Goudsche Courant, zondag 10 juli 1870

e Hl oll dir loi c v in kwec loUn CU l ilat Men tolde 7 5j ld met viounc ke men in Zuul ol Mi Cl liojgeie miJdclLur on igcvscliolcn 6 Ie polytcchiiiackc a K n hebben gesr van yl uidliol Isurs Uczct pro de mantschap lurr iJicda be ong2icktc lijdend 19 gcmaaU en brai lewiju In idat middel met aspolder heeft het Iloogen Boezem van eencn Voortnbouw zijndu bavoering an daarInard en timmerig tqegewezLn aan I r D Verbaan te 13 598 Jaddmxveen van t Istc sohoolbP oekers I Ouder geleide vnn Ja V d Wervc en ïigtal leerlingen een J ten einde de dierIhngcloos erd hel ihenschc stoomboot idir diergaarde was Ihliging zoo gemakdag van ongekend blijven en voorickcr liPt geregeld school lober ecne verloting Iciiz plaats hebben geschreven i at de Irigen edfi gunstig rijk m blotscm en llangs hoopt men een Ook de overige Ivcrandcring bij onder llkemeen heerlijk alIhti natie weder niet ichicn lilt li 5 iuim 1 MijOi Van plan leiugroeping te aulioimen Ill gevolg 11 1 ivirara 1 ninhleniircn hcblKii I eelen ven en Zwammerlam 19 30 opgebiacht en dat prins Mehemcd J Popp practiserenil liion gebruik lieeft aangcIhet broemde Aualhtrin richt en WtustUutvmnel egt dat 1 het tot de overtuiging I ipaansche regcering do von liohcnioUern vol fci rekkingen met Spanje vnn Pruisen zal ou C I Ijkende antwoorden toll t genoeg dat Vruison gebleven aan die aik o iet den prins von Uo tren de eandidalunr ie ïriiilippe in der lijd drn Tjiinnmg geweigerd heeft nemen iooala Engeland Uiiihn 1 Irii op hit 1 u Lluin iirt vin prini Mfrr 1 in drii liiilOK 1 ii Liui n rf iliiiidild hebben luil l Uikking tot de lUckiidiL kroon on ooalj Na iiolcoii lil giliiidtlil lm t lm a in im an prins Muril toon v ui dieiib cuuliilUmii oor de Napeljcho kioon spiako was Do O iJiiIii hiuiI egt ïcrdtr hit de rraiischo ri gei ring IniL inoemng Iciihair hioft goiu ukt nun de gioole mogendhcdon jjjo liilibrn bvnipall IC voor liuiknjk en ijn btrciil uin II Midikl iii ic Birlijn weik aiim te zijn voor cdii niiiiiiilijkc sihikking FlOl OUCO i lull l e Ojniiimie imnkl gewag va I ll ciiiihl ul ui3 hoUulk de prins vuu llohcn oil rii ym i iiididaUuii uu ingolrokkin hi bbc RomO Il J di l i i ilillibilibicn hopen dat Ut niiliilb ihLidsdo nn den 17 ilc cr ol af il i i ligd omoii Borlijlli S Jnli lol not i bekend of de kuuing als hoofd dir familie iijne rocdkcuiiiig heehl am de candidatuur van dm niiiis van llobciUüUeru vooi de Spaansche krooi Parijs 8 Juli In niiti oord op de modedeoluif vau hit 1 iaii chc gouvernement hebben Engeland Italii CU l üblcnrijk vtikKard dit ij de icnswijic van l rankrijk nadrukkelijk bij de lluven van Mnilrid en Berlijn uilen onder lcnnen Uusland heeft zich lot heden met bepaildelijk uitgelaten m om Irciit de houding van l iuiien is nog niets geblikcn Het gerucht nopens de terugroeping van Beiicdelli uit Berlijn wordt logengesprokin Parijs 8 Juli In den senaat hicfl de hoerBnnier de rcgeeiing geluk go cnsoht nu i ij gebtükeu heeft met de stnlkunde van vrooji r en de cr van l rankiijk wil handhaven llij of de woorden die ij in bet we i vend li I ii In t t fispiol eii zóó opgevat moeten woidcn il de t er ilcii oorlog mei denkt te verk aien ioiider modenorking van een vreemden sta l c minister OUivier iiihve aide idc op ccnc interpellatie nn den hcei Dilisie belreflcnde het aanbod der spaiubchc kroon aan den prins van Iluhcn zoUern oido dut hel gouvcrnemeiii hei mot raadzaam acht over de e gcwiehlij o misestie op dit oogenblik d oussie te voeren llij wil alleen verklaien dat he ponvcincmont nuib liever verlangt da niet haidhiving v ni s lands eci en lielmgen den vreedi te bewaren Do cid re discussie over de inlerpeliatio vin den heei Dthhle lo d iarna verd ugd lol ai nst iandon Vnjdig FanjS i Juli Po I lttiici hcïcstinl dat de Gravin van laaudoreii den piins v in lluhen ollern beeft doen besluiten de spaaubihe kroon aan te nemen Uit blad voegt er by ihl do koning der Belgen dcdurcnd ijn laiible veiblijf in Kiigehnd de candidatuur van den puns van ilolien oll rn bij de regcering van Qroot Britlannic omlersiennd hooft on dat de koning ten de c builen ijne minislors ora hiifl gehandeld Marseille S Juli Hr ijn tijdingen uit Ton Ion ontvangen waarin bcvesugd ordt dal aldaar miuiegelon woidcn genomen om es oorlogs ni tl inspoi sehepcn ten spoiiligslc uil te rusten Hot geiuchl dit ij voor China bfsleind zijn wordt gelogenstraft De tiansporlschcpcn zouden naar men zcj t bestemd ijii om de bojtc troepen uit Algcrie niai Frankrijk lerug te brengen Berlijn Juli Po Kordd Allg Zly egt dat men leh iii Frankrijk veel ie vroeg mot de qu lestie betre Tendc de candidatuur van den prins ui Holiiii ollcrn hooft bemoeid De quacstie hangt vin de beslissing der Cortes af met van de wenschen en de vrees van het buitenland De Duitsche regoeniigen besehouwen Spanje nis een zelfstaniligen slnat en hebben aan dit ryk geen raad te geven ten ain ien ijner binnenhndache aangelegenheden veel minder hebben zij ich daarmede to bemoeien l r IS nitls al haar reebt daartoe geeft hetzelfde geldt van DuiUehlands aangtlcgeuhedon Duitschland wil Spanje geen koning opdringen er is dos geen reden om een beroep te ilocn op de wyaheid van Duuschland Hier kan alleen sprase zijn van de wijsheid d i Sjinn olie n ilio vericgenwoordigd door ilo oilis Diulsohland moet on ijdlèheid in acht nemen lu zal ook neutraal blijven Wil men elders aldus egt het bhd ton slotte ecue andere hoaiiling naiuumen wil men door dreigen en dningeii aiii de i ua 5lic cenc zekere beslissing geven zoo moge men hti beproeven üuilsohland blijft er builen iiicii e iii de Berichten loituiui np hrl gdniiik vuu du wegen dir 111 ib iibiduili haiiliin mi evantdigd door den In cfno tulekhvs ribiOiiit aii diit gtwiBt i lu I 1 Uiil lijl 1 1 tl il up iHiloilik wciii nu ii 0 II woi l 11 intr ktirh UI iti Int al diucii ui üii u v m n uu i Ntduiluudsilie duimui P To I üktlrt Umi ül bakkuif Itoiiu uii us aim uu tlHl üit het tmiw tlüoihu t N t Ii i ui lu diu diinui lcnif lx Mim nut ctu Wdui hauö t n l k wuIli kalm anu btiul lut lly Itn tlttttpxutlitigLU ijvd w uumtdü ovdtil wuiJt ge wukt Il aiii ulnm ui oji god du i tu d lnuij tditiit dt vuiiitUhut vau u lui uiliilt m ih m hthiuUiiis dnt yyii ontstaan ti I uil ui li iH u dui tifJtu gitst van licluhiMHiuc wuaiduui d suU bi ligulL iiidLu iuli oud isduidui l InJiidLlpUm üü hoofdbtfid an IVii jlv uu utimU lu Kodfdmisligi atLtcii ui gi Mj i dt sKt u wii allulu kluir CU luhtiiig Mm viiult daiu u ii vuba uid ytil vuu ktik tUUfl SMUUUlc HLlluliU m llkf rUigii U6i gc iudlitul Juist uuk iin huft mm f put niiuhliug dio hnai oiiUtim aui lic zuiver liumauituth Wf inscl vuacluildiyl ib l i iDiithliiig IS ha Hl IbU door Sliphaii C inid gi Htuhtt CU lu ha ja ISJS ujpcudi I LUHjliniiu tulU i eui WLLshuis vau dui crstui utug tuic bcliit tutudt IwLik plaals vQoi gtiSoiid mcusihiuui Uiid Sttiihiiu liiiard uas up hit Liud dtr ou ctuw il u ii arm ztuiuan uit Tmukiijk iiiai c Oih ui L tü u dit hij lalir virlut om mm i htladtlplim II f iiii Kusttlouzo buiiijvij l tid xoouuhtitt omluuuinii u i tUukkigt haudtlbüuduiicmnigin ui rout fapaiiyiimlu ui dL dcii dui armu umnu uu njk muu wuuku Ik by iju dood IVieiuhtr 1831 ttu viuiiOj ui uiha ui b miiliuLu dollars Munivau liij loctr don l uii1 iqi u bij uittibtt uilbt 8ihikk ug tot htt gioiidu liu viiu lut ruis U uuuilligi liad bt sli md üp tui bardu likl vuIidUu i li lui iiliti t uur mirui giboHWUi w uu ui b t iniUkUti i luo II tut omltrvMjs ia htsttmd nn t u di 800 omluluo joi tiis au 0 18 juiiyu ktllijd uiid n hlLi uuiiiiig l itf rbtutui van Int lurplnu du griotschc niruhtiiig is Lik goiUduu üudtnMjs ilil huft I li logtiu Lif i u llntti ur stil t tu nitt grootiu ludrnk Ji Ifb mag giLii guhttlijki iot M lki odbiliuisiligL ludhud liij ook bLluiuu uli miIouiiui ui het Uit huisuf o iju g bu J Mtpliiu ill ml kuidt lia luul UI het vtlk Ilij uildt l c kuidtiui luuttni ouals hl t ui iju iLstniuciit is uit fdiukt in di 7ü irL gutiidslitliu ui du mortal ui dir Il iigd Hordtu unduuMKiii u Mlit g bij hnii Litick uit ha Wdshins d K r lci iiMg ui dtKii votnbuld düui g oont tti dour ULtgiiig be aitrd imt livuidi i m 1 lluulhud voor hunut nitduiuiikthui t u uut dup uvuitiUh liifd tut de wtuihud do maatbLhnppij iiitudui om lH di luiuhttghcid lu dui aibcid te tuiii lu It hiu fiiiui IK heer Ikin voorbeeld voor Ned iloud In Denemuikcii bcs nan sinds Img lioogire volksbcholiu d 1 herhnluifscho in voor voUflËstnen In Zweden heeft men cvdteens dic sehoien ing vo rd u met dui be itui uitslig Het ondiriMjs bebtaat voornaindijk In viije voordiacliUn wanuur du ijü afgc looi n gaat de ondunijzu inU de kriliiigui iaii het spniken om tt leu of het gchwirdi goed giltooid ui lugicpen is do oiideivvtrjpen ijn landbouwkuiuh j uiiet itdijki adniiniblrntK iiatuurkundi geHhiidaniB cii Ihie wholtn orden in deu regel inlddelpunti n van iiililhetueel le Ln Uo kapelmeester Strnnss ligt te fn den avond van den 12dcn dt ii zal ir eene tolal inaansvcrduisteriiig jihals hebben aarop ij de nandaebt ouzer lezers mlleii nstigcn onnlat de liiijjC dnni an ilen dag het met ophouden der sohonii 1 mg en do u iii i hoojte dio de volle muan thans boven dm huii ou buukl dil merkwaardig venchijnsel vooi velen onopgeuieikt zon duin voorbijgaan Da nuai donit Dinsdag 13 h r avonds ten 7 ure 10 min op TU nel Z O Un 9 uic 11 min niiddelbartn tijd neemt di icui iisteiing len nnn iu dooidien de mar hit oostui geket rd land in den sihndunuiktl Ier mide lieedt Juist e n uur latei of len 10 1 e 11 mm s ook do andcic rand tot dieu 8chadu cirkd iiiadeid eu du gi beele mnn vudïnji t I ajo in de schaduw dir naide De tolnlo idips I dus uu bi oniitu en duuit lot U ulo 11 in n annccr do voor mis linker ijde dir maan ml de sihaduw Ic voirschijo knnl on vviilii uhlbaai v oull Allengs lieedt de mnjubchijl luiet lu lidil ten U nro 61 mm ib ij geheel uit de sehadu i lieJeu en daiumeJe de te ips geëindigd I O lolale edip duuit vuu 10 nic H iiini tut U nu w ini I 1 n II 1 niiu lil 11 1 11 Il lil 1 1 in t n II 0 1 I I 1 lil W lUl lUlil 1 Liiii h I I 1 nl iit uil iln liijl Burgorlijko Stand r iiiiitnN 5 JiU Caliuiun oudu W S Kiuiiti ru J 1 Omiimhn 7 Jii i L 1 llüuwunn 7 vt i der l i m m k ABVBHTEMTIBW BOEll en A J TlMMCi ♦ OiulciUiniwJ 1 l 1 M f ii ii 7 Juli 1S7 1 r fJe Hü O 3oubai o H kooping o l tOM VM 1110 aan de 5ouv iuau womm bewoond geweest bij nu AvijliMi onM i i iOosiiioi K UI lut Noordoiiuli van I ll Ic t i i i i 0 1 Vlu ri A 15 JUIJJ 1870 dos voorinidd iifs tm 10 uic an Paarden Koeijen VAlUsENb KUTl liOUW eV MELK EREEUSCHAl l EN tn aiuloie fioi ileren meei N idoie iiilidiliiigen bi den Notaits A N MOLENAMt te uMMt mi Dr rhaiitoniclamis OOGENWATER Dit niii mul cibur O i iii itcr i cn v iu ilc üoliikkigsli iituiidinpiii dci iinold hel e ie ln il de kriicht om illc oofieii li ktiniicii viibcuron wnki door den lijd oiulcidom of iiiili e oiii Uiuli I i lui lijdende ijii am i ikkiii ifiinltiiip piikki imp h tsighcid blocdiooiU en dminciHli oogeii wi kc des inchls toikleveii n iii jeukende dnikknide en tekende oujïiii diior lm infro pinnen len of Ic eii r A C MN DL 111 Gouih J 1 lil UZLMUvl U hKéu J 11 KI l LI U iM3tc n igeiislr uit Kolludam iMej L A SciKinr s S in nEK Oüsiinulenstraat J J f r 01 MlU171 eV C lliicM en nicer bekiiuk Th puls ui ons i jk Hijks ü ii oi e Bui fi erschiK Hot OPEMiAAE EXAMEN na afloop iii het Sehooljaai HO 70 7al plaats lioliUoii op 11 12 011 li luk c v dcsmovirpus van 12 on s 11 1111 vm 1 4 men Alle bplangstpllnidon oo Ouili r iK vcidorc Stadgenontoii ivotilon tot Jiet bipumen daarvan uitgcnoodiprd Dp vooiloopigc iii wliri iiii laii iiipun Ihmhngeu ooi ili n msu U 70 171 hooit pl u s M vand ii 11 lull i iii i imii luni ui lut seliiiol liiiin i iii d II 1 ii iiili i idiun IJl I ll t UI 1 luh 1870 Ui iii n m 11 mm