Goudsche Courant, woensdag 29 juni 1870

WpoodijJ i l l JilijiMiii iMic vcri adcnni der ftliiatschajiiiij weder jfi lumden worden Wenschelijk Wiuc het geweest dat de ioncept wet aangenomen was al waren het alloen dr artikelen betreffende de vortigenwoordiging der aideolingen lie u hoe vreemd het ook is thans volstrekt niet plaats heeft De algemecne vei adering is toegankelijk voor alle leden Het gaat er mede als met het algemeen stemrecht de grootst mogelijke vrijheid 18 zeer nauw verwant met het absolutisme Slechts weinige leden van Waren op de algemeene vergadering de atdcelingen behoorlijk vertegenwoordigd dan zoude men kunnen nagaan wat de geheele maatschappij wil nu is dit alleen merkbaar van het hoofdbestuur en eeiiige leden die de moeite doen do vergadering te bezoeken Een spoedige verandering is daarin wenscheIjjk voor de geheele maatschappij Dan za men weten wat de maatschappij wil en velen zullen toetreden omdat velen geen vrede hebben met zooveel wat op Java geschiedt Dan zal de maatschappij krachtig kunnen medewerken om den volksgeest wakker te schudden om de dooven hoorende de blinden ziende te maken en zoodoende haar doel i ocht voor Java en den Javaan eindelijk bereiken BUITENLAND ENGELAND Ufsclioon lu t hoofterhMis omliinka ilcn tcpenstniiil rna hel gouveriicineiit eeiiige ameiideineiiten op de Icreuhe Iniidbiil liccri aiiiigeiionieii acht de Tiiiies de wijzigingen can mo üerin belang dat er ami de goedkeuring van het la erhuis niet te twiJTelen vall De dooi de Anglicaanschc kerk erkende bijbelvertaling zal eene herziening oiiilergaaii om h inrte zuiveren van ile vele en grom dwalingen dieer in voorkomen Eene commissie van 24 leden onder voorzitterschap van den bibschop van Gloucester is daartoe benoemd en heeft baren arbeidreeds begonnen ¥ r nk RiJTk In de knmcrziuing van Vrijdag verklaarde de minister van koophandel naar aanleiding eeiier interpellatie van den heer des Kotours dal luiilens ofUcieële berichten de uogst In Frankrijk niet zóu ongnnstig zich laat aanzien als men wel vreesde lutussehen zou de regecriiig met het oog op een mogelijke schaarschle alles doen om den invoer van vreemde granen to vergemakkelijken Onder da teekeniiig van 1 1 Juni jl schrijft menuit Konslanlinopcl aan de l iUrta het volgende Onmogelijk is hel al le gruwelen de niisdailen en de ellende te li ektnen die de ramp van den 5 de er heeft ontsluierd ieen pen is in s iiat om de verworpclingen ie brandmerken die met den nood der ilachtoffers hun voordeel maken j de zoogenaamde spuilgoslcn die hnii hnip vcrkoo icn om later nog te plunderen le sakas of waterdragers die hun onmisbare koopwaar slechts tegen goud in ruil geven de lasldragira die eer dru tilel van roovers verdienen cu ooveel duizend anderen voor wie de irtnMde hunner medtmenschen een bron vm rijkdom is Gelukkig ziel men aan den anderen kam ook daden van zelfnpofl cring en edelmoedigheid Ware dit nieï zoo hoe zou l gian Nog dagelyks delft men tal van lijken op op geen honderden na is het cijfer der vcfóngdiikicn Ie begrooten De gereddcij echler hebben stof tot dankbaarlicid De regeering iurgt voor üiiinscn en levensmiddelen en van ulle zijden vloeien ruime geldelijke bijilragen toe Dit neemt iiitusschen niet weg dat ontelbare fninilién ziuh van al hun have en wat erger is van hun tuiddclen van liestaan zien beroofd Men weet dat voj oenigc dagen c heerl irr in het Fransche welgevend iiohaam eeiic soortvan interpellatie tot het gouvernement richtte enaandrong op de terugroeping van cenige leden derhuizen Orleans en Bourbon De gra if van Parijs du prins van Joinville en de hertogen van Aumaleen Charlres hebben thans bij die vergadering eenepetitie ingediend die belangrijk genoeg is om haarin haar geheel over te nemen De hertog van Nemours tcekeiide het schrijven niet omdat zijne kinderen er tegen waren De brief luidt ul us Ileeren afgevaardigden Kr is een voorstel aan uwc gowlkeuring ondorw rji tjt ophefli J iceptip Ie r ttregelen die ons treilen Wij mogen nu niet het slilznijgen bevv irtn Wij hebben reeds in IS 18 onder de rejiubliek geprotesteerd tegen de wel die ons verbant eene et van wantrouwen welke toen dojr niets f erechlvaardigd werd Zij is sedert ook door niets gerechtvaanligü geuorden en wjj herhalen thans ons protest voor de vertegenwoordigers des lands liet is geen gunst welke wij vragen wat wij vragen is ons recht dat recht hebbeu alle B ranscheii ons alléén is het onthouden Wij weiibchen in ons land terug te komen het land dat uij beminnen dat onze familie altijd trouw heelt gediend het land waarvan geene enkele onzer tradition ons scheidt en welks naam alléén onze hanen ten allen tijde doet kloppen want voor de lianiielingeii bestaat er niets d it hun de verwijdeliiig van het vaderland kan vergoeden Dal deze brief sensatie maakt behoeft niet gezegd ie worden De pers laat zich over t algemeen ten voordeele der vier prinsen uit maar de keizer is er bepaald legen dat ze terugkomen Ilij wil dit echter zoo niet zeggen maar had liever dat de kamer de verantwoordelijkheid eener weigering op zii h nam De discussie over de wet betreffende de maires is voortgezet Vooral Picard heeft het beginsel vanhet algemeene stemrecht dat ook in deze moesttoegepast worden welsprekend verdedigd Allesheeft echler niet mogen baten Het voorstel deroppositie is mei 187 legen 55 stemmen verworpen De constituiionecle linkerzijde onder leidingvan den heer Krnest Picard heeft Zaterdag eenebijeenkomst gehouden om over de Hmendcmentenop het budget te beraadslagen Deze bijeenkomstheeft voorts aauleiding gegeven tot geruchten omtrent eene overeenstemming tusschen die giocp enhet linkercentrum ten aanzien der imeiideuientenbctretlende de in te voeren bezuinigingen De heer Bulfet schijnt tegenwoordig de leider tezijn van het linker centrum Op eeue aan hem gedane vraag of hij onder het kabinet Ollivier weereene portefeuille zou willen aanvaarden moet hijneuiiUiootd hebben Ja onder zekere voorwaarden en ééne daarvan is de onmiddellijke indiening eenerkies ici met de bepaling dal op elk airondissementeen afgev aardigde zal komen De beurs was Vrijdag iets lager op de geruchten dat de keizer op nieuw ongesteld was eu dateene poging lot moord op den prins van Humeniëheefl plaats gehad Wat eerstgenoemd gerucht aangaat zoo lijdt het geen twijfel dat het ingevallenkoele weder eene ongunstige uitwerking moet hebben op hen die aan rheuiuatische aandoeningenlijden maar ongesteld of ingestort gelijk menzeidc is de keizer in geenen deele Het tweedegerucht steunt enkel op een telegram uil Pera dalvolstrekt geen waarborgen van geloofwaardigheidaanbiedt De schilder Courbet is tot riuder van het legioen van eer benoemd Hij heeft echler deze onderscheiding die hij het eerst uit het Journal OJ iciel heeft vernomen geweigerd en de minister van Iraaiekunsten een brief geschreven waarin hij hem tekennen geeft dat zijne beginselen hem verbieden hetridderkruis dat een eerbewijs is van de monarchie aan te nemen Hij aou het onder geene regeering in geene omstandigheid welke ook hebben aangenomen Hoeveel te minder tegenwoordig nu hotmenschelijk gemoed zich over zooveel te bedroevenheeft nu meii zoovelen de banier ziet erlalen ivaaronder zij zich vroeger hebbeu geschaard Deeer is niet gelegen in een titel of lintje maar inde daden en hare dryfveeren Hg wil altijd trouwblijven aan zijne beginselen Behalve dat komt zijnkunslcnaarsgevoel ook op tegen eene belooning vanslaalswege De staat mag kan de kunst niet belüonen Wanneer hij het doet dan treedt hij opals kunstrechler en dit is zijne rue iing niet Zgnetusschenkomst is demornliBecrend noodlottig voorden kunstenaar want deze wordt daardoor genoodzaakt de oflieieele convenances in acht te nemen De slaat lale de kunstenaars vrij op die wij e zalhij al zijne plichten jegens hsii vervullen De heer Courbet eindigt aldus Ik ben vijftig jaar oud en heb allijn vrij geleefd Laat mij vrij blijven tot mijn dood Als ik niet meer zal zijii moet men van mij kunnen peggen Hij heeft nooit behoord tol een school lot een kerk tol eene inslelling tot een nc idctnie tot fcn régime vooral niet lot eene regime tenzij dut der vrijheid DUITSOHLAND De l eser Zeitung zegt Twee maatschappijen een Duitschc en een Éngelache hebben gelijlltjjdig tot den staat het verzoek gericht dat haar een stuk gronds in Geestcmiindo zou worden afgestaan on aldaar een werf tot het bouwen vau ijzeren schepen op te richten Hel blad acht het zeer wenschelijk dat nan de Dniische raanlschappij dit voorrecht worde v ec d r r Jc v w dal een dok worde aangelegd ruim genoeg om de grootste p nlterschepèii van de bonds marine te kunnen opnemen Zulk eene inrichting zon een weldaad zijn voor de trans atlanlisohe stoombool maatschappijen OOSTENRIJK Volgens de Weener bladen is de Russische generaal Tadejell wel o n redenen van gezondheid uit den militairen dienst ontslagen maar is d t slechts gedaan om de wezenlijke oorzaak viin zijne demissie te bedekken Te Weenen word vcrzekeril d t hg zijn ontslag heeft gekregen wegens zijn aanhoudend geschrijf legen Oostenrijk Natuurlijk wordt dit bericht lliaiis aldaar ijverig gei xploileerd als een be ijs van de goede gezindheid tusschen Rusland en Oostenrijk De toestand in üalmatië is nog alles behalvegertslbiellend De keizerlijke procureur was te Cattaro v in zijn leven geen oopenblik zeker en is daarom naar Zara verplaatst De gewezen afgevaardigdeLjnbissa die bij de Bocchezen altoos zoo ijverigde Slavische bewegingen heeft bevorderd kan uit atlaro niet naar zijne woonplaats Budua op reisgaan waar hij zeker met kogels zou werden begroet omdat Ilij zich verklaard heeft tegen de hedendaiigsche overdrijving der Slavische agitatie De rc eering heefl weinig satisfactie van hare tegemoeiknniKig lot bevrediging der Bocchezen Zij heeft aan dat Dalrnalisrhe gewest fl 100 000 toegestaan lot aanleg van egen en daarvan is reeds tl 20 000 uicgegeven zonder dat haar eenige controle wori i verleend De een of andere geestelijke of overheidspersoon ontvangt hei geld en verklaart liet te zullen uitbetalen maar weigeri rekening Ie doen en eisdht dat men hem op zijn woord zal gelooven Wordt het geld na wellicht ook tot iet anders besteed De regeering weet he niet Om de zaak ordelyk Ie behandelen heefl zij tol surveillance over de werkzaamheden eenige opzichters er heen gezonden doch deic staan letterlijk onder deu plak van het werkvolk Wijders heefl hei go ivernemenl cuntracteu gesloten tul de levering van materiaal waarmee de in den npsl ind veriii lde huizen weder opgebouwd zouilen worden maar de bevolking wil hel materiaal niet ontvangen en eischt de waarde daarvan in geld Over t algemeen blijft de toestand er dus bedenkelijk In Opper Oostenrijk zijn de verkie ingen nietzoo gunstig uilgevallcii voor de liberale p irtu alsin NederOostenrgk Di groot te helft der ïekozenen toeh bestaat daar ml cicrioalen Te Weenenzyn bijna alleen liberalen gekozen De overeenkomst tussLhen Oislenrijk en denNoordDuilschen bond tot opheffing van de Elbetol is thans gesloten Die opheffing at met 1 Juli ingaan De IVieiter Zeituug bevat eene verordeningvan den minister van financiën waarbij wordt vastgesteld dat de termijn waarop voor he laatst zullen worilen betaald de renten der niet geoonveiteerdeobligatiin der nationale leening I8SI verschoven is van 1 Januari tot 1 April 187 1 De Abendpost bericht dal de regoetini op verzoek der Turksche rcgcering besloten heefl toestemming te geven lot het noleeren ter Weener beurnevan de Turksche spoorwegleening met preuicif ITALIË Ten gevolge vnn eene redevoering door den heer Lanza gehouden heeft de kamer ran ïolksvertègeriwoordigera besloten tot de orde ï n den dag over te gaan ten opzichte van het voorstel des heeren Alellana strekkende om de rente van do staats iild ccnc korliiig van 20 pCl Icdoen ondergaan Meer dan iOO afgevaardigden hebben ecu verzoek des heeren Uertani gelcekcnil om eene inlcrpellatie te honden lieli ell ende de St Golhardlijn Het gouvernement heeft besloten de discuisiëuniet af te waclilen maar het Iractaat in dp tegenwoordige ziilingcmrlelcggen BINNENLAND Gouu SS Juni Tot hoofdondcrwijzeres nnn de Burger Bewaarschool alhier in de pluals van mej C P Schouten is be i 0f i WK MM i 1 Ml l WitMt i n il li i mp iiitaUliiifcilmi tiii iit Kj Ita pwf riijiittiD W lifu ii If u itü f S f faln m n U iiiJo liiM i ié Êh nt f K n IpiiK ill fé m lil ufai M A W M tttusdiffn tf in fêtti li kfn M i ty Ilimm l lltt tiiiliitaiWir W mm loifék iii lmitlmét I MÉi lillinr lbr irj riiltitiliJiiiiéi W K lm méiii 1 1 ra 1 8i Wiiè itMAiiiw r mm iJ T A k Hiii Mn lil ït llllllt 1 4 C V f It s