Goudsche Courant, zondag 26 juni 1870

vLT mmrtmm mmmi m 9ÊKSBfm V 1870 N 911 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlcDÜeblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave lOND I 1J S i MLI E M KiWtJf t Jimatischc VValdwol ai duizende lijders liildelen te vergeefs loeiide bewyzeii der I WaldHolUciond lische aaudocningen Bors enz boafd eDUWen bet tMAN ISTKR KOON De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Zondag 26 Juni ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJP CENTEN fJ gd oene KNAPPE Iden Uitgever dfzer IT SLIJK IDOOO vel MAN e Tiendewesr NTE fcSTFAI EN ltd vanlift eenige l universeel Gele vallende ziekte jtor van verschei enate fnde Hollandsehe Il co Bestellingen voerd istilles jflNO WiLHEI MS ROTS leesheeren aanbevolen putbarre verslijming slechte sp jsvertecYi eerde doos 50 et lorhanden te Gomln fUiS te Rotterdam iii I de Rotsbronnen BUITENLAND ENGELAND Het goUTernement is op dit oogeublik bezig een wet te ontwerpen om aan de pachters eene betere bescherming te verleenen tegen de schade door het wild aangericht Sedert een tal van jaren hebben de landbouwkundige bladen geklaagd over degroo e uadeelen die hel wild aan den oogst berokkenden en er by de landbouwers op aangedrongen te petitioDcercD ten einde de regeering te nopen de wetgeving op dit punt te herzien In Engeland benoort volgens de wet het wild aan den pachter indien de landeigenaar zich nu bij hel huurcontract het recht op het wild voorbehoudt dit geschiedt in den regel en de pachter schiet een haas dan wordt hij als wilddief vervolgd en gestraft In Schotland behoort het wild daarentegen aan den landeigenaar indien de pachter daar echter een stuk wild schiet dan kan hij niet al wilddief vervolgd maar moet bij voor de burgerlgke rechtbank gedaagd worden De regeering verlangt nu die ongelijkmatigheid te doen ophouden en zoowel in Schotland als in Engeland den pachter het recht toe te kennen op het wild draagt hg echter zijn recht op den landheer over en heeft bij het ongeluk een stuk wild te schieten dan zal bij slechts door den burgerlijken rechter vervolgd worden Bg zulk een proces zal de jnry die over de schadeloosstelling moet beslissen uit pachters bestaan die zullen hebben te letten op alle neveuomstandigheden b v de waarde van den grond de veldvruchten en de schade door hel wild te weeg gebracht enz In vruchtbare nislricten is de schade welke door het wild en voornnmelgk door de konijnen wordt betokkend op enkele pachtgoedereu op meer dan £ 100 per jaar geschat Voor eenigen tijd heeft een pachter zich uit wanhoop het leven benomen omdat in het vorige jaar zijn geheele oogst verwoest werd door de konijnen en hij ook in dit jaar reeds tweemalen te vergeefs had gezaaid Sommige dagbladen vermeenen dat de strekking van dit onderwerp niet radicaal genoeg is Zij verlangen dat de pachter hazen en konguen als schadelijk ongedierte moge vervolgen De politie is op het spoor gekomen van eene der hier te lande bestaande inrichtingen die zich belatten met de verzorging van kleine kinderen die de moeders tot last verstrekken met het oogmerk om die door verhongering uit den weg te ruimen Beeds sedert lang was mei van het bestaa van dergelijke schandelijke praktijken overtuigd geworden Te Brixlon wonen twee vrouwen die voortdurend adverteerden dat zij zich belastten met de verzorging van buiten den echt geboren kleinen De politie ontdekte dat zij met een groot aantal dames in correspondentie stonden betretfende het overnemen van kinderen In de brieven werd steeds de verzekering gegeven dat de moeders nimmer meer iets van hare lievelingen zouden hooren on dat de wichten s nnohts zouden worden afgehoald om opspraak te vermijden Negen kinderen werden bij die twee vrouwen gevonden de kleinen waren reeds zóó verzwakt dot aan geen herstel Ie denken valt Zij weigerden de namen te noemen van de dames die haar do kinderen hadden opgedragen Het loon dat zij voor hunne misdaad genoten was 5 S Het hoogerhuis heeft verscheidene ameiidemtnten op de Icrsche landbill oudanks den tegeust uidder regeering aangenomen F R A N K B IJ K De keizer schoon nog niet geheel hersteld is met zijne familie naar St Cloud vertrokken Natuurlijk wordt deze overhaaste af eis in verband gebracht met de ontdekking van een nieuw komplot en een nieuwen voorraad hommen De voortdurende droogeweêrgesteldheid dringtalle andere iiu iesticii op den achtergrond en mogeook al de hoop van den landbouwer niet zoo volkomen vernietigd 7ijn als men aan de beurs en inde dagbladen gelooft zoo moet toch elke dag welkezonder regen voorbijgaat aan het Isod groot nadeelberokkenen In vele streken van Normandie zijnde bronnen verdroogd en moet de uitdeeling vanwater van gemeentewege gesohieden In de omstreken Van Orleans willen de boeren zich voor eikenprijs van een gedeelte van huu vee ontdoen omdat hun voeder ontbreekt De commissie der kamer heeft rapport uitgebracht over het wetsontwerp betrelfende de vergoeding voor de nieuw te benoemen senatoren Decommissie concludeert om die vergoeding gelijk testellen met die der afgevaardigden en alzoo te brengen op 12 500 frs terwgl de regeering voorgesteldheeft nan de nieuwe senatoren jaarlijks 15 000 frs toe te kennen De commissie der kamer belast met het onderzoek der quacstle of buitenlandtche dagbladenvoortaan al dan niet ongehinderd in Frankrijk zullen orden toegelaten heeft den heer Matthieu dela CorriVe tot rapporteur benoemd Men gelooftdat de dagbladen die in een vreemde taal zijn geschreven vrijelijk toegang zullen hebben maar datde bladen in de Fransche taal aan eene voorafgaande censuur zullen onderworpen bigven Men dacht te P irijs algemeen dat het dogmader onfeilbaarheid den 29sten Juin Petrus en Paulusdag zou afgekondigd worilen Maar de heerLouis Veuillot schrijft uit Rome aan zijn blad de Vfiivers dat die plechtigheid wel niet eer zal plaatshebben dan den 6den Juli Dt heer Veuillot voegter hg dat het concilie van den 17den dezer dedagleekening van zijn brief tot den 29sten nietmeer dan acht zittingen zal houden en die tgd zalIe kort zijn voor de 75 kerkvaderj die als sprekerszijn ingeschreven De heer Veuillot schrijft voortsdat velen van meening zgn dat het noodeloos is 75 prelaten te hooren spreken Op die wijie duurthet te lang De hitte wordt als t ware ondragelijk te Parijs n de kamer wordt klagend gevraagd waarom de zitting zich moet uitstrekken over een saizoen waarin elk die maar eeuigs ins kan de hoofdstad ontvlucht De periode der zitting had betergeregeld kunnen worden Al meer en meer zietmen da n ook leege banken in de kamer In de kamer heelt de heer de Choiscul denminisier vnn oorlog gevraagd of hij er bezwaar inzag om in t belang van den landbouw de soldaten wier diensttijd met het laatst van dit jaar ten eindeis dadelijk naar huis te zenden De minisier heefthierop geantwoord dat de soldaten der lichting van 181 1 reeds den Sisten Maar jl naar huis zijn gezonden Hij kan zonder de kaders aanzienlijk to desurganisfcrcn voor het einde v iu September geen verdere manschappen uit den dienst ontslaan eu dere toezegging geeft hij slechts onder de reserve dat het zoonel in t binnen aU buitenland rustig blijft DÜITSCHLAND Het nieuwe Noord Duitsche sirafwetboek wordt door de heeren juristen in de wandeling Carolina genoemd naar analogie van een wetboek van Karel V dat ook naar eene dame met den naam Wilhelnina wordt betitMd Nu het wetboek in den bond is ingevoerd zijn alle bijzondere straffen die nog in de afzonderlijke bonds staten bestonden en niet met het boek overeenkomen afgeschaft Daartoe behooren ook de stokslagen in Mecklenburg Die straf werd daarin 65 weer ingevoerd voor ndiep gezonken misdadigers en landloupers van het mann lijk geslacht maar was tot twaalf slagen beperkt Ook in de gevangenissen mng uie meer van de zweep worden gebtuik gemaakt Op de schepen bestaan er echter nog Igfstralfen maar de officieren anders is het bg ons leggen die zeer zelden ten uitvoer Het proteslantsch verbond waartoe een aantalvan de meest ontwikkelde en invloedrijke protestantcubehooren heeft dezer dagen in giie algemeenc vergadering te Berlijn de volgende stellingen behandeld iiV De eischen door de pauselijke curie in het zoogenaamd eecuineiiisch concilie gesteld moeten niet brschouttd worden als behooreude louter tot de inwendige aangelegenheden der katholieke kerk Voor zoover zij invloed kunnen hrblicn op en verandering kunnen te weeg brengen in de betrekkingen tussclien de katholieke kerk en den staat is de geheele Duitsche natie daarin betrokken 2 Tengeirolge van het dogma der pnuselgko onfeilbaarheid zal de katholieke kerk in Duitsohland onder het gezag van een buileiilandschen geestelijken vorst norden geplaatst hetwelk zeer gevaarlijk ia voor de ord in de burgcrmautiicliappg en voor de gelgkheid der kerkgenootschappen 3 Op de geheele Duitsche natie en hare regeeringen rust de plicht van zich te stellen tegen de bedreigingen der pauselijke curie Ieder die gevoelt nat het betcekent Duitscher te zgn moet hierbij echter een strijd over godsdienst vermgden ui Als de pauselgke onfeilbiarheid tot een dogma verheven eu aldns den menschen een blinde onderwerping aan Uome wordt opgelegd dan verandert de op traditie berustende constitutie der Katholieke kerk en derhalve ook de mate van autonomie die haar vroeger onder een anderen toestand door de Duitsche staten is toegekend 5 Voor de opgewondenheid der gemoederen en de gevaren waarmede de godsdienst vrede wordt bedreigd moet boven alles de orde der luïten veraiitwoordeIgU norden gesteld De r i i uig dezer orde door den staat wordt gerccli irdigd door het beginsel van wettige zelfverdediging f Het Duitsche volk moet niet langer dulden dat de jengd wordt blootgesteld aan do indrukken van godsdiensthaat of van slaufsohe onderwerping aan menschelgke leerstellingen Daarom moet de school en al hetgeen er wordt onderwezen aan het toezicht der geestehjkhcid norde onttrokken Het boiids pi esidium ia door den bondsraadgemachtigd tot onderhandelingen met de üuid Duit x ï