Goudsche Courant, vrijdag 8 juli 1870

lkl In Pniiji motten um dngehjki twee miUtoni migPii pp ulï worden eii lage wm ucht zou dikwerf die niDftcu met di ftalni hjUiite CU sthatUdykitt btuUeti volpiojipcu indicu de f iolitio ükt hi t allenttrengsto tocziclit op de vcïkoop vau BVKiiamidJUüii hield Zeitig inspcctuura ouder70ckcii dagelijks de hoedanigheid TQD hc vlet ch dat te koop oungobodeu wordt of bij do filarhtera hnogl Zevcutig man zyii voortdurend aan de Hallo bezig en doen mets anders als eieren tegen het kaarslicht houden om te i c of ztj vcrsch genorg voor de cousuniptie E ju Anderen leii nllo uitgestalde eetbare wanr na en ruiken of 7IJ nog versch gtnorg is of zij treden rcbtnuratics binnen en otiderzoekeu wnt men daar opdmeht Wiju bier I D strrkr drank proevers onderzoeken wat de menschen voor hun t cld to dnnkcu kryg n en maken daartue oen ronde in 3Ü00 herbergen Het Nietlegeiistaiinde dit uitmi ntende too icht enden bekendi ii ijvir der ïVaiische jmlilie wordt t r toch gcdutbt ract de levensmiddelen geknoeid Ong eu twintig bikMinuf en hebben er c wekelijks plaats Nu eens is do kofl u nit l jji malen kuslunjebuhiUcu of guualen teen VLi uUi ht an tindcrniunl heeft men gebraden kntte of latte vlccsch iii ten restauratie opgedischt dan wederom beeft mui de nitlk duehtig gewasschcn en mot de wnlgelijksle zelfbtaiulightdLn weder dik gemaakt of luen heelt kiijt bij hel meel gedaan enz enz enz Als men liooi t dat er maar 100 000 liter salude uUc a jaarlijks in de stad komt ttrwijl het verbruik eeu millioeii liter bedraagt zou men aan tooverij geluoven L ch do politie weet beter hoe het komt dat het verbruik ümi invoer ïoo ecr overschrijdt draagt het haar nmnr eens ei zsj zal x antwoorden dut er 3S manieren ziju waarop die olie vervahebt wordt To Amsterdam is bij gebrek aan broeders de broederlijke maaltijd na afloop der clasbicalc veigudtring van herv predikanten niet gehouden De Nieuwe IJtrecIjtsche Courant bevat naar aanleiding vau den toestand onzer spoorwegen het volgende spoorweggebed O lieve Node ndache regcering lievo Roeswaal pilaaibos fokbrokinulMt I Och verlos ons van alle direction van alle partifuhcre spoorwegen neem ze ïd uwen schoot en doo zo stikken roet aandeden en priontcits leeningcn lunt u vroede mannen niet langer versukkelen en door Baak Jacob r n HoiT voor de mal houden Heb medelijden met de zoete Jandskindertjes cii verlos xe van exprrstreinen eo gezikencur AVcrp je goederticrene oogjeo eens op de lieve stad Utrecht die zie is en do koorts heeft Koop het eentrnaltjc dat zoo zoet i en xet in de antikilciteu knst bij uwe iichu ven l raai van loesiclit onder de pieper Verlos ons van hr v centrale st lïun en srhenk ons een miiiisttrtji vour de openbare Vïcrken en nijverhttd Och toe licvo MulkiebiOkfü Auo8pilaArwaalrocst bour en verhoor onze deemoedige vcïitiphtmgen Wees oens beetje liberaal Amen Ingezonden Concert voor Bodegravciii Dinsdagavond was weder een avon l waarop le sohiltereudste voldoening gesmaakt wen voor hen die iitrcveii naur intcllectueelc en onoreele ontwikkeling voor hen die tu gelijk met de vorming en veredi ling van hun kunttgcvoel voldoien aan de behoefte van bun hart aan hel lenigen der inmpen hunner oiedemenscben De uilvoering was over het geheel gunstig te noemen in aanmerking genomen den korten tijd waarover men voor het inslndeeren van al die uiteenloopende elementen te beschikken had Enkele solopartijen werden meesterlyk uitgevoerd eu goed gesteund door da koren De keuze der stukkeu was voortreffelijk ernstig van aard en toch even afwisselend als de declen van een vcell leurigc mosa ik Aluar niet enkel hel schuone loei waarvoor die vereenigit g van drie onzer muzickgezehohappeu op dien avond samennerkten dwingt onze bewondering af neen maar het streven unar eene hoot ere ontwikkeling in de kunst een harmoniosch saiuenwerken om de rocesterslnkken der groole eomponisli n op grootere schaal breeder en mojestueuser uiv te vee en Waar twee autoriteiten in de muziek onder wier leiding de üe elsehappen slaan en zoo vri ndsrhappelijk un eensge inil samenwerken kan men ii t vervolg voor Gouda iets goeds cu p root8ch v rw chten ËendrachliDaakt m ichl Vrrcenigd samenwerken doet een edt le concurrentie ontstaan die ons behoedt voor versnippering en algeheele vernietiging Posterijen STAAT VAN NIET BEZOHOnE BRIEVEN vvn GOUDA NAAii UET BUITENLAND veuüonden Sdgie V Mnrehaud Termonde Duitschland T Jiiusen Aken MARKTBERICHTEN Gouda 30 Juni Bij weinig handel lager prijzen afgegeven ïiirwe puike Zeeuwsche per heclol 10 75 a J 11 Mindere 10 i 10 li l oldertarwc 1 45 il lü Küggï de beste ƒ 7 80 fi è iO mindere 4 30 ü ƒ 2 Gerst winter 5 7 i i 40 dito zomer ƒ 5 10 0 2 Haver korte 4 50 ïi 5 lange f 4 Ti ƒ 4 C5 Boekweit per 2100 kib 250 a ƒ 2B5 Br uino en witte boonen zonder handel Voererwten ƒ 7 00 a ƒ B Hennepzaad ƒ 10 5 De aanvoer tor veemarkt was ook heden weder gering en de handel lusteloos Vette schapenwaren gevraagd en magere schapen en lammereniels williger Varkens en biggen veel aangevoerden vlug verkocht Kaos Aangevoerd 69 pariijen prys ƒ 26 00a 29 00 jcbc e 2 + i i 2 Vei r O Ü uf I OS Burgerlij3rG Stand GEhoioN 5 Jui C hriMliiuit ouders A tic Kul ing en J MüUiT Siiiioii ütidcra J lïnkker eii O Lunenburg Niculaoii lluudricus ouders J N vnn tier Wouden en C van der Meuleu Omiuliuen 6 Juli K J Friuseiiberg 3 ui C J i Janscti 27 j OEiii wn 6 Juli J Endenburg en G de Mol O J KiniAcl en M F Zijlcniau ADVERTËNTIEPL xAttt can r y uu VOOaUrÏBESTELlIMO y VAN C THIM Apoiheker en Drogist te Gouda è Contant peril per jï Kood Besaensap ƒ 0 20 ƒ 0 12 Wit 0 20 O I2V2 Zwiirt 0 30 0 17 Frambozen Azijn 1 0 50 ï Sap 0 60 0 85 Half Bessen en Fminbozensap 0 40 0 22 3 Moerbeziën Sap Limonade Siroop 1 O CO Frambozen Siroop 1 40 0 80 lioode Bessenwijn ƒ 14 por Anker Witte 16 Zwarte 16 Verzoeke manden en ledige flesschen ter vulling franco aan huis vooruit te zenden Aan Winkeliers of Vevkoopers wordt rabat gegeven Zonder verbinding Rijks Hoogere Biirgerscliool Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van het Schooljaar 1869 70 zal plaats hebben op 11 12 en 13 Juli e k des morgens vau 9 12 en snam van 1 4 uren Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stodgenooten worden tot het bij vonen daarvan uitgenoodigd De vuorloopiije inschryving van nieuwe leerlingen voor den cursus 1870 1871 heeft plaats Maandag 11 Juli van 6 8 uren s nam n het schoolgebouw aan den Tieadeweg Gouda Do Directeur 6 Juli 1870 Dr JULIUS MalZ EdL traCttcgen verouderde hoest MalZExtract tegen maagkwal n Malz Extracf Z r C J lMM lllZ MiiXtV€lCt tegen vermagering 6 ne88ohen 2 50j 13 fl 5 05 28fl 10 65 mot inbegrip der flesschen dien 6 Cent worden lernggenomen JOHANN HOFF s Centraal Depot Smalle Blocmmarkl bij de Stilstesg F IS4 Mede echt te verkrijgen te Gouda hg J C v Vbi uminc en te ÏFoerdai bij Hrsri J v b Bkiio Latljiistiie Scliool te Gouda Du ondergetoekeude maakt bekend dal liel Examen van Toelating zal plaats hebben 011 DONDERDAG 14 JULI e k des luiddng ten 12 ure in het lokaal der school Er bestaat gelegenheid voor kostleerlingcu bü den Heer J L TERWEN Docent in de Wiskunde en N Talen Gouda D TERPSTRA 25 Juni 1870 Rector pEMEUBELEERDE KaMEï Een jonge Damo weduwe vraagt eene üEMEUBËLEERDE KAMER met ALKOOF huurprijs 12 a j 14 per maand met bediening om den 18 dezer maand te betrekken Brieven franco onder het motto KAMER bjj den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op MAANDAG 18 JULI 1870 s voormiddags 11 Ure in de Haiimonie bjj den Heer LAMPS te Gouda van 1 EenWüON en WINKELHüISenERF aan de Westhaven te Gouda Wijk B n 141 kad sectie D n 599 groot 86 vierk Ellen 2 Een WOON enWINKELHUISen ERF aan de Nnajjerstraat te Gouda Wyk H n 27 kad sectie B n 1167 en 1168 groot 2 vierk roeden 11 vierk ellen Breeder bij billetten Informatiën bjj Notaris MONTIJN te Gouda en voor zooveel perceel 1 betreft ook bfl Notaris BEIJERMAN te Woerden OEDKOOPE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave va i F KOKSM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Strauss An der schonen blauen Donau Donau Walzer C f 0 50 Verschuren Zouaven Polka C 0 30 Bovenstaande werken verschenen 6 July Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Schippers Er wordt gevraagd op een KAAS8CHÜIT EEN JONGELING tusschen de 16 en 18 jaren oud Informatiën by den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda SCHERPSCHUTTERS KORPS BÜRGERPLIGT Beschermheer Z M de Koning VRIJDAG 8 JÜLIJ 1870 des avonds 8 UreAlgemcene Vergadering ten huize van den heerLAMPE Bovenzaal ter installeering der hh Officieren en bespieking der marscb naar hetKamp Allen in uniform niet gekleed zyndcmet pet Het BESTUUR TERSTOND GEVRAAGD EEN SMIDSKNECHT met Plaatwerken bekend bjj D KAPTEIJN Mr Smid lange Tiendeweg Gouila Druk vaa K Briukmsn sSi