Goudsche Courant, zondag 26 juni 1870

i Brand te Bodegraven MUZIEKKORPS dmi KONINGLUKE SCHEEPSCHUTTPJRS van ROTTERDAM onder directie van den Kapelmeester H C WESTERBACH f I te geven op ZATURDAG 2 JÜLIJ 1870 des do wj 7 1 in iii c lükam Iivoii daartoe door de firma Wed van SOLINGE en van HEES welwillend afgestaan ENTEÉE 49 Vnls de persoon Zullende de ontvangst van dit Concert strekken tot tegemoetkoming voor de ongeluLkigen van bovengemelden ramp N B Lijiten ter inteelening zijn hereidi in circulatie Gouda 24 Junij 1870 Openbare Verkoopi ng op MAANDAG 18 JULI 1870 s voonuiddags 11 Ure in de Habmonie bjj den Heer LAMPE te Gouda van 1 Een WOON en WINKELHUISen ERF aan de Westhaven te Gouda Wijk B n 141 kad sectie D n 599 groot 8C vierk Ellen 2 Een WOON en WINKELHUISen ERF aan de Naaijerstraat te Gouda Wijk H n 27 kad sectie B n WI en 11G8 groot 2 vierk roeden 11 vierk ellen Breeder bij billetteu Informatiën bij Notaris MONTIJN te Gouda en voor zooveel perceel 1 betreft ook bij Notaris BEIJERMAN te Woerden Openbare Verkooj ing om contant jLI d op MAANDAG 27 JUNI 1870 des voonuiddags ten 10 ure aan de Kleiwegbrug te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST aldaar an Hout en Gereedschappen bestaande o a in eene verplaatsbare KEET KEETAMEUBLEMENT HEISTELLINGEN met toebehooren TAKELBLOKKEN MORTBLMOLENS WAGENS KETTINGEN 400 GREENBN VUREN of DENNEN DEELEN 100 KOLDERS PALEN eene groot partij RIBBEN BALKEN EIKENHOT T DAKPANNEN LATl EN BRANDHOUT eene partij GROND em enz Alles vóór de verkooping te zien BROUWERIJ Men vraagt een BEKWAMEN MEESTERBROUWER in staat om eene Brouwerij te besturen hebbende theoretische en practische kennis Zich te adressperen per franco brief aan JOSEPH van IN C Boekhandelaars Drukkers te Lier bj Antwerpen België Een persoon van goed zedeljjk gedrag die een behoorljjke borg kan stellen kan als B O ID E van een begrafenisfonds net een salaris van ƒ 400 per jaar worden aangesteld Men adrcsseere zich franco onder let A B bjj den Uitgever van dit blad SocietcK Ons Genoegen rt Harmonie Concert in het Abonnement door i t hteinc ii ipfl rait lu t ö orp s r rfn ulif r s ouder Directie van den Heer op DONDERDAG 30 JUNI 1870 des avonds ten 7 ure H F Entree roor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 ets per persoon Voor NIEÏ LEDEN 99 ets f iASt Sjiuistraat 43 s GItll EiMlAGE berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van eene groote keuze alsook van de Fijnste Stoffen waarvan desverkiezende volgens het laatste Mo ejournaal alle kleedingstukken naar het lijf worden aangemeten VERKOOPINO Mc Oude violenbovenassen DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Zuidplasïoldkk in Schieland zyn voornemens op WOENSDAG den 29 JUNIJ des voonuiddags te tien ure bij de Wed C dün BiUBEu in het Posthuis te Moordrecht ih et rpenbaar en voor contant geld te verkoopen DRIE EIKEJ HOUTBN OUDE MOLEN BOVENASSEN Uggende op den Ringdijk nabij de Valbrug te Moordrecht Sloteniaker en Co te Gouda KUNST MINERALE GENEESKRACHTIGE WATEREN en LIMONADE SIROPEN te bekomen bjj C THIM Apotheker te Gouda EAU GAZEÜSE Spuitwater per syphon flesch 0 12 per abonnement vau 25 syphons 2 50 Bij Onderhandsche Akte dd 17 Junij 1870 te Gouda geteekend is tusschen de Ondergeteektnden WILHELMUS THEODORUS BLOM en BOUDEWIJN MATTHEUS BLOM Stalhouders wonende te Gouda aangegaan eene Vennootschap onder de firma van GEBR BLOM tot het draven van de Stalhouderij en Boerderij voor onbepaalden tijd gerekend van af 1 Januarjj 1870 tot drie maanden na opzegging Zullende beide vennooten de teekening der firma hebben voor zaken de vennootschap betreffende doch de gewone handteekening van beide vereischt worden tot het koopen of vervreemden van onroerend goed Let ter leen geven of opnemen van gelden het vcrieenen van hypotheek of geven van pand en het zich stellen als borg W T BLOM B M BLOM Mon vraagt te ÏÏUIIR non niini luchtig PAKHUIS gelegen aan het Water Aanbiedingen worden ingewacht onder het motto PAKHUIS aan het Bureau dezer Courant De Notaris C A van BLARICUM te Ou dewater zal op DONDERDAG den 30 JUNU 1870 des voonuiddags ten 11 ure in het logement De 7um aan de Markt te Gouda in het openbaar verkoopen Eene kapitale HOFSTEDE bestaande in BOUWMANSWONING n 11 SCHUUR BERG ERF en TUIN benevens diverse perceelen beste WEI HOOI BOUW GRIENDen RIETLANDEN en WATERING te zamen groot 17 hectaren 78 aren 37 centiaren staande en gelegen in de Middehcdlent Voorwillens en in het Tyond van Stein gemeente STEIN nabij GOUDA Te veilen in 8 perceelen Combinatiën en Massa Verhuurd aan Teunis de Geoot de landerijen tot 1 December 1870 en de gebouwen tot l Mei 1871 voor 1050 s jaars Breeder bg Billetteu en nader ondemgt te bekomen ten kantoren van de Notarissen W COLLARD te Baam mr H C van DIGGELEN te Zeijst en van bovengenoemdan Notaris te Oudewatet Volgens Je zamenstelling van den Geheimen Hofraad en Professor ir de medicünen Dr HARLESS vervaardigd z n de STOLLWERCKsche BORST BONBONS sedert 30 jaren als genezend en verzachtend bü hoesten heeschhcid luchtpijp keelknobbel Cii chronische longenü itst king heilzaam bevonden Dezelven zjjn in alle steden verkrijgbaar Men reike het fortuin de hand lOO OOO Thaler voor het gelukkigste geval zal de nieawBte groote Gel deii Vcrloiing dewelke door de Hertoglich Brauoschweiger Laudes Regccnng goeugekpurd en gegaaraodeord is ala hoogste GLwm ontboudco Er worden alleenlijk Cenionen getrokken en in de loop van ettclgko Maaudtn moeten naar luide van het otiicitele Plan 20 900 Gewmnen voorkomen ter volUdigen be aliasing van Jeze z jn er capitale Gewinnen van eventueel TLaler 100 000 60 000 40 000 20 000 15 000 12 000 2 a 10 000 2 a 8000 3 a 0000 3 a 5000 11 a 4000 33 a 2000 164 a 1000 200 a 400 380 a 200 18600 a 47 c Üe aanstaande tweede Gewm Trekking dezer groote vau de Slant geguaraudecrde Geldeo Verlotiug is van amtswege bepaald plaats te hebben op den 4 en 5 JULI 1870 De prijs daarvan is voor 1 viereiideela origiueel lot thlr l j of 2 75 c 1 half i t i 5 23 tcgeu contante inzending van het bedrag ledere commissie zal oumiddelyk met de meeste zoi vuldigheid wordtn uitgevoerd en eeu ieder verkrijgt van 008 dt niet het wapen van den Staat voorzieune OnginriMot eigenhandig By iedere bestelling zal het vereischto officieele plan gratis worden bnpegeveo en renden wij aau onze Interessenten na iedere trekking ongevraagd de ofScieele lijsten De uitbetaling der Gewinnen geschiedt steeds prompt ouder waorborg van den slaat en kan door dir cte cootants toescndiugen of ook naar verkiezing der Interessenten door onze Correspondeuten aan andere grootere plaatsen van Nederland worden voltrokken Onze debit is steeds van geluk begunstigd en eerst kortelijks geleden hadden wij alrteds weder ondermeerdere audtre ua izaulijke Gewicnen 3 maal deeeiste ÏIoofd Trelfcrs m 3 trekkingen luideus de ofllcicele bewezen vfifkregen u zelf aan onze belanghebbers uitbetaald Hot is te voorzien dat bij deze op den vasten grondsl ig gestelde Onderneming van alle kanten op eene zeei wrrk ame deelueroing met zekerheid kan worden gerekend mtii lieve derhalve wegens de aanstaande trekking alle ordera eu commissien ten spoedigste regtstreeks te eenden aau S Steindecker en Comp J ank und Wechsel Geschaft in Hamburg Aan en Verkoop van ieder Staats Obligatie Spoorweg Actiën en Aanlehens Loose P S Alle Coupons en Banknoten worden in belnling nnar de gelieele ivanrde aangenomen Bij contante zendmgeu door Postwissel moet de Nanm eo noonplsnts des nf enders volledig op de Coupon aangegeven en een bijzonder bestelliugsbrief met Adres ingezonden worden Goudo Druk fan A Brnikiu It K il tól J fc kitiijiiiiWpiMlltóiaig l biwiAJiiiilMMtiiiiiMÉ f Sukkli liifMI mmêf 4 ü Sm iiiiiÉii 4