Goudsche Courant, vrijdag 24 juni 1870

Ci Hfl ttNNNWK lll M9INM BEKROOND 1865 OPORTO ZILVERENME0AII LF EEUSre KLASSE B e 1 a n g r ij k B e r i g t He voortreffelïke uitkomsten wi lke het gebruik der Schmidlache Anti Kheumatischc Waldwol Watten a 25 en BO et het pak Dennenumdden Olie 40 en 80 et de lesch aan duizende liidei h üinm iVk heen opgeleverd nietteitenstaande alle andere r n iesniMd icn lijders beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van liH Jeneeskundigen geven Toidoende bewü ze d erdeugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde VValdwol üczond heidsKleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel legen nlle Jicht en EheMmatische nandoenineen Schmidische BOIlSTBONliONS fi 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma bénaauwde Borst en KIEFEIlNAnEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen hetuitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOV DA Mej de Wed BOSMAN Alphen L VAKOSSIEAU Z BoxHop J OOUDKADE Hurmehn W ü KURVERS licht Uttzermoiide Mej J GAARKEUKEN Mutttfoort i A JAC OBl Oudewater 3 van LIEFLAND En verdere Depots op de gebruiksrianwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Vtreeht Openbare Verhuring I5URGKMEESTEH cu WETHOUDERS van Guuda zjj voornemeus op VRIJDAG den 1 JÜLIJ 1870 des namiddags ten 1 ure in liet Raadhuis aldaar by enkele inschrijving te verhuren De BEUKMOLEN met de daarbij behooronde gebouwen staande aan het Oude Veerstal binnen die gemeente met inbegrip van de daarin te maken Stoomtoestellen welke huur ingaat zoodra de molen v re vl j l zijn c i eindigt den 31 December 1873 of 1876 Waarvan de voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voonniddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing zullen liggen De inschrjjvings biljetten zullen om in aanmerking te komen behooren te vermelden de jaarlyksche huurprijs voor 3 of 6 jaren ieder afzonderlijk en voorts door den inschrijver en zijne horgen geteekend op tegel geschreven en gesloten des namiddags vóór vijf ure van den 30 Junij 1870 ter Flaataelijhe Seavtarie moeten zijn ingeleverd Openbare Verkoopiiig op VRIJDAG 1 JULI 1870 des voonniddags ten 9 Ure vóór in de Pottenfabriek van den Heer A TIMMERS aan den Raam te C3 O TJ ID ten overstaan van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER aldaar van eene partg KLEITONNEN WAGENS MANDEN LOODSTÈENEN HOUTWERK eeuige honderden DRAAIPLANKEN en DRAAISCHIJVEN een POTTENSCHUIT en verdere Pottenbakkersgereedscliappen TE6ENALLE KWAU H worden middelen aangegeven doch legen rhumnliek bestond tot beden geen middel dat proefhoudendnas het zou ook te Tergeefü zyn in de bekenueaputhtek naar zoodanig middel langer Ie zoeken bet zijn Heen de ADSHAURniN s die zeker genezen Er it geen lyder nan echte rhumaliek diedaarbg geen baat heeft gevonden De verouderderhgmatiek verdwijnt zelf alsof zij nimmer bestaanhad door een voortdurend gebruik dezer wallen Ligte aaudocningeu ons door de buite lucht aangebr igt zoo all kramp jicht hoofcikramp aange iglspijn kiespijn pijn of verstijving in de leden enz ils ook huidziekten van eiken aard Koos brand ilsUg brandingswonden en dergelijke kwalen meer enezen door dit middel zeer spoedig want zij nemen dadelijk alle scherpe deeleu uit h t leesch enMoed weg zonder de guedv 9 ippen Ie benadeelencii eenig orguuu slooriiid toe Ie brengen De prijs is 80 cents Hoofd dcpót Ie Del t bij A BliKETVELT Az die tot bewijs dir echtheid ile biljel n ouderleekenl en verder by T A G VAN DETH Gouda V ed BOSMAN A PRINS Zerenhiiizen Ü WILHELMUS Woei deu V W DEN UIL Scliwidioveu A KAULING Alj heu iJOUDKADE BoKkwp 1 IL KELLER Weste Wagestraat TïoHwrfam A ilEUNARDT Oostpoort OTTO ilOOGENDIJK Capelle aki Umi Vcrsch FACHNER en SELT8ERWATER vulling 1870 heele en halve kruiken alsookNIZZAen TAFEL OLIE per flesch en maat te bekomen bij HESS C alhier en ö J DE MOOIJ te Bodegraven Mm reike liet foriulu de hand lOO OOO Thaler voür tut gelukkigste gevul n i Ac uicuwstc grootu Gel Icii Vcrlutiiig dewelke door de llertoglich Hruuiischwtiger jaiidc § Hrgi criiig gwdgekeunl en geguaraudeerd s ah hodjiöte Gewin onttioiidui Kr wurdeii alleenliijk Cewiiinen getrokkeu en in de luop Villi ettelijke Maanden uuetoii imar luide van het ottl cictle riaii 2r til U Gewintien voorkoineu ter volledigeii beBÜs sing vil deie itiji er eapitalu Gewinnen van eventueel Thaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 il 10 000 2 a 8000 3 a 6000 3 a 5000 11 a 40W 33 a 2000 154 a 1000 260 a 400 380 a 200 18Ö00 a 47 c Ue i anstnande tweeiile Gew tii TreVkiiig dezer gruute vnu du Stoat gegua run lieerde Gelden Verloting i van aoitswegc bepaald ptaots te hebben op den 4 cu 5 iXJlA 1870 Dc prijs daarvan is voor 1 vierendeeU origiuecMot ihir V jfOiJi 15 c 1 half 3 5 25 tegen cüutantc inzending van het bedrag ledere cuminissie zul oniuiddelijk in t de meeste zorgvuldighi id worden uitgevoerd eii eeu ieder verkrijgt van om de met het wa en vau deu Staat voorzieniie Origineel lut eigtiihaudig Bij iedere bet it Uiiig zal het vcreiscbtc oflicieelc plan gratis worden bijgrgevcn en zenden wij aau onze liitereêsenten na iedero trekking ongevraagd de oftlciéelc Igateii Ue uitbL taling der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarburg van deu staat en kan door dircete rontunte toezendingen of ook naar verkiezing der lutcressenten door onze Correairaodeuten aau andere grootere plaatsen van Nederland worden volirukken Onze debit ia steeds van geluk begunstigd en eerst kortt lijks geledeu haddeu wij alreeds weder ouder meerdere andrro aau ieiilijke Gewienen 3 maal de eerste Huofd Trclfers iu 3 trLkkingeu luidens de otlicibele bewijzen verkregcu en zt lf aau onze belnnghebbers uitbetaald Het is te voorxien dat iij deze op den vasten grondslag gestelde Oudernemtng van alle kanten op reiic zeer werkzame deelneming met zekerheid kan worden gerekend lueu gelieve derhalve wegen de aanstaande trrkking alle orders eu commissiën ten spoedigste regtstreeks te zenden aan 8 8 eiiidecker en Comp Bank und Wechsel Geschüft in Hamburg Aan eu Verkoop van ieder Staats Obligatie Spoorweg Actiën en Aanlehens Loose P S Alle Coupons en Banknolcn worden in betaling naar de gehcele waarde aangenomen Bij eontante zendingen door Post isael uioet de Naam ei woonplaats de nf enders volledig op de Coupon aangegeven en eeu bjjzonder beslellingsbrief met Adres ingezonden worden Gouda Druk vun A Briiikuiau BEKROOND 1867 p A n IJ 8 11 Roelofiarendveen H NADERMAN Kottardam Wed P e KOSTER Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Jroerdeii üeb PFENNING jyoulriujge A OE WILDE IJsvhteiu i B MOLLE Hbronzen medaille H ÜKHK NBMi IWiWIH Gevraagd terstond of met Augustus eene KNAPPE DIENSTBODE Adres bij den Uitgever dezer Courant JBOEiST ONSCHADELIJK TLIE6EHD00D 5 Ots per Vel BIJ A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg te GoiroA EPILEPSIË valleiideziekte Fr A QUANTE IN Wabendobp Wjsstfalen Uitvinder en Falmekant van het eeuige echte en wereldberoemde universeel Geneesmiddel tegen Epilepsie vallende zieki epilept krampen bezitter van verscheiden Medailles van verdienste Prospectus ook uitstekende Hollandtehe i referenties en attesten bevattende gratis Brieven wederkeerig franco Bestiellingeu worden omgaande uitgevoerd Eraser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhei ms RotsBiioKNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslgming zuurvorming oprisping en slechte spjjsverteering Prijs van de geplombeerde doos 50 ct maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam m alle Apotheken De Administratie van de Rotsbroonen lliÉ Slp iè iii tliW i 11 h ji tiila Mi i H l I il I UaiaBi Ui i Ér Av ibra ii mk iv Mi U II ta dmiai Mi t w 1 lyniMifldii tailirtii ilirt hatowaWtlkiZ l i tei iH4 2M 4 5 iiiiir i ii ii T s ifcj n Off £ J ttsi m