Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1870

Gouda 5 Jvu Wij vernemen dat op de Algemeene Vergadering aii den Nederlandschen Z ingersbond 11 Zaterdag 2 luli te Amsterdain gehouden de liedertafel Apollo alhier met eenparige stemmen iu dien bond is opgenomen De voordracht daartoe ging uit van de liejcrtafcl Amitels Mannenkoor en Aurora te Utrecht TB iij js jjB aw i ï gehfiine gciiejjeiiheid oor hot huis Orleans o verloochenen l ii lieci Thicis ilip under I U hm groot is geworilen verkeert niet het minst in bange verkgenhtiil Alle pogingen ora hum te polsen ijn mislukt VV ursohijnlijk il hij op den dag der bch mdeling i do Itaiuer zich ouverwiicht genoopt gevoelen on naar builen te gaan en houdt hij zijn plan om niet ter vergadering te komen geheim uit vrec9 dat een groot aantal geachte spreker ziju voorbeeld zullen volgen en door de vlucht zich aan een moeilijken toestand omtrekken lu lioevei deze beschouwing met de waarheid overeenkomt zulle nadere berichten ons spoedig leeren De telegraaf liencht ons l ii het wetgevende lichaam met 174 tenen 31 stemmen tot de orde van den dag ten opzichte van ie ütnunüi prtiu r prinsen van Orldins overgegaan is He heer Ollivier voerde bij het dub it aan dat zoowel ui een sociaal als een politiek standpunt het verzoek der petitionarlsscn verwerpelijk was Ue leden ran een gevallen dynastie konden niet zoo betoogde hij als gewone burgers terugkeeren zij de erfgenamen van een grooisch verleden kunnen slechts hoop koesteren op de toekomst bovendien werd in de petitie met geen enkel woord gewag gemaakt dat zij zich zullen onderwerpen aan den thans bestaanden politieken toestand De terugkomst der prinsen zou tot agitatie aanleiding geven de regecring zou wel is waar voor gcenc bezwaren terugdeinzen maar in het belang van de handhaving der orde meent zij het verzoek te moeten afwgf en lï G E L A IsTdT lu de jongste zitting van het lagerhuis hebben de Tories ecie eriistiga poging gedutii oid het neutraal onderwijs te ondermijnen en het godsdienstojvlerwij op alle scholen tprplichtend te maken De verdediging van den beer Korsier zegt de Sai t I etcs tegen dien aanval was uiterst zwak Troiii ens hoe kon t anders de ininisler moest zich verdedigen tegenover zijn argumenten Maak den inhoud der bill weder zoo als die aaiivankelgk luidde zei Sir Stafford Northcote Wij gaven antwoordde de heer Forsler de voorkeur aan het primitieve ontwerp maar wij hebben ons gedrongen gezien den inhoud te wijzigen Deze ongclnkkige verklaring gaf den heer Uixon aanleiding te zeggtn dat hij en zijne politieke vrien den alle ver intwuordelijkheid op den miiiisier laadden Hel had ilus veel schijn of de geaianceerde liberalen zich bij de tones zouden nansliiilen doch die vreis bleek ijdel te ziju nadat de heer Gladstone den storm had bezworen Nn oen debat v in negen dagen is dan eindelijk het veertiende artikel dat het vraagstuk van het godsdienstonderwijs onu at in comité afgehandeld Als di zc bill lus wet zal geworden zyn zegt de Tintes dan zal alle onderwijs veroorloofd zijn Het kan neu raul of godsdienstig wezen lechts eene uitzondering is gemaakt namelijk sectariscb onderwü is niet geoorloofd Deze uitzondering d idt volkomen nau welke de beginselen zijn vau de wetgevende macht en lal naar wij meenen een beijzaroen invloed uitoefenen op de schoolmeesters en de plaatselijke besturen die hen moeten eontroleeTen BELGIË Uit Brussel is bericht ontvangen dat het den heer baron d Anethan is ge ukt een ministerie namen te stellen ten minste zoo meldt het Journal de Bnatlles Do heer d Anethan wordt minister van buitenlandsche zaken de heer Cornesse van justitie de heer Kervijn de Lellenhoven minister van binnenlandsche zaken Taek minister van fiiianlien de heer faeobs van openbare werken Generaal Guillaume heeft zich laten overhalen om de porteièuille van oorlog te aanvaarden De koning heeft zijn nieuw kabinet in een bijzonder gehoor ontvangen Aangaande het hoofd van he nieuwe zuiver olericale kabinet meldt een Brusselsch correspondent het volgende De heer d Anethan is een oud advocaat in den zin van ouden vos bedreven in alle spitsvondigheden en doorkiiced in alle parlementaire iislen en lagen maar zyn physicke ges eldheid ii alles behalve innemend of liefelijk zyn spraak wedjjvert in droogheid met zijn figuur Hij ziet er uit alsof hij in segrijnleer gebonden was AU minister van buiienlawische zaken zal zijn taak el niet tot de zwaarste bebooren en nu en dan zal hij zich tiog al eens aan het geliefkoosde tijdverdrijf kunh in wijden om seaoolmeesterije te spelen over zyne collcgas ze te leiden en Ie bewaken bij het vreemdsoortige en lastige werk dat geheel nieuw voor hcu is düIt s ohl an d Pc Bfie rsche Innddajr schijnt nu een patronaat te worden voor kerkelijke zaken in zekere richting De afgevaardigde Mahr hoeft namelijk oen interpellatie gericht tot den tnmister van eeredieusl ol liever iiem beschuldigd cii genoegzame onpartijdigheid in acht te nei len bij het geven van verlof voor lezuieten en voor vrij godsdiensligc piedikingen De minister beeft geantwoord dat zulk een zware bcichuldiging ecu niiuwkcnrige beantwoording noodig maakte maar dat bij het te druk had om daar spoedig in te treden Hjj de lieiersche kamer van afgevaardigden is het bekende voorstel van Kolb oia den weikelyken diensttijd bij de armee op tieht raaaiulen te stellen rondgedeeld De minister van oorlog verkl iart zich ten sterkste er tegen Niet alleen acht h j het onmogelijk binnen dien konen tijd geschikte soldaten l vormen maar bove ligt in het voorstel de bedoeling om een overgang tot het miliiiesielsel ic verkrijgen on hierin ziet hij voor Beit ren groot gevaar De tweejarige diensttijd vooral bij de infanterie moet hei minimum blijven Wel is waar in aoht maanden kan men een lecruut africhten maar niet in den waren zin des woords tol een militair maken De afgevaardigde iiuier gaf in de zitling der commissie zijn leedwezen er over te kennen dat de minister zoo streng aan die eenmaal opgevatte nieening vasthield Deze antwoordde cinToudig dat hij voor den goeden toestand der armee verantwoordelijk was en dus moest welen wat hij daaromtrent te zeggen had Het voorstel tut lukorting van den diensttijd werd door de coinmis ie echter met algemecne stemmen op 1 na graaf Fu ger aangenomen OOSTENRIJK De verkiezingen in Oostenrijk zijn weer in vollen gang De groote grondbezitters komen uu aan de beurt den 30 Juli moisten zij in Neder Onjtenrijk btierin irken en Aloravie hun verkieziugsjdichl tervullen Van alle verkiezingen zijn het dez e die de inint te zorg aan de liberale partij inboezemen lu Moravie Neder en Opper Oosleurgl heeft do keizer over eeuige stemmen e beschikken maar de verwachting van veieu dat de wijze waarop die stemmen zoudan worden uitgebracht tevens zou te kennen geven voor welke richtiug de kei er de meeste sympathie heeft h teleurgesteld De mannen numelgk aan wie de keiler in de verschtlleiide lauden de vergunning heeft verleend voor hem te stemmen zijn van geheel uileenloopende politieke kleur Nu vermeerdert die keizerlijke d iail slechts de onzekerheid en opwil een ruim veld voor vermoedens ITALIË De tydiiigeu omtrent den toestand van de openbare vbiligiieid in de Lombard isclie provinciën luiden zoo üuguusiig mogelijk Na de vermoording van generaal Escolfier scheen het gedurende eenigen tjjd als ware de iiormulo toestand voor goed teruggekeerd maar weldra werden er wci r geruchten verspreid en feiten vernomen van moord roof en inbraak zoonel iu de steden als op het platteland De maatregelen die de Begeering Ier beteugeling vau die In den omtrek van Luga zijn binnen een tijdsverloop van Ut dagen aoht aanvallen door roovers gepleegd nabij Faenza es enz i wandelaars zien zich verplicht in troepjes van i5 a 20 man uit te gaan en zich vait goede wapenen te voorzien daar de bandieten zich met ontzien op klaarlichten dag hun handwerk te verrichten Ook in Calabrie hecrscht groole bezorgdheid voor het dreigend aanzien dat het rooverwezen in die streken begint aan te nemen In de omstreken vao Uossano Longobucco Fagnano Spezzano Grande wachten goed georganiseerde bendfu op het smelten vande sneeuw ia de centraalApennynen eu het Sila gebergt om hun jaarlijkscheu oorlog tegen de grondeigenaars en reizigers te beginnen De muzieknilvocring 11 Z iterdag in Tivoliaan de sjiooislriial gegeven door hel korps der koniuklijke scherpsohutters te llolterdam onder directie van den liefr H l Weslerbaoh verdient allen lof Veelvuldig appWudisseroent volgde op elk iiommervan het prjgvamma eu de kenners verwonderdenzicb over de goede harmonie die bij dit korpsvan vrijwilligers heersohte Mej de wed vau Solinge en de heer van Hees toonden prijs te stellenop de tegenwoordigheid tb dit gezcisobnp zooweldoor de fraaie wijze waarop het orchust was gedecoreerd als door het gnilo onthaal dat zy het inde pauze aanboden Niet alleen voor de noodlijdenden te Bodegravon maar ook voor ons publiek datveel heeft gemist bejammeren wij het dat het hoorend gedeelte zoo gering was zeker braet lcn de i Ucrdag vüni en net regeDauiiugc weui r u irtoeveel bij Zijn wij ecbtei nel onderlicht dan komthet korps ons andermaal op een keurig ioncert vergasten dan zal hopen we een eivollo zaal zoowelhet korps als de eigenaars van Tivoli sohadehio stollen voor do th iiid geleden telourstelliug De classicale vergadering alhier heeft II Woensdag herbenoemd tot scriba des classicalen bestuunds U J VV Uoldanu predikant te Leerdam ratot Itden de hecren J W üaverkamp Begemaiin predik int en M II Kluitman o derliog beiden alhier Voorts S bij meerderheid van stemmen besloten derSynode kenbaar te maken da de classicale vergadering 1 zicb vereenigi met h t Synodaal voorstelin zake de dooptformule maar 2 wenseht datin hel reglement op de benoeming van ouderlingen en dii keiieu eu de beroioping ran predikantea iiie veranderd worde de bepaling dat aan stemgeleiliiigden om de 10 jaren do vrasg gesteld wordeof ZIJ het reciit tot verkiezing ran Kerke raadsledenzelveu wenschrn uit te oefenen dan wel den Kerkeraad daartoe liep ialdel ik temaohligeii Op den 1 Juli bad de insehrijving plaats voorde verpachting van den volmolen Inschrijvers waren J IJsselilegn voor 3 jaar tegen ƒ iit per jaar C Lafeber 400 A van Dorst v 3 y n S25 II II II ff ff ff 4 BO G Hogendooru 3 ï50 i De gemeenteraad zal later omtrent de gunning eene beslissing aemeu Het tydstip waarop de verpachting aaarangt is afhankelijk van dat waarop de machine in deii molen ia gesteld Zondag namiddag is alhier aangehouden Abraham Beliufante oud AO jaar wonende te Amsterdam die l j onderscheidene ingezetenesi alhier in den gang was geslopen jassen parapluies eii het geen hij maar maohtig kon worden had ontvreemd en ver beneden d waarde verkocht in de tapperijen van J Bruinvis cii A M van der Kind alhier Aangezien het bij de politie bekend is dat genoemde persoon vermoedelijk mee Icre diefstallen beeft gepleegd zoo doel zij ijverige nasporingen waar die voorwerpen rcrkoclit ijn Te Krimpen a d Il el wordt nog steeds reikhalzend uitgezien naar hei reeds lang verschovenoogenblik waarop er een aanvang zal gemaakt worden met de Tsrgrooting vau het schoollocaal Menhoopt zeer dat de prov staten het vereoek om dooreene subsidie te gemoet te komen in de kosten zullen inwilligen doch vn st tevens dat indien daaropmet de verboutving gewacht wordt eeu groot gedeelte ran den zomer zal Voorbijgegaan zijn en denoodige werkzaambed n niet zullen zyn afgoloopen vu 5r dat de kinderen die Mééa s wialers schoolgaan wederom in grooien getale zullen opkomen In allen gevalle schijnt bet echter zeker te zyn dater indelyk aan den hoogiU oubehoorlyken ea oa wettigen toeslend een einde zal komen Alt een merkwaardig teeken van Tooniitgangwordt ons medegedeeld dal op de steenfabriek rauden heer Laas te Capell a d IJsel sinds eenige t weken een machine in t werk gesteld wordt om steericu te vormen Wy vernemen dat deze machine naar een reeds bestap model dat echtervoor de klei die aan den Use c luikt wordt nietbruikbaar was door genoemden heer zoo gewijzigd is dat zij aanvankelijk althans gunstige resultaten ople rt Nadere bijzonderhedeii declen wij later meue Thans wyzen wij echter reeds met ingenomenh di op dit rerschijiisel en uiten daarby den wensoh dal de vormmuchiiies niet alleen al mee die volmaaktheid mogen bereiken die tot hel fabriceercn van goede sleeuca gewenscbt is maar ook dat de fabriekanten dan geneigd mogen bevonden worden om die algemeen in gebruik te 8tclkn moge daardoor spoedig een einde komen aan den barden bijna machiualei arbeid der vormers op wie do benaming van levende locomobileu volkomen vau toepassing is só luw mm mor iitsiiu l 1 H im m II bill mor I siii lil ai a il B U ni t l w i i iammpdv Ujm Di mfmn M y t pi 11 iwll Uk M o 1 k klik iita Bj Af fwmi ï ih w JtxeUi ür iar wf ImMwAk k MiiiiÉt iii itiM kntilm iiM W i ï MriMtn tMkMiiMi itti lK Om Mme u tma Mm M p M mlm4sé Ijl jdeplil a wfc in Bki i inw ni Hiiiills néi liijigi KatiiMtii iit d ii JliZ ï 7 s Lï i lWb