Goudsche Courant, woensdag 6 juli 1870

Il Uollcaiidschi Sociëteit van LovciisvcrajKeiiHgcii opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam IV o L G E P O U R N E E R D j JDiit ctoup P Langer huizen KANTOOR Reguliersdwarstraat bu het Koiungsidein X 30L CoutracU U van DÜORLOOPENDE Ver ekenng met aandeel ui de WINST IIELEENINU VÜORSt lIÜT en AFKOOP Veizekenng VVKDIIWENen WEEZEN PENSIOENEN V I J N Ki lUilKVEN oo dadelnk iniraaude als H est ld ÜELEGGING VAN GELDEN weder invoideibaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGSKASÖEN te vordeelen na verloop van 10 1 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en b UIL Correspondenten kosteloos verkrygbaur Correspondenten in Z t i u lloi i n u JEN WOORD TOT HERSTELLENDEN Wanneer eene zware ziekte door de Doctoren als genezen en de patient luiten gevaar verklaard wordt koudt meestal het gebruik dbr Medicijnen op en de HH Artsten verordenen versterkingsniiddelen om de zwakte der Fatieaten verourüaakt door ziekte en inedicyu weg te nemen Hetgeen de patient nu gebruikt is een middel om de zenuwen te versterken den eetlust op te wekken en te bevorderen en de maag in staat te stellen zÜue gewone iunctièn weder waar te nemen De natuur spant wel is waar van zelf zulks in dat doel te lioreiken het ware echter dwaas ae met daarin te ondersteunen Nu hebben luiauwgezetto observaiien aan ziekbedden en bj reconvalesc uten duizende doftoren doen erkennen en een li gio vau genezeneu stemmen dankbaar toe dat onder de Verst rkingsmiddelon het MALZ EXTRAGT eu de MALZ CHOOOLADB eene eerste plaats nmeiaen hunne beatanddeeleu j u ni i iuer schtulelyk echter steeds rein en onvervalscht en 700 spoedig herst lien in de meeste gevallen de verlorene krachten dat door hen iiuleidaiul wordt voor ien lu de lang gevoelde behoefte aan een algemeen heilvoeding middel hetwelk aan alle eischun kan vohlocu lOHANN HOFF s GENTRAAL DEPOT Bloemmarkt bü de Stilsteeg F 154 te AmlUrdam Metle echt te verkrygen te Otrnita h J C van VREUMINGEN en de Wed A C SC lItlUTEN en te Wm U ii h HENRI J van ntN BERG 1 I U 11 l lUu iiiirkii uni i 11 lil titt Il IJ u 1st il il I lijii vin Pil J nanr Orliui bt 1 1 11 tl lil iMi I V lil 11II 1 i im n V UI lil 11 V l W nilLlll tl IVMjl I I iiK t Kiaiilt vit niu lil niuitiK tit lil Ijlt Uiti jii 1 1 r ml kuuluoi uiii te bevoUii il t iiiai tiiL uiiibLvujr ii 11 l itiuu al wordui gtltlenu iihi t id iiin tl LUU Kr litaiiibtcii as lUar tt t C S gC JllULll IiLClt 1 DU llo liilu lu m ijUL gL oiidluiu tl MmitutUiLr IS lud dl vü niL oiitni Luii wairiiit blijkt jiiist iiKt dat Mj vuui lil 1 Ou L Hulliiidir il uisjielijka dat Chiuutsdi Wi i ttiis loorcu duth nij M lar iiu Tioilii dm dt verwuiidtrii g vmi t tii Mullandir tii vau d pst udo hiuczeii v as de vL ulMlfrlll iiulat volk op ik luaikt toon htt diai nu liti i Llnuuiathiiitt du Chiut ui huordt sprtkcu Dt vtdki di uii m r iii lifiii iiitiuss Knj Stiil uu lnHtig dit on t Hollaiidir iii vrijgot tl Kiuabth anu tt n puhtio agrnt verzot lit ruii baan Icluaktii Il znh uur itn huurrijtui spocddt nin th marktZüu siitl tau tlijk ic Posterijen STAVr viN NIKT liEZOUGUE mUKVKN in di hiUaiE IlELl 1 VVS JUNI VFll OMTtN V l robJKiMOOli h GOUDA l Ëi ernana te Amslrrdaiii 2 N Nuli inl ui 3 Mpjuf rou Melldiberiili id ytnck nl 5 Kukscr id 6 Kra iii iil 7 Kuiper id S 1 i m Simi ten id 9 11 v J l i nl 10 Kositr en de l ilxv jd II I Lountier ie s irivrnimge 1 i Krtrili te Haarlem 13 H II KKgna Ic lledel 14 i vaii Vliet te Omlewiiler 15 J Iticivelt iil IB Ja Kales te Sliedreclil Burgerlijke Stand Gkiiouin 2 Juli Cornells uudtra II Titkciis cu II M VBii Lcu M u 3 Coliulin oiiikrs S F iiithuriit lii l van Hüoijdouk CornLli Nuxiluuy l iulrik ouders 1 W l s gcbuggera cil J du Juug OvMtirniN 2 Juli C van dir Gtnif uid J vm l iin C7 J A VIII Leeuwen 17 iii J KiiiislitLr iH j 8 C vüii iltr Kil IJ 2 j 1 m ADVERTENTIEN Voor de liaitelijke en nienii vuUlijre bli keu vau belangstelling bij de herinnering van onze VIJFi N TWINTIG JAHKiE ECHTVEREENIGINU op 2 lantj 11 zoo uit de e Golueeutt als vun elderb on s toegekomen betuigen wij aan allen den opiegten dank GotlDUUK J J M JONG 5 July 187Ü E m JON Kouu lOmwei Pastilles uit de uuten v iii de KoNiNfi VVii hm m s ifoisBUO NbN bereid door genecsheeren aanbevolen tegen maagkvvalen als eathane veislijming züurvorniing oprisjMiig en sleclitc sjiijsverteeriug Pnjs van de iji l imbei il doos M cl maar alleen ouvervalseht vooiliaiideu te ium d bij Apotheker 1 IL UUEUS te lloltiulam ui alle Apoiliekeii De Administratie van do llotabronncn Ihijt de Ilr Mr E Ovtiicwiiw PtNM Ihnludit lie Hr II ViiiiiSENuoup nu luw de Hr C UK GiJsjnvii Itnuhu do Hr W J Foim iJN Du iogi h vi it Notaris h Giiiveiiliaijf do Hr P J Lanurij LiiJeii de Heereu Le wijs Eiümian Weledele Heer Dr J G POPP emen FftANEKhB den 10 Sept 1809 Mjjnheer Gehof mi ten spoedigste per gewone Expeditie toe te zenden 50 flesthj s ANATHERIN MONDWATER UEd zult door het steeds meer en meer toeueracnd gebruik bemerken dat de werking ook hier zeer heilzaam is van onderscheiden myuer gebruikers heb ik dan ook hel genoegen te vernemen dat het uitmuntend aan liet doel beantwoordt Vooral voor taiidp ii IS het een radikaal middel dat wordt mg door ieder gebruiker vereekerd Mtt de meeste achting heb ik de oer te zijn UEd Dienaar J DRAGER Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op Ie iloogstra it uijk A 123 te Hotlerdam bij F K v in Suilen Kollt npolli en A Selnppcreijn C hluiiHe porieleuHMukel te a 1 lage bg J L F C öimbdié npulli te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij V Alteiia iipolh te Amsterdam by F van VVindheiin verkoophuis e Oudewater bij T J van Vreiuninpen te Schoonhoven bij A Wolft Mevrouw PRINUE de Jünu Turfmarkt H 87 zoekt tt gen 1 Augustus eene Keukenmeid die koken en huiswerk vorrigton kan Huur ƒ 65 buiten verval t iidergeteekeude de KOEK en UANKETItAKKKUIJ van den Heer J J van ViihuMiNoKN op de Tuilmarkt alhier overgeuomeu hebbende rccoiuniandcert zich voor alles wat totdit vak behoort beloovende een promptehcdiemng D BLOMMENDAAL OuiUwaler dt Hr R W Haentjbs Dekkiiii Uui geraecster liotieidiim de Heeren Ja n van dmi Hoop $ Zoon S hic him de Heeren P Loopuijt C VliHinhi it 7i de Hr Paulus Kikkert Woelden de Hr G Qrobnbvkld NIEUWE GROENE m HOLLANDSCHE 1 m mm m ® HOLLANDSCHE a 20 Cent per stuk SCHOTSCHE a 10 bij M vh WAAL Hooge Gouwe achter denHeer Gii bNPhb Schippers Er wordt gevraagd op een KAASSCHUIT KEN JONaELINa tuaschon de 1 5 en 18 jaren oud Informatiën bij den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Met 1 Augustus TE HUUR aan de Markt te Gouda EEN NET GEMEUBELEERD BOVENHUIS voorzien van alle gemakken Franco brieven onder letter G ter drukkerij van H GOOR ISSE N te Goud a ooi ÖiivmAen t u i en fu fierii eUen ien z n Ua afooin cAococaaen van e wn e é i a u S few len lc A iée aan fueifii Ss f Kii e jane a oy cA i9T aer Srant rii aji rZ eu woe Gouda Diok vuu A Biinkmiiu