Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1870

t iii M i n i mn m i m i mtiimamiimmÊmÊJ mtÊtBSSIÊÊ n op grond dor wnarheid dio uitgaat van ilon H r opit Vij zouden aiui i nlk cfiie i cr uok nirt gclooven Allscn in het non placet der minderheid waarop wij nog vast vertrouwen zullen wij de slem der Katholieke kerk verecren OOSTENRIJK Omtrent de verkiezingen schrijftroen uilWeenen dat de liigere geestelijkheid ten pUtteu lande blijlcbaar haar overwicht en invloed krachtig doet gelden maar dat de clericalcn slechts in zeer weinig steden de zege zullen kunnen behalen Men schijnt over t algemeen van gevoelen te zijn dat in geen der LaiKiiiiigeii 60 u i i sii t y nitramo aansche meerdcrln id zal komen De correspondent intldt tevens als een opmerkelijk feit dat onder de tot nu geko en k indidiuen die door de geestelijkheid werden onilersteuiid een aantal liberale Katholieken zijn die hunne medewerking niet verleenen aan pogingen om land en volk op den weg van achleruilgung te brengen Naar hel fremtkiMaU berii lit houden de l orte en de Helleensche Uegrering zieh onledig met bet redigeeren vaii een onderlinge militaire oonveii ic hoofdzakelijk roet het oog op de zoo gewcuschle uitroeiing van het baudietenwezcn in de grcnsprovinoiën der beide rijken SPANJE Vclgens een schrijven uit Madrid aan de Parijsche CoHitUulioiiiid zou het bewind cene gCHiclitige nota van dr lirilschc rcgccring ontvangen hebhen Daarin zou onder betuiging van het voornemen om zich niet in Spaiije s inwendige aangelegenheden te mengen verklaard zijn dat er eenige reilen licEtond om te leuken dat zekere Spaansnho invlooiifii niet vreemd aan de jongste gebeurtenissen te Lissabon waren geweest uit welken hoofde llr i h regeering zich verplicht achtte het Bpaansche bewind met dat vermoeden bekend Ie maken en don rand Ie geven alle tnsschenkomst in de aangelegenheden van een naburig land te vermijden en liever de regeling van Spanje s eigene aken lo boapooiligon dewijl deze zaken geens inj in oenen slaat waren die Europa gerust stelde Ofschoon die nota goheim werd gehouden verzekerde men dal zij bestond BINNENLAND GouuA 30 Juni Gaarne maken wij melding vui hel militair concert dat aanslaanden Z iterdaga ond ten 7 ure zal worden gegeven iloor het muziekkorps der koninklijke scherpschutters te Kotlcrdam onder directie van den kapelmeester li C Weslorhacli in hel daartoe welwillend afgestane lokaal Tivou van de firma Wed van Solinge van Hees We zoudon ons al zeer erg bedriegen wonneer geujeind korps niet voor de eerste muiiT onder ons optreedt en c zijn er dan ook van overtuigd dat velen met genoegen daarmede zullen kennis maken want aan al de bekoorlijkheid der nieuwheid paar zich tevens een elders gunstige reputatie Nog iel De ontvangsten zullen strekken voor de ongelukkigcn door den brand Ie Bodegraven In weerwil van al wat daar reedi ontvangen is is er nog zeer veel noodig Ook dat zij een aandrang tot talrijk bezoek 2 M heeft aan mr A M Taroau kantonrechter te Woerden vergunning verlcenil tot hetaannemen en dragen der versieiseleii van ridder derDane irogsorde 3de kl hem door den koning vanDeiicmarken geschonken Z M heeft benoemd P U Hoorweg te Utrecht tot leeraur aan de Uijks Hougerc Burgerschool teMiddelburg Te Arpsterdam is Woeusilag met 24 van de2 st door den gemeenleraail bonoeind tot houfdoiiderwijzcres aan de openbare schoten van gewoonCU meer uilgebreid lager onderwijs der 1 klasse voor meisjes moj M Slukhiiyzen hulpimilnrwijzercs alhier Dinsdag errl in de hier gevestigdeafdeeling der maatichappij tol Nut van den Javaan enparig besloten geen request in Ie dienen by de eerste kamer tol verwerping van t ontwerp regelende de suikercultuur omdat die verwerping nog minder kans tot bereiking van t doel dier maat schappij zou geven dan do aanneming van t ontwerp Het bericht in n 52 van de Schomhmensche Courant belrcU endo eene luevrouw wier zijden en aiulcrc kostbare kleedingstukkcn door ccij onbekend persoon bij de naaister afgehaald vermist zonden zijn komt bloot neder op eciio unschuldigo vcrgibsing De bocrcuwoduwe S uit Sluipwijk zoude volgens afspraak ec iigc gewone en wollen kleedingstukkcn op den marktdag mei den wagen doen terughalen Toen nu de wagen van den landbouwer J B uit den Zuidplaspolder voor de woning der naaisicr Kl ophield en hij vroeg om het naaiwerk gaf men hem mede het voor de wed S gereed liggende Doch de vergissing bleek zeer spoedig en het abuis werd zonder verder gevolg hersteld Dinsdag is in de zitting van de tweede kapior 8 O O eri h t inlwern tot regelingvan het veearisenijkunilig siaaisloezicht met 6i tegen 3Ü stemmen aangenomen liet ontwerp tot afkoopb iarslelling der tienden verklaart alle vóór de invoering van het burgerlijk wetboek gevejtigdc schuldplichtigheid vanlieudeu afkoopbaar De vordering tot afkoop kanzoowel door den heffer als door den plichlige vorden gevorderd alzoo het beginsel van wederkeerig heid welk beginsel zich ook uitstrekt tot de zoogenaamde bloktiendcn De plichlige heeft indif n deheller afkoop vordert de keus om óf den prijsdadelijk te voldoen óf den helTer hypotheek tegeven op het goed waarvan de schuldplichtigheidis afgekocht De minister van biuntniandsche zaken brongtter algemociie kennis dat bij den boekhandelaar G J Mingelcn firma van Weelden en Mingelon te s Gravenhagc en door diens tusschenkomst in devoornaamste gfmeentt 1 des rijks is verkrijgb aar gesleld de 3dc nievering van het rapport der commissie belast met het onder oek naar den toesiniidder kinderen in fabrieken arbeidende tegen den prijsvan twee gulden voor het geheele werk dat vijfallcveringen al bevatten en dat gecue afleveriugenafzonderlijk verkrijgbaar zijn leni g tegen denzelfdenpnjs als die voor het geheele werk is vastgesteld Den 27 dezer werd aan het provinciaal bestuur van Zuidholland aanbesteed het onderhoud van en bet doen van herstellingen aan het gebouw van s Ilijks hoogere burgerschool te Gouda te rekenen van den dag ider goedkeuring van de aanbesteding tot 31 Dec 1870 benevens hot verwen van eenige schoolmeubelen C billettcn waren ingekomen de minste inschrijving was die van den heer 1 A Burghoul Ie Gouda voor ƒ 4S Het hof Ie s Gravcnhage heeft Maandag uitspraak gedaan i i de zaak van H Ileykainp geintiincerile en incidenteel eischer tegen hel vicariii il of aaitsbisschoppelijk kapitlcl van het aartsbisdomUtrecht bij de oude klere y der roomschkatholiekente Utrecht appellant en incidenteel verweerder Felhof hooft de exceptie van den geiulimeerde gegrondverklaard bepaald dat de appellant onbevoegd engeïntinieerde ongchouden is voort te procederen enden appellant veroordeeld in de kosten van het incident Hel vonnis der rechtbank te llotterdara indeze zaak gewezen op 8 April 1867 waarbij bepaaldis iat de heer Heykamp indien hij in gebreke blijftop don daartoe door den rechler commissaris te bepalen dag te verschijnen of rekening te doen daartoe zal kunnen worden genoodzaakt door de in beslagncming en door den verkoop zijner goederen tothet bedrag ccner som van 200 0Ü0 zal alzoo kraciitvan gewijsde erlangen Voor de tien plaatsen die tegen Sept n s aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem vacant komen hebben zich 44 ndspiranten aangemeld als uit Noord Braban 2 uit Zuid Holland 14 uit Noord Holland 23 uit Zoeland 2 u tUtrecht 1 en uit Overijssel 2 Hot toelatingsexamen z il in dit jiiar worden gehouden te s Gravenhagc en den S Juli aanvangen Het bestuur der algeraeene Doopsgezinde sociëteit heeft in zijne laatste vergadering met bijna algeraeene stommen eenbelangrijk besluit gei omen Voortaan zullen Doopsgezinde jongelieden tot de kweekschool kunnen behooron en begunstigd worden met het alumniaat of andere financióolc tcgeraoelkomingon ofschoon ze aan andere inrichungon voor hooger onderwijs hunne opleiding ontvangen Dit voorstel zal aan de afgevaardigden der gemeenten ter goedkeuring worden voorgelegd Tusschen 6 en 8 luni jl is van de stoomboot Middelburg 1 eene aanzienlijke waarde aan elfeclen en bnnkpapier vermist waaronder 4 stuks 5 pCt Oostenr Metalliek zilver van Januari en Juli ieder groot 1000 fl n 323793 323794 328796 en 32379R benevens U stuks dito dito ieder groot lOü fl waaronder kannen geweest zijn dn nommors illHSSs lot i iil 9n IM i U i08 121 Hl i i i S7 l 4 5877 011 dilllUill J o officier van jusiitic te Ilotterdam verzoekt bericht van allen die omtront de houders dier stukken iels kunnen medcdeclen Men schrijft uit den Alblasserwaard De regen der laatste dagen zal gunstige verandering breugeu in den groei der veldgewassen Ofschoon over het algemeen een schrole hooioogst verwacht wordt zullen de landbouwers die hun tijd nog wat afwachten kunnen om de hooilai den af te maaien zien dat vooral de lager gelegen landerijen een vrij goed beschot zullen opleveren De stand der beoiworlels is zeer ongeluk doeli üVcr ulge bi uüeu h middelmatige Vooral de later gezaaide hebben veel van do droogte geleden Evenzeer is dit het geval mot de hennep die op vele plaatsen slecht is opgekomen De vroege aardappelen zijn meortudeels vóór hun tijd gestorven en daardoor zeer klein van stnk oor de tweede sunrt is de regen juist van pas gekomen w ito het langer droog gebleven spoedig zou dun deze vrucht bij reg uachtig weder het zoogenaamde tweede schot gekregen hebben De l itere soorten staan zeer oed te veld De goede verwachting die men van de appelen en peren had zal op vele plaatsen teleurgesteld worden 7eel bloesem is door de sterile droogte niet gezet of kort na het zetten afgevallen Vooral de zoogenoamde trekmadeu hebben grnote verwoestingen aangericht Van de druiven die aanvankelijk goed bloeiden zal weinig terechtkomen Ook voor de weilanden is do regen van grool uut geweest bij sommige landbouwers toch was het gras zóó schraal dal ze om in de melk te blyveu hun vee brood moesien voeren Met nog waJ regen zal er weer spoedig overvloed van gras zijn De prijzen dor kaas varieeren van 22 a 25 por 50 kilogr die der weiboter van ƒ 1 05 ƒ 1 15 per kilogr en die der goede boter van ƒ 1 30 a l GO per kilogr Onder de versoh üende gewassen üie in Nederland worden verbouwd bekleedt de tarwe medeeene eerste plaats In de tien jaren 1857 1866 werden gemiddeld per jaar niet minder dau 83740 hectaren bunders met dat product beteeld Ia 1867 besloeg deze verbouw 78893 hectaren waarvan in de provincie Groningen 3630 Friesland 2973 Overijssel 539 Gelderland 11748 Utrecht 8381 Noordholland 3433 Znidholland 10106 Zeeland 21121 Noordbrabant 8055 en Limburg 13908 Deopbrengst in dat jaar wordt geschat op 1 329 296 hectoliter mud ter watrde van f 16 696 261 Destrooproduotie vertei cnwoordigde bovendien een som van ƒ 3 313 506 Men meldt uit het eiland Voorne van Dinsdag Ueeds im is de heilzame uitwerking van den gevallen regen duidelijk zichtbaar De aanlnppeleli in hel land staan zeldzaam schoon en verloonen rg ken bloesem wal een goed leekcn voor een goed gewas is Die in den tuin ten minste de aller vroegste zijn slecht van uitkomst en smaak beiden Booncn en erwten staan iiitmunteud goed De tariTO is nog al bijgewerkt echier zijn er veel slukkep die verleden herfst te veel door hel natte weder hebben geleden om nog een goed gewas te worden rogge die hier cchler niet heel veel verbouwd wordt stnal heel goed Hel vlas is over het geheel genomen weer beneden een middelmatig gewas gebleven Uit Gaasterlaud wordt bericht De regen welke op St Jan begonnen is te valr len et sedert met tusscheupozen voortduurt heeft een reeds nu zeer merkbaren hoogst gunstigen invloed uitgeoefend Een liefhebber hii ft genoteerd dat stekboonen in 24 uren 24 25 Juni 12 centimeters zijn gegroeid ongerekend de kronkeling om den stok Het hooi valt nog zeer mede enkele suikkeu hebben 1500 kilo per pondemaat d i ruim 4000 kilo per hectare opgeleverd andere natimrlijk minder maar men tv ij elt er niet aan of de tweede snede zal ruimsehools goed maken wat de eerste niet aar de verwachting heeft voldaan Een prijs is er nog niet maar hij wordt verondersteld niet laag te zullen zijn De boekweit alleen staat ongunstig en gevolge der late nachtvorsten Van de rogge is nog niets bepaalds te zeggen Zg was in de laatste dagen gestegen en daarmede ook het brood van 9 op 10 ets per kilo De regen heeft er echter zoo gunstig up gewerkt dat men een zeer voordeeligen oogst verwacht Aardappelen zgn goed geslaagd de knollen zijn talrijk en waren zü klein de gelukkige verandering in het weder zal ze wel grooter maken Dit artikel voorspelt overvloed en lage prijzen Aangaande de veestapel kan niets dan wat gunstig luidt gezegd worden van ziekten of sporen er van merkt men hier niets