Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1870

1870 Wociisdii i Juli N 915 GOUDSCHE COURANT Imiws f D 4 iverionti hh l mv Gouda cii Onislrekcü De uitgave dozer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG u de Stad geschiedt do uitgave in den nvond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel nierr 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Alzondorlijko Nommcrs VIJF CENTEN De insending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Afkondiging BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda overwegende dat bij artikel 1 dtr Wetten van den 1 Jnnij 1870 Sinatsblnd n 87 en 88 is bepaald dat het gedeelte der opgeheven ge j meeule Siein bekend onder den n am van Voor en MiddenWillens alsmede het Zuidelijk Gedeelte der opgeheven gemeente Broek met den 1 Julij 1870 aan de Gemeente juda wordt toegevoegd brengen tf kennis van de bewoners van die aan de Gemeente Gouda toegevoegde gedeelten 1 dat zij van heden af onder ile Gemeente Giiuua woonachtig zijn zoodat da aiingifl van geboanen van overlijden vaa huwclijkci en van woonphatsverandcring moet worden gedaan aan den amltoiaar van de burgerlijken eland te Gouda die tol hel ontvangen van die aangiften op hel raadhuis aUlaiir illinp houdt op alle werkdagen van dea voormiildiigs 10 lot des namiddags I are en van i lot 5 uren i dat in de Gemeente Gouda en mitsdien ook in dal gedeelte van de Gemeenten Slein e Broek dat by Gouda ii gevoegd behalve opcenten op de grondbelasting er die op de Bgks personele bui ing korden geheven de volgende belastingen Ie wotcii 01 DE HONDEN goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 17n Februarg 1866 ii 54 OP Hï ï inkomen goedgekeurd hg Koniuklyk hesluit vhn den 21u April lbG6 ii 69 OP HET GEMAAL van tarwe spelt en het daarv in afkomstige mee brood en gebak goedgeki urd bij Koninklijk besluit van den Un jaiiuarij 1R70 n 4 3 dat ook in die aan Gouda toegevoegde ge icüllen van kracht zijn de volgende verordeningen legen wier overtreding straf is bedreigd te eien VERORDENING fan POLITIE op de Logementen Herbergen Koffijhuizen en Tapperijen vastgesteld den 18 Dectember 1855 en 5 Februarij 1858 en gewijzigd den 13 Julij ISfiB Ier voorkoming en bestrijding van besmettelijke ziekten vastgesteld den 2 Maart en 16 Augustus 185S en gewijzigd den ïC Eebruarij den 11 November en den December 1864 alsmede den 3 September 1867 VERORDENING van POLITIE op het slaglen en verkoopen van vleesch of spek vastgesteld den 4 lunij en 12 Julij 1861 VERORDENING op de wyken er het doen van aangifte tot het bijhouden der bevolkingsregisters vastgesteld den 27 Junij en 15 Jubj iSHa VEUOFIDENING op het verkoopen van visch vaslrtesteld den 2 in Februarij 1864 ViiROllDENIN G op het bouwen betrekken ontruimen en afbreken van gebouwen alsmede op de lorpliglingcn van eigenaren van huizen en naburige cr cii vasigesield den 11 November en 9 Deccralicr 18114 en 31 JanuarU 1865 gewij igd den 29 Di cemlier 18 15 en den 13 December I8G7 VEROLIDENINÜ op 1e Brandweer vaslgcstcld den II Nov cu 9 Dec 1864 en 7 Maart 1865 VEROHDENING in poiiiie vaslgeslcld den 16 Junij en 11 Au i irs 180 VKROKDllNlNü op dm mvoc van vleesuh vastpesltlü den 12 heplemUr 1865 VKllOUDEMN G op ha begraven van lijken vislgisteld den 20 O tobei 18119 VERORDENING op het zuiver houdrn van Wateringen s totcn en andere walerca die aan bijzondere personen toelii lO ifcn vasigosteld den 14 Jnnij 1870 En o du lumand ontwateuheid zoude kunnen voorwend 1 hi rvan afkosdiging geschied waar het behocil I 1 Julij 187U Burgen t i r en Wethouders voornoemd De Secretaris Dr UargemeesttT i lOOCLEKVKIt FOltlTlJN DE fitlAVE W L 11 Kennisgeving De BURGEMEESTER der gemeeiite OouJa brengt ter kennis vnu ile belanghclibenden Dat de beer minister van finaneion naar aanloidiug der wellen van 1 Junij 1870 Siaalsblad u 87 eu 88 heeft bepaald dat l beheer van den ontvanger Ie Buakoop over het pcdeelle der gemeente Slem lilt inpevoipe eeralgruieldc wet bij de gemecmc loiula wordt gevoegd overgaat naar dtii ontvanger te iuuda en dat het beheir v in dc en ontvanger over het gedeelte dir gemeente Broek dat ingevolge laatstgenmmde wet bij de nicuv e gemeente V uddinxveen wordt gevoegd overgaat naar den ontvanger te Zevenhuizen en zulks voor de grondbelasting met het kohier over hot jaar 187 1 voor de personele belasting en het palentregl met het diensijaar 1871 72 en wat de uccijnacn anngxiin op 15 Juig u s Wijders dat de ontvangsten van de vroegere dan de evengeinelde diensten betreffende de gemeenten Slein en Broek lol hunne volledige aanzuivering blijven opgcdiagen aan de thans daaruieilii belaste oiuvangcrs Gouda den 4 Julij 1870 De Biirgeiaceslcr voornoemd De grave W o B KENNISGEVING De llUllGEMEESTER van Gouda b engt bij deze lor kennis vau de belanghebbenden dat door den hetr Provineialen Inspecteur der direclc belaslingpii enz te Rotlerdam op den 30 Junij 1870 is executoir verklaard hel kohier van hel palentrcgl ovei het diensljiiar 1870 N 1 Dal voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer ontvanger da ieder daarop voorkomende vcrpligt is zijnen aanslat op den bij de el bepaalilen voet Ie voldoen on dat heden ingaat do termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooren Ie worden ioKediend Gouda den 5 Julij 18 0 De Burgemeester voornoemd De grave W 1 B BUITENLAND F R A N K R IJ K Bij de wet op het benoemen der maiics in de vorige week door het wetgevend lichaam aangenomen is bepaald dat de hoofden van het gemeenle bestaur door den kei er zullen worden benoemd maar allgd uit de leden van den raul Rij ons vinden de liberalen geen bezwanr in hol benoemen van den burgemeester door den koning maar do Fransche linkerzijde heeft zicli zoer tejen dat ontwerp verzet niettegonslaande do beperking der keus De reden hiervan ligt In het ptcbniik of iiever misbruik dat de Fransohe regeering dikwijls maakt van de malies tot bereiking van politieke oogmerken Hot Journal ilen Ik l als betoogt dat het wetsontwerp ofschoon onvoldoende toch een slap vooruit is De voorstanders der decenlralisatie en vin de onafhankelijkheid der gemeenten moeten thans de openbare meening roorlichtcii en opwekken om den vooruilgang tè voltooien Van het administratief standpunt wordt het stelsel der benoeming vnii de maires door de regeering verklaard uit het tweeledig karakter hunner function Van het staalkundig standpunt levert dal tclsel gevaren en lasten op waarop men nouwelijk behoeft ie wijzen liet werktuig der ofliciiele candidiilurcn blijft or door in gebruik Men moet evenwel niet vergelen zegt het Journal des Déhati dat in Bolgiü en Nedcrliind waar hetzelfde slslse wordt gevolgd htl gevaar cii de last bij de verkiezingen waarop ij diicicn niot beslaan In die beide landen slaan iW vorkie ingen niet onder den invloed der adininrslralic dank zij do vrije drukpers en de vrijheid van verécniging en vergadering Ltnl ons hopon dut dezelfde vrijheden ons in Fraiskrgk eenmaal dezelfde vruchten zullen opleveren De politie van de prinsen uit het hnis van OrIcins houdt steeds de jcmoeiloren gaande De Senator in spe de lieer Eniilo de Ginrdin is voor le afschaffing van alle verbaniiiugswetteii in de bres gesprongen en roept in zijn blad eaw redevoering in hel geheugen icrug die hij in 1351 tedierz ake heeft gehouden Zeer ter snede liault hij daarin woorden aan van den tegonwoordigen keizer dor Franscheii v aarin deze als Lodewijk Napoleon ile gevangene van Louis Philippe dt ellende dor ballingschap schildert De elfde man die nu den prinsen den toegang lot hun vaderland ontzegt schreef O gij die door het geluk zelfzuclilig zijt geworden gij die nooit de kwellingen der ballingschap hebt ondorvondon gij meent dat het eene lichte straf is menschen uit hun vaderland Ie bannen Welaan neet dan dat de ballingschap een eeuwigdurende pijniging is zij is de dood maar niet de roemvolle en schitterende dood van hen die voor hel vaderland sntjen In ballingschap scihijnt de lucht die u omringt n te verstikken en wat u in het levon houdt is de zwakke luchlslroum die van de verre oevers van den geboortegrond totukoml De beraadslaging over de petitie zal sommige leden van het cl ge end lichaam in een scheeve posiiie brengen niinioiijk de vroegere aanhangers van hel huis van Orleans De linkerzijde kan zonder van golioinie syrapalhie voor ten vroeger rdgirtio verdacht te worden de verklaring dier vorsten dat zij als gewone rustige burgers in hun vaderlaml willen IcïLii als oprcclit en welgoniecnd boachoiinen en dus vuor hnn lerugkeer naar Frniikrgk stoinnien Niet alzoo de Orlciiniaieii van gisloren Men schroef daaroralrent uit l ari is Waarschijnlijk zal de linkerzijde bij die cindslemmmg de kwandaardigheid hebben om eene Ciifdclijko qemniing te verlangen om daardoor een gioul aaiilal vülksvoilojicmvoordigcri in de noodzakelijkheid ie brengen ojjciilijk hunne