Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1870

1870 WMiisdag li Juli N 918 GOÜDSCHE COURANT Nieuws m 4iJ crle ilieWad voor Cloudo en OinslrdcD De uitgave dezer f urant geschiedt ZONDAG WOENSDAG eu VRIJDAG lu do Stad geschiedt de ajt gavo in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f2 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels ïv 50 Centen iedere regel meer 10 Oen ten GROOTE LETTERS worden horokond naar pl iatsnümtc Afzondorlykc Nonimers l F CENTEN De inzending van advertentlen kan geschieden tot óón uur dos namiddags op don dag der uitgave Brand te Bodegraven Bij de redactie is nojj ontvangen van eenige burgers uit Gouda bjj gelegenheid van eeu diner 10 90 Vroeger ontvangen i49 247j Totaal 3G0 14Va Bekenen bulten den wiuird o i o De eerste kamer die maandagavond weder is b iecngekomon vindt voor hot laatst nog zeer belangrijke ontworpen onder de haar door de tweede kamer toegezonden stukken De drio voornaaiusten jjn die tot afsdiafBng der doodstraf tot regeling der suikercultuur eu tot wijziging der postwet Door do minder gelukkige wijze van samenstelling en het gemis van teer to der parlementaire rechten worflt de eerste kamer zelden mede geteld wauueei er sprake is van de wetgevende macht en ziX men haar al mede telt dan hecht men aan hare besluiten toch weinig gewicht Dit gaat zelfs zoover dat sommige leden dor tweede kamer zich niet ontzagen om van eenige ontwerpen te spreken als aangenomen wetten hoewel zij nog door de eerste kamor behandeld moertjn worden Ook sommige dagbladen doen daaraan mede onlangs kwam er zelfs eou mot de rondborstige hoewel zoor ongrondwettige verklaring voor den do dat hot de eerste kamer negeerde en eenig on werp als wet beschouwde zoodra de Iwcedo kamer het had aangenomen Wat de resultaten van dergelijk heldhaftig besluit zullen zijn is moeilijk na te gaan tenzü men zich hierbij eenvoudig wil nederleggen dat zoo n besluii zonder eenige resultaat moet blijven Het is aan de eerste kamer al tamelijk onverschillig of men notitie neemt van hare besluiten of die eenvoudig negeert de kracht barer besluiten wordt daarmede toch niet gcljroken vooral niet van bate besluiten iie in strijd met de andere kamer zijn Men inngo van de eerste kauier geene iiotille nemen zij behoudt toch zoo laug de te enwoorJige grondwet bestaat haar recht om alle vooral Hen van t te verwei iien en wie zich fin Uil de uumiemiug van wnv uutwcrp door de tweede kamer rustig ne ler vljjt die loopt gevaar om plotseling nit die rust te worden gewekt door de mare dat de eerste kamer eenig ontwerp niet heeft aangencraen Zelfs hg de tegenwoordige inrichting verdient ook zjj de aandacht omdat zj even als de waard een streep door do rekening die ziJ niet zelf heeft opgemaakt halen kan Alle wetten van eenige betcckcnis hebben tegenstanders zoowel in als buiten de St Genei aal die van hun rechten om door t woord of door petition hunne bezwaren mede te deolon ruimschoots gebruik naken Zoolang nu de oppositie niet sluimert past ook aan den voorstander o nor wet de rust niet Evenmin dus als du waard t opmaken der rekening ajxn de gasten overlaat evenmin moeten do gasten t aan den waard overlaten maar gezamenlijk moet de rekening opgemaakt on de gast die heengaat e goen aandacht schenkt aan dit gewichtig werk heelt geen recht om zich te beklagoii ui het later niet naar zijn genoegen aiioopt Tegen het ontwerp tot afschading der doodstraf worden van de teiccnde zijden do laatste aanvallen beproefd Alle argumenten van orthodox protestantschc en ultramontaansche zijde tegen het ontwerp aangevoerd worden nognmals opeongpstapeld ten einde to beproeven of ziJ den reus ook verwinnen kunnen maar bovenal dreigt een geduchte aanval het ontwerp tot regeling der suikercultuur te troffen Ondanks de bestrijding van bijna allo kamerleden die koloniale specialiteiten zijn ondanks de bestrijding van do maatschappij tot Nut van den Javaan en van vele kundige en verstandige mannen is deze wet door do tweede kamer aangenomen zooals zij was voorgesteld en is alzoo de hoop vervlogen dat do wet door amendementen meer in den geest der bestrijders zou worden veranderd Voor het ontwerp tot wijziging der postwet bestaat minder bezwaar hoewel de gedwongen fraukeering veel terugneemt van t voordeel dat door t unitormport wordt verleend Zou t nu weuseheiyk zijn dat de cersto kamer zich met deze ontwerpen niet vereenigde We1lf mit zou uit cone verwerping geboren worden V N iet h tmiMsle Doorrjedceltelijke verbetering vim eou slechten toestand doet men moer dan door volledige bestendiging daarvan Afstemming dor postwet om de gedwongen frankeering ontneemt ons tevens het uniformport Afstemming der suikerwet om de bestendiging der suikercultuur getlurendc twintig jaren bestendigt die cultuur voor onbepaalden tjjd Afstemming van de wet tot afschaffing der doodstraf ja welk gevolg zou dat hobben nu reeds sedert tien jaren geen doodvonnis ten uitvoer is gelegd Kon do eerste kamor amendeercn wellicht zou er bjj al dci e ontwerpen t gevolg van ziJn dat de wetten beter werden maar onverstandig zou t zijn nu dat niet kan het halve ei weg te werpen en den Icegen dop te kiezen Daarom veitliejut ook deze arbeid van de eerste kamer de aandacht van lieu die pi jjs stellen op den vooruitgang opdat zij het gevaar trachten tie voorkomen dat altjjd bestaat wanneer men over den uitkomst van het oen of ander volkomen gerust meent te kunnen zijn BUITENLAND I e SpaansclK hroonandiditluui Maandag 11 Juli Iii de qiincstie die zoo plotseling is komen opdn cn in de politieke wrrclil komt eenig licht Men mag met Birer grond dan voor ceuipe digcii hopen d ii het unweiler overdrijven znl Ofschoon te l nrijs dit onderwerp alle nnilere op den aehlergroiid heeft gedrongen en de vraag vrede of oorlog nog op aller lippen zweeft is lecorsle agitatie vooral door de dreigende rede van den hertog de Orammont opgewekt wat bed iard Antwoord op de depêche waarmede de heer van VVerlher naar den koning vau Pruisen is gezonden is op het oogenblik dat wij dit schrijven nog niet ingekomen maar wordt elk oogenblik verwacht Ondertussehcn gaat men de strijdkrachten na waarover frankrijk te beschikken heeft en men is tot het besluit gekomen dat alles gereed is daarentegen houdt men hel er voor dal Pruisen niet Ion strijde toegerust is oodat dii eenige hoop geeft dat alles in der minne yal worden bijgelegd Het schijnt ook dat de grooic veihulgenheid der keizerl ke regcering voor d dairnit voortkwam dat alle gezanten omtrent de zaak onkundig gebleven waren Men ziet nu evenwel niet dat de eeislc toon wat Ie hoog was De Duitscho binden blijven eer kalm Zij panii uit van de jnisic bebchouwiiig dat de candidauiut alleen prins Leopold en ijne lamilic maar volsIrtU niet Pruisen of I nie olilaMd rankt Diiilsehe bel iwgen zijn er niet bij beirokkcn ZIJ htcft c liir t Ally I ll hcroept ioli op hetgeen kort na de S i iaii li jiiiwcnlelni van I i l declcl d il n uni lijk pniis Ijcopuld vo