Goudsche Courant, zondag 26 juni 1870

ll ir A rii t kil r H ym sclifi sinten over ccnr convciilio lor 7akc van de runderpest De cnqurte in de zaak der eenheid van munl is tot Sqit vcrilaagd iii afwaohliiig van het resultaat der enquölo to l afija over de uitgifte van 25 franositukkeii on den dubbelen standaard ïino daadzaken zoo schrijft men uit St l otersburp aan do Mig Ztg kunnen vooral ten bewijs strekken van Kusland a verbazende ontwikkeling op materieel gebied de ont eilendc uitbreiding van het spoorwegnet en de toenemende exploitatie van kolen en andere mijnen Met de stijgende kolenyroductic gaat nntuurlyk de ontginning der bergwerktn hand aan hand en de spoorwegen bewijzen zoo vel lot den vervoer van brandstoffen nis van gedolven ertsen uitstekende diensten terM ijl aan den anderen kant de steenkool op een zeer vooriieeiigf wijz i he noui en snou vervangt waarmede de Uussische machinestoker zich vaak uoest behelpen Vooral het zuiilen van Itiisland is rijk aan min rale schatten die echicr allen bij gebrek aan vcrvoi miiildcleii nog onaangeroerd liggen De iJ7cigroi vfn in hel Urid gebergte behooiren tot de rijkste der ucreld ook Fnjnlaiul het gouvernement OIoiiw en de unisi reken van Moakau leveren aanzieidijke hoeveelheden ij er op Kolen vindt men in Uujiaiul bijna overal van bruinkolen tot anthrncit dit laalsti eer ijzerhoudend is voor il overvloedig in hel itiuomgebied van den Don en den l onez verder ii de zijtakken van den Kankasus in het Ur il gebirgle in de steppen der Kir hison en op hel seliierei iiiHl MangisL iil ik Toevloed van kapitaal en arbeid9 rachU n en verbelerini van transportmiildelcn kunnen al spoedig de llu sLselie metaalindustrie tot een cngekende hoogte opvoeren In de hier te lande ontvangen berichten vanhet Duitsch bondsconüulaa te Caraccas hoofdstadvan Venezuela vindt men ene schets van den trenrigen toestand aldaar die w gens den aanliünileiidcn burgeroorlog sleeds erger wo dl De vreemdelingen die er gevestigd zijn of eigendom hebben siiiaii erbloot aan willekeurige handelingen en gewelddadigheden zonder dat daartegen i is te doen is Gelukkig evenwel zijn de Uuilscfe kooplieden er nieimeer afhankelijk van het meilclijden der tuiderebuilenlandsche consuls die door de oorlogscliepenLunner regeeriiigen worden bijgestaan Iteeds vroeger hebben verscheidene Duitsche leeders en handelaars die er schepen en goederen hebben bij debondskanselarij aanzoek gedaan tot het statioiineren van een Noord Duiisch oorlogschip op de hooglevan Laguayra Maracaibo of andere punlen Aandien wensch is ook gevolg gegeven doch er heerschl thans zulk eene verwarring en onveiligheid dat de handelaars om versterking van het maritiem station verzocht hebben ten einde de bondsconsul te Caracas aan zijne vcrloogen en protesten meer krachtzou kunnen bijzetten Men meldt uit Frankfort Met belrekking lotde graanmarkt zoo te dezer slede als in de hoogereBijnstrcken en Zwitserland kan worden medegedeeld dat gedurende de jongst verloopen dagen op veleplaatsen groote aankoopen zijn gedaan voor Franseherekenini hetgetn uit den aard der zaak de prij envau tarwe ci rogge beeft doen rijzen Wat de uitzichten op den nisuwciè oogst betreft deze mogenverblijdend wor len genoemd in gansch Midden enZuidDuitschland er is gedurende deze maand indie streken overvloedige regen gevallen hetgeen allebezorgdheid voor den aanstaanden oogst heeft doeuverdwgneii Bovendien Is de voorraad graan van den laatstvoorgaanden oogst nog in verre ua nietopgeruimd OOSTENRIJK Do minister van landsverdediging wiens benoeming indertijd zooveel sensatie maakte heeft thans zijn ontslag ingediend De keizer heeft het aangenomen In Neder Oostenrijk zijn bij de verkiezingen voor den landdag in 17 kies districten slechts drie clericnlcn geko en De overigen behoorden lot de liberale parlij Om het oorlogs budgct wat te verminderen denkt de regeering er aan de metalen rokskiioopen bij de militairen die duur zijn en welker iiistanilhouiling veel tijd kost door eenvoudige beenen of hoornen kuoopen te vervangen Dat maakt per man een verschil van tien kreuzer Wanneer deze maatregel doorgaat is het te voorzien dat er vrij wat minder dikwyis soldaten naar de politiekamer zullen worden gezonden t Was echter een veel practischor middel om veel knoopen uit te winnen wanneer men het leger met cenige bataljons verminderde Te Oltcn in Zwitserland is onlangs door afgevaardigden uit verschillende cantons eene vergadering gehouden waarin besloten werd eene Zwitserschcvereeniging voor vrij chrislondoin op te richten Inde slatuleu is alles wal naar ronfcssie riekt streng vermeden levens vindt men er do bepaling dat ook vrij innige katholieken en zij die de kerk hebben verlalcn uit wanhoop of uit gcwelensbezwarcn tot de vereeniging kunnen loelredüii De hecreii I aiighans van Berlijn Lang uit Zurich en Athanaso Coquercl fils woonden de vergadering bg o 55S öO r3ï5i£=ï ITALIË De nlgemeeno discussii n over de flnanciöelo voorstellen der regeering zijn in de kamer van afgevaardigden afgeloopen Men gelooft aldus wordt uit Florence aan de Hempa geschreven dat de voorstellen in weerwil der pogingen van de oppositie gaafweg zullen worden aangenomen De beeren Ilntazzi en Crispi de voornaamste leden der oppositie hebben h j de algcmeeue beraadslagingen al f ze e geve ji t I c i lingeu dreigt indien de rechterzijde welke onmachtig is de financiën te herstellen en de noodige hervormingen in het bestuur Ie brengen haar overwegenden invloed op den gang van zaken behoudt De commissie tot onderzoek der spoorwegplannen heeft aan de kamer van afgevaardigden voorgesteld het plan van het gouvernement aan te nemen met eciiige kleine wijzigingen GouuA 25 Juni In de zitting der tweede kamer van Donderdag werd de considerans met de beteekenis der alof niet invoering der wet op de rechterlijke organisitie in stemming gebracht en verworpen met 48 tegen 12 stemmen Voor stemden de hh van Beyma s Jacob Heydenryck Blussc Knoop faels an Amerongen vi n Akerlaken van Eek van Eeenen vanNispen liutgers en Dullert De minisier van justitie trok daarop het aanhangige wets ontwerp in In de zitting van de tweede kamer van Donderdag is ingekomen een Weisontwerp tot afkoopbaarsllelling der tienden voorts twee stukken over Venezuela ter vertrouwelijke kennisneming De algcm beaaadslagingeu over de wet tot regeling van het veeartseuykundig stanlsloezieht zijn reeds ttii einde gebracht en art 1 is met 3S tegen l J stemmen aangenomen Naar men verneemt is thans bij den raadvan stale aanhai gig een wets ontwerp tot grooleuitbreiding van liet kiasrecht Men verzekert datde census in de groo e gemeenten nagenoeg gelijkgesteld zou worden met den census die tegenwoordig voor lie gemeenten ten platten lande vankracht is liet prov gerechtshof in Zuid Holland heeftlitspraak gedaan in de zaak van K van Benuekom W van Leeuwen en J Sloopendaal waarbij het betreft diefstal van eenden onder Zud Waddinxveen Hel hof heeft hunne schuld niet rechtens bewezengeacht en hunne dadelyke invrijheidstelling bevolen ten ware zij om andere redenen in hechtenis behoorden te blijven Bij bet openb min bestonden zoodanige redenen uiet ten aanzien van van Leeuwenen Stoopendaal maar wel ten aanzien van vnn Beunekom zoodat cerstgenoemden dadelijk in vrijheidwerden gesteld doch laatstgenoemde naar de gevangenis werd teruggebracht In dezelfde zitting stond te recht Barth Stevens beschuldigd van diefstal bij nacht in een bewoond huis in cabu het s avonds om 10 ure wegnemen van een halve kaas uit de winkel van v O Ie Gouda Aan dezen beach die reeds zeven arresten en vonnissen te zijnen laste heeft is voor dit misdrijf eene correctioneele gevangenisstraf voor den jd van zes maanden opgelegd De miliciens der ligting van 1866 behoorendetot het reg grenedieis en jagers de overige regimenten infanterie en bet corps pontonniers wordenden loden Augustus a s onderde wapenen opgeroepen alsmede de miliciens van diezelfde ligting van het Ie reg vesting artillerie en gedeeltelijk vanhet Se reg vesling ariillerie en den 14 Septemberdaaraanvolgende weder met grooi verlof worden gezonden Het overige gedeelte der miliciens van deligting van 18ö6 van het Ze en die van het 3ereg vestingartillerie zullen den 30 Augustus eerstonder de wapenen optreden en vier weken daarnaweder met groot verlof vertrekken De manschappenvan bovengemelde ligting die voor den 1 Augustusaanstaande zijn gehuwd worden niet opgeroepen De wederopening van het rijksmuseum te Arasterdam zal plaats hebben op 4 Juli e k lietmuseum zal in het vervolg geopend zijn van 10 ure s morgens tot 4 ure s namiddags gedurende de iwiiiwinwM iiirfM lange diignn va i 15 Maart ot m Septcmlior van 10 ure a morgens tot 3 ure s namiddags gedurende do korte dagen van 15 September lot 15 Maart De volgende personen hebben nog voor tlidmaatschap der rekenkamer gesolliciteerd J A L den Ouden inspecteur van administratie bij de zeemagt W J L Grobbee provinciaal inspecteur der directe belastingen in en uitgaande regicn en accijnsen te Maastricht O L W Ritter oud West Indisch hoofdambtenaar W A van Kees gepensioneerd majoortitulair van het Indisch leger j inr Ths van Stolk Advocaat bg den Hoogen KaajJ jhr G F baron van Asbeck ontvanger van dé directe belastingen in en uitgaande regten en accijnsen te Weesp baron Th H E Nahuys controleur der directe belastingen in en uitgaande gteu en accijnsen te Breukelen L M van Kootan controleur van s Rijks belastingen te Gouda mr B van Hasselt directeur vnn het postkantoor te s Gravenhage mr W L van Alphen hoofdoommies bij de afdeeling Hervormde Eeredionst jhr E C L van Nispen controleur dar directe belastingen inen uitgaande regten en accijnsen te Arnhem 2de afdeeling W F Gratama directeur der registratie en domeinen in het Hertogdom Limburg ie Maastricht en jhr F van Bevervoorden opperboekhoiider en secretaris van de stadsbank van leening te Amsterdam Het A D V N komt met warmte op tegenhet voorrecht den soldaat verleend om in tgd vanrede en buiten dienst wapenin te dragen Qeeneweek verstrijkt er zegt het jD N of zjj die uitden aard der zaak geroepen zijn naast de politie Ie orde en de veiligheid te handhaven maken daarop oneindig meer dan anderen inbreuk Dronkenschap en straatrumoer zijn overal bij onze krijgslieden aan de orde van den dag conflicten uietzelden met vreedzame burgere nemen ons meerenmeer tegen de zonen van Mars in en eene moeilijk te weerhouden verontwaardiging kleurt onzeslapen wanneer wij t toe moeien zien hoe zg voor wier onderhoud de schatkist in twintig jarenniet minder dan 417 millioen heeft opgeofferd metonze lankmoedigheid zoozeer den spot drijven datze t zijdgeweer durven keeren tegen hunne betaalheeren en op loffelijke wgze weerlooze burgersmet het zwaard mishandelen Zulk een toestandmag niet blijven bestaan zorgt de regeering nietvoor t wegnemen van het euvel de volksvertegenwoordiging D est die taak op zich nemen Bij den gemeenteraad van Haarlem is onlangs ingekomen een request van inwoners eneigenaars van perceeleu in die gemeente ter zakevan de waterverversching verzoekende dat desladswaterleidingen immers zoo spoedig mogelijk zoodanig worden ingericht of verbeterd dat devuile en voor de gezondheid schadelijke stoffen niide stadswateren kunnen afvloeien of daaruit worden verwijderd zonder dat de aangrenzende gemeenten in hare belangen worden benadeeld Na cenigewoordenwisseling is besloten aan de requestrantente kennen te geven dat de waterverversching indeze gemeente een punt van aanhoudende zorg vanden raad uitmaakt Met bet oog op de oieunre armenwet beginnen vele armbesturen in de provincie Drenthe plannen te beramen tot het oprichten van werkhuizen waarin de hulpbehoevenden door touwpluizeu mattenmaken enz in staat kunnen gesteld worden om gedeeltelgk allhans in hunne behoeften te vootzien Uit do statuten van het Verhond van vrijt deniers in Nederland vastgesteld in de algemeene vergadering op 5 Juni jl blijkt omtrent aard en strekking van dit verbond het volgende Het verbond is een zuiver wijsgeerige instelling Zijn doel is algemeen menschelgke ontwikkeling Als beginsel stelt het verband vast a vrijheid van denken gegrond op de grondslagen van menschlieveiiilheid en zedelijkheid i de bevoegdheid der rede om zich aan de banden des geloofs te onttrekken en alle vraagstukkeu den mensch en zgne verhouding tot de maatschappij betreffende zooveel mogelijk op te lossen c de onafhankelijkheid der zedeleer van elk kerkelijk leerstelsel d liefde tot waarheid en rechtvaardigheid tot orde en arbeid e algemeene verbroedering ƒ erkenning der rechten van de vrouw tot stoffelijke en zedelijke ontwikkeling Een der eerste zorgen van het verbond is de bevordering van het onderwijs aan kinderen in den geest van zijn doel Ter bereiking van het doel des verbonds kunnen er door het geheele rijk en de koloiiicn vereenigingen orden opgericht in den geest der statuten Het verbond treedt in het belang zijner leden op wanneer deze bij onmachte zijn zelven hunne belangen of die hunner kinderen waar te nemen Het beschermt hen tegea 7 nlfflUlkll I klili i JiiniWlij oilf n J i lBi rfili4 WlMtai ééi hl il ttiWipil oj Sn m Ü tj i ie BJi iiiew ii llil ti iüipi uk nü illiil toiipyi ii u iilntN p i i B jiitU k lil utt fmèé nt w nmmikniijiilliiMiiiijipiidsi a h tiV la iiibWttaijmit Ï B lui 1 ii ipd iijiii m Upui N ttt ttlgit n Intii ilM iii i tei lil r jiUii U bn lil p i i iJUwk ifi tl t S ïï I i llidii I U ïsrj Wii mil i m Slil IihSii II 3 NHRm 3im J