Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1870

Geiiieni dc Bcricliteii Prim crkcut dnt liet moeilijk is voor SiMiiije ceu koning to krygen maar nog iiioeielijkcr cpii republiek Ic makfiii vaii ccn land waar geen republikeinen zijn Prins Napoleon is naar zijn landgoed Prangin in Zwitserland vertrokken om na eenigo dngen eeuo reis te ondcruowen naar do Oostzee Van de Fransdie argevaardigden komen er tcgen oordtg soma wel een kleine twintig op In Beieren wurdt do heeraclicnde ultramontane partij bedreigd met brheuring Jiet plotseling afbreken der discussii n over de oiifeilbaarlieid heeft een ernstig prutcbt uitgelokt van U3 biHeelioppcn Men bericht nit bpaujc dat ollus er vreedxaaw an regelmatig toegaat Oti herhaling der Nortonsehe pntlwring te Meppel is geiuVt m hef r g p ikb ir watti gi vuuuL ii op ci i v diepttï van 7Ü voet In Nedefland is voor mcpr dun 800 raiUiutn fl belegd in Ouatenrijkschc etuHtsijtfecteii Te New York is de Nuw York pimting Cunip ui bijnu totaal afgebrand de scliadt wordt begiout up 37j duidend gulden Te Breda is ƒ 531 gccüllccteerd voor Hüdtgravfu Men veruacht in Belgiu de optreding van een eluriLBal kabinet icdurig Iioort men in Drenthe van hui ui dol heul Vcrsehcidcue schapen zijn gchcti ii dien ten guvulgu openbaart zich an tijd tot tijd uok bij dc e de vrectclijkc zitkte Nadat men gtruiincn tijd van de longziekte m Friesland ia verschoond gebleven it xij op nieuw uitgebroken bij Vau der Sctioot te Joure Zaterdagochtend barstte er brand uit in ceu korenmolen te Sappemccr Binnen weinig tijd nas de molen ticii prooi der vlammen en bturtto hij in Alles wiis vci ckcrd Te Gcnève heelt een weik itaking pluutn op groute ehiial Meer d in 5000 werklieden gn zonder werk en uaaiuin Z c patroons de gedurig tocuemeude Lischeii dtr erklieiluii moede hebben gtzmntnlijk de werkplauistn gtslottn Te Warschau is het dragen van zwarte kleedcren door de dames op strenge straf verboden De Kussische regeering heeft vooi een orthodox Orieksch xemlelinggeiiootsehup in Japan toegestaan 1Ü 0U0 rt ebtU in eens en verder fiOOO roebels jaarlijk s Posterijen TAAT VAN NIET IIEZORGDK BÏUKVEN in de Maand MAAliT lit ijOÜDA na ii ondlii STAANDE PLAATSEN VEUZONUKN Sfnar Noord Amenica aan Wed W Nicliwerf ÏM te Buffalo en mr E Muller Ie cw Yurlv Ifiuir DuitKhland aaii Tugns Uiiek ic l iekkc N f Engeland uaii C J de Joiiyh Ie Loiulcri Burgerlijke Stand GUMUflN 17 Juni Juhuiiiia Maria oudermi J G ltotkuni i eu C Qkurings 18 Willcioiua rietcriiclla ouders V Koppeadhaar eu W A Leellang 19 MiirtErith uudcrs k V urkaaik en P Anders 20 Jar oudert J T de Koniibp ea M 11 va der Zee Nuultje oudcrk L Uiunenlls en A van den Oever Ovuu EDeii 18 Juni M Slangeu 12 w J M Hunatet huisvr van H Ruügm j lU O Bijn rs 9 m H Valke 17 m G van GuliL 21 in i van Wijk M j 20 G Dubbel wed S de Mol 60 j O A Voorn 9 m ADVERTENTIEN 0 nbare Aaiibestcdiiig DIJKGRAAF en HEEMEADEN van den ÜBIDPLASPOLDElt ill Sthielund ïjjn 70OmcniC113 op WOENSDAG den 29 JUNIJ 1870 des middags te 12 ure in het Postlmis te foo drecht bij enkele inschrjjviug aan te besteden Het plempen van een leldijk door den Hoogen Boezem van dien Folder tot afscheiding van eenen voorboezem ten dienste van het in aanbouw zijnde Bo ven Stoom gemaal benevens de uitvoering van daarmede in verband Htaande verdere aarde en timmerwrerken De bestekken zijn vau af den 20 Junfl 1870 op franco aanvraag tegen betaling van ƒ 1 jier exemplaar verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J VA UENTUM ZOON te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij Dijkgraaf en Heemraden voornoenul zoomede bij den lieer L Exai to l Ojizigter des Polders te Mowdrecht dio aanwijzing in loco zal doen op WOENÖDAG den 22 JUNIJ 1870 van des voormiddags 11 tot des uiuniddags 1 ure en verderop franco aanvraag van belanghebbenden Mcviimw l RINCE T ii Jono Turiniarkt Il 87 zoekt tegen 1 Augustus oono Keukenmeid die koken en huiswerk verrigten kan Huur ƒ 65 buiten verval Slotemaker C te Gouda VAN Kunst Mln palc Wateren te bekomen bij C THIM Apoth te Gouda PRIJZEN DEii MINERALE EN GENEESKRACHTIGE WATEREN PKR SYPIION l LESCH Fachinger water ƒ 0 15 Mineraal eau gazeuse 0 12 2 Selters 0 15 Soda 0 15 Püllna liitterwater 0 30 Sedlitz 0 30 Seidschutz 0 30 Adolbeids quelle Heilbrunn 0 20 Carlsbad 0 40 Miigiiésienue 0 40 Magnésienne Saturée 0 40 De Pymiont Stahlquelle 0 40 Spa Pouhon 0 30 Vichy Grande grille 0 30 Verder worden alle Medicinale wateren door ons volgeus de nieuwste analysen vervaanligd LIMONADE SIROPEN Sirop p flesch p Vs fl P Vi fl de Citron L 0 60 f 0 35 Framboises 1 40 0 80 O 45 GroseillesFramboi sées 1 20 0 65 0 35 Frambozen Azijn 1 0 50 Kruiden Essence 0 70 per fleschje Zoowel voor de Minerale als voor de Geneeskrachtige wateren kan men zich abonneren Voor het Mineraal water eau Het water wordt in de stad gedurende den zomer dageljjks behalve op Zon of Feestdagen en in den winter vier malen per week franco aan huis bezorgd Al les k Con t ant b ij de a fleveri ng PenJ eei dr j p fpff practitch tandmeester te Weenen Bognergasse n 2 Bij bel vorderen mijner jaren werd mijn tandvleetch steeds zwakker en ziekelijk ontstoken pijnlijk en e wallen Dit strekte zelh tot mijn gehemelte zicli uit zoodat mij het kaautven en slikJÉea moeijelijk viel Mijns tanden gingen daarop los en staken uil zuoüai ik niet in staat meer was vleesch en ander voedsel te kaauwen Ik gebruikte vele beroemde Inndmiddelen de meesten deden geene werking enkele hadden slechts een gering effect Eindelijk bekwam ik uw Anatberin Mondwater en reeds na het eerste gebruik er van gevoelde ik eene aanmerkelijke verligting Na een paar malen bet te hebben aangewend hield de ontsteking op en verdwenen de zwellingei de tanden welke ik vroeger met mijne vingers f nit had kunnen halen worden weer vaster i ijnt ik weder broodkorsten en andere harde spijziT kaauwen kan Verheugd over deze in het oog loopende siieïie en wonderbaarlijk heilzame nitwerl ing van het ANATtlFUIN MONDWATEU kan iV niet nalaten U mijn harlelijkeu dank te betuigen terwijl ik ieder kan aanbevelen de proef te n men van de heilzame werking van dat MONDWATER ook in gevallen van tandpijn waarvan ik vaak bg mijne onderhoorigen de bewij en heb geien DiiAKOTU z Met achting den 1 Mei 1867 J ridder v ZAWADZKI Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij V E v in Santen Koliï apoth en A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkel te s Ilage bij J L F C Suabilié aputh te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Allena apoth te Amsterdam bij F van W indheiin 1 1 ïcrkoopliuis te Oiidew iter bij T J van Yieuiningeii te Hchounhovcn bij A Woltt Wordt gevraagd mot Angu u ip oii EEIOTE of TWEEDE Bankct enRoekbakkcrs Bediende Brieven franco ouder Letter O in te zenden bjj A QUANT Kleiweg Openbare Verkooping oM CONTANT geld VAN Hout en Gerecdscliappen op MAANDAG 27 jiJi i is u ues v i nnwdags ten 10 ure aan de Kleiwegbrug tts Gou fe bestaande o a in eene verplaatsbare KEET KEETAMEUBLEMENT HEISTELLINGEN met toebehooren MOLENS TOBBEN WAGENS en ander Gereedschap 200 SLIJPDEELEN 150 DENNEN VUREN 50 GREINEN 100 KOLDERS BALKEN RIBBEN eene partij EIKENHOUT in verschillende afmeting eene groote partjj BRANDHOUT eene partjj GROND enz enz Alles vóór de verkooping te den Best Rood en Qeele KLINKERS LF S S E L V O R M Vooriianden asn de Steenbakkerg der firma D P SMIT te AlMauerdam Alen rcike het fortuin de handi 100 000 Thaler voor het gelukkigste geval znl de Diouwsto groote Gei denVerloting dcHCÏke door de Herioglich üraunachweiger l Hiides Kegceriug goedgekeucd en gcgoarandeerd is als hoogste Gc wiu onthouden Er wordcu alleenlijk CünuiDen getrokken en in de loop vau cttulijke Miuuidcn inocteu naar luide vau het ofiicicelc Plau 26 900 Gtwiunen voorkomen ter vollcdigeu beMhi 8ing van deze xijn er capitale Gevi innen van eventueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 a 10 000 2 a 8000 3 a 6000 3 a 5000 11 a 4000 33 a 2000 154 a 1000 260 a 400 380 a 200 18600 a 47 c De aaDitaandc tweede GewiD Trekking dezer groote van de Staat gegunraudeerde GeIdemVerloting ib van amtswege bepaald plaats te hcbbcu op deu 4 en 5 JLLl 1870 Dc prijs daarvan is voor 1 vierendeeU origiweeMot thlr I s of 2 75 c 1 half j 5 25 u tegeo contante inzending van het bLdrüg ledere commissie zal onmiddelijk met de mci ste zorgvuldigheid worden uitgevoerd en een ieder verkrijgt van ons du met het wapen van deo Staat voorzivone Ori gineel lot eigenhandig Bij iedere bestelling zal het vercischte otficicelp plan gratis vtorden hijgfgeven en zenden wij aan onze Interessenten na iedere trekking ongevraagd de ofilcicele lijsten De uitbetaling der Gcwiimen geschiedt steeds prompt onder vsaarborg van den staat en kan door directe contant j toczeudiDgen of ook naar verkiezing der Interessenten door onze Correspondenten aan andere grootere plaatsen vnii Nederland worden voltrokken Onze debit is steeds van geluk bigunstigd en eerst kortelijks geleden badden wij alreeds weder onder meerdere andere aanzienlijke Gcwieneu 3 maal de eerste Uoof t TroiTers in 3 trekkingen Imdeus de offieicelc bewijzen verkregen en zelf aan onze bclanghebbcrs uitbetaald Het is te voorzien dat by deze op den vasten grondslsi gestelde Onderneming van alle kanten op eene zeer werk ame deelneming met zekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de aanstaande trekking alle ordii en commission ten spoedigste regtstreeks te zenden aan S Steindecker en Comp Bank und Wechsel Geschiift in Hamburg Aan en Verkoop van ieder Staats Obligatie Spoorweg Actiën en Aanlehens Loose P S Alle Coupons en BAnknoten worden io betaling naar de geheele wnarde aangenomen Bij contxnte zendingen door Postwissel moet de Naam eo woonplaats dea afzenders volledig op de Coupon aangegeven en een bijzonder bestellingsbrief met Adres ingezonden worden luiidn Druk vttn biiukiu iu wijliiiÉiilM n m MatliMflil i liiihi4i i i iii hi iiii tt Mi irm ftir r ti in mK i 2 Hl