Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1870

Vrijdag 24 Juni N 910 1870 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlcnlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één tiur des namiddags op den dag der uitgave neer het bepaalt dat eigendom het recht is om van eene zaak hot vrjj geuot te hebben en daarover op de volstrektste wijze te beschikken mits men er geen gebruik mu make strijdende tegen de y etten of openbaie verordeningen Ook zal in de meeste gevallen de beperking van t gebruik niet nootlig zijn Wawdoor toch komen de slooten in dien schadelgkcn toestand Omdat zji gebruikt worden tot hetzelfde doel waartoe men op andere plaatsen riolen gebruikt Welnu het gebruik zal het zelfde zfln wanneer men dit open riool overdekt en alzoo den schadelijken invloed daarvan wegneemt Het belang der eigenaars zal daardoor bij uitzondering slechts worden geschaad en dut men daarop niet in de eerste plaats altijd het oog vestigt leert ons de bouwverordening dio bouwvallige huizen doet afbreken en de wijze van bouwen iroorschrüft in t belang der openbare gezondheid en de verordening op t keuren van vleesoh of visch die almede in t belang dier gezondheid den eigendom beperkt Kan een gemeente dus een dergelijke verordening als de vermelde niet maken omdat daardoor den particulieren eigendom wordt aangerand dan ijn ook die anaere verordeningen ongrondwottig kan zg het wel en wij meenen dit te hebben aangetoond dan wordt t hoog tjjd dat onze gemeente door eene verordening op het dempen of rioleeren van particuliere slooten die voor de openbare ge iondheid nadeelig zijn bevrijd worde van zulke broeinesten voor besinettelgke ziekten In het verslagover den toestand der gemeente Gouda over 1869 wordt vermeld dat er door de gezondheidscomraissie op werd aangedrongen om alle slooten in de Boelekade te derapen doch dat de groote daaraan verbonden kosten en de ometandiglieid dat zij eigendom zijn van peirtiailicren de redenen waren dat geen voorstol dienaangaande werd ingediend Niemand voorzeker die van tijd tot tijd de Boelekade doorgaat zal betwijfelen of de drang der gezondheidscommissie ook overtoUig was riet woord sloot is voor de daar aanwezige vuiligheid een te schoone benaming en hoewel er zoo goed de hand aan wordt gehouden is het niet mogelp daarin op den duur verbetering te brengen t Ligt niet in onze bedoeling nu op die stukjes sloot de aandacht te vestigen maar op een der redenen die weerhielden tot het indienen van een voorstel tot demping de omstandighfid dut zij eigendom rmi particulieren zijn Het is alsof daarin deze ziu moet worden gelegd het particulier karakter van die slooten maakt het nemen van doortastende maatregelen zoer moeilijk Over het recht der gemeenten om de eigenaren van slooten on andere wateringen tot het dempen oi rioleeren daarvan te ver liiht n wanneer de c BUITENLAND ENGELAND hel lagerhuis w iaria thans aan de orde is de voordracht der regrrring tot uitbreiding vnn het volksondernijs heeft de heer Gladstone verklaard dat de reneering nog ecnige wijnigingen in die voordracht ilde brengen De strekking dier wijrigingen wns anu sommige luschen van warme liberalen voldoening 1 geven de voornaamste d iarvnn bestaat in eene nieune bepaling volgens welkr ij gecne openbare gemeenteschool ünclerricht In eejiigm katediistnus of in tTnig geloülsformulicr gegeven 7 al mogen orden Doch uitsluiting van hei bijbflUvui nicfuile de heer iladslone niet e moeien beiulligoti li i ir ij aiin het meercndcel des ptdilick i oinvflgevallii vou zijn De heer Disrafli nclillc ile anicri liniciiliii ilcr rcgeciins van 7nfl groei geniet fn liwoVüEEüSTE LersBcdlendc tier O in te zenden rkooping ki d i lscliappcii 1870 de voormij eiwegbmg ie Gouda rplaatsbare KEET HEISTELLINGEN TOBBEN WA chap 200 SLIJP VÜREIS 50GREI 8ALKEN RIBBEN in verschillende af BRANDHOUT eene Allea vóór de ver en Geele s ORM firma tnbakkerij der i tuin de haiidl Thaler l ilo nieuwste grootc Gclll rtoglich Briianschvii igcr en geguarandeerd is als dcu getrokken en in ile loop iinar luide vau het oflit rkomea ter voUetligen beIt ile Gewinnen vau eventueel 000 20 000 15 000 11 8000 3 a 6000 3 1 2000 154 tt 1000 18000 a 47 e Jin Trekking dezer grootc an len Verlotiug i van amtsBege ilcu é en 5 JlLl l 7n Il thlr l s of 2 75 c 3 5 25 iiet biilrug Iddelijk met de mfuste lorgon een ieder verkrijgt vnn deo Staat voorzienne Oïi L vercischte oflicieele plan eenden wij anii ouze Inte 1 0 gevraagd de otticieelc lijitcn Tun geschiedt steeds prompt a m kan door directe cootr verkiezing der luteresIdiu pu aan andere grootore voUrokken luk bugtHisti j d en eerst fj alreeds weder onder meerdere maal de eerste Hoofd L roffers üHic ccic buwijztn verkregen krs uitbetaald deze op den vasten grond Hn alle konten op eene zeer Kcrheid kan worden gerekend Idh de aanstaande trekking alle Tcoigste reglstreeks te zenden aan m en Comp lieschiift in Hamburg n ieder Staats Obligatltj en AanlehensLoose I Banknoten worden in I I jelieele waarde aangclinte zendingen door PostNaain eu woonplaats dps L op de Coupon aangegeri mier bestellingsbricf met orden Ik vun A Uiiukiu tu De uiligave aezei Cv ura l cc b jd D WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 Afkondiging BURGEMEESÏKK en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van Politie brengen ter algemeene kennia dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schiobben behalve waar die in de laatste twee maanden gn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zalurdag den 24 en 25 Juny voor des middags twaalf uren Verder herinneren zy aan de eigenaars ot bruiker TUI gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolen en goten vuur achter eo ter gde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvan door de politie streng zal worden tuegezien GoVDi deo 23slen Jung 1870 BurgemeeBter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester drOogleever fobtuijn de grave w l b Hei Hempen van schadelijke Slooten ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN een en de openbare gezondheid benodeelen kei woord Het is reeds eene oude qniestie wantin 1863 werd zg al in i en Hat chen gemeenteraad behandeld De verordening die daartoe aanleiding gaf luidde aldus Art 1 Alle eigenaren vaa slooten of and ijre wateren zijn verplicht die na het ontvangen van een schriftelijk bevel vau B en W te dempen of te overkluizen of door riolen te vervangen binnen zuoJanigeit termijn en op zoodanige wyze als bij dat bevel wordt bepaald Art 2 B en W geven dat bevel alleen voor die slooten of wateren waarvan b een schriftelijk en luet redenen omkleed advies van de plaatselgke geneeskundige commissie verklfwrd is dat tg gevaarlgk of schadelgk voor de openbare gewondheid zyn Art 3 Die aan het bevel biJ art 1 bedoeld niet voldoet wordt gestraft met eene boete van 10 tot 25 met of zonder gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen In De strijd die toen gevoerd wenl liep hoofdzakelijk over de vraag of daardoor het wezen van den eigendom niet zou worden aangerand Even als toch door eene dergelijke verordening woter in land werd herschapen even zoo zou eene andere verordening don eigenaar kunnen verplichten van zijn grond water te maken of een verdieping van zijn gebouw af te breken of een gs deeli daarvan te maken tot tuin Het recht van eigendom zou op die wijze niets meer te teteekenen hebben zoodra het in stqjd kwam met do eischen der openbare gezondheid Men is zelfs in strijd met de grondwet die in art 117 bepaalt Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemeenen nutte en tegen voorai gaande schadeloosstelling De wet verklaart vooraf dat het algemeen nut de onteigening vordert Daartegen werd zeer te recht aangevoerd dat art 135 der gemeentewet aan den raad opdraagt het maken van alle verordeningen die in het belang der gezondheid worden vereischt Deze regel is algemeen en ook bij hare toepassing geldt alzoo dat het bijzonder belang moet wijken voor t algemeen belang Er is ovevigeus ook geen sprake van onteigening slechts het gebruilc wordt ten deele b erkt en ook hiertoo geeft m 625 van het Burg Wetb recht wan H f m t i