Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1870

I J iSladrid 22 Juni Li de itting der Cortes is met 78 leg n IS slenirnen verworpen het voorstel des hccrcn asielar om onniidilellijk de slavernij af Ic sehiillen Moigeii zullen de Corles waarschijnlijk lot öl Ocl uilcengaan et onln frp v m ifdcelinpen ilcr iiivangpn Vcor II dit oiiiirrworp 11 geval een et wordt dat 1e II J tot 6 j ir i iiger onderwijs 0 Aflevering vanCl het onilcrzock iibriekci iirbei iabcllc i eu toc mihtie E alon 1 t algomceii deirstc w tren düch iianliil uitzomlef ie op ii h zelve icrk nicht dor iulUlaf voor hniine OU het militiesi aan resultaten liet niet gebleiider de normale maat van 1 57 lioii beiiedên bet lier langere tijdmeening door de res in IStl aan fiin lagere inaati den ilienst zou riug waien voor bevatte en dat re el pleit tegen ijeiillen Bovenorden gesteld dut lion de sterfte iu aannemen dat zij ircn dienst te worzijn in spierkracht tjen aan den natu is blo3tgejteld ne lengte geschikt natuurlek eeu remissie want het van alle kleinere t weerstandbiedend moet zijn dan van ld zijn Il Arnhem C J Snellen te Moorgronds R doen hl ing eeper Nejlerva jMfi stiÉütidig iiMi eenen band tusliind Het doel naam club weuvaii le vele beki luaalSL happijen t u onzenij niuet lering van dun vainHlen zin en het by lie hooge sla re eerinï Is overzijn Tut die bede eerste plaats ut lal de veeartsenij idbouwActgeving hc en der grondbestatistiek enz euz mI zijn te Utrecht i d veeartsenijschool wwerktoigen gevcs1 naugeuomen tegen n 19 De eerste dag 27 Juni aanst t stationsgebouw te zal worden genoM den koning ecrni heerschap der Nerden en aan Z K cere voorziilcrschap n lot het benuemcn aan eene comtün eu een huishou sluilen der vergadee Utrecht gehouden t belrctfenilc liüt s vrplichtcml gebruik gi n H stemmen is II de Svuüdo tl adii l lut wet Ic ver Po gerarcnlcraad te Schiedam liccft in zijne zitiiii villi niaiimlag iivoiid benoemd tot lid dercommissic van toezicht op de hoogere burgerschool eu curator der Latijiischo schuol den heer mr A J Hazenberg lot rector der liilijnsche school den heer dr W M Müiilijn van Hoorn eu besloten de hoogere burgerschool te brengen lot eene school roet vijf jiirij en iiiTsus Uc benoeming van een raadslid in Ic iliiiits v m don heer M llynbcndc die ills zooiliuiiï heeft bedankt zal plaats hebbeu op VVocuadag 13 liili e k Men siijirijft uit Qoriiiohem dd 21 Juni liet hier loopend gï rwcht is niet gelogenstraft geworden De speciale Kaadscummissie in zake de op Mi Mic e Mi r 11 0 re R ii r=el hoeft in een door den druk openbiiur gemaakt verslag medej eik clil dat de minisier van liinnenlandsche zaken ondubbelzinnig zijn ingenomenheid heeft te kennen geg ovou met hot voornemen om ook in deze geu eeiilii een school van middelbaar onderwijs Ie vestigen en de ioezogging heeft gegeven dal eeu verzoek om subsidie van den Jemeenleraad uitgegaan bij Zijn Exc een guustig onthaal zou vinden dat hij geen bezwaar zou maken op de Slaalshegrooling voor 1871 eene subsidie van 7000 jaarlijks voor Gorinchem uit te trekken ja bereid zou wordeu gevonden de subsidie e brengen op een bedrag van ƒ 8500 sjaara een cijfer ook Ban enkele andere geraeenlen toegestaan bijaldien nu de oprichtiag der H B alhier mocht blijken dat de daarnit voortvloeiende uitgaven de krachten der emeenlo financiën te boveu gaan Uit eene in lici rapport opgenomt n raming der kosten aan de oprichting en de jnarlijksuhe uitgaven eener K B met 5 jarigfu cursua verbonden blijkt dat volgens het oordeel der commissie de Hoogere Burgerschool voor deze B mecnte eene jaarlijks he uitKOof zou Terèisenen van niet merr dan 550 t L ital zieh nu verwachten dat men zich weldra ook hier zal mogen verblijden in de stoffelijke en inlellectueele voordeeleii aan het bezit eener H B ontegenzeggelijk verbonden Uit het WestlanjJ waar liet rooien en het verzenden der nieuwe auKiappelen in vollen gang is klaagt men zeer over den nadeeligen invloed vanhet drooge weder op bet benchot AU een bewysvan helften aldaar ia aardappelen wordt omgezet ordi gerneld dat een commissiunair een voorraadvan i nim ƒ 15000 heeft gehad uilcen aan manden besteind om aardappelen te verzenden Men schrijft uit Loon op t Zand Met de veld en tuingew icn is het ook hier als eldeira dn evig gesteld pcir de mnhoudende droogte Van ds rogge vooral die hier veel geteeld wordt zal weinig terecht komen als er niet zeer spoedig regen valt Het veevoeder wordt hoe langer hoe schaarsober eu de vooruitziüditen op den hooioogst zijn weinfg beduidend Algemeen is men bekommerd dat wy een duren tijd tegemoctgaun Bij de algeraeene commissie te Bod geivon as op 18 Jtfni ingekomen eene som van ƒ 4+7 10 50 waaronder dtf Opbrengst der op eenige plaatsfii gehouden collecie Z M de koning gaf ƒ 2500 II M de koningin ƒ 1000 Z K U prins Frederik ƒ lOtiO U K H prinses Marianne lOOÜ en Z K H prins Hendrik ƒ 500 Ook waren ontvangen talrijke bezendingeu kleederen éu fe en9raid elen Het bedtag der geledene schade b=loQpt na aftrek der assurantiegelden ƒ 325 025 60 Omtrent de aanhouding van een Nederl schip in Venezuela meldt het yad het volgende Een te CuftitfRO gevestigd handelshuis ia door overeenkomsten roet de regeeringen van Vciezucla en van Cura9ao verplicht lot hel vervoer der brievenmalen tusschen het eiland St ïhomna de in Venezuela gelegen havens La Guaira en Porie Cabello en het eiland Curasao Een van de schepen dezer firma de pakketboot Le Honfleur met een brieyenmaal aan boord op weg naar l orte Cabello en Curaijao is le La Guaira op last van het gouvernemcut van Venezuela in het voortzetten van zijn reis belet de voor die plaats bosleimle brieven zijn echter rondgedeeld De güiivenier van Curu ao heeft aan de regeering van Venezuela gevraagd welke de reden dezer handelwijze was Wij kennen die reden niet maar vermoeden dat zij diiurin beslaan heeft dat het aangehouden schip üorlugsconlrabande aan boord had Uit l nesland meldt men aan het Utr Dai ll Hel plan besUial om eerstdaags eene groolc inpoldering op louw le zetlen waardoor eene aanzienlijke hoeveelheid laiuls onder St Johannesga Oudehiiske enz gelegen waar thans jicchls uitgestrekte w itermiissa s orden aangetroffen gewonnen zal worden voor Inmlbouw en veeteelt iirl VogI oen voorstander van de afschaning der doodstraf zegt üc cenigc zcilelijkn uitwerking die ik van do zoo dikwijls hcrhaalile lerechtstelluigen kon bespeuren was deze dat do gunsclie bevolking eenige dagen achter elkander geen vlctsch kon eten Daarom waren ook de slachlcrs de ijvovigsic voorstanders van de afschaffing der doodsliaf Voor hel overige sprak men maar van twee zaken hoe de onlhoofde zich had gehouden en van de handigheid van den schcrprcchter Verder bob ik gceiierici zodelijken iiivloed vau dit gruwelijk schouwspel kunnen ontdekken Reeds in mijne jongcnsjaren kon ik geenerlei grond bespeuren voor de waarde der afschrikkingstheoric Li een artikel over Utramonlancn Orthodoxen en Modernen schrijft de Jfe d Ct o a De mensoh heeft in elke ontwikkelings periode zijner geschiedenis een nu eens helderder dan weer meer duister gevoel gehad dat er tweeërlei stroom loopt door de neieldhislorie dat er twee beginselen strijd voeren om de overwinning dat de menschelijke geest aan de eene zijde zucht naar vrijheid en dat aan den anderen kant het hart de beliocfic gevoelt om zich le slciinen op liet gezag Dit gevoel heeft invloed gehad op de gDiisilieiisligc overtuiging der vulkercn Van duar il u duulisliscli dat men bjjnn in eiken godsdienslvorm oniraoel de personificatie van goed on kwaad onder verschillende vormen Orinuzd en Alirimiin Jahve en de slang uit het paradijs God en de dulvi l zijn iiiiiiigeii van helzclfde gevoel De strijd lusschcn gezag en en vrijheid is zoo oud als de wereld De levensbeschouwing die uilgaat van het eersle nogiiisel beroept zich op de tallooze dwalingen door de nienschen begaan en leidt uit de onafzienbare reeks van foulcu door den mensch een wen lang opeengcstupeld het recht af om s mcnsclien rede te minachten De andore wijsl op de onmiskenbare omwikkeling van geest en gemoed blijkbdnr uil raililcrc wetgevingen uit kunsten eu welenschappeu wijst op de geduri e toename van malerii cle welvaart en genot om te besluiten tol de slclliiig da al koine dan ook de mensch slechls langs slingerpadeii lot de waarheid hij toch besiomil is om die eindelijk door eigen kraoht te vinden De eersle sluit zich aan bij het gez g als eenige bron van recht en kennis eu waarheid vindt troost in de overiiiigiiig dat er vele woningen zijn gereed gemuakl en dat er eeu tijd komen ziil waarin niels meer verborgen zal ziju De andere is de parlij die de goede werken zoekt die do handen uit de mouw steekt die dankbaar erkennende de gaven den mousctï gosclionken niet die gaven woekcrl doet wal haar hand vindt om le doen De eerste overtuigd van de onmacht der rctle om alles op te lossen wat daar duisters en geheimzinnigs is in ons lol roept het onfcilliaar gezag in en onderwerp zich danra iii met willen en denken de andere hoc dikwerf ook struikelend hoe menigwcrf dwalend staat weder op en zoekt weer naar t rechic pad overluigil dal de eeuwige wet vau vooruitgang die t ineiischdom beheerschl den rcchlen weg zal doen vinden Het D V N maakt de opmerking dal onze spoorwegmaaiscliappijeii iioiï even weinig es irii de corps hebben als liisi oin het publiek Ic lielieven en nclivileit le ontwikkelen Terwijl Iu t luiienlaiid de zoozeer op prijs geslelile afgifie van plaatsbilletlen voor liet doen van meer of minder uitgebreide reistoeren algemeen is zijn die hier te lande tol enkele meeslal slechls voor kurteii lijd gestelde loeren beperkt Kiigeland België Kraiikrijk Duillaiid en Italië zoo leest men iu t D v N giugen ons hierin reeds jaren voor en Amerika biedt le NewYork reipgclegenhcid om de wereld aan in den tijd van 9S dagen alles lot vaslgC5t lde zeer lage pryzen Vooral voor hel inlerualionaal verke r in Europa levert een abonnemenl dut deels den gehcelen zomer deels zelfs het geheele jaar gangbaar is groole voordcelen én aan het reizend publiik én aan de spoorwcg onrlernemingen aan De lage pryzen lokken velen uil en een druk verkeer is hiervan het gevolg Waarom volgen de Nederlandschc maalsch dit ten opzichte van het binnenland niet na en sluiten j zich wat het buitenland betreft niet meer uan Moeien wij nog langer blyveu waarvoor men ons in het buitenland scheldt de Chiiieezen van Europa Washington a luni Tn hei hui van Vülksvertegeiiwoordigeis heeft de lieer l ulino liet vooulel gedaan urn de onderhandcliiigeu Ic openen over de annexatie van Canada bij Niiord Amerika Hot voorstel is verzonden naar de ooiuniissie voor Buitcniandschr zaken WaahinKtoa 21 Juni Het financieel comité uit den senaat heeft gerapporteerd oratreut het door den heer iurfield voorgestelde wetsontwerp Currency liiU tot uiiichtiging der Nationale banken tot de uitgifte van 95 millioen dollars aan papicrgeld boven het haar thans toegestane maximum Het comiló verklaarde er zich tegen De fmnUiig Bill des hceren Schenck zal in deze zitting I 1 rd lieli Midelii ONDERNEMINGEN van alle soort zijn vau Omstandigheden afhankelijk Dikwijls in hel gewone leven riskeert raen grootc Sommen zonder dat daarvoor naar evenredigheid de kansen zijn geboden Een gelukkig Resultaat is aan iedereen welkom Zoo moet VOOT allen welke gaarne aan solide Ouderiieniingeu deel nemen de adverleutiu van hel wel genuuiiiineerde huis van S SteindOCkOr Comp ill Hamburg in ims blad van heden van bijzonder belang zijn want hier handelt hel zicli uin een door ileii slaat geguarandecrde en op de grootste en vaste grondslagen aangelegde geld verloliiig ilie door li ire voordeelige Lirichling bij een iinar verhouding geriiigen inzet groote winslkiiiiseu aaiiliiedl Gemeurde Sk i ichten Al ilo nmbtcnni L ii bij ilc puMiiiJcn die 50 jaren dienst hebben worden jippcnsioiicoi d Vuoi SftVüUiirola zal vi n t lamlbi ild worden opgericht Ouder WinsebulL H is een liueri iitrr verkocht groot ruim 37 bunders in vnstc huur doende 000 voor ƒ 40 725 Twintig jiiar jdudiiu brncbt dat crl op ƒ 16 075 Kouiiïgin Isabelhi mw nu stellig hare ithdicatie geteekend hebben niiiir men uit Parijs bericlit e koning vfin Pruisen heeft 20 000 frs beschikbaar gesteld voor de slachtollcrs vau den braud te KouatantiDopel De Marseillaise is weder uitgegeven Iu den omtrek vnn Deventer worden de oude aardappelen oiHcckoebt tegen ƒ 4 u ƒ 4 50 Diakenen der Ned herv gemeente te Leeuwarden en het bestuur Tiï het nieuwe stads weeshuis aldaar ontvingen dezer dagen elk eeu som van f 1500 van eon onbekende ter gL duchtenift aau een gidiefdo at gtslurvene lil Engnland beeft iinby Newark eeue botsing plaats ühnd tus si lieii een goederen en eeu asBagici tl ein wttartlflor 15 pei sonen zijn gedood oi velen gekwetst Üc EiigelMeiie wcveis dreigen uut eene werkstaking MARKTBERIOHTEjRr QotltfÓ 23 Juni Dé markt xrkeerde weder in vaste sicmining de omzei was echter belangrijk minder dan in de vorige week Tarwe Foolsciie per 21 111 kilo ƒ 360 Koode Kloel sche ƒ 336 Zeeuwselio per licctol puike 10 75 H ƒ 11 50 Uit den polder ƒ 9 i ƒ 10 75 Rogge puike Zeeuwsche ƒ 7 a 7 80 mindere 3 811 a ƒ 7 Gerst winler ƒ 5 50 Ti ƒ 0 70 IMiudere 6 K f 0 10 Haver korie ƒ t Ti ƒ 5 Lange ƒ 3 60 a 4 25 Boekweit l r per 2100 kilo ƒ 2 iü il ilV Hennepzaad 10 50 De aanvoer en de liaiidcl waren heden ter veemarkt onbeduidend seliupen en larameren gingen vlug van de hand rn uir varkens eu biggen moeilijk le verkoDpen Kiias Aangevoerd 110 parlijon prijs 25 00 A 28 00 jocboler 1 30 i ƒ i tü Weibotcr 1 10a 1 20 Burgerlijke Stand GkbürkN W Tir ii Mniio ouders V den Edd en A ÏI vnn der KK ijn Ovr ni i l iN 20 luni F N van Stciiivoort 52 i 21 A vnn dir Wniit 10 in C H vnn der lleijdea Ktd A M Illiiiiktn 78 j U I Puijk 2 1 j Gkih WI 22 liiiii A Putkniniir cil L liiillinir J KolsUr en 11 W Mieliuelis M llrnndivijk en j Hos ADV ERTENTIEM jr i iii i i II iliffA i i rrr t r Ari r r r i i e Olir n Oy V M r Jl r ra II 3 u 1 d It i i ï t