Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1870

é mi mmÊmm nn Jn m liet H ooiU Voor il mrrkwa irjig wus de rcile van den lieei Kstancelin een schouhnakkcr vun de prinsen IIij ijfgün met te verklaren dal liij tut de intieme vrienden der prinsen vun Orleans behoord haü en nog hi hoorde hunne loyautcit hun vaderlaniislicfdc kende en juist daarom gerechtigd was hunne zaak in ie e ïerpiabcfing Ie bepleiten De spreker staafde die verklaring met hiitorisohe bijzonderheden uit de kuist verloopeii jaren Hij haalde een brief aan van den gruaf van l urijs waarin de e egt dal hg als huisvader verplicht is niets te verzriraen om axn zijn kinduren de smarten der ballingscimp ie besparen Veriolgens een irek van den hertog vau Chartrcs die toen hij als vrijwilliger in de gelederen van liet Itulia insche leger diende zich zorgvuldig Hiuditte voor uUet wat naat n opnganila geleek bij de s cldaleii en officieren van len iranschen uon lgji i i K iHo si j si troep krijgs ev iiij ciieii li j een Fr iiibJlien generaal brengen Liiilenaul spi ik c e ge spreekt eer goed Fraiisch Kn de jauj eliiig die Ujel reclilmatigc fierheid had kuinieii eggen Ik b ii de hertog van Charlrea an vioirtlde eenvoudig maar met bewogen slem ik uc i Ie l arijs geboren De heer Estanclin e i di cle uiel den heer Ollivier loe te roepen iij lubt gezegd dat gij de rechtvaardiglieul waart tn de kracht welnu zoo gij hellen niet leclhv lardig zijl is het omdat gij u niet krachtig jjcvoeil Later besleeg de heer Olli ier niiiiisler van justitie de tribune Ik wil zeide hij bij dcic discussie gemaligdheid betrachten maar zonder oia egen mijne meeiung zeggen liet is geen qiueslie tan personen maar van beginselen t is lutr te doen out behoud of afscl uffing eener gewichtige slaatkiindige wet eene wet van noodzakelijkheid Niet het keizerrijk maar de republiek heeft de Orlcansen verbannen Ten aanzien der recht i UiE8tie beroep iK niij up den hertog de Broglie De prinsen ijii gerii eenvoudige burgers VV innecr men op de trappen van den Iroun is geboren dan kan uu n die herinnering nimmer van zich afschudden j dun i ordl men geen eenvoudig burger Verder ontwikkdde hij de redenen van ilaatsbeKmg die naar de meening der rcgsering sii h le ien Il terugkomst der prinsen ver clie Uu vulksUeslnit had aan Nap eoii de biinc aving van orue en vrijheid opgedr igni en deze zouden üo nieuwe agilatie ernstig kunne i worden bedreigd Nadat iiog ccin c sprekers hel woord hadden gevoerd is de kamer overgegaan lot de orde va i den ring met li legen 31 stemmen Van de radicale linkerzijde sleuiden alleen de hccren l ellelaii J iles Fttvre Jules Simon Esquirns en Barlhclemy vour de herroeping der veibaiiningsnet Het gerucht liep te l arija dut de prinsen vai Orlrans een manifest zouden uilvaardigen waarin zij iin men hen uit ïiankrijk verwijderd houdt omdat zij er niet als gewone burgers zouden kunnen lerugkeeren maar er willens of oiiwilleus ils pretendenten beschouwd zouden worden verklaren zouden de hu opgedrongen rol van prelcndeulcn te aanvaarden Wij behoeven niet te zeggen dat dit gerucht alleszins bevestiging noodig heeft Het dagblad Figaro wordt vervolgd wegens het opnemen in zijn ii van l Juli van eene anec locte wyleu lord Clarendon beiiell ende die in 1847 aan een verbannen prins 160 000 frs geleend zou hebben onder voorwaarde van terugbetaling als de droom van diens gehcele leven werd verwezenlijkt de geleende som werd terugbetaald muur wat de renten betreft dat vinden e lalsr zou lord Clarendon ge eg l hebben lu 1860 vervolgt de Figaro werden de renten op aandrang v iu lord Clarendon belaald Zj beslomicn in een handelstractaat tu schen Frankrijk en Engeland De keizer moet zeer verontwaardigd gevteestziju en niet zonder reden dat zijn eigen werk het handelsIraelaat met Hngcland dal hy als een der groolsle daden zijner regeering beschouvvl aldus werd toegeschreven aan kleingee lige ui ptirsoonlijke motieven Nu moet ook erki nd worden dat het bij uitstek Napoleontisch blad den kei er iu een zeer dubbelzinnig daglicht stelt maar men weet de Fiyaro tnogegeestig zijn kirsch is hij zeker niit De redacteureigenaar de ViUcujessant is over dien maatregel van de regeering geweldig boos Onder hel opschrift p p c oni afscheid te nemenj verklaart hij den oorlog aan Ollivier Het publiek zoo schrijft de heer Villeniessant zal eien verrast zijn als wij bij het lezen van die aanschrijving Eerst dachlen wij aan ccne mystificatie zoo men zich herinnert met welke warniie wij sedert een jaar in het belang van orde en rust hebben gestreden ten voordeele van zienswijzen die de on ea met zyn met welk siuicismc ik en al mijne redacteurs die vele krenkingen die lasieringcn verdragen hebben om ons uitslnilend bezig Ie houden met bet groote gewicht vun het te verkrijgen resultaul met welk eone onbaatzuchtigheid wij alle pogingen van de slechte Imrtalnchtcn hebben doen mislukken zonder ceiiigc andere zorg Ie koesteren dan voor do üpenoure veiligheid clio zij ernstig bedreigden zoo men aan de wel platoiusi he maar toch onloochenbare diensten denkt die wij alleen gedreven door vaderlandsliefde aan het ii gimc bewezen hebben waaronder wij zoo gelukkig zijn te mogen Ie ven zuo men eindelijk denkt aan de betrekkelijke Blrafteloosheid waarmee de telsolmatig vijandiggczinda bladen zoo liefelijk bejegend worden zal men ïich eene voorstelling kunnen makcu van de verontwaardiging die zich van ons niecsler maakte tegenover een maatregel die van zulk eene groote ondankbaarheid getuigt Kortom het blad is geweldig boos dat me het even zoo behandelt als de eerjie de beste oi rzoon hike en ofschuou he bepaald verzekert dezelfde gci ra 3lijn te zuilen olijven volgen publiceert het in hcUelfde nummer reeds het eerste gedeelte van eene serie artikele i over de mannen van de bullingschap waarin de lotgevall u van keizer Napoleon UI als balling beschreven worden Otschoon Figaro in politieke aangelegenheden nooit een overwegeudeu invloed heeft uitgeoefend strekte het blad toch tot groolcn zedelijken steun Van keizer en ryk De omkeering heeft erhalvc in vele klingen eiii onaangenamen indruk gemaakt ENGELAND De behandeling der Engelsche onderwijswet is in de niofgenziiting van jl Vrijdag lu het lagerhuis lot an 27 gevorderd Een amendement vau den heer Dixon op art 17 strekkende om het schoolgeld voor de scholen die uit de opbrengst der bcUiaüngen bekoiiligd worden geheel op te hellen werd na duor de regeering en van conservatieve zoowel als van liberale zijden bestreden te zijn met 257 legen 32 steniiueu verworpen De poging van een ander lid om üe bcoluurders der byzoudcre scholen dezelfde macht te geveu lot het verplichtend maken van het schoolbezoek als die we ke deze wel verleent aan de schoolooiniuissien vond zoo weinig steun bj het huis dat do vuuroteller niet eens een slcmmin uitlokte Toen het huis s avonds om U uur op nieuw zou vergaderen bleken er slechts 25 leden tegenwoordig Ie zijn te wemig dus om een zitting Ic houden Men heeft iu Engeland ccne nieuwe secte godsdienslige kan uien haar haasl niet bestempelen onldel l Xhc jwculuw people het zunderlinge volk zoo belileU ZIJ iich zelvcn roept iiuuil de hulp in van de geneesheereii in geval van ziekte Ken der belijder van de aiiti doclorenicer stierf d i ir hij aanhoudend weigerde ecu geneesheer te luien komen zeggende dat God genoeg was hem beier te maken indien dez e dit niet wilde dan was hel eer iitttjurli k ilat hij sterven moe t Een under in ii verklaarde dut liet m geval van ziekte el gcüorlooi was vuedscl of wiju en anilere dranken lot jirh te i emen maar dal medicijnen overbodig waren cu iu dokters met geloofd werd Een de ledeu van de jury die over het lijk van den gestorven piculiar eeue schouwing hielil om te bepalen of indien geneeskundige hulp aanwezig unre geweest de dood had kunnen wordin roorkoin u vroeg an ecu ander lid der sekte wal hij zou doen uls hij htt ongeluk had eeu zijuer becnen te breken watirop de vrome man antwoordde dat zijn been allesn zou breken als hij tegenover God ongehoorzaam was geweest was dit zoo dan had hij zijn straf verdiend eu was genezing zonde Kn in dien geest waren bijna alle verklaringen van de tegenwoordig z ijnde j ecidiara Zoo iets in het iiei de derde van de beschaafde verlichte vooruitgaande verdiaagzame liberale en in vele opzichten antidweepzieke negentieuüe eeuw is haasl ongeloofelijk En toch iis het zoo Men weet niet of men medetijdend de schouders moet ophalen hartelijk moet lachen of innig en diep beklagen BELGIË Het ministerie geeft geen programma de nota iu den Moniteur van 4 Juli bevestigt dit bericht Verschillende dagbladen schrijft de Moniteur hebben artikelen gepubliceerd die beschouwd zouden kunnen worden als het programma van de nieuwe administratie Die artikelen hebben volstrekt niets officieels Het kabinet heelt en erkent geen ander orgaan van zijne gedachte dan de Mmüteur Derhalve geen programma Wat betreft de ontbinding der beide kamers diartoe is formeel beslolen en het ontbindingsbesluit wordt binnen een of twee dagen in den Monileu verwacht Bij de aanstaande verkiezingen zal het blijken hoezeer de rechterzijde evenmin als de liberale partij tevreden is met het nieuwe minislerie De liberalen zijn onderling zeer verdeeld en de doclriiiaircn richten de heftigste verwijten lot de progresaislen cu vice versa Wanneer die verdeeldheid een groo teren n iivang erlangt en ziidi sc ierpor afuekeat z ulleii de clcricilcn daarvan bij de aljjcmccne verkiezingen partij trekken Het Journal de Lifge meldt dat de koning van België in scherpe bewoordingen zijne afkeuring heeft te kennen gegeven over het voornemen der ge i§lelijkheid om den jodenmoord van i i70 fccstelyk ie herdenken Opdat van zgne afkeuring duidelyk zou blijken heeft Z M besloten op den dag der feestviering liriivscl met al de leden der koninklijke familie te verlaten Goiiiw Ji i i Dinsdagavond had in de Sociëteit Ons Genoegen het concert plaats dat door drie vcrienigingen te lezer stede ten voordeele van de noodlijdenden te Bodegraven werd gegeven Wij weten niet wicn de eer van dit idlergeliikkigst denkbeeld toekomt maar dit is zeker het plan is uitmunteud geslaagd Apollo Caecilia cu Euphonia hebben ecu onvergetcljjken avond geschonken aiui allen die zich het genoegen gaven deze uilvoering hij te wonen De erkentelijkheid jegens de Dames cu Heeren dezer vereenigiiigcn moet veel grootcr zijn dan die welke gewoonlijk ian uitvoeringen van allerlei aard met liefdadige doeleinden ten deel valt Hun verdieufle is tweeledig niet alleen droegen zy bg tot lenigii g der elleude maar ook tut veredeling van het kunstgtvocl Na aftrek der noodzakelyke onkosten werd een bedrag van ƒ 241 28V2 ontvangen Gisterenmiddag omstreeks 5 uren is het zoontje van den heer VV in het water aan de turfmarkt gevallen eu door den brievenbesteller l olharst van eeu wissen dood gered Het kind lag reeds onder ecu vaartuig en l olharst gunde zich slechts den tijd om zijn brievcntasch af te doen en sprong daarop geheel gekleed in het water Na zijn edele daad door den schoonaten uiikoinsl beloond te zien bezorsrde hij de overige brieven in zijn nal pak Eere wien ccrc toekomt Den 25 Juni is te Helleville bij Parijs op 05 jarigen ouderdom overleden de heer D van Huren Nomaii chef van de firma Joh Noman Zn Ie ZaltBoramcl Op jeugdigen leeftijd was hij lau t hoofd geplaatst dei bloeiende firma Door allerlei soort van uitgaven heeft hg zich een naam verworven als daar zijn een tul van schoolboeken t Penningmagazijn voor de jeugd de Honigbij i jaarboekje Vergeet mij niet de Indifcr en hel Tijdschr NeiL lndiö Bovenal echter heeft de uitgaaf der Ned wetboeken en Ind staatsbl zijn naam bekend gemaakt een uitgaaf die hem een proces bezorgde dat hij echter in hoogste instantie tegen den slaat won Hij hielp firma s in Oost on West vestigen en zijn handel nam daardoor eene groote nilgcbre dheid Zijn eerste vrouw eu al zijne kinderen ontvielen hem echter Hij zelf leefde in den laatslen lyd meestal te Cannes Vrijdag en Zaterdag jl werd door de ledenvan den gemeenteraad te Berg ambacht langs dewoningen der ingezetenen een collecte gehouden tcii behoeve der noodlijdenden door den brand te Bodegraven en Zwamiuerdam Deze collecte brachtde som op van ƒ 121 30 Te Ammerslol had decollecte op 2 Juli plaat en bracht ƒ 10 25 op Wij kuunen met zekerheid melden dat doo r heeren gedeputeerde staten dezer provinc e aan A J van den Berg k Comp Ie Schoonhoven concessie is verleend voor een nieuwen diligence dienst tusschen Schoonhoven en Gouda waarvan het hoofdkantoor gevestigd zal zijn te Schoonhoven Den 5 Jnli des morgens ongeveer half zeven ontstond er te Bergambacht brand ten huize vauden veehouder J Verdoold welke al spoedig zoodaiii in omvang toenam dal binnen ande half uurde gulieele hofstede met de belendendu schuren iade asch lagen De bemanning dei dadelijk aanrukkende spuiten weerde zich dapper Men moes zich evenwel bepalen tot het beveiligen van de naast aanliggende boerderij wier dak oik menigraml door de vlammen aanget ist werd Van den inboedel van Verdoold is slechts zeer weinig benevens de kaas gered kunnen worden Het slookeii van den broodoven schijnt de annleidende oorzaak tot den brand te zijn geweest Huis en inboedel beiden zijn slechts zeerlaag tegen brandschade verzekert De zaak van ondonvijs en opvoeding hier te lande heeft een gevoelig verlies geleden door den dood van den heer A D J Midulet in 74 jdrigen ouderdom te s Gravenhage overleden Nadat hij te Zwnrtewaal en Uottcrdum als onderwijicr was werk r rr t itf 0 j Intel T wMi i l p 111 kil tWM ldpJl lltlm lilU W l iw o ankniii j itaii iAi o V i l 3 iatatoitai W li i T IllllllMbMilailll lfM IM llWHlIttl ii liii bMiiaiiii m Ihll iiiitir tito tfc il èiM liii bMiiaiiii m