Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1870

a A van Eck bcwanrder van de hypotheken on het kadmlcr ic Ooriia liem Ihr mr J K Vt Qiiarlca van Ufford rt ercn laTis by bet depart vnn koloiiiün Ue Times lie cen oplajg van 60 000 exemplaren heeft en naar verzekerd wordt een netto winst van 100 000 p st oplevert it een eigendom gesplitst in negen dcelen welke tegenwoordig aan vyf eigenaars loebelioörcn Het blad wordt tusschen ll j iur b avomds en 6 nre in den ochtend geschreven gezet en gedrukt en met de post van 6 ure overde gchecle n irde xerzonden Het zetten duurt van 11 tot t a ure iu den morgen Het drukken der 60 000 eïemplnren geschiedt in anderhalf uur van 4 j tot 6 ure De machine werd uilgevonden door den Kngelschen ingenieur Mdc Donald £ en rol wit papier metende drit Ku lscK ij er vorJ de fliaohine iteplaaist dit bet papier tot zich neemt S nttqlt en na eenige seconden weder afwerpt in gerukte bladen en geheel gereed ter verspreiding Als er beele bijvoegsels zijn telt de Times zestien jwgina s en dan gaan door de machine tot 40 dezer rpllp d i 120 Eugelsche of 40 Frausche mylen papier die Glkèn avond bedrukt worden Een man 40 tea kiind z d To ldaende om dezen bewonderensWMtdigjen toestel te doen werken Drie papierfabrieken werken onophoudelijk voor het verbruik van dn Timet JXe ttciiografiachc verslsgen der parlements zittingen worden des nachts om de vijftien minuten door boden per rijtuig aan het bureau bezorgd cu de stemmingen uit de parlementszaal zei ven geseind door middel van een electrischeu draad die aan de tafel van den hoofd redakteur is bevestigd De werklieden aan den Times verbonden ten getale van omstreeks 400 zijn in twee ploegen verdeeld n 1 200 die bij dag en 200 die des nachts werken Onderling vormen ig een klub in het gebouw waar zij tot lage prijzen ipgun en dranken kunnen bekomen Als een werkman zich oubehoorlül gedraagt wordt zyn loon ingehouden of als hij gehuwd is aan ïyne vrouw uitbetaald WEKELUKSCH OVERZICHT van t behandelde in de Twbkdb Kahër der Ststen Generaal 1869 1870 20 Juni Slecht de beide eerste dagen der vorige week waren aan openbare vergaderingen der kamer gewijd Daarin werden de overige artikelen der nieuwe postwet behandeld Het eerst waren die artikelen aan de orde welke de porto s uepalen voor de brieven die over zee in de havens worden aangebracht en de vergoedingen die daarvoor aan de gezagvoerders van schepen worden uitgekeerd Bij de behandeling dezer artt werden door den heer Fokkbb een paar liimendementen voorgesteld met het doel om in de wet het beginsel op te nemen dat de staat met bijzondere ondernemingen eontrncien knn aangaan omtrent het brieven vervoer Dit beginsel vond bestrijding omdat daaruit zeer gemakkelijk eene heimelijke rijkssubsidie voor dergcigke ondernemingen kon voortvloeien en i amendement werd met 51 tegen 13 stemmeu verworpen Ook het art dat de vrgstellingen van brielport regelt werd van verschillende zijden aangevallen Het heft alle vrijstelling ook de vroeger verleende op en houdt die alleen in stand voor den openbaren dienst en dien van t koninklijk huis en voor de onderlinge correspondentie van de leden van t koninklijk geslacht Vooral moest dit art de vele misbruiken wegnemen die de vergunning tot vrijdom van post veroorzaakt Uit de uadere verklaring door dcu minister van ds woorden openbare dienst bleek dat t niet da bedoeling was om daaronder by uitsluiting staatsdienst te verstaan en dus alleen het rijk de provinciën en de gemeenten daaronder te begrijpen maar ook zouden de waterschapsbesturen daaronder begrepen zijn en ook de kerkgenootschappen in het genot der vrijstelling blijven Dit laatste werd door velen niet overeenkoiustig het beginsel dier scheiding van kotk n staat geacht Bijna op t einde der discussie kwam de heer BeGBAM nog met een amendement voor den dag dat de strekking had om de thans bestaande vrijstellingen te behoudnn Slechts 14 stemmen kon üt amenderaciit verwerven lUt art werd onveranderd aangenomen met 44 tegen 23 stemmen Door den heer v D Linden was een nieuw art voorgesteld dat in tweeën gesplitst in behandeling kwam Het eerste gedeelte betrof de verzen ling van brieven in dezelfde plaats Hy wilde de vergunning uitdrukkelijk in do wet opnemen dat dij verzending buiten den post om kan geschieden Vlaats toeli kan even oeil als ceu slad of ceii dorp een slraat of een gracht beleckcnoii Hoewel uit de diieiissie duidelijk bleek dat t volstrekt niet de bedoeling zou zijn ulle bezorging van brieven in dezelfde stad of hetzelfde dorp ouiuogclijk te maken door b v in de grootere steden het bezorgen van een brief door een dienstman te verbieden wilde men toch de voorgestelde bepaling niet in de wet zien opgenomen omdat dan daarin tevens aanleiding zou liggen tot bet oprichten van locale postkantoren door particulieren en daardoor zou aan t postmonopolie oeu zoo noemde de minister het denk worden gegeven Slechts 17 leden hadden geen bezwaar tegen dit voorstel dat alzoo verworpen werd Gelijk lot trof het andere amendement van den heer v u Linden dat aan particuliere ondernemers de vrijheid tot het vervoeren van hrievBii gaf mits dezen voorzien waren van de postzegels die zij bij vervoer per post moesten dragen i ji t e v ij voor I ril f en zo voorzien worden in de omstandigheid dat men na posttijd het een of ander te melden had Vooral zag het op de dorjien die eens ol tweemahn dagelijks de brieven per post ontvangen maar die in den regel van s namiddags tot den volgenden morgen voor brieven onbereikbaar zijn Verbeterde correspondentie ten platten lande zou alzoo uit de aanneming van dit voorstel zijn voortgevloeid De controle was zeer gemakkelijk men moest postzegels gebruiken die door t gebruik onbruikbaar werden Juist dit laatste werd betwijfeld en niet voldoende aangetoond M en vreesde dus voor ontduiking die niet nategaan was ook werd nog gewezen op de bevoegc eid om vau den brief cen pakje te maken Was de heer v d Linden alzoo niet gelukkig met zijn nieuw art hetzelfde kan van den heer Fokker worden gezegd Deze wilde het beginsel iu de wet zien gelegd dat de poslknutoren teven spaarbanken zouden kunnen zijn Ëene zeer schoonc rede werd door dezen afgevaardigde lot toelichting van ziiii amendement uitgesproken llijzeideo a Ik meen dat ik eene ernalige zaak voorsta men kun onmogelijk het beslaan vnn eene sociale qtiffistie ignoreren Laten wij doen wat in ons vermogen is om baar op vreedzame wijze Ie helpen oplossen Vergelen wij niet dnt er onderde grieven van de minderen tegen de inrurderen sommige zijn wier gegrondheid niet kan orden ontkend al hebbeu wij ook een regtmatigen afkeer van de overdrijving waarmede sommige daarvan nu en dan hetzij uit onkunde hetzij uit kwade trouw worden geopenbaard Vergeten wij niet dat al moge bet ook onmogelijk blijken om de sociiile i aiesiir zooveel ons land er in betrokken ie ten genoege vnn allen op te lossen het ten minsie de pligt is zoo wel vau de vertegenwoordiging als val de regering om Ie doen wat in bare magt is om datgene weg te ruimen wat den minderen man belet zich Ie verheffen uit den nngunsiigen toestand waarin de wanverhouding tusschen wèlen niet veriBogeuden in de beschaafde maatschappijen hem gebragt heeft Niet enkel door verschatfing van onderwijszuilen wy dat doel bereiken maar ook door den minvermogende te genioette komen in zijnen stoll elijken nood niet door giflen of aalmoezen maar door den werkman ffeüjke rtglen toe te kennen in bat bespreken en voorstaan van zijne belangen als aan den fabriekaut toekomen door hem te outbetleu van leer op bem nog dan op de gegoede klasse drukkende lasten niet door zijne kwade neigingen ten bate vau de schatkist Ie exploiteren maar door hem te gemoet te komen in de lofwaardige zucht om zijn lot te verbeteren en ook door besparing op zijne wekelijksche verdiensten te zorgen voor de toekomst Daar waar hel initinlief der particulieren blijkt ongenoegzaam te zijn om te voorzien in eene dringende volksbehoefte komt het mij voor een pligt der regeering te zijn door hare medewerking en hulp eene volksdeugd aan te moedigen bij wier beoefening het gebeele vaderland belang heeft Mogten enkelen daarin zien eene soort van staaisvoogdij eene ongepaste bemoeijing mei de belangen van de bijzondere personen mij schijnt die regering de meest achleiiswiurdge die niet alleen zorgt voor de belangen der gegoeden ninar die tevens een geopend oog en oor heeft voor het lyden en strijden van hen die ook onze medemenschen zijn en wier lot coc veel van het onze verschilt en ik voeg er bij bij wier betrekkelijke welvaart ook wij belang hebben Hü wee op den bloei der pjst spaarbankei in Engeland en andere lauden en besireed de raeening dat de staat zich daarmede niet moest bemoeien waar plaats is voor eene staatsloterij daar moest ook plaats zijn voor een stanlsspaarbank Het waren vooral de heeren Viuiil Y Vkhhihioge en lluTOEiis VAN UozENBtiio die zich tegen dit voorstel verzetten Niet alleen dat eerst dan de staat moet optreden wanneer particulieren het niet doen maar ook in ile uitvoering lag gruot bezwaar De spanrpeniuiigeii zouden op de groolboeken worden iugesobieven hiervan zou in tijd van nood misbruik kunnen gemaakt Ook vreesde men dat de pnrlicnliere spnariinnken b v di der ranatseliappij tot Nut vnn t Vlgeineen ilanriliinr Liugznmerhand zouden uitsterven Nieinainl toeb zou daarin meer als commissaris werkzaam willen zijn wanneer hetzelfde doel bevordering der spaarzaamheid ook van staatswege werd beoogd en deze daarvoor hare ambtenaren betaalde De minister had ook verscheidene bedenkingen die vooral de administratie betroffen Zij zou zeer omvangrijk zijn want d postkantoren zouden toch niet meer kunnen zijn dan de trechter waardoor de particulieren met de directie der spaarbanken in aanraking kwamen Hij vond de zaak te belangrijk om haar zoo in t voorbijgaan af te handelen en gaf de verzekering dat hij dit onderwerp niet uit het oog zou verliezen al werd t voorstel verworpen werd t daareiilegen aangenomen ook dan zou Itii daarin iet een benaalde Inst zien maar een wier uitvoering van de regeering aflinnkelijk was Naast den heer FoKKEii stonden de heeren v d Linden en de Biiuin Koi s pal voor deze zaak en de laatste wees er op hoe in de laatste jaren gelukkig eenige wijziging in het rigoureuse laisser faire laisser passer werd gebracht en dus de werkkring van den staat langzamerhand meer werd uitgebreid De praktijk lou ten deze de theorie zijn voorbijgestreefd Deze afgevaardigde en ook de heer V VoouniUYSEN paven den voorsteller in bedenking zijn amendement iu te trekken en alzoo met de breedvoerige bespreking tevreden te zijn maar de heer Fokkeu wilde hiervan niet booreu en moest t zich toen getruo ilen dat het met 46 tegen 23 stemmen werd verworpen Daarop werd het laatste art zonder discussie goedgekeurd en do gebeele wet met 61 tegen 8 stemmen aangenomen Het overig gedeelte der week besteedde de kamer aan nfdeelingsyergBdcriii en er is reed sprake van om voor goed uileen le gaan Ö N EB NE MINGEN van alle soiwt zijn v in Omslandig eden afhankelijk Dikwijls in bet gcHoiie leven riskeert men groote Sommen z uler dat daarvoor naar evenredigheid de kansen zijn geboden Een gelukkig llcsultaat is aan iedereen welkom I Zoo moet voor allon welke gaarne aan solide Ondernemingen deel nemen de advertentie van het wei renomroeerde huis vnn S Stölndecker Comp in Hamburg in ons blad van heden van bijronder belang eijn want hier handelt het zich om een dour den staat gegunrnndeerde en op de grootste en vaste grondslagen aangelegde geldverloling die door hare voordeelige Inriehling bij een naar verhouding geringen inzet groote winst kansen annbiedt Laatste Berichten MunCben O Juni Hei duur d eii minister van oo log nniigebodcn ontslag is door den koning niet aangeiiomeii Parijs ÏO Juni De heer Mony heeft heden in het wetgevend lichaam gevraagd of het eigenildmsreehl der stntcii die met elkander geeontracleerd hebben tot aanleg van den St Uothard s ourweg ook bet recht in zich sluit om daarover Iroepen te vervoeren De spreker geloofde overigens dnt het onbruikbaar maken van den weg gemakkelijk zou zou zijn in tijden van oorlog Verder ontwikkelde hij de stelling dat Zwitserinnds onzijdigheid slechts dan zou worden geschonden indien Zwiiserl ind het wilile De heriog de irninmont heeft geantwoord dat hij de qu E lie uit een staatkundig en commercieel oogpunt zal onderzoeken maar hij zal niet het voorbeeld volgen dat hein buiten de kamer is gegeven Hij zul namelijk leii deze geen beroep doen op de vaderlandslievende gevoelens die bij ons niet opgewekt behoeven te worden Hij behoeft overigens geen geheimzinnige achterhoudendheid in aoht te nemen de quaastie kan Frankrijk niet verontrusten De overeenkomst tusschen de coniraoteerende staten is eene natuurlijke ontwikkeling der betrekking tusschen de natiën De minister toonde verder aan dnt Zttiherlands onzijdigheid goed gewaarborgd is dat voorzorgen genomen zijn en door Zwitserland ophelderingen gegeven zijn Na verdere discussien werd bet debat gesloten zonder dat er een orde van den dag werd aangenomen Brussel 20 Juni De Indépendance behelst een telegram uit Verviers waarin gemeld wonit dat aldaar bij gelegenheid van hel onder de wapens roepen der miliciens ernstige wanordelijkheden zyn voorgevallen Er had een gevecht plants tusschen de soldaten die weer onder de wapens geroepen zijn na verloftijd en de politie ngenten Aan beide kanten zijn verscheidene personen zwaar gewond Het oproer is ten slolle onderdrukt Er ziju maaire elen genomen om eciio herhaling dier louneclen te voorkomen V