Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1870

t 1870 Woensdag 22 Juni N 909 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAfi WOENSDAG en VRTJÜAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIlDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regela ïi 50 Centen iedere regej meer 10 Centen GllOOTE LETTEU8 worden berekend naar plaatsrninite Af onderluke Nonnncrs VIJF CENTEN De inzending van advortentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave SCIITJTTEK ICr AFKONDIGING BÜEGEMEESÏER en WETHOUDERS van Gouda jie icn hebbende art 10 der Wet van II April 1827 Staatsblad n 17 houdende de bepaling van den tijd op welke de LOTING voor de SCUCJITËUIJ zal behooreu te geschieden brengen a deze ter kennis van de belanghebbenden dat de TING zol phats hebben in het IIAADIIUIS 1e7er Gemeente op DINGSUAG den 28sten de er ffiamid des morgeuB ten tien ure voor de iiigeschreveucn van de en jure of geboren in den j re 1845 en des voormiddags ten half twaalf ure voor de ingeschrevsuen vnn vorige j ren of geboren in den jare 1836 tot en met 1 44 ingesloten wordende i i in bun belang aangemaand om op de hier bovengemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegeunoordig te zijn of in gevat nj door ziekte of eenig ander wettig beletsel hierin verhinderd worden een ander met hunne belangen of omslaodigbeden bekend in huuna plaats te doen verschijnen Voorts wordpn de ingesohrevenen verwittigd dat de Alpbabelische Naamlgst voor heo ter in age ligt op de Pinatselijjke Secretarie van WOENSDAG kn 22 ten tot en met ZATURDAG den 25steu de cr maand des voormiddags van tien tot twaalf ure ten einde een ieder in staat zoude ijn om in het geval dat hem op de gezegde lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die daarop nog zouden behooreu te wordei aaugeteekend of daarvan moeten worden weggelaten zulks b j de LOTING kenbaar te maken Gouda den 17den Junij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd fle Secietaris De Burgemeester DHOOGLEEVER FORTUUN DE GUAVE W L 13 Het ministerie in België dat sedert jaren niet geringe wgzigiugea het bewind in handen had het ministerie dat vol vertrouwen zich nog jaren levens toeschreef is gedwongen voor de volksstem te wflken de liberale partii sede t jaren aan het bewiud en niet de minste vrees koesterend voor den afloop der verkiezingen is geslagen De liberale partjj is nooit oo sterk geweest als op het tegenwoordig oogenbl k omtrent het welslagen harer candidaten bestaat geen twijfel waarschjjnlijk zal er geen sffjjd gevoerd worden zoo las men nog kort gele den in correspondentiën uit versehillende deelcii van België men rekende op den iiuloed der proiosschaudaleii men speculeerdi op de verlie n door oovelen K l deu en iet iil die erwlll h tingeu zjjn beschaamd De clcricalen hebben gezegevierd en verandering van ministerie of ontbinding der kamers of mi8 schien wel beiden is noodzakelijk Die zich aan een ander spiegelt spiegelt zich zucht een spreuk niet minder waar voor een geheel volk dan voor het individu Ook voor ons is veel te leeren uit hetgene in België gebeurd is moge die les niet voor ons verloren gaan Een liberaal ministerie daar sQdert jaren aan het bewind werd zooals overal thans het geval is bestreden door de clericale partij deze partij die overal dezelfde is die zich overal tegen alles verzet wat nieuw is wat in strgd is met de heerschappij vroeger tot schade der mv aschheid door du kerk over den staat gevoerd telt in België vele aanhangers in alle rangen en standen maar toch was haar macht in de laatste jaren zeer afgenomen en de laatste weken getuigen van een proces waarin verscheidene aanvoerders der clericale pftrtij in België betrokken waren schenen haar geheel ki achteloos gemaakt te hebben Zjj werd dan ook door de hboralen niet lueer gevreesd en wordt jj nu geroepen om een miuibterie saam te stellen dan zal het bljjken dat b de groote meerderheid der denkende bevolking geen plaats meer is voor clericale beginselen Een clericaal ministerie zal doodgeboren zijn Maar vau waar dan nu die zoo roemryke ongedachte en onverwachte overwinning V De liberalen hi bben huu eigen val veroorzaakt Verdeeldheid in eigen boezem waarvan door de clericalen behendig gebruik is gemaakt is de oorzaak der geleden nederlaag Het ministerie was liber al liberaal van vooi 10 12jaar met een enkele uitzondering waren het liberalen uit de oude school die geen rekenschap hielden met het tegenwoordijre nog minder met de toekomst Een gedeelte dei partjj was vooruitgesneld en dezelfde j ia stii ii die ook hier de liberaiui verdeden waren in België reeds lang aan de orde met m ibiHAjring bestreden de liberalen elkander ei ve j radicalen ontzegden hun oiiilerslciiniiig mm het ministerie zy stelden zelM luiiliduteii vim geaviim eerde neliting eii het gevolg di T verdeeldheid is de nederlaag lier gulieele p irti De toestanden iii ilelgle en hier Ie lanilc versil illen niet veel Ook hier is moor en meer scheiding en verdeeldheid in de liberale partjj merkbaar Waartoe do zaak te bewimpelen als alleen van een openlijke erkentenis beterschap is te wachten Verschil omtrent koloniën defensie en financiën IS niet meer te loochenen de radicalen zijn niet meer tevretlen met de rustige rust met den schoorvoeteiiden en langzamen vooruitgang Velen walgen van die uitputtende oorlogsbegrootingen van dat bestendigen van dwangcultnur en verdrukking van de achijnbare scheiding van kerk en staat zelf in een postwet merkbaar in een woo zij walgen van de halfslachtigheid van dat transigeeren met beginselen dat by de regeeringspartg maar al te dikw ls bestreden moet worden De clericale partij in ons land is misschieu niet zoo machtig als in België doch hnargei ingte tellen zoude hoogst gevaarljjk zjjn üit de laatste verkiezingen in Noord Brubant bli kt dat zij ook hier haivr krachten inspant de bladen dier partjj bestrjjden zooveel in hen is de moderne begrippen en vele protestantsche clericalen hun verleden vergetende sluiten zich bjj de ultraiuontanen aan ora den gemeenschappelijken vjjand verlichting en beschaving onderwjjs en vooruitgang met alle middelen te bestreden En blijft de verdeeldheid onder de liberalen bestaan dan kan ook hier de uitslag niet twijfelachtig zijn dan is ook hier de tgd niet verre af dat wij ook de zegepraal van de clericale partjj zullen moeten consta eeren Alleen door eeno nauwe aaneensluiting van alle tegenstanders die partjj zal het raogeljjk z n dit te voorkomen Het is de plicht der regecrende partjj daartoe hare krachten in to spannen Zjj moet zich rekenschap geven van haar toestand zjj moet haar programma rond en duidelijk openbaar maken door openbaarheid en vastheid van beginselen alleen kan zjj regeeringspartij bljjven In plaats van de mooiIjjke quasstiPn te verschuiven moet zjj haar denkbeelden daaromtrent kort en duidelijk zonder omwegen niededeelen ij moet weten wie voor Wie tegen haar zjjn Alleen door een openhartige dincussie is de verde ldheid onder de liberale partij wegteiienien liet iniiiisterie moet daartoe het luiliatiet iieiiion eu liotzü bji de diseiissiën over de troonrede lietzü bjj eeii andere gelcj i nln ui ijii 1 pinkel vooi liel jfc