Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1870

mmm dat de vnordrAolit nu veel minder nanncemlijk voir de eoinervaiive partij crd en schier ceiie iiicu c bilt was geworden Kr zijn in do afgeloopen week weder talrijke vergaderingen gehouden om de bedoelde voordracht te bespreken in de meeste van die vergnderinf en heerschie do weascli dnt de voordracht 7 ou wurden aangenomen maar meer afdoende uu worden gemaakt door algemtenc invoering der verplichting lot schpolgaiw en door sluiting der nieuw op te richten gemeentescholen voor alle kerkgciioolschappelijk godsdienstoiiilerriclit De wij igiiigoii duor do regeeriiig gebrachtin hare voordr oht töi uitbreiding van het Inteeronderwijs i n i iel geheel rinar d smaik der runprrvalieieeu kerkelijke richling maar oldoen nogminder aan de wanne liberalen Ka oveiHc ing dierwij igiugen heeft hel bebluur der NaliiHn Klucation League welke een algemeen nationaal i olioulv e ennietlegenslaande de godsdientii c leidecIJhonl dernatie enscht besloten de aanneiniiig der bill doorpublieke agilaiiu legen Ie werken en d iaicnlegen Ie aanneming te bevor Ieren van het volgende anicndemenl hetwelk bij hci lagerhuis door den heerItichard moet worden voorgesteld Ds rijkssub sidicn voor bcsla inile kerkgenoctscliappelijke scholenmoeten niet worden erhooijd Welk nationaal stelsel van lager ondemijs ook worde aangenomen hetscho olgaan moet da irbij overal tot ceiic verplichtingworden gemaakt Bij hel n iiionaal school we en hoeook ingericht behoort godadienst t iuleniehl door denvrijttilligen ijv r van iirtieii i r ii en mei op kosUii van openbaie k sen verstrekt te uurdee De Timei deelt eene briefui eliiig mede nsschen den bisaehop en den aartsbisschop van ilocesler en Bristol over de quae lie of van wege deEngelsehe staatskerk en protest hehooil uit te gaantegen het concilie thans te Home verg iderd Debisschop vraagt daaromtrent inlichtingen Deanrtsbisschop antwoordt in ronde teinien dal liij i iiioordeel is dat van het episcopaat der Eiifii lbcke kerk geen protest legen de pauselijke onfeilbauiheidbehoort uit te gaan De vcMlaLcligste eg is omzich met Home niet te bemoeien Noch de l ausnoch het zoogenaamd Oeeumeni=ielie eonnlie heeftzich tot de Engelsehe kerk genend nil dien hoofdeziet Ie aartsbisschop het nut van een manifest i ietin Hij is voorts van oordeel dal als de voorstanders van het onfeilba trheidsdo ma aan hun lot worden overgelaten zij hun eigen zaak veel schadezullen berokkenen en de zaak der waarheid veelvoordeel zullen doen Dinsdag avond werd in Londen eeue meetinggehouden met het doel om te beraadilagen over demiddelen lot hereeniging der Christenheid De meeting beoogt om de verschillende van elkander gescheiden kerken lan het Westen en het Oosten ouderden Paus als opperhoofd te vereenigen liet schijnt wel zegt de conservatieve S caidnfd dat Je voorname ge stelijkcn die op dere nifeting tegenwoordig wnren al zeer neinig begrip hebben van de godsdienstige overtuiging en de richting hier Ie lande om nog op welslagen van hun plan te kunnen bopen F R A N K R IJ K AnD de Jg llmas wordt uil Konstanlinopel gemeld dal het aantal personen door den brand te Per van huisvesting beroofd en in ka ernen loodsen of tenten onder dak gebracht 11034 bedraagt dal aan 20000 personen onderstand wordt uitgereikt en lat de dagelijksehe uitgaaf der comraisMe van bijstand op 1500 Turksche ponden of ruim 17000 kan worden begroot De heer Vitu heeft bij de aanvaarding derhoofdredactie van den Veiiple Tranr aii gezegd enoveral doen zeggen dat dit blad nu eindelijk inwaarheid de politiek des kei i rs zal veikondi jcn en dat men er tot nog lue niets anders in heeftgevonden dan de politiek van den heer ClementDiivernois Naar men verneemt zal de heer Vitueene bezoldiging vau 3000 francs per maand genieten benevens eene tegemoetkoming van 600 francsper maand voor de kosten nn een rijtuig 1111 MM zijn Dinsdag avond naar St Cloud vertrokken Hel rapport over het budget is rondgedeeld Men verzekert dat de verkiez ngeu voor de gemeenteraden op i Juli bepaald zijn BELGIË De Associatim Conservahice te Brussel heeft Zaterdag avond eei vergailering gehouden die door omstreeks SUO pe sonen bijgewoond en door den heer Alphouse Jothomh gepresideerd werd Veraohilleude leden der kamer van afgevaardigden voerden liet woord Coomans Kerckhove de liehr voorts het aenaaislid de Woelmont de heer Ch W j Vi eslc en meer anderen De volgende resnlnticn werdin met bijn i algenieeiie stemmen u ingenumen De Iswcmtiun Cuiisenafrur te Brussel op 18 luni 1870 in algeraeene vergadering vereenigd is van oordeel dat het noodzakelijk is oyer te gasu 1 lot hervorming der kieswet in den zin ceocr brecdo itbreiding van het kiesreoht 2 tot vermindering en betere verdceliiig der militaire lasten 3 lot vermindering der belastingen De l ro jri s van Charleroi verlangt dat de koning ecu ministerie benoeme dat de learner ontbinden zal om daarna met een geaccuntueer l liberaal programma voor de kiezers te verschijnen De P irijsche Li iaii kan maar niet begrypen at üc Jieigeii mcn j icii vrijlieid vanonderwijs vrijheid van ceredienst onbegrensde vrijheid van veicenigiiig en vrijheid van drukpers H ii willen zij meer Üij genieten hiizendinaalmeer vrijheid dan dt Franschcn en zijn nog nietIe vreden Het is mogelijk dat de kieswet gebreken heeft en dat er nog andere leemten bestaan maar dat het ministerie daarom omver moest worden geworpen komt het blad vreemd voor De Siècle daareirtcgeii is niet vBrbnnid Hetblad meent de oorzaak te kennen iran den standvan aken in België en die oorzaak is de zwartepcbt waarmede het blad de Ultramonliuien bedoelt België zoo zegt hel lijdt onder den invloed vanhet inec3t af ic litelijke fiu uisme Het mag zichverheugen in het be it van 1 100 kloosters en ItiüOO nioiiiiikcii Ouslenrijk lelt i33 monniken op de Uiillioen iii oners Frankrijk 2 893 en België 3 230 Hct gansche Noordelijk gedeelte des lands het eif enlijke Vlaanische land is door die kwaal aangetast De Iiii opeiidaiwe meldt met eenig voorbehoud dat lie heer de Theux de leider der rechterzijde bij den koning ten gehoore is toegelaten en dat dl c hem de t i ik zou hebben opgedragen om een nieuw kabiiiei Ie vormen De heer de ïheux had ich egens zijne hooge jaren verontschuldigd maar zou desniettemin zijne politieke vrienden raadplegen Het Journal de Britxelles spreekt echter dit bericht stellig tegen DÜITSCHLAND In de provinciën Oost en West Pruisen maken ecu aantal Meniioiiieicii zich gereed om na ir Uusland Ie lerhuizen ecnsileels omdat ij als loden van hun kerkgenootschap geene iiijatclling van militairen diensi kunnen verkrijgen anderdeels omdat zij niet langer willen afhangen iau Evangelische en Katholieke parochiale besturen Hunne laatste poging om een eigen parochiaal besltiur te mogen vcsligin is mislukt doordieiu lie ludddag up de hieiloe ingediende adressen geen besluit heeft genomen en er ook naar hunne vénvachting geen vooruitzieht beslaat dal eene nieuwe poging met het geuenscht succèis bekroond zou worden SPANJE De Imparcial verklaart dat de liberale Spaiijaardcn een koning uit het huis van Bragunza verlangen opdat Spanje en Portugal in hunne internationale staatkunde slechts ccn land zij De staat van aken zal waarschijnlijk nog wel blgveu zoo als hij is want men spreekt reeds van het vertrek van Serrano en van Prim naar badplaatsen De minister van binnenl zaken heeft de gouvciieurs van Aiidaluzie te Madrid outbodea ten einde met hen over de middelen te spreken die dienen genomen te worden ter uitroeiing van de roovcrij in het zuiden des lauds In de laatste dagen hebben zeven bandieten het paleis van den markies Casa Ulloa te Utrera willen plunderen en waren reeds begonnen bet te belegeren Zij zijn door de burgergarde gedood BINNENLAND Gouda uni De collecte Dinsdag alhier gehouden tot stijving van het fonds Ier ondersteuning en aanmoediging Van den gewapenden dienst heett opgebracht eoue som van ƒ 1 20 095 Naar men verneemt is het welsontwerp op de afschafllng der tienden in gereedheid en zal het eerlang aan de tweede kamer worden ingediend De afdeelingen van de tweede kamer der slatcn gcnerae l hebben gisteren het onder oek over hel welsonltterp betrekkelijk het hooger onderwijs ten einde gebracht N Hel nderland vor ekcrf dnt het onln crp vanwet op de bcHaarscholeii in ilc afdeelingen dertweede kamer zeer ongunstig 3 ontvangen Voorzoo ver men wettelijke regeling van dit onderworpnoDuk p chttQ wilde meu in geen geval een etals leze waarin bij art 1 bepaald wordt dat dekimlcren op de bevmiarsohi icn van 2 tot O jaren moeten worden opgelfid voor hot Inger onderwijs Thans is tiitgegeven de derde allevering vanhet rapport der commissie belast met het ondcr ocknaar d n toestand der kinderen in abrieken arbeidende Hierin iorden uitvoerige tabellen en tocIfchlinj med ged cld wegens de militio siaten De Tcommissic bevond dat over het algemeen deliinge personen levens de krachiigsle w uen il oehzij trol evennei een uaraelijK groot a inuii itz leringen op dien regel aan De lengte op zicli clvogaf dus met betrekking tot de spierkr i ht der individuen geen voldoend zekeren maatstaf voor hnn nemindere ontwikkeling Hiermede zou hel militieonder oek minder rijk zijn geweest aan rjsuratendan men zich hal voorgeslcld ware het niet gebleken kt zij die zioh beloonden onder de normale voor de militie plichtigcn gestolde maal van 1 57 meiers voor het meerendeel sloiulcn beneden hetgemiddeld van de spierkracht hunner langere lijdgenooien Hieruit bleek dat de meening door demaatsch v geneeskunde in haar adres in 1862 aande stalengeiieraa uitgedrukt dat een lagere maatstaf dan die van 1 67 personen iii den dienst zoudien opnemen wier krachten Is gering waren voorden vereiscliien arbeid waarheid bevatte en datzulk eene kleiue gestalte io den tegel pleit tegende oni ikkelMig vait heii die haar bezitten Boveudien bleek dat als regel kon worden gesteld dater eene verhuudiog bestaat tusschen de sterfte indistriclen waar veel en die waar weinig dienstplichtigen te klein voor den militairen dienst worden gevonden en dat die sterfte in eene zekere verhouding staat tot het aantal der om die redeu afgekcurden De commissie mocht als regel aannemen dat zij die te klein zyn om tot den militairen dienst te worden opgeroepen levens achterlijk zijn in spierkracht en minder necrsland kunnen bieden aan den iiadeeligen invloed waaraan liet Ici en is blojtgeateld dan ij dia daartoe wegens hunne lengte geschikt worden geacht Het geldt hier natuurlijk een regel en geene wet zegt de commissie want het zoude dwa is zijn te beweren dat van alle kleinere mensehen de spierkracht en het weerstandbiedend vermogen noodwendig geringer moet zijn dan van ben die in lengte meer ontwikkeld zijn De hh d L Mulder Ie Arnhem C J Geer iema te Zuidbroek en J B Snellen te iMoordrecbl hebbea bü circulaire de grondslagen doenkennen van het plan tot oprichting eeaier Nederlandsche landbOaneracluUii wu it au de stilekliihgzal zijn het vormen van een algein eenen band tnsschen de landbouwers vau Neileiland Hel doelder vereeiiiging waaraan ij den naam club wenschen Ie geven ter onder cheilling van de vele bestaande provinciale m pla i n i jke maatschappijen genootschappci en verecnigiiigen ten onzent moetnaar hunne meening zijn bevordering van den vaderlandschen landbouw in den ruim len zin en hetvoorstaan zijner belangen zoowel bij de hooge alsbij de provinciale en plaatselijke regeerini als overal waar zulks wenschelijk mocht ijii Tot die belangen behoort huns inziens in tie eerste plaats alwat het landbouw oiiderwijs aangaat de veeartsenijkunde de waterschappen de landbouwwetgevingop het stuk der tienden der jacht en der grondbelasting de mestverzameiing de statistiek enz enz De o fficieele zetel van de club zal zijn te Utrecht bet middelpunt des rijks waa de veeartsenijschooleu het rijkskabinet van landb Hiwuerktnigen gevestigd zijn Gewone ledeu worden aangenomen tegeneene juarlgksche contributie van ƒ 10 De eerstesamenkomst is bepaald op Maandag 27 Juni aanst lil een der lokalen boven het stationsgebouw IeArnhem alwaar in overwegiug zal wordeu geiiomcL 1 te besluiten aan Z M den koniug eerbiedig te verzoeken het beschermheerschap er Nederl landbouwcrsclub te nanvaarden en aan Z K H den prins van Oranje hel cercvoorzittci schapaan te bieden 2 over to gsan tot het benoemenvan een voorloopig coniitii en 3 aan eene commissie het on eipen van statuten eu een huishoudelijk reglement op te dragen Onder de verschillende besluiten der verg adering van de Waalsche linie te Ulrocht gehouden verdient vooral vermelding dat belrclt ciulc het synodale oorslel omtrent het verplichtend gebruikder doopsformuic Met 22 tegen l t steinmui is 11 1 langdurige discussie bcslolen de Synode te adviieeren liet bedoelde voorstel niet lot wet te verhelïen j UI v f ff tfIS é will iwla i ll l l 1 n lOol w II v ï If 1 iM i i v lilt 1 1 r é r at llUelWaiiïl lili r ah Jip Bin fflÊ tll W 1 lk iiiimwJn wlRlifH r l A k Iniji r p ta ImAet ib m in i fc t HH wkei i iÉu itA iln n t ia ï iiMi il m ï iiBtmiiMiii imi pt ffmtfs I m ƒ i Ki U tU lilm mwih dtm m blwil 01 iié u HMJa kité t vT l T h Jl il gi i Hi i jw te iMoltarifW wiu c N i i r 1 1