beproefd met het doel om de doden te mishandelen Pruieeu telde in 1869 plet mmdir dan 1G8 g mnasicn met 3242 onder Mjzira ctt 57171 Itcrlingeo Voor den Gothard spoorweg zullen bijdragen Noord Duitschland 10 miUioen Zuid Duitschlnnd 10 miUioeu Zwitserland 20 millioen Italië 15 millioen fra Men verzekeit dal de Czcchiscbe geestelijkheid zich erzetten zal tegen de afkondiging der unfeituaarheid Men beweert dat de inkoinstenbelastmg in aantocht is tegen September Men wil de tamboers van het Pranscbo kgcr vervangen door trompetters De collecte voor Bodegraven heeft te Euachedé 7 0 84 opgebracht De Frauacbe civiele lijat met hare aanhnngsels verslind 41 miUioen fr Burgerlijko Stand GEfionkN 16 Juni Willem ouders W van Os en Cr Jon erheld 17 Adrmin 1 raiicina GLcrtruida ouders J Begeer en W £ van Oudsboorn OvEiiLtDEN 14 Juni G van Leeuwen 3 j Ifl S Aret 14 d G Bonneur wed N llageman 81 j J de Hniin 14 d ADVËRTENTIENJ Bevallen van een Zoon A SMITS VAN Leent WoEiiDEN 14 Jung 1870 Eenige keniikgeving De ondergeteekenden betuigen by deze hunnen harteiyken dank voor de vele blaken van deelneming bg gelegenlieid hunner VI JFEN TWINTIGJARIGE EOHTVEREENIGING ondervonden Gouda L WELTER 18 Juni 1870 M WELTER vandfrWolp in de onmiddelijke nabgheid van het Station van den Nederl Rhijn Spoorweg te GOUDA Derde Concert op ZONDAG 19 JUNI 1870 des avonds ten ö j ure door de Kapel der Afdeeling dd Schutterij Gouda 15 Cents entree in Conmtmtie Spulstraat 43 S GRAVENIUGE berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van eene groote keuze iKftll JIMIl alsook van de Fijnste Stoffen waarvan dosverkiezendo olgens het laatste Mociojournaal alle kleedingstukken naar het lui worden aangemeten Puikbeste Hammen zfln te bekomen bfl P HORNES Spekslager op de Gouwe wijk C u 54 Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY to Kusitigen over welks heilnjke werkingen do giMchnlten van den Hofraad Dr Balling den lloi rnad Dr EBiiAiim en Dr UiituF handeleji Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traaglu id d r spijsvein a i i j o v z g brekkigo ontlasting bleekzucht bloedagebrek als ook tegen hümorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te liottt rilam in alle Apotheken KON BEIEU MI KR WAÏMl YEUZENÜINÖ H VOH GfflBÖRNT Apotheker en Pabriekant van OhemischTech nischo Pnepamten te Emmerik a d Rijn Specialiteiten Zuiver Malz Extract Moutstroop uit 700 0 rooutsuiker dextrine eiwiiactitigp sloffen en phosphorzure 70uteii sameuKesulH wordt door prof voN LIEBIG Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiteu al een licht ts verteercii en voediaatn middel zeer aanbevolen bij huest schorheid borstIwalen kinkhoest en voornamelijk bg scrophuleuse kinderiiicklen in plaats van den walgelijk smakenden Levertraan De flesch van 3 ned oneen 75 Cents Staalwijn een sangennnm en licht in te nemen ijzcrpraiparaut is van de gunstigste uitwerking bij bleek ucht gebrek aan eetlust 7euuuach ige huoTd pijn on vooral bg beginnende longtering De tlesch ƒ 1 Universeel Zuiverings Zout bekend ala het ceuvoudi sie en goedkiiopsle huismiddel tegen alle mangkwalen als maagpijn maiigkramp slechte spijsvertering uuur en iu pakjes van Vs It lo a fiO V4 Itilo 33 en V3 kilo u 18 Cents Wormpatronen tot verdrijving der wormen bg kinderen en volwaaaeneii per stuk a 6 Cents Haarbalsem eau de cologne viiiLO COME 7uiverl het hoofd van de schilfer belet dadel gk het uitvallen der h iron en brengt m eenen korten tgd cenen geheel nieuwen groei te voorsehgii Groote flacons ii 90 en kleine J ih Cis Idiaton droppels tegen kiespijn ronder schadelgke beslandi cclen bevrgdcn uogcnblikkelijk van de hevigste kiespgn Het flcsclije 4ïi Cis Aromatisch Mondwater verwgdcit den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden Het sterkt het gebit en ziek landvleesch en houdt al de deeleii van den mond ge ond en frisch Do flesch a 0 Cents Dr Romershausens Oogwater tot behoud herstel en versterkmf van het pe icht m groote flaeons Ti 1 en in kleine j flac a 30 Cis Originoel fleSSChen v in Apotheker GEISS a f 1 Ï0 Te Gondn bij I WEI TER en L SCHENK te Oudewater bg 1 JONKEU IDENBKKG Ie Potterdambi v S N 1EN KOLFF le to Aoc bijde wed VOLVF i ZN le Toerden bg D KRAAIJENBRINK Bij ieder flacon of pakje is eene gebruiks aanwijring Stollwcrk sche BorsT Bonbons te wjer weldadige werkingen op de ademhalings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Dépóts dezer Borst Bonbons zjjn te Gouda bjj deu Apotheker J W UOERS ie Haastrecht bij J K OOSTKRLING to Oudewatei bjj F J VAN VRElIiMLNGEN en te Sclioonhoren h A WOLFF