Goudsche Courant, zondag 19 juni 1870

ié t 0 I J BloemenVeiling Op DONDKKDAti 2 JITNLI 187ü des raiddags ton 12 uro zal in de Sociëteit Oni hinoeobn to riiiida publiek worden verkocht Eene friim u collectie in bloei zyndc doorblocijende STAMROZEN zeer gohoono STAMFUCHSIA S HELIA THOl lUMH oj stiim TltEUllHOZKN en wijders oeiin uitmuntende purtg bloeijcnde l lniiton alles nl kuniati van J P VAN iiKN DERG Jr Blooraist op BoNtv Te zien in dun morgen van don verkoopdajj Ontvangen direct van de bronnen F GHn isrc3 Ei op heele en halve Kruiken L WELTKR Gomee VERKOOPINa VAN Oude Molenboyenassen DIJKGRAAF en HEEMRADBN van den ZoiBPLAspoLDEii in Schieland zgu voornemens op WOENSDAG den 29 JUNIJ des voormiddt s te tien ure bjj de Wed C dkn BiiAiiKU in het Posthuig te Moordrecht iu het openbaar en voor contant geld te verkoopen DRIE EIKENHOUTEN OUDE MOLENBOYENASSEN Uggende op den Ringdijk aaby de Valbrug te Moordrecht Slotemaker P te Gouda VAN Kunst Minerale Wateren te bekomen b C THIM Apoth te Gouda PRIJZEN m MINERALE EN GENEESKRACHTIGE WATEREN PKE SYPllON FU CH Pachinger water ƒ 0 15 Mineraal eau gazcuse 0 12 j Selters 0 15 Soda 0 15 PüUna Bittcrwater 0 30 Sedlitz ï 0 30 Seidschutz 0 30 Adelheids quelle Heilbrnnn 0 20 Carlsbad 0 40 Magnésienne 0 40 Magnésienne Satnrée 0 40 De PyniK nt StahlquoUo 0 40 Spa Pouhon 0 30 Vichy Grand grille 0 30 Verder woaIou alle Medicinahi watereu door ons volgens de nieuwste analysen vervaardigd LIMONADE SIROPEN Sirop p fliioh p Va fl p A fide Citron f I f O Ht 0 35 ï Kramboiies 1 40 0 80 0 45 GroseJlteslf raralxnHées1 20 0 65 0 35 Frambozen Azjjn 1 0 50 Kruiden Esgeneo 0 70 jier fleschjo Zoowel voor de Miiierule als voor de Geneeskraihlige wuti rcn kun men icli abonneren Voor het Mineriud wattu eau gazeuso iv 2 50 i e 25 flesschen Hel water wordt in dci sliul gedurende don zomer dagelijks iH halve op Zou ol l eestjlagen 11 m den wuit r ier malen per week t raueo tian huis lH U gd Alles ft Conunt bij de aflevering BEST ONSCHADELIJK TLIEGSNDOOD 5 ets per Vel BU A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Men reike het fortuin de hand lOO OOO Thaler vonr het Kclultki 8te cval 2al Aa niiiwste grootc Geldeu Vcrlutin dtKelko door de Hertt ich Brauntchwoiger I nii it 8 Kegeenni goedgekeurd eu gcguaroodeerd is als hoi gfite Gewiii onthuudeo Kr worden alleenlijk Ceniuueu getrokkeu en ui de loop vnn ettelijke Maanden tnoetcii naar luide van het olliLitele Plan 2fi 900 Gtwinnen voorkoineQ ter voUedigen beslissing van deze ijn er cipitale Gewinnen van eventutcl Thaler 100 000 00 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 a 10 000 2 a 8000 3 a 6000 3 a 5000 11 a 4000 33 a 2000 154 a 1000 260 a 400 380 a 200 18G00 it 47 c 1 c Hiiiistoandc twucdo Gcwin Trekkiug duzcr groote vhu di Staat gi guarandccrde Geldt uVerloting ib au amtsuitcü btpnald plants te hebben op den 4 en 5 JULl 1870 De prijs duarvnn la voor 1 vierendeets origiueèl lot thlr I g of 2 75 c 1 half u ff li ƒƒ 1 5 25 tcgtn contante luxcudiug van het btdrag ItiU rt cuinmissic 7al onmuldtltjk met de meeste zorgvuldigheid orden uitgevoerd en eeu ieder verkrgfït van ons de met het wapen van den btaat voorzieuue Ongiucel lot eigenhandig tiij iedere bestelling zal het vereischto oificieele plan gratis worden bijgtgeveu en zenden wij aan onze Interusaenten na iedere trekking ongevraagd de officieelc lijsten De uitbetaling der Gewinnen gcsehiedt siceds prompt uudtr waarborg van den ataat en kan door directe eontantu toL endingen of ook naar verkiezing der Interes tttiitcn duur ome Correspondttntcn aau andere grootere plaatsen van Nederland worden voltrokken Onze debit is steeds van geluk begunstigd en eerst kortel jks geleden hadden w alreeds weder onder meerdere aiidiTc aun iBolijke Gcwienen 3 uioal de ecrate Hoofd Treffera in i trckkingLu luidens de i ciecle bewgzen verkregen en 7clf ann onzo belanghcbbcrs nitbctaald Het iB te voordien dat bij deze op den vasten grondslag gLstclde Onderneming van alle kanten op eene zeer wtrkzame deelnciuing met zekerheid kan orden gerekend Uien gelieve derhalve wegens de aanstaande trekking alle orders en commission ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S Stelndecker en Conip Bank und Wechsel Geschaft in Hamburg Aan en Verkoop van ieder Staats Obligatie Spoorweg Actiën en Aaulehens Loose P S Alle Coupons en Banknolen worden in betaling nnsr de gebeele waard aangenomen Bij contante zendingen door Post5 wissel moet de Naam en woonplaats des afzenders volledig op de Coupon aangegeven en een bgzonder beatellingsbrief met Adres ingezonden worden Raderstoomboot d USSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens 6 j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Daijdijks Relourkaarten ioudi Druk ii A Briukinsii Aan do Steenbakkerij firmn D P SMIT te Alhlasserdam zjjn to bekomen Beste Roode en Geelo IJSSELVORM Prof PERGIiEa D ALION Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap en geregtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ii kelijke en verflensde ha n zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd vcrfrisoht en verhelderd het oude is voorbijgegaan en alle i nieu geunrien het verouderde en nimmer voldoende stelsel om Ik baaruiddel met vet of olie te vermengen it ten eenenmale onhoudbaar geworden en duizend en bg tienduizenden malen gebleken dat znlk eeu vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfnmeeren doch overigen de baren vnil en week maakt benevens bet hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van bet baar Welnu alles overtuigt n dat gg Prof Pergrer d Alion s HaarExtract moet gebruiken hetwelk a 40 cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH 1 H KELLEB Sotlerdam F A BORONïE SFOO E e WS C3 B3 Van GOUDA naar Moordrecht 9 15 1 24 3 Ï8 6 45 10 88 Nieuwerkerk 9 16 11 83 1 Ï4 3 28 4 81 6 45 10 28 Cnpelle 9 15 1 24 8 28 6 45 10 28 RoTTEKDAM 8 18 9 15 9 53 11 33 1 24 1 63 3 28 4 31 6 45 7 28 10 28 Zevenh Moerkapelle 6 56 9 18 S Sl 8 43 Zoeterm Ze wBard 6 56 9 18 11 36 12 63 3 31 8 43 lü 31 Voorburg 6 56 9 18 3 81 8 43 s Gravenhaoe 6 56 8 2 9 18 9 56 11 86 1J 53 1 56 3 31 4 34 7 31 8 43 10 31 Oudewater 6 68 9 61 11 34 3 31 6 43 3 46 8 23 Woerden 6 58 9 61 11 84 3 31 43 6 46 8 23 Harmeien 6 5S 8 20 9 61 11 34 12 66 8 31 6 46 8 2 8 38 10 Utbkcht 6 68 8 38 11 34 lz 56 8 43 3 31 6 46 8 28 8 88 10 Ah8T£BDau over Harmeien 8 20 9 61 11 31 12 56 3 28 6 43 8 38 10 Utrecht 6 68 8 38 11 34 2 48 8 28 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 32 11 12 12 37 3 14 6 27 8 5 Nieuwerkerk 6 38 9 25 11 5 12 31 8 8 6 20 7 58 Capelle 6 24 9 18 10 58 12 24 6 13 7 68 RoTTEBDAM 6 16 8 15 9 10 10 50 12 15 2 20 2 55 6 5 7 45 8 15 Zevenh Moerkapelle 6 36 8 10 12 36 4 7 6 18 8 Zoeterm Zegwaard 6 25 7 64 9 19 12 25 8 66 fi 6 7 50 Voorburg 3 11 9 6 12 11 3 41 6 B1 7 38 sGe venhage 6 6 7 40 8 9 10 55 lï ï 2 2 60 8 35 6 45 7 30 8 9 30 Oudewater 8 37 8 50 1 8 3 1 4 2 6 16 9 57 0 6 Woerden 8 28 8 43 11 06 10 59 12 58 8 64 3 56 6 0 9 51 9 68 Harmeien 7 53 8 21 8 88 9 28 18 51 1 30 8 60 6 9 45 9 63 Utbecut 7 35 8 5 9 10 10 50 18 35 1 10 2 30 3 3D 5 45 6 43 9 30 Amsihiiuam over Harmeien 7 15 8 8 60 10 16 2 6 3 36 6 30 9 15 Utrecht 0 50 9 40 11 20 2 40 4 30 8 15 eKXo jlfflIJiilliltwiif Ik lam m k üt iMa lj ml toMi i iIIMl ii il i J B lil JiiLpiiilpiiwxi K ntowii i tUln ll m ijjilmiiiimiin tiiwF lèar axW i iil m lli liMiii fal ipj d iitilnHuiiwintaBV liéil ntta w iilti Kt bM tel i