Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1870

Ci i llM rpor nfici kcnl ilgcmeciic ver ilat de koning zijne afkeuring voornemen det nn 1370 fccstoafkeuring dui Dten op den dag Icdeu der ko fiND Ons ficnoegen Ivcreenigingen te noodlijdenden te Jviten tiiot wicn nKbeeld toekomt lunteud geslaagd hebben een onallen die zich J bij te wonen 1 CU Heeren dezer eijn dan die welke lerlei aard met Hun verdienste zij bij tot leniging Ing van het kunstyke onkosten werd Ingen Ir ren is het zoontje de turfmarkt geIr l üt barst van een Ig reeds ouder eeu iiechts den tijd om Irong daarop geheel eic daad door den Jiiri bezorgde hij pak Eere wieu lie bij Parijs op de hesr D van 1 Joh Noraau Zn lil cftijd was hij aan nima Door allerlei Ih een naam verl ii schoolboeken t de Honigbij t jaarlër el het Tijdsclir heeft de uitgaaf itiatsbL zijn naam e hem een proces Irste instantie togen s in Oost on West Bardoor eenc groote jfvi CU al zijne kin lijzelf leefde in den 1 rd door de leden l aoibachl langs de collecte gehouden door den brand te Deze oollenle br icht Ammerslol had de rachl ƒ 10 25 op d melden dat door provincie aan A ohoonhoven concessie Igence dieust tusschen lau het hoofdkantoor Ivcn Is ongeveer half zeven nd ten huize van lelke al spoedig zooI binnen anderhalf uur plcndende schuren ia der dadelijk aaiiJ dapper Men moest Icveiligen van de naast pk ook menigmaal door Van den inboedel van If beuevens de kaas ktn van den broodovou lol den brand te zijn buien zijn slechts zeer ée l ii opvoeding hier te 3 geleden door den M unlet in 7 1 jarigen rieden Nadat hij te I iidcrwijirr was werk laiii poHocst wrrd liij alilanr beroepen als leernar vuir di l r iii9i lir l ial en de geschiedenis aan ecne gfini cnlc inrichlinp later niet het gymnasium saincngcsmoltfii en mocht hij gedurende vele jaren aldaar mot vrnclil zijne taak vervullen Bij de reurganisatie van hel gymnasium nu wiiige jareu geleden verkreeg hij met ecnige andere Icerunii ecu welverdiende rust Hij had gedurende een twintigtal jaren de hoofdlci iin van het Weekblad voor t schooinczcn en üiulrrttijs de Wekker en gaf bij menige gelegenheid lok op vergaderingen van het onderwijzers genoülMdiap en op tuiigresscu gelijk in welenspliappelijke voordr ichleii bcH ijzen van zijne veelzijdige hi giiafilliodi M lieden voor 8 daReii weid zyn stoifelyk overscl jy b afnhmts Elk en Duinen mbij a Wage ter a irde besteld Voor do geopende groeve werd de overledene o a hurdaelil door den lieer Lalleniaii liüüfdoudcrwijc er Ie Moordrecht die korlelijk herinnerde wat Mioulet meer l vn eene halve eeuw lang voor t volksonderwijs vai Nederland geweest was hoe rouw en onbezweken hij dit behartigd had en die er op wees hoc zijne christelijke geest levend blijven al ij de behandeling van art B van t ontwerp houdende regeling vau het veeartsenijkundig staatstoezicht enz zeide de heer Hoitman Ik heb ook nog cciie vraag aan den minister Volgens de Nota van Wijzigingen zou in den aanvang van art 5 gelezen moeten worden b i bet aanwezig zijn van eenc besmettelijke veeziekte of wiiiiueer die vermoed wordt Dit vindt ik nog al be n arend Volgens de eerste redactie zonden de dislrietsvecartsou bevoegd zijn gebouwen Ie onderzoeken bij hut heerücheu van besmettelgke veeziekten maar als nu die woorden vermoed wordt in de wet koinen dan zal een districtsveearts wouiugen kunni n binnentreden al hcersoht daar volstrekt geen ziekle Uit het vervolg van de wel blgkt dal men hecht ami besnielling met alleen van heest op beest maar zelfs aan besmetting door mensch en kleederen teu gevolge van het onderzoek van localeu waar zich ziek vee bevond Het geval heeft zich voorgedaan dat een veearts kwam iu eeiio woning om onderzoek iu te stellen en dal de boer weigerde hem in zyn stal toe te laten ïocu later de burgemeester of kantonregier medekwara verklaarde de veehouder dat hq wel uien biirgf ineester of kantonrcgler ilde toelaten maar niet dtn veearts die iu een btsinellen stal geweest was en er wordt proces verbaal van die weigering opgemaakt Wanneer nu in elk geval zulk een districtsveearts moet toegelatcu worden is de veehouder blootgesteld door kwaadwilligheid zijn ital te zien besmetten Als het woord tw MW i dus in het artikel blijft kan ik er my niet mede vcreenigen Over art 29 had de volgende diseussie plaais De Yoorzilier ïhaus wordt teruggekeerd tol de bcraailslagiiig over art 29 luidende Wanneer dit door den dittriclsvecarls noodig wordt geoordeeld worden besmetie hoeven of welden zoo noodig met inbegrip der naast aangelegen landerijen of erven op last van den burgeineesur die daartoe de hulp van de militaire magl kan inroepen afgesloten Vervoer uit en naar bet in dien afgesloten kring besloten terrein van de voorwerpen bij den algemecnen maatregel van inwendig bestuur bcdneld in art S3 aangewezen is verboden Uitzonderingen op dit verbod kunnen in zeer bijzondere gevallen door Onzen Commissaris in de provincie worden verleend De kleederen der personen die hel bovengemelde terrein verlaten orden vooraf ontsmet De heer Hoi KMAN Art 29 gaat mij veel te ver Ik heb eenigo ouderv nding van de veeziekte maar tot zulk cener maatregel heeft men nooit behoeven over te gaan Ik acht het onbillijk dat ook aangelegen landerijen zoudsn kunnen afgssloten worden zouder ohadevergoeding wanneer daar geeue besmetlelijke ziekte heerschl of heeft geheersohl Er zijn ecne menigte hoeven waar sommige aangelegen landerijen ja doch door slooten geheel afgescheiden afzonderlijk zijn verhuurd eene onbruikbaarmaking vim zulke landen onder schadevergoeding chl ik strijdig met alle regelen van regt en billijkheid De heer hOcK minister van Binnenlandsche zaken Mijnheer de voorzitter ik geloof dal de wet zelve medebrengt ilat hel bezwiiar van den geachlon spreker niet van veel gewicht kan geaelil worden Er staal zoo noodig met inbegr p i r naastgelegen liindrrijen if erven het voorsehrifl is dus niet imiieialicf fii het zal al oo afhangen van het oordeel van den distrii isvrearts en van den burgemeester of ook tut Ie afbliiiUng van de aangrenzende landen of erven moet vMinlou overgegaan De hcor Uoi mun Mijn lie waar blijft beslaan ik weet wel dat hel arlikel niet is irapcraliuf maar iiu blijkl lat men goliori in dil ip icht al afhangen van do willekeur v iu don veearts Hoc zal mende noodzakelijkheid van de afsluiting dier aangrenzende landerijen kunnen bewijzen Ik blijf deze bepaling onbillijk aehuin blijft er die in zal hel voor mij eene reden te i ioer zijn om legen het artikel en ile wet te stemmen De beraadslaging wordt gesloten Art 2 op ver oek van den heer van Loon in stemming gebracht wordt met U tegen 10 stemmen aangenomen 1 O L 1 1 I E Aan hel bureau van I olilic zijn voorliamlen twee parapluics recbthebbenden Imirop kunnen die terug bekomen wann er zij zioli aanmelden bij den lieer C lis in oli Laatste Berichten Parijs 6 Juli De Cunstitutiounel zegt Uii onze inforniatien blijU dat het Frauscli gouveriieinent de troonsbcklimming van den prins van Holien olIcrn in Spanje als een échec en ils eoiiu bedreiging legen de Fransehe politiek on beschouwen liet gonvcrnenienl zou derhalve betloicn zijn in dit oplicïit krachtig tegen de plannen van l rim op te komen LondOQ ti Juli De Monuurj l oü deelt een telegram mede uit ricusmg wa irin lemeld cirdl dat deu 21 Juni te l eliing een oproer le iu de l r iiischen is uitgebroken en dat alle Fraiisehu geesielijken en zusiers van liefibuligheid alsook de heer Uochechouait Eransch zaakgi lastigde cu de Eransche consul vermoord zijn en dat de calliedraal verbrand is Ook zijii vermoedelijk drie llnsseii vermoord Brussel f JuH lu den ministerraad onder presidium de kmiings is bcslo en lot ontbinding der kamers De verkiezingen uilen den iü dezer of den 2 Augusiiis phtals hebben W00IIÖII B Juli De ftannemiiig der Candidatuur voor dm S a iiisiheu troou door prins Leopold van Hohenzollerii geeft aaijleiding tot eene wisseling van medcileelingin tusschen de kabincllcii Men verzekert dat de k tbiiieiicn Ie LoniU n Elorenee en Wteuen geneigd ijn om in vereeniging met Frankrijk diplomatieke s ippeii te doen ter verelt eniug d i tegenwoordige moeielijklieden Parijs f Juli lu het wetgcveude lichaam heeft de hrrlog de iranimolit in antwoord op eene inierpellalie van den lieer ochery geeonsl iieerd dal l rim aan den prins van Hoheiuollerii de Spaansehe kroon aangeboden en dal de prins die aangenomen heeft De Spaansche natie was daarover nog iiiel geraadpleegd en hel Fi iiisch gouverneinent is niet bekend met de gevoerde oiulerhandeliiigeii Bij gevolg nensnht het gouvernemenl de discussie hierover uit te sicllen daar zij thans toch tol geen resultaat kan leiden Intusschen z d liet In zijne neulralc bonding vullianlen maar hel al nietdeldeii dal eene vreemde mogendheid eeu vorst op den SpaaiiFchen troon plaalst en Fraiikryks eer en waardigheid in gevaar urengt Limijdurige ioejiiich mij Het pouverneinciit verlrouwl up de wijsheid der Duitsche en op de vriendschap der Spaansche natie maar wanneer liel zich iu zijne hoop bedrogen vond zou hel zonder anr elen en zonder z akhciil zijn plicht doen Nieiiice laiigdnrifje loejuichimj De heer I icard ver uchl daarop tuededeeling van alle docninenlen lot iiilichiing Hij wenscht dat het land niet in ren nieuwen lucsiaiid oii worden gebracht zonder goedkeuring van de vertegenwoordiging De heer Chevai lier antwoordde dat de tijd lot discussie hierover nog niet gekomen was Hel gouvernement kan voor toogenblü geene andere verklaring afleggen De heer Cremieux drong er op aan dat aan hel verlangen van den heer I ioard zou voldaan worden Zijns inziens moest de diïciissie over de interpelUitie die het gouvernenicet nu wil uitslellcn plaats hebben vóór de behandeling van het budget De heer Ollivier verklaarde zich hiertegen De heer Cremieux zeide da irop dat er in de verklarng van den hertog de iramroont geeue onzekerheid lag omtrent ile quaïstie of het gouvernement vrede of oorlog ilde Het wil vredej ket wil ien met alle kriiclit voorstaan maar alleen voor zoover dit met de eer des lands bestaanbaar is Hij houdt zich overtuigd dat de verklaring van den hertog de Orammont tol eene vredcüevcnde oplossing zal leiden want zoo dikwijls Europa gezien heeft dat Erauknjk zich standvastig aan zijn wettigen plicht houdt beeft Europa ook nooit aan Fraiikrijks verlangen tegenstand geboden Hel beirelï hier geen verborgen doel en als een oorlog iiüüd akelijk is Zal het gouvernement daartoe niet ovcrg ian zonder de goedkeuring van het welgovcnd lichaam Want zoo vervolgde de spreker II Ij leven onder een paileiiu iitaii h unc Ik verklaar op Ulijn woord van eer dat er niie nevenbedoeling besUi it als wij zeggen dat uuk ij vunlo verlangen en aks wij de overtuiging Ic kouiien geven dat wanneer nij alle verschil van partij dutii wegvallen het ook vrede zal zijn Do beer Jiartlieleray vroeg in welke qualiteit l rim de spaaiisehe kioon aan een l ruisiselicn prins had aangeboden De heer Ollivier antwoordde dat hel gouvernoiieincnl dit niet weel omdat het met de onderhandelingen die d iaruver hebben pl mts gehad niet bekend is De heer Arago drong ook aan op andeni inlichting doch du kamer weigerde hem aaii te hooren Toen vervolgens ile beraadslaging over het budget a iii de orde was estcld veiklaardo de lict r I Magniii die liei icist lae u t nooi i w is ó i uy vaii l et wüoid afzag naar aanleiding der veiklaring van den hertog de irammonl Madrid ti Juli De impartial meldt d it de ministen lad in de zaak der e iiulidaluur voor den irouu eensleiniuig 13 en dat de regent de hanilulinlieii van I lini en al de minisiers heelt goedgekeurd Hel mimsierie was geniauliugil om iliploinatieke oiiderhandi linden Ie openen zuodanij als noodig zou ijii oiii lan de eorles een eaiidid iat voor den troon te kiiiinnen voui slellen wiens eandidatuur met de enseheii van de meerderheid der afgevaardigden tou iveraieinineii D j cones tullen ilrn ii de er bijeenkomen en do verkiezing van een voi i is bepaald legen 1 Augustus De miiiistciieclen vcrliouwen ilat op den ciinitidiiat 2 i steinnien zullen nDiileu uilg ebt Hij zou aLlan tegen l NoM nber aankoiuen Tegen dien datum zonden de al gev iaidigden in de hoofdstad terug zijn Tei slotlc UK Idi de Imjiarlial nog dat de prins alsdan door een spaaiiseli i sk ider in eene Duilachc haven zou worden afgehaald en dat heoi eene civieb lijst van 21 milliocii oii worden toegekend iciiicii üe Herichieii Kciiigc lïuasischc ollicioreu hclibcn den heer Stmusz ikn biroeniilcn virtuooa vim Wt ciipu hcvip bdecdigd Zij zomluu nanu te miJilfniiu ht Uiwijl vij iu reiio reatnurotic tu WHibi süupiiidii om dl 11 lm I tniusz tii buvulcii licin xijiic iiMuikniilt II tl viTiit tiigi ii i iii ii concert lo iinpru iat crfii Tuut dl hi cr tslrüiuz vtikUtatde üat dit ouiuugrlijk v m daar hit n d i litst vMtii li bij u d otlicierB hem hcvtg gft li g Mi Mcti di iikt dut lul l t 1l ijkt L hl goiivcniftiicnt sutisfuctic i vKigci iiaii het k ibiiit t te St Pcivrsbiiig Hot Gioniiigir stinulVHiluia wuril met o d gevolg nU iiKbt gfbruikl Dt gniiidci diT kulouieii Jlougvjuind 8ii i CmtiT Vei udmi WilikiMUkk IVkilu uit 8tudakiiuu l ztju bijna iiitHtiiilciul duur liiotiuigcr iitroiit uiliiiu oiiigijiiDcn aUiiicdu door iroiiingti gier bet afvloiiM l dei mthlhoopcii I e rüiiiii rrr gniiefiia kns lieeft er utii uibt daür vaD ƒ WOOO i Fnta dl uvide luinmiin van mevr C die op een stil üoi pju iu t Uiabniitbelic iu uueldn huar ouden da bleet ua i gi vii iihji 7 1 k fu incii vcrwachtlö ii der oogciiblik ziju tiiiJe Mevr O ciigil our hnar minderen iu den volaten zin van t woord had deu tuinderskuccht laat gtveii Frits KorgvuUlig op tr pnf srn t Waa vijf uur iu deu vroe morgen toen de iniuderakiieeht bij mevr nanklopte Mc vrouw mag k e ii wit klijud hebben wWaarvoor is Krits dood vroeg do goedo dame niet een nicdelijdriido fteni jNog niet uicvvoaw niaar de doeter zjiit ula dat ic t gien tHcc uri meor b U Muar om zes uui gao ik nau de murt ik wou ln rn dub nou uiaar viiat iiflcggtu L iu goede boereu Eca man aldus verhaalt de I iberté waa sedeit eenigo weken door een ernstige ziekte luingotaat en hnd de crisis bereikt waarvnii zijne ilagcu af hingen Alleen do slaap had de geneebhcfr gezegd een onafgebroken slaap van verscheidene uren kon hem redden Zijn vrouw zot nlleeu augslig aan iju legerbtcdo wimt de bcJiendeu door lang nachtwaken uitgeput hadden icb Op h t nek van ten wdliiiid in dm omtrek vau Londen lec i nitn ict volgt nde op elinll Tot dit weiland woulen paaidm Idcgdadn tigr u de volgendc piij cu lo l fi iulcn utet l mjiin ut iajl tiiiilliii 2o dito met liiuten slaait ii shilhug Als t e bij dm boor küint cu hein luiiir de iidm i niagl van dit veit chil iu prijs anlwooul Inj u cl luijnliei i btgrijpt u d it niet de lange MaaiUn j igcu gim ikkelijk de vlimeii weg terwijl de piiaideii met korti l iaileu oo il nir dit lusn lm geplaagd woulen diit ij Injna m l gtlml met eten 1 I 1