Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1870

wm hfclr volk liloot liW i ii Tlüiii Iii orsclit iimluiii en iiii ts i i i iIhiiii Ihdi lii i iiiiiiisliTicom lic iniihiiii wi ti it iicriicii iiilrj ciitlccl een reeks liiil liiclit iK weU eii lej eu j et iiifr iiiH al van ileii lialMnilitiK üii geosl v taKlo rclitimiiisteric eii Ie ffelieelo regeeriaj Mpiirti bcheersoht wordt I el ii isji wiiarseliuwend voorlweld Clerifale overmoed ultraiuonlaausche dwang kunnen in het vrjjo Nederlanil geen wortelen seliietcn houden ij echter den vooruitgang sloihtN eeiiigen tijd t gen door reu tjjdelijke f Cj aal i iiiirtoe m suaai ge stoi l l in is reeds veel zeer veel verloren Daartegen te waken is de jilieht van allon die het wel meeiien niet het vaderland Moge de lus uit Uelgië niet vergeefscli 7 ijn BUITENLAND ENGELAND In ctne drr jnngalc zilUiicdi vmi hot lagerhuis slclde de hoer ll irilnislle vuor ilc tut wet verheven uitvinding van Disraeli de lainiii rlicid sMTkie inpcM vour het pnrl in nt uil di Reformliill te lichten nii l onid it ij voor ijiic p irly onirnnstige rcsulUKeu h id gegeven hot logondocl waa het geval waar omdat de e wij e van verkiezen tol xooveel ergernis en Irijd iiaiiloiiiling gaf De heer Collins natn de mindcrhcidsierkie ingon in beaohcrming zonder die bepaling in de wet zouden bij de laatste verkiezing 81 0000 kiezers van de uilnefeniiig van hun recht bullen gesloten zijii iladatone dcarenlcgcn ondersleuiide het voursii l eu meeude dat deze clause in de wet was geslapen oindut partijen tot een compiumis wilden komen Zijns inziens zou de invoering dor geheime slemining betere waarborgen vuor de mindorheid opleveren Na ccne levemligc discussie stond de heer Disraeli op ei telde eonvondig vuor tol de orde van den dag over te gaan Hij ueos liet liera toegedichte vaileisuhap der clause af en was van gevoelen dat ij werd aangenomen om een proe f te nemen die goede resultaten heeft opgeleverd Vooral achtle hij het gevaarlijk nu reeds de Ilcfbrmbill Ie gaan verbrokkelen Nadat de stemmen eerst hadden geslaakt 181 ISI werd hel voorstel bij de tweede stemming met 183 tegen 175 stemmen verworpen Omtrent den staat der veldgewassen hier Ielande wordt het volgende medegedeeld Van allekanten komen berichten in waarin geklaagd wordtover de algemeenc en thans zorgwekkende droogte Hier en daar ïijn regenbuien gevallen en oen paaronweersbuien hebbeu den verdorden grond in sommige plaatsen van het noorden bevochtigd dochde beste tyd van het grnsgewaa gaat overal verloren De weiden in Lineolnshirc Leiceslerahire Northamptonshire en vele andere graafschappen zijngeheel afgeweid en hebben op vele pliialscn debruine kleur van den rampz aligeii zomer van 1868 De arwe heeft zich wat de klenr aangaat wonderlijk verbeterd doch de plant is over hel algemeenschraal en zwak Het voorjaarskoren lijdt verschrikkelijk door gebrek ain regen en door ongedierte Overvloed van regen zou thans onget ijfeld in tienof veertien dagen het gras doen herleven doch dehooioogat i onherslelbanr verloren en de aanstaande schaarschle van den zomer en van denwinteïvooiraad van hooi zal het onmogelijk maken dat de prijzen van rund en schapenvlecacb laagzijn ook al geeft men zich nog zoo veel moeiteum Jen invoerhnndel uit te breiden Men ziet etn ooiillict t isschon Venezuela enNnderlaud tegemoet wegens het nemen van ecullollandach schip dat contrabande aan boord moetgehad hebben aan de kust van Venezuela F R A N K R IJ K Over den uilslag der verkiezingen in Belgió zegt de Uilmt l c katholieke parlij alleen schijnt deze cverwinning niet behaald te hebben de bijsl md der radikalen is haar zeer ter stade gekomen en deze coalitie vermindert hot gewicht der overwinning van lic katholieke partij in eene groole male De partij welke in Delgii thans waarschijnlijk op het knssen zal komen ia niet de tigenlijke ultramontannsche parlij en helgeel bij onze naburen geschiedt kan dun ook niet gelijk gcsleld worden mei hetgeen ten onzent zou gebeuren inditn de piirlij van don heer Veuillol eensklaps aan het bowimi mocht komen De beurs verkeerde alerdiig onder don invloed fcncr paniek die d jor de liccrcn baiasicra met goed gevolg was voorbereid De gezondheidstoestand des koi era eu de staat der veldgewassen worden zoo ongunstig mogelijk voorgesteld Na eeiiige dobbeniigon sloot de Fransche rente 55 ccnlimea lager Do Italiaansche fondsen zijn nog meer gedaald Na het aluiioo der beurs werden eciblcr nog vele ukeB tot tnnigszins betere prijzen gedaan op het gerucht dal de keizer de keizerin ea d kroonprins de Tuilcritn hnddcu verlaten om 2ich naar St Cloud te begeven De heer Clement Duveruois heeft de redactievan den l euple ïraii ais neergelegd Doch niet vrijwillig het is op uitdrukkelijk verlangen deskeizers dal hg ophoudt werkzaam te zijn aan eenblad lat iiieltcgenst uindc de b seher ning wdkehot van den keizer genoot zich zoozeer onderscheidou tieell door eene oppositie tegen het kabinet Ollivicr B E L O I E De Independance zegt dat te oordeelen naar zekere berichten een clericaal kabinet mogelijk is Hel zou samengesteld worden uit de volgende personen Denueyer Jacobs ïhonisscn Royer Dcbehr en Delcourl De Moniteur meldt dat de ministers den koning hun ontslag hebben aangeboden DUITSCHLAND De Ikdeiische regeering heeft de Rijnoeverstalen inei uitzondering van Nederland uilgeuoodigd tot eene nieuwe conferentie ter zake van de gemeenschappelijke regeling der visschery in den llijn Deze uitnoodiging is geschied ten gevolge der verwerping van het tractaat te dezer zake door d tweede kamer in Nederland Te Uonn heeft eene conferentie plaats gehadvan een groot aantal fabrikanten werkbazen enz um te beraadslagen over de belangen van denwerkman Kr werd bosloleu geeiie eigenlijke vereeniging te vormen maar toch periodieke bijeenkomsten te houden voorla te beginnen met 1 October een weekblad uil ie geven gewgd aau debelangen van den werkman OOSTENRIJK Graaf vou Beust is tegenwoordig zóó impopulair in Oostenrijk als maar eenigszius mogelgk is Dit is niet verminderd siiida de keizer zgiien kranken minister een bezoek is komen brengen want daar de telegraaf het bericht dat dit zou gebeuren overal had verspreid meende men er een zeker etfeotbrjag in Ie zien l Is ten minste zeker dat von Heust bij den keizer nog de oude gunst geniet De arme graaf die onlangs zijnen zoon verloor vele andere verdrietelijkheden ondervond en toch in den geweldigen strijd der partijen gemengd bleef mag dan ook waarlijk dien troost wel hebben BINNENLAND Gouda 21 Juni Aan den heer J C A Pabst 2den luitenant bij het 4 reg infanterie thans in garnizoen te Leiden is dour het kader der dienstdoende schutterg alhier waarbij die officier geruimen tijd instructeur was een smaakvol cadeaa aangeboden bestaande in een marmeren met zilver gemonteerden sigarenstandaard en twee eveneens met zilver gemonteerde kristallen wijnkaratfen als bewijs van hoogachting en opprijsstelliiig van het degelijk onderwijs vaa dien uffieier genoten In de vereenigde vergadering van dijkgraafen hoogheemraden met de hoofdingelanden van deKrimpenerwaard op 10 Juni jl te Stolwgkersluisgehouden is de begrooting voor 1870 71 vastgesteld op ƒ 82021 66 in ontvangst en ƒ 82021 inuiigaaf terwijl de dijklasten bepaald zgn op 4 gulden per hectare Bij de Hervormde gemeente te Waddingsveenis tot predikant beroepen Ds P Doedes predikantte Hemmen die echter naar men zegt reeds voordat beroep heeft bedankt Op het twaalftal stondook onze stadgenoot Ds W van £ den hulpprediker te Hekendorp Men schrijft ons uit Haastrcoiit De kerkeraad der Kervormde gemeente alhier heeft zich meteenparige stemmen in een adres tot de Synode gewend met verzoek de doopsformule niet verplichtend te stellen Men schrijft ons dd 19 dezer uit Bodegraven Op verzoek van den Burgemeester is de heer van Wijk Vrchitccl te Gouda Vrijdag middag be gonnen om lic richtin te bepalen waar naar de gebouwen zullen moeten geplaalst worden Wij twijfelen niet of ieder weldenkend burger zal zich daarnaar gedragen mocht er soma tegenwerking bestaan dan hopen wij zal het bestuur jich in dezen iUnk liouden Zaterdag ia dit werk voortgszet en naar men verneemt lal het maandag worden voltooid Overal ziet men borden aan boomcn en palen bevestigd om de plaats aan te wijzen wanr neringdoenden en kofflehuishonders enz de wijk hebbeu genomen in atallen opgeslagen hutten of overgeblevene vertrekken Nog altijd wachten de spuilgaslen der dorps spuit op eene kleine belooning van de Maatschappijen waarbij de huizen van de hh TcJucii en B c l d d jj li verzekeril waren De spuit van Nieuwerbrug die de hooiberg der boerderij van den heer Breekland heeft bewaard heeft naar men zegt 25 gehad Tegen Onverhoopt voorkomen van brand was Ut zeer nuttig hen die het moest tot sluiting hebbeu bijgedragen ook niet te vergeten De commissiën zijn nog ijverig bezig met inzamelen van gelden j de uitreiking van geld en kleedercn geschied geregeld Toch kunnen onder nd het treurige de bewoners nan den Rgn van Alphen Zwammerdam en BoJegjaven zioh verheu en in de opening van een geregelden wogendienst op Gouda die door de ondernemers Blom te Gouda en Spolen te Alphen ia lot stand gebracht en ons gelegenheid geeft des morgens met de ouhtendtrcinen van het Rhijnspoor Ie vertrekken en des avonds tereiouriieeren Mochten ds bewoners van die plaatsen het nut van deze onderneming nu maar waardeeren dan had men bij eenigazius goed slagen wellicht kans om ook met don middag nog eene dergelijke gelegenheid te krggen eene zekere verbinding met Gouda is langs dezen weg te krggen daar men met booten van zoo velerlei afhangt dat in het reisplan licht teleurstelling kan baren daarom zjj den ondernemers dan ook een goede uitslag toegewensoht Naar men uit s Hertogenbosch aan het Faderland meldt wordt aldaar eene zaak geinstmeerd waarbij onze militaire wetten in alle gedrochteiljkheld uilkomen Een oflicier heeft zonder vctiumb van den dienst eene wandeling gemaakt naar eendorp twee uren van zijn garnizoen verwijderd enis daarna teruggekeerd Desverkiezunde kan mesuit art 157 van het crimineel wetboek voor hetkrijgsvolk te lande afleiden dat een militair diezijne wandeling meer dan een uur van het garnizoen uitstrekt desertie pleegt De auditeurmili airverkoos dit artikel aldus te lezen eu de officietwerd in eeu der cellen van het tuchthuis preventief gevangen gezet Die preventieve gevangenis isBH eenige dagen door den geiieriul bevelhebber invoorloopig kamerarrest veranderd io afwachtingdat de krijgsraad uitspraak doet Men meldt uit Breda Donderdag is de uitslag van het examen der kadetien van het laatste atudiejiiar bekend geworden Allen zijn tot oRiciM voorgedragen Duur dit in de laetste jaren zeerzelden plaats vond pleit deze uitslag zeer voor hettegenwoordig onderwijs aan de akademie zOomedevoor den uitmnntendeu geest die er thans onderden gouverneur Engelvaart steeds heerscht De Ned Ind meent omtrent de verplaatsingvan het stroombed aan den Moerdgk deze geruststellende verzekering te kunnen geven dat het verschijnsel geenszins onverwacht is en dat het nietalleen was vooruit gezien maar dat er ook vooruitop gerekend is zgnde in de begrooting van ditwerk eene aauzienlgke som geraamd ter bestrgdingvan maatregelen die de ondervinding sou leerennoodig te zgn om het werk in al de dsar gevorderde hechtheid te kunnen opleveren Voor d vacature in de Algemeene Tekenkamer ontstaan door het overlgden van den heerC H T baron Nahuys hebben zioh Voor zooverbekend is uit de mededeeling dor namen aan dotuoede kamer tot nog toe de volgende aollicitonten aangemeld Jhr J Westpalm van HoOrn van Burgh Q R A J van Hasselt rüks ontvanger te Steenwgkj Mr T Modderman referendaris bg bet depart van justitie D Bas Baoker lid der gedep atnten van Gelderland J 0 Bloem boofd inapecteur van de dir belastingen het kadaster de in en uitgaande rechten en accijnaen bij het departement van financiën Jhr mr C Ii van Beymn thoe Kingma burgemeealer van Lemsterland enz Jhr A Calkoen ambtenaar bg het depart van biiinenl zaken J W Roijaards ontvanger der rcgistr en domeinen ic Gouda Lk V 1 Ju tf ii i i 1 mkit 1 iiiK I rf p = f l J i t tl i iiiliiiitl Wi it l kii iWii iil il klP F f illi IllWUllli Timuisci mmm J ilkéulAit iltTiiteiLiitëtn n S t i SaiMl M ia J l ïl m Ui II Uti mil ijiptenimt i i i 1 ifiiWi fiikti lilmf im I i i Duin né è ivf itki i iM A i lO