Goudsche Courant, zondag 10 juli 1870

o o 3 T E N 11 TJ K v in lirl Oostcn ilrcui ijr IS tot De liinj vern ii lüe bcnocmiiij rijksolie iniiublcriu ijii gesoli l miiiialcr viin oiiderrtija en te uiliciibt llobseiliau oil l ulriiio deliuiticf tot mmialers vi n fiu uieu ii en landbouw benoemd De gerucbtcn die reeds zoolang bcbbmi geloopen iJH dus bewaarheid Niei te ontkennen is het dal het kabinet in Siiemayr een belangiJjkcn steun wint Had l otoeki ir nu nog maar toe kunnen bcbluiten l etiiiio evuials U idmann prijs te peven hij bad zckir bijna gein el genade gevoiuleu in de oogeii iler eousiuniKiiatlt partii Maar zijn ongeluk is nu eemunal da bij ccn liei licuocr is van baKe niauri t iei en cl zal nij gedurende 7ijn regeeruig iieb nog wel uieor schade UKt doen Do btnoeining van S rtmnj r beeft liet iiiun taic te danken aan nvee der leider m dr eun lituli ineele partij aan Itaijerfeld en Uelioauer I wdi mot liei i leden van den biieiiiiarks elii n Kiul I I ii bun raad beeft Siicin vr de iiorieliuiUe ii niiv nDim om bel kabiiKl l oloeki niet luet alli yimlil iii liauden der legeiisi indeis ie breiiüui i otoiM u l nu iiu Iraeliteii een der liüofdaaiivoeri eri dir c iiistilnlioueelen in hit luini ieue te breii eii Ouderhandelingen zijn diirtoe geopend uut d Heib t Voor alsnog loont dcie iieh eoiitei oiige iud en Iruohl zieb door ecu badrei van de er ockiug vig te honden Wat du veikieiiupcn belieft de mieal belangrijken ijn aeblcr den rug an de verkio iiigeii die nog moeten pla ila lieblxn ib di iiii hg met ii groote ekeibeid Graaf Ui usl al iii dm ialliciatbeii i iiicM g nui deu gekoieu De baudeUkatuei lau llrod liij daar vcrlegenwourdigcn SPANJE Spanje heeft weder eens hel voorieelit de oiimideelde aaudaelit van de politieke wereld tol leli te trekken Welke ernijlen men Irouweua tot Fiim kan riehlen onverdiend ware t ieker hun voor Ie werpei dal hij niet bij iniMemendheid de knust verslaat de publieke opinie levendig ie liouden en door allerlei veira seiule endiiu eii ic en luduramrlen te beveiligen llij kan ec ieli nu weder op beroemen gaiiseb Frankiijk in ipiniiiiig te bebbeii gebracht wegens vijue ondeiliaiideliugen luel graaf voii Bismarek over do troomeiiididaiiiur in alle stille gevoerd toiil it de uitslag daarmii ploiscling als een donderslag op een zoniiigen dag Uij een onliewolklen liemcl a ec rklonk De uitverkoren iZou waarlijk met voor den dikwerf hooggeroemden stiiatsmansblik van Piini getuigen indien hij al de beiwarcn welke uil deze ca idid uuur nocidwcn lig moesteu voortspruiten goedsmoeds over i hoofd bad gezien zonder ze naar bchooreii to d joigroiiden alvorens by met ijn plan voor den dag kwam Wij moeten hierbij evenwel opmtrkeu dat ook bedeu als vaststaande wordt vei ekerd in de eerste plaats dat Prira geheel in overleg handelt met dei regent en mei yijuc ainblgcnootcii in bet kabiuel ofschoon men betwijfelt of hij bij de o nel voikomen insteinining vindt en dat h j cr niet aan denkt evcntuielc bedenkingen van de C orlea te voorko men door met schending van de pas naiigeuomeii el buiten de vertegenwoordiging om a in hel land eeu koning te geven MNNENLAND GOLUA l JliU Aanstaanden Jlaiiidag Dinsdag cii Heden morgen vroeg 13 uit de gracht van de Turfmarkt ojigehaald hel lijk van zekeren K Do oor aak van het ongeval ligt vermoedelijk in misbruik van sterken drank waaraan de ongelukkige die vrouw en kindereu nehlcrlant zich maar al te zeer schuldig maakte Dc cirsU imer der slaten geiipra tl znl Maandagivoud ten J uien liarc wcik iainlndeii bctvattcu De minister v n fni ini icii beeft ter kennisvan belaugliebbcndeii gelir iclit dat in lul jaarlSVO zullen worden aangesteld boogstcuj ü aclipiraiitveiiücateurs voor de active dienst der direele belasliugen enz Hel vergelijkend e imen zal iu damaiiiid Vugustua op nader te bepileii plaats en dagLii gelioucleii wijideu De ver cnkvlirifteii tot toeLiliug tol liet c anicii moeten uiteilijk cip iti Juliaausl bij liet dep van fiiiaueuii iiigcki iiicn zyu Dc idspiiaiitcu moeten lus elien 2 en 2 li jarenO JU fi IU bet ge d v ior den bij ail il vanhet MUI besluit v ii 0 Aki i u c 1 ill j cir lil dc zitting der proviim ile stalen van Zuidi iilland van Doiideiilng is de missive m gcdcp blaten cid 11 Juiiij IbJO leii geleide van Mcr oiil werpbcaluilen lot wijiiging cii ainvulbng der prov hiiialiou lelijke begrooling vour 1S7U oucler hoofdeljkc üiuvr rge goedgekeuid üveteenküoiilig belprac ulvics v m gedcp staten werd op nieuw zonde 1 clibcussie of hteininiug besloleii ici af ij iug vanliei idres van hel btsuiiir v in deu polder Middelbuig gciueeiile Kieuwijk andermaal verzoekende omsubbiolie III ck kusten van v idere drougiuakiiig vandien polder V ion werd na bcraadblagiug aaiigoiionieii het unt c rp regleiniJil op dc wegen cu voetp idiii III Ziii liiulland mei V l legen 1 stem iieii alsiiKilc lul ohlwerp regleinenl v iii liealuur vourliel boogbeeuira adsch ip van Aiuslell iiid iilcl algeluctiic ilemmcn Dinsdag aausl zullen du staleniiui lie weikzaamhcden vooitctten Unuuddelijk naden alloop van hel eerste gecUeite van de zittingder prov stalen v iu Zuidbulland van beden heblieii eb de leden in de voorzaal van Diligenti i vtrciiiigd om een blijk vjn hulde Ic geven na am luiiinen grillier dio heden de vijfcn twiutigjafigc aaevaanliiig zijner betrekking herdenkt Dejubilaiib de beer V A Just du la Paisicres werdop de miii i imbtc wij e toegeaprukeu door den beerlluog een der oudste leden v in de s ileu die hem ii iiueiib medeleden een kuslba ir geschenk naubcudals duurzaam bewiji van achting en vriendschap dio de leden gcdi rende hel verloopen 25 jirig tjjdvak hunnen griffier hebben toegedragen cu die zijnog te zijueii inzien koesteren Do beer Juatde la PaisiLrea heeft verklaard gecue woorden Ickuiiuen inden om de pevoclens van cikeiitclijkhcidIe vcrlulki 11 die op dil oogeubi k in ijii gemoedoprezen ei bel a ingcbodeii bewijs v m v aardcriiigen viieiiusciiap op deu hoog ieii prijs deden stellen llij liüopte indien iijno boogc jureii dil inoeliteiiloei I CU uog eenig Mi lijd leii tiehoevc der provincie 10 mogen vverkzaaai ju Ook de coinraibsarisdes kuuuigs de heir London ricblle nog eeukort woord van opnchien gelukwcnsoh lol den jubilaris die zichtbaar getroffen w is door dc vele blijken van belaugslelliiig dic hij van dc leden deroiUcn ontving Hel den beer Just de la Paisicires aangeboden gescliciik bcsli il uit twee c iiidel ibres co lusters ryk met zilver gemonteerd en sm i ikvol en artislick bewerkt Ken der candelibres is voorzien van de vulgeude inscriptie wc provinciale staten van Zuidbullaud aan hunne grillicr deu heer V A Just de la Paisicres terwijl dc andere prijkt met dil inschrift Ter gedachtenis aan do vijfentwintigjarige waarnenung zijner belrekking 1815 1870 Vu het verslag van deu loestaud der provincie ZuidHolland in 18C9 in de zomervergadering der prov stalen ingediend outlcenen wij voorden toestand van hel onderwijs het volgende Mentelde lagere scholen 5311 waarvan 355 van gewoonlager onderwijs en ISl van meer uitgebreid lageronderwijs openbare telde men iu bel geheel 325 gesubsidieerde bijzouderr scholen H en niet gesubsideerde bijzondere scholen 2U0 Bij al de lagerescholen te zameii had men 462 hoofdonderwijzers 812 hulponderwijzers 563 mann kweck liiigen 85 hoofdondcrwijzcressen 237 hulpouderwijzeressen en13t vrouw kwcekelingcu Hei goul der dagscliolieren beliep op 15 Oei IbtiO 41370 j ongens on 38589 meisjes waarvan beuoden du C jaren 2992 van o 8 jaren 36808 van 9 11 jaren 31139 boven de 12 jaren 9022 kinderen Men had nog 1213 jongens en 791 meisjes te zamcn 2036 kinderen die uitsluitend de avondscholen bezoohlen Uit de Tcislagen der heercn schoolopzicaers in de versohillendo districten bleek ook thans weder den gnnstigeii ja uiimuuteudeii toestaud der scholen lenop enkele waar hot oudcrwgs vroeger slcohls middelmatig lo noemen was verbetert die loeitnnd gaandeweg olgens dc gcmeeulevcrslagcn bedroegen do kosten vau het openbaar lager onderwijs in 1808 in dc7e pioviiieie ƒ li ilMtlll waaivan ƒ 3 M ii vnor J iarwedden der hool donderwij ers ƒ 111 0111 der hulponderwijzers cuy202UI ten behoeve vankweekclingen Men lolde ccn lOtal herlialingscholen icu Ulal zondagsscholen en 10 werkscholeii Men telde i bew aarsehoieu genoegzaam uitsluitcuU met vrouwelijk onderwijtciid personeel Burger d ig en avondscholen lelde men in ZuidHollaii j 5 teckcii eii iudustrieseholeii O lioogeic burgcirschulen 7 iiirichliiigen voor middelb iar onderwijs gelijkstaande met hoogere burgirseholen 6 school voor de zeevaart 1 tu dc polvtcchniacho school Do commissaris des konings van Zuidbolland heeft aan dc beeren burgemcesttra dezer provincie ine iegcdceld de circulaire van dc maalschappij van den landbouw enz in hel urr Breda betrclikelijk do genezing an nali longziekte lij iendvee waarvan dezer dagen melding 13 gemaakt enwol door inwendige toediening van brandewijn InFrankrijk gelijk hier te lande is dat middel metVlucht aangewend Hot bestuur van den Zuidplaspolder heeft helplempen van een leidijk door den Hoogen Boezemvau dien polder tot afsolieidiug van eencii Voorboe em ten dienste ven het in aanbouw zijnde boven stoomgemaal benevens de uitvoering van daarmede in verband taande verdert aird on timmerwerken na publieke aanbestedhg loegewozen aandeu laagstcu inschrijver den heer D Verbaan teBergambaeht voorde som van ƒ 13 598 Dc leden van de afd Waddin wecn van tsclioglvcrbond hebben de trouwste sehoolbe oekersecu aangciiameu dag bezorgd Onder geleide vaude heercn A N Molenaar J A v d Wervo enJ W Kegi werd door con veertigtal leerlingen eenreisje naar Kotterdam gemaakt ten einde dc diergaarde te bezoeken Geheel belangeloos werd hetvrolijke gezelschap door de Alphenschc stoombootvervoerd en ook dc directie der diergaarde waswelwillend genoeg om dc bezichtiging zoo gemakkelijk mogelijk te maken Deze dag van ongekendgenot zal laug in herinnering blijven en voor ekermedewerken tot bevordering lot het geregeld schoolbezoek ïe Woerden zal in October eene verloting van paarden koeien rijtuigen enz plaats hebben Uit Zevenhuizen wordt geschreven dat de weilanden er na den gevaJleu regen weder guiisug uitzien Dc aardappelen slaan rijk in bloesem en beloven oen goed gewas eerstdaags hoopt men ccn begin te maken met het rooien Ook de overige producten zijn door de wci rsvernndering bijzonder verkwikt en st aan over het algemeen liierlijk alleen de hooibouw gaat door het natte neder niet naar wciisc Verschillende couraiileii beriehicn dit dc gouverneur gciieraal iu Oosi Indle ni P Mi er van planis op zijne onvermijdelijke terugroeping te aiiticipeeren en vrijwillig terug te komen Onder hen die met goed gevolg hi 1 examenvoor dc benoeming van O I ainbienareii hebbenafgelegd behoort de heer J Peelen De collecte voor Bodegraven en Zvv immerdamheeft teLangenk bez de Lek 19 80 opgebuicht ente Nieuwpoort ruim ƒ 7 Men bericht uit Weenen dat prins Mehemod ïfwfik Pascha vau dr J G Popp practiserend landheclmeester aldaar ten eigenen gebruik heeft aangenomen eeo elegant etui met het broemde Aualheriii Mundwater L aatste Berich ten FarijSi l Juli De ComtUutumnel zegt dat ons gouvernement zoodra het tot de overtuiging zal zijn gekomen d tt de Spiansehe regeering de candidalunr van den prins voii llohenzollern volhoudt do diplomatieke betrekkingen met Spanje znl afbreken Ten aanzien van Pruisen zal onze regeering zich niet mot ontwijkende antwoorden tevreilen btellen Het is niet genoeg dat Pruisen betuigt dat het vreemd is gebleven aan die zaak Koning ïrcderik Wilhelm moet den prins von llohenzollern vergunning weigeren de candidatuur ie aanvaarden zoonis Louis Philippe in der tijd den licitog van Nemours vergunning geweigcrcl heeft do kroon van Bclgii aan te nemen zooals Engeland ti M J ft TZliMfct niiiiiiinJMW 4 ji B 0 ii iiinmu if Pf afc ioijitelWiili Wi Wel it4i lipiiiwiiitefw étatWD £ L llllt klll wnMIIIUiMlllll fl tii HlbéiiiitmViiilin tèf i I iimliaifi ilii iiji 9ièi4 Idieikif wil b lijki ittU kent iimra iWi j 4j i Wjiemi Nik