Goudsche Courant, zondag 3 juli 1870

o 1870 Zondag 3 Juli N 914 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De uitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave iu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr J8 per drie maanden is 1 75 firaneo per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden licnkond naar lnntsruimte Aiïonacrlükc Nommera VIJP CENTEN De iniending van advojtentien kan geschieden tot óte uur des namiddags op den dag der uitgave Een operking io het voorbUgaan In de Juni aflevering van de lUmte des deux monde zegt de heer Kéville in een welgeschreven artikel over koning Lodewgk Bonaparte o a het volgende De Hollanders houden van hun gemak zy atellen zich niet gaarne op den voorgrond noch laten hun eigen zaken varen voor die van het algemeen bü voor beeld de instelling der Jury is volstrekt niet populair Wat het eernte gedeelte betreft ieder die weet hoe moeilgk het is geschikte personen te n inden voor openbare betrekkingen dia meAa geven of ook maar om kidcers over te halen hun utem te gaan uitbrengen al het er mede eens z n maar hoe komt de heer Réville aan z n wetenschap omtrent de impop ilariteit der JuryV Is er ooit serieus OTer gedacht de Jury in te voeren en heeft zich toen de volksgeest zoo krachtig daartegen verklaard Ik weet wel dat de meerderheid onzer rechtsgeleerden of althans onzer rechtsgeleerde volksvertegenwoordigers niet met die instelling is ingenomen maar wpt bewast dat vóór of tegen haar meerdere of mindere populariteit Ik meen te mogen beweren dat onbekend ook hier onbemind maakt De groote meerderheid van onze burgers heeft nooit over de Jury nagedacht en weet niet wat dat is Eerst dan wanneer dé plicht die daarbfl den burgers wordt opgelegd om namelyk volgens de stem van hun geweten uitspraak te doen over de schuld of de onschuld hunner medeburgers zoo z dawtoe worden aangewezen door het lot eerst wto eer die plicht ieder helder voor den geert stond en men daarover een gevestigd oordeel had zou er f rake kunnen zfln over populariteit of impopulariteit Gewoonlijk kan daarover eerst geoordeeld worden na de invoering wanneer ieder persoonlijk kennis met de zaak gemaakt heeft en daardoor een goeden of slechten indruk er van ontvangen heeft Het groote publiek maakt zich niet licht juiste voorstellingen van zaken die buiten zjjn pozichtskring liggen Die impopulariteit van sommige maatregelen is een gemakkelijk maar weinig steekhoudend argument togen hun in oering Geeu olgcOteone diciuitplichtigheid unt die is impopu lair Is de conscriptie dan misschien jmpulair Geen schoolplichtigheid die is zoo impopulair Ei lieve waar ie dat onit gebleken Zou de invoering iMer bezwaar hebl eu dan die van de luting voojttde natiimalc militie Geen income tax m toen vroeger wont die is zoo impopulair Ea £ ic nu men in de gemeenten belastiingen op de inkomsten heft en nergens iets bljjkt van dien beweerd ch tegenzin vpn het p ibliek voor dergoljjke Ixjlasting nu gevoelt zelfs de heer vm Bosse mocds genoeg om er mee voor den dag te komen u tgeen duidel k bewijst daii K niet meer impopulair is dan andere belustihgaD die nn eenmatd niet behooren onder de Jwftgeuame dingen waarmede men elkander opwindt Laten wg voorzichtig zijn in ons oordcel omtrent hetgeen al of niet iu den smaak de volk valt en vooral niet a priori vaststellen dat dit of dat irapopuloir moet zjjn Ilet volk bezii gezond verstand genoeg om te begrijpen dat sommige beperkingen van de wenscheljjke vrüheid noodzakelijk zijn in het belang der maatschappij evenzeer als er steeds personen zullen gevonden worden die iets belangeloos voor de publieke zaak over hebben Het eenige waar het op aan komt is aan te toonen dat de Jury schoolplichtigheid belasting op het inkomen verkieselijk zfln of niet in het algemeen belang of niet De verstandigen onder ons zür voor overtuiging vatbaar en deze alleen vormen de publitke opinie BXnTENLAND E N O B L A M D De landbill bevat legt de Timet zeventig artikelen Toeb het huis der lorda Woensdag bijeeukwam waren er negen afgehandeld Nu kwam men alt van lelve tot de vraag ils er drie zittingen noodig lijn om negen artikelen af te handelen hoeveel zittingen ïullen er di n noodig zijn om al de artikelen te behandelen Gelukkig zijn zij niet allen van even groot boinng en de vierde zitting bleek voldoende te wezen om de een en zestig resteerende artikelen nf te handeleii Behalve een paar punifn van aanbelang werd er slechts een quffistie van gewicht behandeld n 1 hel verleenen van voorscholleu nan pachters om hen in slaat te stellen hel pachtgoed Ie koopen In het lagerhuis vo derden de leden miiuler naar weusch met i e ondcrwija bill Men begon met art 7 en bleef liolvorttcge irt steken n dit weinige is elfs niet definiUef afgehiindold Uc beer Korsler toch beloofde nnder op de daarbg gerezen qumlien terug te zullen komen De Timet buklaast rich zeer over het hoopje onverioenlijken datd bill steeds tegenwerkt Kij blyveu volkouea ia hunne rol en kunnen dut met tevredea woidea gesteld Lord Inrendon is d weg van alle vjeeichgegaan De volgende korte schildeiing i voor iedereen die de volle beleekenii van bet woord gentleman kan vatten genoeg om den gestorven minuter van binneulaiultche zaken te beoordeelen ffH j wateen Kngelsch genilemati in de eeuvoudigtle en zuiverste belcekciiis Zulk eene uitdrukking ii eenebiografie een lofrede en een grafschrift te gelyk AU zijn opvolger wordt lord ünittville genoemd de daardoor ontstane vacatur van minister vankoloniën ou door lord KirobeHey worden vervuld Deze namen zgn ephter slechts uit dr luclil gegnpen en worden met alle voarbch i id door de organen gemeld De bals en concerten eerstdaags doorh t iMtt te vea ign Mat door hst tt Hi alvan een der raadsmannen der kroon tot eenige dagen later uitgesteld Die gebeurtenit i eohler w der een buitenkansje voor de Ëiigelsche dagbladeiiidie gaarne van tijd tot tijd zoo iels hebben om veatmeer te schrijven dan noodig en nuttig is Lord Clarendon s nagedachtenis is stellig voor acht dageningerekend Hebben de Engelsche jourualislen eenseen onderwerp flink beet dan laten zij niet los ofhuid en haar moet verteerd t jn de overgeblevenbeenderen worden aan het eene of andere weekbladtoegeworpen De opening van het Suez kanaal zal naartheehandelaars iu China meenen eene totale fevoIntie in den handel in dil artikel t weeg brengen De dagen der zoogen lamde thceclippers zegi A Globe z ju reeds geteld de jaarlgksche wedstrijdover den Uceann die zooveel belangstelling opwekte zal spoedig tot het verleden behooren e i inplaats dat die snelzeilencs vaartuigen onre marktvan thee zullen voorzien cal het irlikel door mid del van sloombcoten binnen tnee maanden tjjds vinhet Suezk naal worilen aangebracht Men zegt dater door tnce maatschappijen voor dit doel 23ttoomboolen worden geliunwd en men stelt zich voor dat zij zulk een goede rekening zullen maken datandere maatschappijen er reeds op bedacht lijn ookstoomschepen voor deze vaart te doen bouwen Deze nieuwe wijre van vervoer zal een gruoten ïD vloed op de theemarkt vitoefejien aangeüen etnatuurlijk gevolg er van zal zijn dal de voorraadin Londen tijdelijk kolossaal zal worden vermeerderd FRANKRIJK De I ij aro bevat een met warmte geschreven artikel onderteekend iloiir den hoofdredacteur Villemessanl oter den brief der prinsen van Orleans aan de leden van het wetg lichaam Er wordt in gewezen op d waardigheid waarmede die prinsen de ballingschap hebben gedragen nadat zg In plaats van te steunen op het leger van Afrika en op de zccmiichl die han tot op den laalsten soldaat gelrouw waren gebleven uit eigen beweging zich aan don volkswil hebben onilcruorpen Vervolgens ordl de onrechtvaardigheid in hel licht gesleld van liut vonnis d il hen ook hctjuiigore gralucht bet elk sedert is geboren eu opge