Goudsche Courant, vrijdag 1 juli 1870

V lUlcreii n 111 ill ittiii lUr tnr di kiracr hij hil opmikoii ilir nuiniiitu vojr het lulmiitschap dir Nnnr men verneemt zullen eerstdaags de Sia mecsche turtlingen Chang en Eng on stad bezoeken en lu het lokaal Nut en Vermaak ich aan het publiek preseuleereu De Hangsohe corrispondent van de Te mps schrijft dat er oo by de Nedcrliindsche rt cering aaiuoekIS gedaan om een subsidie ie geven tot n inlegvnii ilui n lü hi jp rv e K t Xoorden van Kuropi UI rLChUlni k lit nrbinding al brengen racl lulu Uuch on c icgeering hteft dit voors tlleu eciiemale vin dt hand g we en Nederlandsfiuancan aldu i erd gi uiiwooril ijn te eergedfukt door de vtlt milliocueii die het aan iijnevgen spoerwegcn heeft tt koste gtlegd om voorvreemde spoorwegen subsidie te kunnen virleenen Op den elfden grond hadden wy subsidie van vreemde staten kunnen vragen loor de overbrugging vnnden Moerdijk en het nfdammen der Schelde urdoorhet verkeer met Engeland over Mi siiin en gtmikkelijk wordt gemuKl natuurlijk o ik lol giritfvm andere staten Verder werd gettc iii op Iruikrijk dat van anderen mets heeft gev ra i d voor den moutCenis hoewel Nederland een ruim gebruik van ditnweg denkt te maken even als amlere staten partijtrekken van on7e spoorwegen Op de e en dergeIgke gronden de correspondent cittcrt niet textucel moet on e regeering het voorstel van dehand geiezen hebben Met het oog op de aanzienlijke kosten vande laatste inspectiereis van den gouv gen in OostIniho brengt t Vad m herinnering dat voor eenigejaren vo r een reu van den gouv gen naar Garoel III de Preanger waar hij i tn dag zoa blijvenen slechts 2 Kuropeanen aan tafel kon ontvangen per koelie werden aangebracht o a 3 vaatjes boter 2 suikerbrooden UÜ blik groente 12 flesschenzuur Ib flesschen azijn en saladeolie 2 hammen 27 bl diverse vleeschen 8 bl palé nog 5U bl diversen 55 flesschen vruchten ro ijnen appelen peeren enz 12 pakjes fijne th e 24 spel kaarten 35 fl selzer en sodawaler 36 fl bier 180 fl diverse wijn 12 andenboistels 12 nagelborstels 36 tl pomade haarotie tuz 3 fl odeur 2 kistjes eau decologne 15 stuks savon dulci6i enz Op eene daraes meeting in New York gehouden heeft cene der schoone spreeksters het volgende tockomstpiogramma ontwikkeld De vrouwen moeten met aan den man geketend worden door een onverbreekbaren band j het staat haar vrij om als het leven met haar man baar niet bevalt een anderen levensgezel te zoeken die haar geluk beter kan bevorderen De vrouw behoeft met langer hy haren man te blijven dan zoolang hij jong 18 mooi gezond en in slaat al hare wensohen in te willigen AU de man zijn gezondheid 7ijn vermogen een arm of been of zijne haren verliest heeft de vrouw het recht hem te verlaten Ot de mannen dezelfde reohten zullen hebben daarover werd niet i sproken LaatsteBerichten Brussel 29 juni Hot Journal de Jinuellu raoldt dat de heer d Anethan van den küiimg hel roindaat heeft ontvangen om eeii kabincl b iuiin ie stellen Over de voorwaarden tot simensteliug vnn het miuislerie wordt thans gehandeld Het blad bericht verder dat de heer d Anethan heden avond op nieuw door den koning ten gehoore is ontvangen Londen 29 Jum Uet hüogerhuis in comitt vergaderd heeft alle artikelen van de lersche landbill goedgekeurd Florence 29 Jum U volksvertegenwoordigers heeft btraadslangd over de fiiianciec e maatregelen betreftende de belasting op do roerende goederm Het aitikel waarbij die belasting op U Ct IS a3lgeslcld met de bevoegdheid opcenten te leflen ismtt 165 tegen Ml stemmen aangcuomen Romoinsclie Grenzen 28 Jum De gt ruUncn bciitlltiulp het verdagen vnn de afkonüigiiig der üuleilbajihtuls dthnilie ziju ongegrond Waarschijnlyk al het schcmi btdeii in stemming worden gelinuht en morgen gtprotl imecrd Washington 29 Jum Het huis van afgevaardigden heeft eene bill goedgekeurd krachtens welke transito nuoeren van de kust naar binnen landsoho steden worden toegestaan De senaat heeft besloten de bplundeling van het verdrag met St Domingo tut dt volgende ittnig ait te sttllcii jieinengde Bcricliten Ken spaanach blutl sir iktrl dut van de ilui cud pricbtcrs lil du diücciic van baiitimatr shihU vijf dm tod op dt coustitutio hcbbu art ltt d lu vtrachillcnde andtru pro ngicu van het stliureilaiul uioet lut met bcttr wcztii De geti8tt hjkhtid tt iVuig bttft door teiie dtpi talit uit haar iddt i d u kardinaal luirtsbisdtliop pruia Shwür nbi rg ccii adrts doen aanbaden wiianu j ij Dt ailmdstnkiug dtr üutaclaau eu timineruiuidkiiiLbt te 11 unhurg duurt nog steeds voort IntUHbciitn htbbtn teuigeuKt i k hervat tu zijii ctu aantal wtrklitdm uit andt re 1 K koir vcrztt blijvende uitt Uirs e Uui hibbiu teu gitale van ruim 8UUÜ tene nlgemttue vergadering gthüudtn waariu met eenparige stemmen beslu ten werd bet erk nitt te benutten voor en aliir bet loon I tbaltr 10 rü lhtu per neck verhoogd tn lul aantal urtii per da met ti n virmuidird lou ayu nutst har hebbui dit beantuuord met dt verklaring dat 711 oiulii dt tegenw ordige oiubtandigheden daarm uiet kunnen buMlli Lii re Cork hebben teu gevolge cener wcrkstakug vun dt kleedermakersgttelleD erntitigo ouluitttu plaats gehnd l c Houingeu der patroons ijn uuuge alku pu bebcbadi d D politie kon er met ni alugtn de menigte uittiu te diijwii l e oproerwct werd afgde en eu daarin vvtrdm dt strittu dooi du politie te paaid sehoou gevetgd evtn of aibt oproerrnakers werden gevat beriebttn uit de ereeui dt St tcn i Ie lirwe ooght daar ta luudu omUuekö vyf ptt benedtn htt j tnnddild de hoüiougst ene dnai boveu ryn terwijl It katoen Oü st dien vau hit vorige jiiar ethijul te zullen OKrtiithn hr beeti teiic niiuwt oj lutlaig van ie Uokkum waar het gemei utebtetuur een leemng Hn y H OOO neeft uitgeschreven voor oprichting van etu niiuft ai mettsihool cbouw i die tot duavtr met loltitkcnd omdat nun tegen die veibouHiug allerlei beZHareu aanvoert o b volgens btt I V N dat het geven van gruti onduviijB luiheid kweekt Pen zestal bewonirs van uid en Nooid Hevelaud doen een bcrotp op de ulgeineene wildadigbtid bnuuor land i iKJotcn tut dt opriehtmy vau een wecühuia voor du wtirin tni platten lande op dit tilamtiu wanrm alle wtczcn on d r onderseheid vuu kerkg n Jot eh ip zullen worden opinio nitn terwijl aan de kirkgeuoolsthuppen m l de zorg uor het godsditnatig oudtrncbt hunner verpleegden woidl ovtr gehili n In een nadiro opgaaf dtr eonimissie vooi den brand 10 Büdt raven wurdt aU tuLiial di r ontvangsten opgtgtven ƒ 6U 7S2 waaronder iiognut d tltl KK 1111 prinsen pnn8t8 Hendrik ƒ 500 vuil K iurdum ƒ 4UU0 vau Urtchl ƒ 3Ü92 van 1 Inge ƒ iSill In dl zuavelmijuen bij I uara op Sicilic ïieift op 4 luni eene ontphlhiig plaats gehid op Lt oo cnblik dai er eco dÜO tal iirbdbn in de uiijn aanvvizig w irui Si ihts tn butiuer werd rid eu ten einde vtrduo onf elukktii te voorkomen mout men spoedig alle puginfeeu tot redding stüktn In de von c week is te Uirhjn op pltchtigt wijze het 100 jang bisliiiu gevierd vau het Groot Üostco van Uu tseb land Al de lugis des lands huddtn bare vti uwooidi ers afgevaardigd eii van de uiibjiige landen Ijtlgit isederlnnd Groot Bnttaniiit wtden en Dentmurken waren gedtligetrdeu aanwezig of hud men adi essen van de leven hgate sj mpbathie getuigende totge ondtn Ue kroonprins lueft aan de voornaamste wcrkiaiimheden detl geuointii en de koning hi eft van 7ijne bi luugstelling schriftthjk dot n blijken De sehouwbni tt Hrunn den bisten dezer ooi dt derde maal hunun een tgdsv tp van JO jaren afgebrand Gelukkig brak de brand uit i u uur voor dat de vooisttl liug Z yU naiivun en Het gebouw waa vooi 02000 fl verzekei 1 h Well Hl Wurtiiiibirg is lut taudbetld onthuld ter eeie van tl u t ferul nudit L lohnnn Koppler aid lar opgericht Dl njkbkiiiöiliei von lieiitt heeft Widtiom n dm k i7er vm Oüsltiinjk tni bij7uiidir btwijs v ui gunst ontvaigen lilt IS hein namljk op ijn vcrzotk turgestain den keizer lijkt n rijksfidtlaai b 1 cvei h het llongiiaiselit landb wapen in 7ijn schild te vomn De llongiflistbi wetdt k imcr 18 daai echt i zou vtroniwautlipd ovtr dit zij bisloten heeft etnt int rptUatic 111 tt dient n te Wttneii is de vti adti woedt der arbtidtia ook op het vroiwelijke dttl der bevolkinj overgeslagpu Alj e met wordt du welsprekendheid dti hnudwerksters gcpre i die m deze meetings htt woord voeren hl direetien voor de cxpl der sluits bpoorwegeu en van de Uijiibpoorwtgm iullen door bit laten rijden vau extra treinen het be oek vin bet laudbuishoudkiMidig cougrca te Arubein bevorderen De waterstand in den Riju is Zoo laag dat sommige btoomboolen to Arnhem slechts eene gedeeltelijke lading kunnen innemen In dB i olgeDde week zal de deide overspanning vooi de biug over het HoUandseh Diep op de pijlers worden geplaatst Ie sHage is oveileden de transehc uitgewekene Hurbts llüowel onder do jongste amnestie btgrep n weigerde hy daarvan gebruik te maken Htj behoorde tot htl gering getal p 8oncn uit de revolutie van Iblb du zclfa aan dtu tegenstander aihtmg ari oit Het harddiftvende pand de Deugd to Gamwtrd ui Gro ningen is 18 jaai oud hieft eeist voi leden ja ir het vak van hnrtldnvcr btgonneu m 7iju baas reeds J UÜü nau pnj7cn opgibraeht De re n heeft woinUun veiricht Acht tingen fctUdtn J i 7 ï 17Ü ooffst erloKn was en tluiiis ko r li an t inihter omtrtnt ücn o cvl cdi ta cï hoci I hrktnl i nop nimmri een vanitui n 700 b Of tu outleiilom gcv mtlt 11 lu htt buitculiiid boo st ild imui A in de Itnlmansihe kiinei 13 dun U hdtn het voorstel gdubt om du zittingen to houden tussebtn des avouds 10 n des luoi ins t uu De o dl8lhü Tiesse wijst op het racrkwaaulig feit tlat van de 40SI atuden in du IS t do llunsisihi hoogcsehohn hezüthltu met iLMulir dun i i pet tot ilu katholieke cd j cvnngilihtho kerktu bthoorden terwijl toch in Rufllaud do gezamenlijke vangrlisthen en katholiekco altchta 4 eu ecu lialf ptt van do btvdking uitmaken Dezer dagiu kwamen 100 vaatjes boter uit Cnnterbury Nieuv yetland in goeden staat aan en worden op do londenscha markt voor 10 stuivers per pond verkocht Dit 1 $ de ecrstü duecte verzcuding uit de koluuun men verwacht dat er rpoedig meerdere enduigen 7ulleii volgen TWABK BERICHTEN Gouda 30 Jum Bg weinig handel waren dt piij eii iels 1 iger da i in de lorigc week l ir t ctuwbclic ici heolol puiko 11 SO ii ƒ 11 75 Alindeic y V i J lü 25 Poldtrtnrne ƒ 9 i lU 50 Kogge puike ƒ 7 35 a 7 b5 mindcie G 50 a ƒ 7 jersl winter 5 75 a ƒ 7 dito ïomcr 5 6 26 11 mr korlcy 1 25 a ƒ 5 dito lange 3 7B ii J ii Biukneit per 21UÜ kilo 24 0 a 275 Uiiiiiii UI iile boonen iondtr handtl llinntp iul J 10 1 ƒ 10 50 De hiiiiild ter viemarkt was heden by neringen ainvoer hoogst onbeduidend In kaas Aangevoerd 102 partijen prys ƒ 26 00a 2 00 Gocboler ƒ 1 26 a ƒ 1 36 Weiboter ƒ 0 96a ƒ 1 O S Burgerlijke Stand fimoKiN 2S Jddi Aililt Coriiibu oudere J Mem eu J dl Orwt 2ti Frons ouil r9 J Vreedtnbiirg en J van Ituutcu Muna Jobaiiua ouders J Dortlaud ea Mlliil ktr 0 tuil DIN 27 Juai C Hopkoper 17 J W niom huisvr van 3 Toot 37 J 28 J T Fryman 27 j C Sniidirs 21 n G vau Soest 20 d 30 P Uooin 2 j Gtinwii 29 Juni K F h NoUe en 6 de Hoog J Brukkaar en J Uerlijn A DVERT ENTIEN Den 25 Juni 11 urerleed te Iklkvue nabi Parijs onze geliefde Broeder en Behuwdbioeder de Heer DIRK VAN HAREN NOMAN m den ouderdom van ruim 65 jaar G B v N GOOR A W A t OOE Van Haren Noman Gouda 27 Jum 1870 Eeniye kcnniigeving Heden oveileed ons geliefd longste kindMAGGELINA GERMTDINA CAÏH INA bijiia due maiUiden oud i ounv C C KNAAP 29 Jnm 1870 C E KNAAP Dt Ki mik Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bi het voltrekken van ons huwelijk b tuigen wi onzen hartolijken dank Gouda H STRAVER 30 Juni 1870 J M STRAVER Stiiavi k EnLKlVSIK valleiidczlek e f Pr A QUANTE IN WAIlJMlORf WlSTIALLN I lil null I en vp urjii van het pemge editi 11 wdoldlx i oenulo auivcrieel Gentpsiniildc 1 ttgtn Epilpp fie vallende lekte epilqit lunnipon kzitiei van verscheiden Medailles vau vci dienste Prospictus i i i tikimie llollmuhdie teftmihes tn itle n hevnttnidi gratiM Brieven wedcikeerig fianco Bestellingen worden omgaande iiitgp oerd