Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1870

3 WEKEl l lKSt ll DVEIIZICHT viui tl boliiuiilrUli in de T w h i ii f K vmkv der Stiiteu Geiicraiil ISGU ISTO 4 Juli lemuml die op t punt staat ecu groote reis te omlenicmcii heeft het den lautstcii tijd goweldin druk mei inpakken en lioo meer de tijd van vertrek niuk hoe n voorwerpen liem voor en gtesl komen die hij toi h wel koiuie inedenemcn omdat er mis Bchien behoefte aan zal gevoeld worden lint beeld vertoonde laiit soit pm de kamer in de flfjïeloopen week Weinig beraadslaging ovev hetgeen er nop in den kolfer j opiikt zal worden Er is peen tijd meer voor v elilrn zal t uur der afreis slaiin dan moeten we gereed zijn niet veel 11 11 dus maar handelen er in of er niet in daar komt t nu op aun eu daarover kiinuen e niet bcslijsen dan door eenvoudig Ie stenimeii Op den ïoorgiond treedt het op voorstel van den heer iiivTAM t genomen besluit om Jen der vceartsenij w tten med te nemen t KoQ er was reeds te vol er kon niet meer in en om door verpakking meer ruimte te krijgen daartoe ontbrak de tijd V at er alzoo van die wet reeds ingep ikt was w rd er eenvoudig weer uitgehaald Under de korte benaming van veeartsenij wetten of ook wel veewetten zijn twee ontwerpen beltend het eene tot regeling Tpu hel geneeskundig staatstoezicht en de vceartsenijkundige politie werd aangenomen met i tegen SU stemmen niet dan na de aanneming of overneming lin allerlei amendemeuteu het andere ontwerp tot regeling van de uitoefening der veeartsenijkunde werd geschorst nadat er reeds eeuijfe artikelen waren a sngenomeQ Het is duidelijk dat deze wetten bij elkander hoeren gezamenlijk werden zg ingediend gezamenlijk ia de afdeeliugeo bchau leid de algemeene beraadslagingen liepen over beiden te gelijk Wat tot vereeniging bestemd was werd nu door de sehorsing geaeheideu Maar het noodlot was nog wreeder want reeds vroeger verloor tleze serie run wetten eene der voornaamste nl dc wet tot regeling van het onderwijs in de veeartsenijknnde n de voorwaarden lot verkrijging der bcvoogdheid van ve rta toa smolt hier drie tot een Mij dunkt dit 20u een gemdiikie gelegenheid ziju voor de eerste kamer ooi ene wet te verwerpen hetgeen zij nair de sage luidt van tijd lot tgd doen moet om gezond te blijven De aangenomen wet toeh kun geen volledige kracht hebben zonder de beide anderen Hg is zoodanig geamendeerd dat t v or de meeste leden der kamer onmogelijk ia te weten wat er i i slaat zij is aanftenomen met eene meerderheid van slechts twee stemmen Üoeh vooral t eersle argument zou daartoe moeten leiden Om staalstoezichl te kunnen uitoefenen i et de veearts nijkunde zijn geregeld en voonlat daaraan do hand kan worden gelegd moeten de voorwaarden tot t verkrijgen der bevoegdheid om vce irts te worden vastgesteld zijn Wat dus hier i eerste is moest t laatste en wat t laatste is t eerste zyn Kerst wie bevoegd zullen zijn dan hoe de bevoegd lieid zal worden uitgeoefend eindelijk de regeling van het etaatetoezi ht Die behandeling van t onderwerp is vooralsnog i lzoo ouv uchtbnar want de queestie is nog niet in laat van wijzen Tot zoolang stappen we er Tan af De heer Nieustbasz de held van t zwaard die legen de maatschappij lot Nut van den Javaan mauoeuvreert wilde nog een motie van afkeuring in den koffer pakken maar hij moest er v el van afzien Het gold den toestand der Ned Indische spoorwegmaatschappij waarover hg Woensdag de regeering inlerpelleerde Het is zeer uoode dat dit teedete punt iiogmKnls werd aangeroerd j het is bekend dat dit onderwerp steeds de gevoeligheid opwekt j maar en dat doet de deur toe plicht gebiedt de onrustbare tijdingen ter sprake te brengen dit over die maatscbappg zgn ontvangen De afgevaardigde deelde drie vragen mede 1 Is de arbeid aan den spoorweg Samarang Vorst nlnndeu gestaakt eu waarom P 2 Zijn door de regeering aan den gouverneurgeneraal instructicn gezonden ofdoor haar maatregelen ter voorziening genomen A Heeft de regeering nog de overtuiging dat de concessionaris de beide spoorwegen Batavia IJuiteuzorg en Sttinarang Vorstcnlanden op de bestaande voorwaarden zal kunnen voltooien De antwoorden waren op 1 Ja wegens gebrek aan fondsen j op 2 Instructicn zijn niet gegeven en maatregelen zijn door de regccring niet genomen De gouverneur generaal isdcman die maatregelen nemen moet alleen zijn hem inlichtingen en een wenk verschaft Op 3 kan zoo men haar letterlijk opvat gerust loesleramend worden geantwoord want onder de beslaande voorwaarden is ook deze dat de gouverneur generaal uitstel van termijnen kan verleenen Wanneer dit geschiedt is er geen twijfel of de maatschappij zal de wegen leggen Over de IjD BataviuBuitcuzorg ia de minste twijfel maar die SaBiurung Vor3lculanden is in den Ir tstcn tijd ongunstiger geworden Kr zijn nog 2 milhoen noodig die do aandeelhouders door opoffering der renten willen zien te krijgen wanneer de regccring deu termijn waarop de weg gereed moet zijn wil verlengcu Hieruit ontwikkelde zich eene discussie die ten duidelijkste t gc cgde door den heer Niek STK vsz bewees dai een gevoelige snaar werd aangeroerd eu waaruit ten slotte deze mulio van dien heer te voorachijn kwam i De kamer met leedwezen vernemfiide dat het toezicht van regeeringswegc over de Indiache spoorwegmaatschappij niet h cft voorkoiien den ongunsligon loestand waarin zich die onderneming bevindt gaal over tot de orde van den dag Dit was natuurlijk oUe in het vuur en de wijze waarop de afgevaar ligdcn elKandcr ioesp akc i en oude koeien uit de sloot haalden herinnerde aan den tijd der kamer ontbindingen Eeu wijs woord sprak de heer v Vookthuuskn De minister is elenrgesteld hij herinnert zich op welke krachtige wijze vroeger tegen t verleenen van hulp is geprotesteerd ook door spreker Wat wil men dan meer Zal dan deze motie iels mier uilwerken Maar ook is de vraag of de vergadering wel genoeg voorbereid is op ilc e kwestie om nu daaromtrent eene beslissing te nemen Het slot der discussie was dat de heer Nikbsïiusz zijn motie weer introk omdat iedereen die op tie lioog e van de zaak is ia zijn bimind umir mlkomtn in staat al zijn itlj eene motie op te alrllm en aan te tinnen ie miaschien een reil ilericr njkeuri g voor de regeering zal öevalten dan de thans voorgestelde en iugetrokkene Een homerisch gelach was t passend einde van dit bigeindend treurspel Toch ging de kamer over lot de orde van den dag j maar dooi t lange praion kon wat aan de orde vun den dag was slechts ten deele volvoerd Kr moest eene voordracht worden opgemaakt v ior i en vacature in de rekenkamer Slechts de ccisle eaiididaat werd in die zitting de beide anderen in do volgende zitting gekozen De uilslag van de talrijke stemmingen was dal de heer W A van Kees gepei siüueed majuor tilulair van het Indische leger met 3 J van de ti J sleminen eerste candidaat werd de heer jhr mr C L v in licyma thoe Kiiiguia advocaat burgemceslcr van Lcrosterland enz enz met 34 van de tlU slemmen tweede candidaat en de heer L M van Kooien controleur van s rijks behistingcn Ie iimda mot 33 van de il slemmen derde candidaat weril Hel ontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst mei de geraeenle Maastricht betrekkelijk den afstand van lerreinen der voormalige vcslingworkcn kon gecne genade vinden in de oogon der kamer het was Ie onbepaald te nadcelig voor den slaat Ie veel in het belang van Mnastiicht en in weerwil vanden sleuu dien het ondervond van de heercn Vï s v 1 iM iMRN E S iMim i Knoop en ift vi AMA werd het met 4M legen IS stemmen verworpen Ken imiwerp met gelijke strekking voor Bergen op Züoui had een gelukkiger lot met algemeene stemmen werd t aangenomen Het zoude lol niets dienen al 1e kleine wetjes die daarop de een voor de ander na bijna zonder discussie werden aangenomen Ie vermelden alleen moet nog herinnerd worden dat de heer Fokkes met het einde der tegenwoordige zitting zijn mandaat heeft iieder i c legi zoodat in i district Middelburg eene vacature onlslaal Het besluit van den heer FuKKEIl uaarvan wij de redenen niet kennen is zeer Ie betreuren Hij behoorde under de edele leden der kamer die het staatsbelang stelden boven partijbelang CU die juist daarom door elke richting geëerd werd hoewel hij met hurt en ziel de beginselen van vooruitgang was toegedaan Zaterdag ging de kamer tot nadere bgeenroeping uil elkander Laatste Berichten Rome 3 Juli Het concilie zet de discussie voort over hel vierde hoofdstuk van he schema der pauselijke onfeilbaarheid De voorstanders van dit dogma verlangen dat het debat zal worden gesloten AU dit niet geschiedt zal de discussie vermoedelijk nog eene maand aanhouden Londen 4 JuH Het kabinet is thans aldus gewijzigd graaf Granville is opvolger van wijlen lord Clarendon en wordt bg het departement van koloniën vervangen door lord Kimberley De c wordt als grootzcgel bcvvaarder opgevolgd door lord Halifax De heer l orster vice president van den raad van onderwijs wordt lid van het kabinet Havana l luli Gisteren is eene meeting vau planters gehouden waarin besluiten zijn penomüii len gunste van de afsohading der slavernij Parijs Juli Do Coaatiiulieniiel dccll mede dat l rim de kroon van Sp iiji aan don prii s vnn Hohcnzüllern heeft doen aaiiliicdcn die liaa heeft aaiigcnomcn Het lilud voegt erbij iiiot Ie weten nf l rim in deze persoonlijk handelde of dal liij vu de Dorics of van den regent ceni mandaiit hoer onUanj en ij wachten dus zegt de Cüimtil w Ht nadere inliclitinpcn af om het feit te km neii v u lporcn hil indien het wa ir is zeer zeki r gewichtig is Indien l rim zooaU men allos iin mag onderstellen dat het geval is zonder mandai gehandeld heeft dan is he incident weinig meer dan eene inlrigne Indien datrcnle ten de iiaanscho natie lc upilrachl pocjkcurl of den slap aanraadl dan Henen wij hel besluit Ie beschouwen met allen eerbied die de wil cons volks dat zijn lol wil regelen inboezemt en moeten wij hulde brengen aan de souver Mni nt van l Spii is ho volk Jat alleci de bevoegde rechter is oiu ui ilcrpelijke zaken Ie beslissen Wij konden zegt he blad onze verbazing evenwel niet omlcrilrnkkcn ucn wij den scepter vai Karel V zagen loevertrouv d aan een l ruisischen prins een kleinzoon vai een prinses uit het huis iMaral welk naam in ïrpaiije droeve herinneringen opnekt Lissabon l Juü in slnjil mei een gerucht liehb er noch Ie Iiamepn noeh erpens ainlcis in ruiiu al onluMcn plaau geh nl In i gclicele land is het ruslift Alexandrië l Juli De onderkoning is heden v ui hier vertrokken om ich naar Konslanlino ifl e bcpevoii WashiUgtOO i Juli De minister van financiiii Iicelï Level pcgcven lul liei verkoopen van vier millioen in goud en lol inl uop van vier millioen bonds gedurende de e ma inii De 3l ii Oiovillc in ilifnrnic is geheel door brand vernield Parijs l Jiiü Alle l l iilen Hjn het er over eens dat hel in Hpanjc tot eniblige verwikkelingen zou kunnen aaiileiiiin geven indien dt prins van Hohcnzüllern de hem aangelioilen kroon mocht aanvaarden Parijs 4 Juli De Univem van heden deelt een telegram uit Home me Ie luidens welke de discussie over het hoofdstuk der onfeilbaarheid zou gefloten ijl daar zt blig redenaars van het woord hebben ahland gedaan Madrid l Jnli De niinislcrs zullen heden in uiid bijeen i inien om te lieraiidslagen over de caiididalnur van don prins van llohenzollcrn die zich bereid he efi verklaard ile kroon aan te nemen eiiien le Ikriehtcii Kin MnleU r tlic ünïaiigs van iciiö reih ar IlollamI tö radnuj tcrutij ckeeril is wtnl gcvriiii j il wiit n alzoo gc ii n 11 fjchoüid liaii I ll boe liij diiclit uvci lloHiuid Wel ti oii e Miilüiüv ik a icii ecl tjilioord veel en s i k liul LuhImIi Mooi IniiJ küiitl lanJ ik bijna dood Mihii inooi kollii kotta 11 ultt s kncli in dat l ind Alles eikl valer t rkt jook wekt niiid werkt vuur werkt hoiul erkf kaibouv Welkt paard vverkt ijzer wc kt man c l oln tooHii t ii ujoiiju werkt ulUs werkt doeli varken niet varkou eet drinkt i ii f kiapt tn doel iiders niets Vinken i lekkrr in Holland niaur ik niet te koud br r He ari recbtbmik te Leeuwarden wordt met cen vervolging bidrei d wc ieiis ver preidint urn iia edrnktu dielitwcrken van Tnllciii l e er ddfen zuj men ecu kruiwüfion vol met exeniphuTii vnn tie ehi ebcidin van Tollens welkp voor 3 renten v eiiku jevent en gntiji koojicrs Jii en peleden had j enoenidt flrina zich woi l clijk schuldig gemaakt aan indruk vun een gediiiht van lollens en uus üp aanklachle an diii ei j enaar nn het kopijreelit dcii heer Suniif iir tot zware geldboeti U en erbeuriverklaiintt der in bealnf genomen exemplaren ïeroordccld De heer Siir ngar ontbloeg den undrnkker van de to betalen botte wnar tor deze dankbaar was en dus niet weinig vcrfcehrikte toi u hij vurnain dat ujmieuw een nadruk waarop ijn naam voorkwam werd verspreid Bij onder oek blecii het beiii dnt werkelijk de exemplaren o zijne drukkerij waren gedrukt eu hij vreesde dat een zijner bedienden buiten zijn weUn zich nnn i wanbedrijf had sehuldi gt maakt Doeh allon betuigden hunne ünselmU la zijn angst wil hij zich naar den beer tiiuiugnr bege en oui ook zijne t nschuld te betuigen en zilt op weg den jood met den kruiwagen die den nadruk vent Oopenblikk lijk snelt bij op liem toe en AUnu bietk ditt i e indertijd lu benlüg genomen exeinplaren met andere v Avu hij de reehtbank b n tt dc pnbliek waren verkoelit i n nlzoo opuieutv in den liandcl waren gebrac ht ÏJe heer Suriii rar il wel genade voor leeht laten gelden ander s zuu men t iiiii ii e geval zien da Ie rei htbank tegen zirli elt uu m eii 11 pvoecdeeveii en il h zelf OU inoeteuvcruordeelen Op de re de v in S Inl Piorre op het iUmd Martinique heefL zieh lul ild aMU n al onrgeda ui d i1 eoi aldaar liggend siIiip gf iolen H Op kl iiirln liten ii ig terwijl de ezagvDClder en de iiiatiii en mui ttui warfu hi M lien do dievei de zeilen eu ulH kkLM De jie agvuLitlM wieii men dailt lijk wauraehuwde z ig lot ijn smart zijn sebip vei dwijiiüM