Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1870

ki r j rt ni ltd Pirij tBil l l iii MI J m jmmmmmm jgmm llolioinlleni nni rctiU in dr pa in i lu l i uiiiliye kruipen do aiinyen fzcn roQue iiidida u v l iins Leopold ia toen gepolst maar wciycrde omd it de rcpublikeinselie opstand hom wantrouwen inboeEenido Nn do toestand in Spanje inlusaelien vcrbeteril is is Prim op zijn verzoek teruggekomen en met beleren uitslag De Nordd JU j Zeii kan zich evenmin een begrip vormen van het antwoord van Oramraont als van het pcvolg dat da woorden van dien minister gehad hcGbon het dalen van de rente met 3 frcs l riiijen lieelt niets met de zaak te maken l i iiykrijk doet te vergeefs een beroep op de wijsheid van het Puitschc volk Do wijsh id zegt het blad terecht die hier te beslissen neefi is die van liel c j r oi nil ver e enuou di d door ziia Cor es Dnilschland wet en al zieh neutraal houden Ook de Pruisische rep ering is van deztlldc loeening Allhans tu duüver n de heer von lüsmaick met in de za ik gemengd Dit kau evenwel niet 00 blijven nu di l ransche regeering rniisen in de zaak gomeiigd heeft Men gelooft dal hij nu naar Euis al vertrokken zijn ten einde den koning van raad Ie dienou Is dit weikelijk het geval dan zal meent men een bevredigend bcilnil worden genoiDCU aangezien de Pruisische premier sedert Ihüli leeds ceuc vredelie ende staatkunde jegens Fraiikiijk legen ile mziuhlen van s konings umgovmg heeft voorgcitaaii De lielgisehe koning werpt alle verantwoordelijkheid van zich al Men had gemeld dat bij bij zijn verblijf te Ijoiideii de uniierhanilelingen had geleld Du ISilyisclie UoiiiUnr logtiiiiLiit du bericht ten siclligbie Nu nog een pivir berichten uil Suaiije die de telegraaf ons heden brcngl Jic Spaansehc regecring heeft bate veitcgenwooriligera in t buitenland gema iiiii d om utcgorisch Ie mecning te logenslrall cii dit aai de ea didatuur van prins Leopiyld een vijandig doel tegen Frankrijk ten gromïslag ligt en d il Prim zieh lot den heer von liisinarck gewend heelt om de tocsUmining van den koning van Piniaen te veikrijgen De ündcrhandelingiu ijii enkel met prins Leopold gevoerd zonder dat aan den heer von Pism irck oeiic mededceling is gcdinn Aan Spanje verlcginwooidigers is Ipvcns ccne ophelderende nota gezonden waarin de kwaadwillige aanvallen tegen Prim wcderlegd worden V olgens de Imparctut beef de heer Sagabla minisier van buileiilandsclic zaken zich bij den Fraiiselieu ge ani beklaagd dat de Fiaiibclie regeering successievelijk allo trooncandidalen heeft bestreden ten einde do candidalnur van den Lifant Alpliun3H8 lo bevoideren De minister l ecfl loortsonlkend dat Spanje ccne onoprechte politiek volgl en gal zijn lecdnczen over de prikkeluaarhcid van Frankiijk ie kennen De minisier verklaarde len slotlc dat de regeering alles in t werk zal stellen om de plannen ilic zij raad aam voor het land acht lol een goed einde te brengen zonder d it haar verlangen lot behoud des vredes h iar de waardigheid en het recht des lands om mot volkomen onafhankelijkheid over zijne eigen zaken te beslissen zal doen uit het oog verliezen Do regent heeft een onderhouil met den Fransohen gezant gehad waarin hij den lieer Mcrcicr zou gezegd hebben dat hu als oonsliletioncel regent zich ten regel had gesteld zich niet aan Ie kanten legen de besluilcn der ministers vooral niet in de keus omtrent den trooncanilidaat De overige grooto mogcmlheden schijnen hun best te doen um aan bet conllict cenc vredelievende oplossing te geven Ilct is te hopen dat zij iu hunne pogingen mogen slagen Onze eeuw behoort wijzer te zijn cu geen duizenden meuselienlevens op te offeren voor djnasiicke belangen of om de gekwetste eigenliefde van een lichlgeraakl en wispehniig volk te voldoen Voor de reclilbank der geschiedenis en der mcnsehclijkheid zouden de regeeringcii zieh niet kunnen ver intHoorden als slroomen bloeds vloeiden en bloeiende strekon verwoest werden om zulk een reden F R A N K R IJ K Behalve de Spaansche candidaluur waaromtrent ij de berielilen uil Parijs hierboven mededeelden heeft de moord in China gepleegd op Fi iiaehe priesters en geestelijke zusiers veel sensatie gcin iakt Nadere berichten worden mei belangstelling Ie gemoet gezien Uit Londen meldt men dal lali re tijOiiigui uil China van die gebeurtenis niet reppen zoodat enkelen blijven hu ieii dal de moordgefcchirdeuis zal blykcu onwaar of niinslcnb overdreven te zijn La France zegt het volgende Wij hebben heden pccnc nadere berichten uit China ontvangen dan die wij gisteren hebben medegedeeld Deze hebben een smartelijkcn indruk te weeg gebracht die door zulk ecno ramp maar al te eor or 11 gorerhtvnnrdigd Sommigen hebben te de er uko van eene vcire expeditie gesproken meeiiendc dat de i crnehnldiijde voliloening voor ons land op gecne andere wij e h to verkrygou Wij gcloovcn dat die mecning onjuist is Wij kennen nog niet de omstaiidighedcu waaronder het volksoproPT heeft plants gehad waarvan onze lanjgenootcH de slachtoffers ju geworden Mur niets geeft lot hiertoe recht aan to nemen dat de Chineschc regeeriiig d j beweging heeft aangestookt of daaraan mciIcpK jlitig is Men mag integendeel hopen dat die regeoriug aan Frankrijk alle veilige voldoening znl geven welke het k i scheu zonder zijne toevlucht te noincn tot gei d Voegen wij er liij dal ccne weigenui onze za i znp lerecii elvigcn met die van alle bescliaalilc natiën en dal nol hoo si ouwanischijulijk is dat het gouvernement van Peking zich zot w illen blootstellen aan de gevolgen ilcr besluiten w iarloe die houding ons zou nopen Wij Slaan dus tegenover ecu verschrikkelijk ongeluk dat meu moet belreareii maar wij slaan gelooven wij niet aan den vooravond van verwikkelingen die een inlernalionaal kaï ikler dragen De heer Thiers wiens houding tegenover het verzoek der prinsen vau Orleans zoo scherp is gelaakt heeft verklaard dat hij geraadpleegd zijnde omircnt duu slap door de prinsen Ie doen dien had afgekeurd als ontijdig en stnjdig niet hunne waardigheid llij kou dus in t openbaar niet als hun plcilbczorger in het wetg lichaam optreden en alleen blijk van liclaiigslelliiig geven door legen de ordevan ilen dag te ileinmen BELGIË Do Belgische Moniteur bevat het rapport door het nieuwe ministerie aan den koning gericht daarin woidt het programma vau het kabiuei ontvouwd üc liheralii bladen zijn schier ecnpaiig van gevoelen dat hel ler weinig zegt liet Journal de llnicelki bevatte Wocns lagavoiid het volgende schrijven van du beide dekensv in Brussel Mijnheer de direclcur F cnc depêche van Z F Mgr Decliamps aarlsbisschop van Meclielen machtigt ons u mede ie dceleu dat de bij gelegenheid van hel jubileum van het II Sactcment van Alirakel aangekondigde proiessicn dit jaar geen plains zullen vinden Aanvaard enz OOSTENRIJK Uit üusleiirijk verneemt men dat de regcering van plan is in do tweede helfl van Augualns de nieuwgckozen landdagen samen Ie roepen De lijst van de Ie benoemen land maarschalken is nog met bekend Uel Frcuideuhlatt deelt echter uit ollicieuse bion mee dat de regcering aan den keizer die hel iccht lot benoeming hcefi can idaten zei voorstellen dic de liberale consütutioneelc beginsclcu zijn toegedaan GOIJD I 12 JCLI De heer Muller burgemecslcr van llekcndorp o a wonende alhier is U donderdag met mecrdtrliciil van stemmen benoemd tot PolJersobout van bovengenoemde gemeente iu do plaats van den heer A C van Aelst sr die als zoodanig moest aftreden Door de regelingsooramissic voor den derden nalionalcii schiclwcdslrijd op Gciderlands bodem in de oiimiddelijke nabijheid van het Luo te houden IS een openbaar schrijven gericht tot haic landgonculcu Kaïlal het doel van den Nederlandacheu I weerhuarlmdshond kortelijk is ontwikkeld t w de befurhif van Neerlands onafhankelijkheid door de bewrderlnrj van Neerlands lyetrbaarheid wordt de lucncniende sympathie die de boud ondervindt dankbaar erkend lluim drie jaren zoo Bchrijft de commissie zijn vourliygegaan sedert de eerste vercenigingeii lot stand kwamen en in dien tgd is hanr aanltti wel langzaam maar toch zeker altijd toegenomen Bijna zes duizend mannen en jongelingen hebben zich de opoffering en moeite getroost zich iu den wapenhandel en in hei schieten te oefenen en reeds bij meer dan ecne gelegenheid hebben zij de bewijzen gegeven dat hunne oefeningen niet zonder vrucht waren Tweemaal reeds eenmaal nabij sllage eenmaal in den omtrek van Utrecht hebben zij onder hel oog des konings en andere ledeu van het vorstelijk huig in het bijzijn van een aantal deskundigen en ouder den toevloed van duizende belangstellenden getoond dat zij dan de Nederlandsehe natie geenc militaire de Nederlander even goed als elk ander volk do wapenen weet te hontceren die hij in tijd van nood ioi boseherining van lianrJsi en alliir üi ucboevou zal De derde wcilstrijii in Om dat plan Ie volvoeren wordt de ondersleuning Ier Nederlanders de zedelyke niet alleen maar ook de geldelijke ondersteuning gevraagd ten einde dr vele küsteu goed te maken die aan een dcrgcli plan verbonden zijn Tot het onlvaugeu vau gif len hebben zieh ook beroiil verklaard de hceren fficieien van de Gü Msche weerbaarheidsvcreeniging Burgerpligi i w de lih J F C Piiiicc 11 1 aiecubcrgcu G II i do Laugo en 1 M Noolh v v i r n Iu ccne deser dagen te Amsterdam gehoudenvergadeiiug van de finantii le commissie ler maalschappij tot nut van t algemeen waartoe doorhet departement Leiden was gccoramitlei i l de heerF S van ik Pavord Smits is hij hei ariesieereuder bagrooting voor het volgende inaalschappclijkjaar bepaald dat door de depnrtemeuten voor e klid in do algcmcene kas ebI worden gestort ƒ 1 65 in plaats vau ƒ 1 70 a ƒ 2 10 zooals vorige jaren L Ct AU hoofdredacleur van de fTekker weekbladvoor onderwijs eii schoolwezen is iu plaats van wijlen den heer Mioulet opgetreden de heer G B Lallcman hoofdonderwijzer te Moordrecht De heer Lalleraan verklaurd foorslandee vjin de wet vm 1857 bezit ecu welversneden pen en soliede kennis Vele lezenswaardige brochures op onderwija en pae dagogisch gebied van zijne hand genoten een welverdiende aandacht De zaak van het onderwijsmag met het zulk een opvolger van den waardigen Mioulet geluk v orden gewensoht Moge A Wekker dan ook onder ijne leiding dien gezegciiden invloed behouden diei dit blad steeds op hel oiidenviji en wat daarmede in verband staat heeft uitgeoefend Te Bergambacht is bij de lierv gemnentc beroepen Ds A F Simons te Gieasen en llijswijk Tc Waddinxveen is bij de heiv Gemtciite bercpcn M A van Regieren Altena predikant te Nigtevocht Bij eene harddravcrij aan den Leidschendam den 6 juli gehouden namen des voormiddags lü paarden deel De prijs werd behaald door het zwarte merriepaard Trui van den heer P Kerkhoven l Bodegraven bereden door den heer J Bos Dos namiddags waren 8 paarden ingeschreven waarvan de zwarte ruin de Boer toebehooreude aan den heer J Metz te Waddinxveen en ook door deu heer J Bos bereden den prijs behaalde Do premie werd gewonnen door deu bruinen ruin David van en bereden door den heei P van Santen te llotlerdaBi Op een dorp in de nabijheid van BergAiu bacht was II Zaterdag een Sjarig jongentje len 12 urou tocu zijn vuder nU naar gewoonte de klokging luiden de kerk binnengeloopen zouder datzijn vader uoeh iemand anders het bemerkte Toenmen te half ccn het middagmaal zou gaan gebruiken werd genoemd jongentje vermist Daar hetkind bijkans altijd bij huis bleef maakle men ziclial spoedig ongerust tocu het wegbleef iedereenging daarop om het hardst aan bet zoeken het gehcelc dorp liep bijkans uit meu liep angsivalliglangs al de veelvuldige sluoten en grachten alleste vergeefs Kindclijk komt eene vrouw op hetdenkbeeld of het kind ook soms de kerk binnengeloopen kou zijn tijdens er giluid weid en zoodoende opgesloten was geworden Ofschoon hetvenijc nooit in do kerk kwam wilde men toch ten einde raad ook dit nog beproeven en heteersie wat bij het opcnsluiten der kerkdeur de oogeii Irof was het vermiste jongenije dat alzoo ruim 1 uur in de kerk gesloten gewec i was enheel gemoedigd voor de deur stond af te wachten tot deze weer geopend werd L D Den 5 dezer had te Woerden een treurig voorval plaats De nachtwakers DuparantI vader en zoon hadden in den nacht van maandag op dinsdag de wacht tot 2 ure s morgens wanneer btideu zieh gewoonlijk naar huis begaven De zoon een o ii as3eude jongen circa 27 jaren oud was evenwelniet te huis gekomen en nergens te vinden Menvei iiioedde dus oen ongelnk belgeen dan ook zoouil kwam toen men zijn Igk tegen half ccn nur s miildags in den Ilhijn ophaalde Waarschijnlijkis liij door slaap bevangen in den Uhyn gevallen hoewel er eenige nudore vermoedens gefluisterd worden die wy hopen dat v a zullen bewaarheid worden Er bestaan vermoedens tegen den vader die naar men meldt in hechtenis genomen is li lij iio l iiiliti iU iii im iiijilitoi IménfO l ift ijijiiwlitiiWniWS F É 1 1 VÊi Il IkMiimi wil ikiMi MM 11 W I 1 iiki id iUiii il ii niiW i jj j 1 IkBllllI 111 loii k k id ltt ImkI ohi lul IWk hmèa Ui l Il ÜMiilii bé k jfcjIfWijij lT i i i a Wjj llllloilltliiwj SI f Iwftt Bh n 1 3 l tCl iM