Goudsche Courant, zondag 10 juli 1870

M n vraagt TEN SPOEDIGSTE fon Blt00UUAKKI ii8li h itLI G ol iemand conigzins met hot vnk bokoi Adres franco bjj den Uitgever dezer Courant TE KOOP AANGEBODEN een fraaije BOK met Tuig en Wagen Te bevr 40 bij d i Boekhandelaar A BRINKMAN k 0 Openbare Aanksleding liUUGEMEESTER en V EÏIIOUDERS van io ida zijn voornemens op Vrydag den 22 Julii 1870 des namiddags ten 1 ure in liet Raadhuis aldaar bjj inschrijving aan te besteden Hot maken van den bovenbouw van twee VASTE BRUGGEN als Een aan de Peperstraat bij de AOrie itOGÜfeudotöeg en oon tusBChen den Kleiweg on de Hoogstraat Waarvan het Bestek en do Voorwaanlen dagelyka do Zondagen nitgc oiidord des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselijke secretarie en aan de StadoTinnner werf Or inzage zullen liggen terwijl de Inbchrijviugs billetten op zeijd geschreven getcekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten viJf ure van den 21 Julij 1870 op gezegde secretarie moeten ingeleverd zyn Opcïibarc Vciii M plns te Zn enhuizen op VRIJDAG 15 JULIJ 1870 dos namiddags ten 6 ure ten Raadhuizc aldaar zijnde ten huize van Mcjufvrouw de Weduwe HBEMSBERGEN in het Dorp van uitmuntend goed te veld staande GRAANGEWASSEN alsmede VERPACHTING van ronig WEILAND Alks zal tiji g üp dag van mits behoorlek van den Notaris bij wien nadere bekoorlijk zijn afycnommcrd betaling zjjudp 1 Sept 1870 borg stellende naar genoegen MOLENAAR te Waddin rvcen information zi n te bekomen BIJ VQORUITBESTEr I IN fi VilN C THIM Apotheker en Drogist te Gouda h Contant per Fl ptr s Fi Rood Bessensap ƒ 0 20 ƒ 0 127 Wit 0 20 O I2V2 Zwart 0 30 O n j Frambozen Azijn 1 0 50 Sap 0 60 0 35 Half Bc cn en Frambozensap 0 40 O 22V5 MoerbeZi Sap Limonade Siroop 1 0 60 Frambozen Siroop 1 40 0 80 Roode Bessenwijn ƒ 14 per Anker Witte 16 Zwarte 16 Verzoeke manden en ledige flosschen ter vulling franco aan huis vooruit te zenden Aan Winkeliers of Verkooper wordt rabat gegeven Zonder verbinding De Agent voor GOUDA en OMSTREKE i eener solide Brandwaarborgmaatschappij hior te lande gevestigd zookt een FATSOENLIJK MENSCH die tijd lust en geschiktheid bezit om met hem de belaug u dier maatBchappü te behartigen Brieven franco ondei Letter ü by den Uit £ nx dezer Courant RTOOMBIERBHOUWEHIT Do HOOIBERG van HEINEKEN C te Amsicrdam Hoofd Agent voor Zuio IIolland de lieer MAX BREUER l apostrnat to s Hwje Agent voor Qouda on omstreken di Heer A NORTIER Gouwe wijk C n 34 te Gouda Naar aanleiding van bovenstaande advertentie berigt de onJcrgctoekeude dat het AMSTERD MSCII BEIJERSCIIen PRINCESSE BIER oor denrouwni alsmede ÜORTMUNDKR 011 velschillende soortui BOSCH BIER zoowel op fust als op lesschen bij hora verkrijgbaar 13 volgens Prijscourant ilie op aau A NORTIER Öouwe wijk C n 34 Openbare Verkoopliig in tegenwoordigheid van den Edel Aclitbarcn Heer kaïitonregter van het kanton Sfliootihoven ton overstaan van don Notaris GERARDUS JOHANNES SPRIIIJT re idorende to Oi kUrk o in den IJssel op ZATlJRDAG i O AUGUSTUS 1870 des voormiddags ton 11 ure ten huize van JACOB WESTBROEK lleibergier te Berlcnwoude van 1 Een HUIS met SCHUUR verdere OETIMMERTEN TUIN en ERF staande en gelegen te Berketiwoude in het dorp kadaster Sectie B u 637 en 638 te zamen grootG vierkante Roeden 90 vierkante Ellen Grondbelasting over 1870 8 70 2 Een BOOMGAARD met het daarby behoorendo gcdeelto WATER gelogen alsvoren achter het voorgaande perceel kadaster Sectie B n 24 625 en 1074 tezamen groot 7 vierkante Roeden 38 vierkante Ellen Grondbelasting over 1870 ƒ 0 40 liet perceel n 1 thans ingerigt tot Herborg en Uitspanning is uitmuntend geschikt om daarin nevens die Ixidnjven ook de Boorderjj u te oefenen terwijl in het huis bekend als hc Raadof Gemeentehuis van Berlcnwoude zoowel door het Gemeentebestuur als door de Polderbesturen van Berkenwoudc fx A a Aehterhroek hunne vergaderingen gehouden worden Beide perceelen ziJn te aanvaarden bjj de betaling der ooppenningen op t October 1870 Nadof nforraatien ten kantore van genoemden Notaris 273 Staats Loterij De TREKKING dor EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 1 Spulstraat 43 s GIIAVË H AGË berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zjjn MAGAZIJN steeds ruim voorzien is van eenc groote keuze alsook van de Pijnste Stolien waarvan desverkiczende volgens het laatste Modejournaal alle klccdingstnkkcn naar het lijf worden aangemeten M i FastiUos uit c ijou lOIi van do R koczY te Khsinyen van voor trcflblijke werking tegen traagheid der spijsvertee rings organtn bezwaarlijke ontlasting blcokzucht bloedsgebrok hiiinorrhoiden en neiging tot jicht e i scrophuleushoid De flesch Pastilles welke de zouten uit een liter Rakoozy bevat kost 50 et Depots te Gouda h Apotheker J H BOERS te Rotteulam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING 30 Ct hel Palijc Gepatenteerde M A L Z BONBOI Sb H H VAN JOI1AI IIOFF IIOFF S CENÏRAAL DÉPOT Bloeiam bij Ie Stilateeg F 15 Mede echt te verkrijgen te Goi da by T C v Vbiumingen en de wed IV t ScHOi TEN te WoEiiDEN by IUnbiJ V Beug 30 Cl het Pakje Volgens de zamenstelling vtu den Geheimen Ilofraad en Professor in de medicijnen Dr HARLESS vervaaidigd ziJn deSTOLLWERCKt sche BORSTBONBONS soderi 30 jaren als genezend en verzachtend bjj hoesten heeschheid liichtpüp kcolknobbel en chronisch longen ontsteking heilzaam bevonden Dozelvei zjjn in alle steden verkrijgbaar Padcrstooraböot d IJSSKL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens ö s uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zond s avonds 5 uren Dagelijks Retouriaarten CORRESPONDENTIE Het stuk gcteekend A Ilnicrlii iii i cu ecbigcnooto worlt met geplaatst in een 1 dat h nel foor hot geheel aa lsprnkchjli stelt Wij zullcu eciitcr Je laak onijeriockcn van dat oiidci ïoek doeo af haiigon of er publiciteit aan ivordt gegoten Een dwaling van dcB heer H val uns echter op hij spreekt van een rpjuest dat door hem gctcekend aas de reehtbanii erd gtzondcn terwijl Ar wet voidtrt dat alle rcque tcn namens den requtrant worden getcckciid door etii procuruur liet stuk van N N over de irzoogcnaanido prcuvt ii het oude Mannen huis werd ter zijde gelegd ouiilot de nnara dea elii vers niet bij de ridactie Gcktud is Gouda Druk van A Brinkman k pf tf W i A Kisetiii i Mii mlHblnii ijl9 i tiin iilliMhiU if