Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1870

Uil Al il ov luin IS liet volgeuile ailres nap i e ei 1 Ir Lamer oji e niiiU n Aan h Jürsti ha itr tkr Slatcii Gi iieraal Geven met versehuliligden eerbied te kennen cle ondergctcekenileii uilen leilen tier ufJoeling Insulinde der miUitselKippij tot Nut viin ikn Jotkmn gevestigd Ie Alhlasserdnm en omstreken ilat zjj het betreurd hebben dat de iwceil kamor hel ontwerp van wel lot rej eling der suikcreultuur ongewijzigd heeft aangenomen dat zij liet tijdperk van twintig jaren te lang veel te lung oordeelcn in het belang van Java en Nederland j dat zij echter met het oog op zooveel dat sedert lang op regeling waehl niet dnrven verzoeken het ingediende wcisontwcrp to verwerpen omdat het betere loo dikw jla de vüand van net goede is dat zij ec itcr in bet asto vertrouwen leven dat uit une discussie zal blijken dat uw vergadering alleen omdat zij hel recht van umcnUcincut niet bezit in de gestelde bcpaliugeu berust en gaarne zal modemerken om den gestelden tetuiiju te verkorten indien de regcering mocht goedvinden daartoe voors ellen te doen Dankbaar maar OLVold ian wenden de ondergeleckenden zich totU opdat hel der Eegeering blijke di t velen in den lande nog iels meer nog ictr beters verlangeu dan doot Ue laatste hetvorraingen voor Java verkregen ia t welk doende volgen 38 ha dleekmingen N R C Het reizend jiublick zal zeker met genoegen vernemen dat door de directie van de Ncd Ccntra il spoonvfg met 15 Juli a a voor hel eerst retourbiljetlen worden uitgegeven naar alle stations in reehislreiksph veikecr met de Staats eu UijnBpoorwe eii le u biljellen zijn in verbinding met den Staatsbpuurwcg geldig voor 2 en inel den Rijnspoorweg voor 4 dagen Iets over het volksonderwijs in Denemarken Wil men ons lager ondemijs met dat van andore landen vergelijken clan zal er geen juister maalsiaf zijn dan niet een land van dezelfde grootte oii ï v er Wfl is Deneniauen iliaiis kleiner maar de toestand la niet geliecl uieuis ilus oorspronkelijk zooals Dencinarkin was vóór dat de medelijdende l rais zich over het Uuilscho Denemarken ontferaide In Dcneniarkou hcerscht de sahoolplichtigheiil vai 7 14 jaar Yan t budget ongeveer iO millioen wordt ió o besteed voor de scholen ten plalicn lande In do hoofdstad on de sleden is t aantal scholen in overeenstemming met de bevolking zoodal in eike klasse ISO hoogstens 40 leerlingen zijn Ten platten lande mag een kind niet verder dan 2 kilometer loopeu om naer school te gaan en geen onderwijzer boven do 100 kinderen te gelijk onderwijzen Dü leervakken komen met do onze overeen Ue onder ijzers heblien mtust een cursus gevolgd aan eeuc der O staatsnormaalscholeu de audercn hebben een examen ondergaan Den jl Dec ISO bedroeg het cijfer der schoolgaande kinderen s s bevolkiug De gemiddelde bezoldiging der onderwijzers is bijna ƒ 700 jaarlijks en do opklimming om de 4 jaar kan die tot ƒ 1200 brengen Voor tjaar 18G7 kon men op elke 500 inwoners cene school rekenen t gemiddeld getal keiliiigen op 70 De wet vau 1S5 vordert voor de scholen de noodige ruimte met betrekking tot de gezondheid Ten platten lande bedroeg in 1867 hel getal dor onderwijzers 27 J2 der kweekelingen 147 d r onderwijzeressen 59 De onderwijzjH ip de steden stpïn wal kennis aangaat hoogcr Het traclement is nooit beneden ƒ 425 en pemiddeUl bijna ƒ 1000 Buiten deze zijn et een groot aantal ftnderc scholen voor meer kennis eu hooger ontwikkeling In t algemeen valt het op dat in Denemarken iemand die niet le ijn en schrijven kan eene ïeldzaamheid is en dat de zoogenaamde mindere man hoog staat in ontwikkeling bij dien van andere landen La atste Bericht en Parijs 11 Juli De toestand is op dit oogeniildus to resumoermi De koning van l ruiscii heeft Ziilcrdag tan den Fransehen gezant verklaard dal l ij den prins van Uoheni olleni tot de aanneming der spaauselie kroon heeft gemachtigd Evenwel do koning zal heden nog mei eenige hooggeplaatste pevooiion raadplegen waarua hij een definitief nnlwOQtd zal geven helivelk tegen heden voml of morgen ochtend kan w jrilen tegemoel ge leii l r 1 bealaat nog geeue aanleiding uin Ie denken dat Z M de verleende maclitigin niet zuu intrekken BorlJjU 11 Juli Men verjckort dat de prins van Hohonzolleru heden te Kina al aankomen om te confereereu met den koning van l ruiben Madrid lO Juli De luijmrcid achriji t hel aan de t arlistische beweging toe d it er bevelen zijn gegeven om onmiddel ijk conserits op ie roepen en zekere trolegisohe poaitién ia hot noorden des lands te bezetten Brussel n Ju i Xia Mimilnr e De bewering dat het lielgiach guiuernement gunsli uu geantwoord hebben op de mcdedceling belrell ende de candii i ui p iM van jlienyoUern is in alle opzichten onjuist Londen ll JuU AIIc ochtendbla cii manen Frankrijk aan gematigd ie wezen Zij dringen aan op eene vriendschappelijke beiuiddeliiig der mogendheden Londen ll Juli De ÏÏMts bovat een telegram uit Berlijn van heden waarin gemeld ordl dat Pruisen in strijd met heigeen beweerd is peen maritieme loebereidscleu heeft bevden liet lieell evenmin andere militaire nMuiregelen f eiionien Men verwachtte oen vreedzame oplossing der quaoslie tussehon Frankrijk en rrnisen Parijs 11 Juli In de iltiiig van liel Helyevende liehaain heeft de hcei Jraiuinonl ge cj il d it het gouvernement be rijpl dal do kamer en hel land ongeduldig zgn De regcering beaamt lii ten volle doch zij is in de onmogelijkheid ihaiis de definitieve besluiten van bel gouvernement luede te ilcclcn Zij wacht op het antuoord waarvan deze besluiten afhankelijk zijn tot nu loe sehijnen alle kabinetten onze grieven als billijk tu bc ehouwen zegt de minisier De rcgeeriiig hoopt eluia in de gelegenheid Ie zijn hel ongeduld te bevredigen thans doet zij een lieroiip op hel patrioiiaiue en den gc onden poliliekeii zin der kaïucr teii undo te verzoeken zich luvredeii te stellen met ilc e onvolh digc nifdcdccliiig Do heer ragü vraagt den heer irammont of de vragen dio door hel franselie kabinet gedaan zijl sUchts betrekking hebben op hel bijzondere incident van de aanbieding der kroon vnn Spanje aan prins Lodewijk von llolienz dlern door generaal l riiu indien de viagiai nieer geeoniplieeerd aren dan zou luon verplicht ijii dit te besehnuuen als oen voorwendsel alsof Fraiiki ijk den oorlog ilde De heer de iraniieoiil rigurde ie ant oorilen liet incident eindigde hiermede Berlijn ll Juli De Ncril Jkiiliche Zcilmig zegl dat het oorlogstiiuiiill van Frankrijk aan de e zijde van den Rijn gei cerklaiik gevnndcn heeft Hot bl ld laakt nogma i op do meest positieve wij c do verklaringen van den erlog de iiainmoni hij zou zegt hel hail moeten welen dat l rniseii volstrekt geen iiulocil licefl ililgeoefiiiil op de gedane keu e van oen cii did uit voor den Spaansolieii 1 roem dat l ruiscn derh ilve ook niets doet om die legen te werken Ion eiinlc zich niet ie vernederen i ruis n heeft dus geen rechten en ook geene verpl ehliiigcn De ijiinoslic is dat men luiil il joeken waar geen reilenen beal i m als dit indeid iad het doel is van den heer de Orainmont dan mag hij zich wel tweemaal bcdenkou voordal hij er toe overgaat I De Vossivlw Beltinig zeide dat do minister van bu lcnhiiidselio zaken tegenover de candid iluur voor dei Spaansehen troon geenc vorpli ihlingen op zich neemt die later met bloed en ij er geboet zouden moeten worden Dit stemt volkomen overeen met de roeening van do regcering zegt de Kord Vaitsclte Zeitnnij De Kreu zzeltuvg zegt dat Frankrijk de Spanj iarden dreigt in eval de Cortes den prins Leopold Hohonzollern verkiezen en dat het de Pruisen dreigl wanneer het toelaat dat de prins op den Spaaiischcn troon komt Do heer OUivler heeft zich beroepen op Europn bij de verdediging zijner logititne rechten als de keuze van den prins von irohenzoUern in strijd is met het legitime recht van Frankrijk dan moet Frankrijk de Souvcrein van Spanje vyordcn Frankrijk is de eenige mogendheid die pretendeert in Spanje een koning Ic kunnen installeeren Berlijn H J li llm ministerie van builciilandsche zaken hoeft aan de vcrlegcnwoordigers van don NoordDuitschcn bond medegedeeld dat de federale gonvernomonteii en vooral Vruison zich onthouden hebben invloed uit te oefenen op le keuze van een koning van Spanje Zij zullen zich in de toekomst ook van inmenging onthouden hetzij de gekozen candidaat weigert of aanneemt aangezien zij de zaak beschouwt hebben als iets wat 3panje uitsluitend aangaat deze houding wordt geë ischt als men achting koestert vour de onarhankelijkhcid van Spanje Deze zienswijze is hel Franachc gouverne ment bekeiul een eoijli ienlieel indeiv oek der iiUTsÜe ia echter belet door den toon waarop ij in het openbaar werd besproken door het Franselie ininialerie Londen ll Juli In de zitting van liet lagerhuis heeft de heer iladstone verklaard dat hij op vriendschappelijke wij c zijn invloed zooveel mogelijk zal aaiiwenden ten einde een conflict te vermijden dat zou kunnen vourlspruilen uit de candidalunr van den prins van Uohcnzollcrn De hcor Ütway voegde er bij dal het gerucht als zou Engeland gunstig geatcmd zijn voor die candidatunr van allen grond ontbloot is aC aen Ie Berichten Ue iT iliigcii la niL ii in orii bliut üc voli cnde atlvcriciitic Mni built 20 0U0 fit liclooiiiiig juiii den gniocshccr uien het gelukt imjiiluir tUii p naf X t iiiioogifj 1ü mnkon Allo OhOiila icii iltr ualju ïgi i i i ic iit ii liepen aiii t hardst iianr lu l kastal aii tlcii v xwt met triomlcert iitlo gelaalstiekkiii maar kwamen een ougeiiblik Inter imt haiigemlL pootjes aliai bedrukte ge iehteii lenig oMaar i l ihiii uu inoeiclijk M tH g eeii Iiiiiiiin onj ieiiiaiid eeiiüuüii ti maken j cku tin uiiir tt nU Iiij bluul i ooalh tie graaf Otiilir dl le ii ij L iiiidiUlMi il i liiiT en daar tegen het belmulvei zuim v uuUu bipiiuld vt idiud üüral üpiiierking dat belwilk itp dr arnieusclioul Ie Uisri luciii i ingevüerd Daai beeft ii iniilijk lul iiaiimoedigiiig ni btt t cbuülbe uek wekilijkh een niliUiluii van koek plaats De biirgenieetteirt tn gi inecnteradtn inb t kniiinkiijk l u leii bt bl i l ist üiiUaiigeii uiu gdd up te ameUn ion beboete der Dpiiebiing van ecu gedenktecken uur den Kozakken lietuian llolukui Cbniieluieki ie Kie v l e c beid was ijij ijii leven iiii van de bitterste vijandin di r Puien en bad gued en bloed vuur bnn biKainpm veil Men kan zith liiis Vüui LilIen met at liefde en willigbeid Jl bevolking aven zul utiercn ter vereering van zijn nagedaebteiiiu Omtrent bet dragen vnn 7 mii te klecdcren zijn tlians Ic Warscbau de Vnn het Zoutmeer is een telegram ontvangen meldende dat den Uiden Juni toen ueii trein vau dou racifiC Hnilv av de Plata rlviei naderde de maehiuist ceii bende van ongeveer liOU ludiaiieu op de liju ontdekte Toen de Irtm nadudu hieven zij een gehuil aan Aauge ien de maelmiiht ireebdc dat zij den trein vMlden aanvallen zette iiij de maclime aan I k trein snelde door de bende heen en duudde 1 Indiaiicn N ilnuilijk vreest men dal dit leit niet zal slrekken om do veiligheid van dt liju te Vfimemltreü In de vorige weck stond voor de rechtbank Ie KuKeidani een 25 jarig persoon uegetK landloopeiij terecht dwir luj iu don uaebL vau 8 U Juni U te Ooudu mm de vrt t op de publieke siraat ligguide waa gevonden zonder bui vesliiig of Ik ru p liij ijiu urrofclatio en ook later m de inatiuclic bad btkl midigedeild dal liij un kiiuis a soldaat wos geweest mi luatit in kolonialen dienst waaruit hij wegent ongcsehiktbeid was uiUbUigen waarop zijne motdtr hem tot zich nam Daar bij geen ambaihl kinde ging hg bij ef n i igareumakcr om daius vak te Irinn doeb vculiuvde sleebtb 5U ecnta a weeks Inlnsschen bad r iji e moeder bim van klcedereu voorzien die hij te Koileulani was gann vukouiMii om de opbiengst te verten ll Op la id van een onb leende hnd hij van zijne moeder ijne vadir erldeil gevurdeid waaraan dour bitai werd VüUhian youdat bij yfiü had onUaugcn die hy nief dien unbekende liad veitiiid Torn bij niets meer over had vervoegde bij 7ieli bij zijm moidei die weigerde hem na al bet gebeurde weder op ie nemen lïij ijne ondervragni ter terecht zitting kwam de hukl gedeeltelijk van zijui vim ere opgaven terug bij heweddu nl t midskntebl vuii buoep te zijn en bij ztjno inocdt e lo wonen liuvt iigi nitlde uunlandigb den werden etbter duor den iiir pecleur i poliiu die hem s naehis gevuiideu bad en zijne nioed i bevestigd Ue beer OUiea r rujuirccnle zijne vcrooruLiling lot dru weken gevangenis mei opitcnding naar oen bcdelaarsgestielit VKIIGADKUING van üen GJ Mb KNTEUAAl Zaterdag J JuH Tegenwoordig de bn len van IJergeii IJzcndoorn voorzitlir de Grave Virul Pnne Bniggnar llrntingu Remy Uucbucr IJruoglei ver van Cnui p van Sha iten n Koek De notulen der vuiige vergndLiiiig worden gflc7en en genritsteerd Zijn tngekoinf ti Line dippof itie van hb gedep atuten d ui ontvangst brriehteiide duvtrordu iiig u het zuiver houden vnn wateringen enz die aan hij oudire personen toebehooren notif rene dispositie van dizilfdi ii houdende goedkeuring van de rekening der dd sebul irij over 1869 1 notif eene mi J ivc van regi nlcii van het vereeuigd Wees on ElemoezeEiui fthuis dadibij tir goidkeming aanbiedende erim Huppletoire begroot ing van inkomsten en uitu aven voor Jat gesticht v ior bet dinwtjaar S70 met nanvr iag om subaidiii tot een bedrng van f iSdO ïefatelj in handeu van Ü en VV orn bericht ei niad eene missive van uiidi i wi i n ni Hnidaiiilrrs van het onderwijs verslag uilbreiigendi van hniitie t ial il gehondene vergadering eu mededeelende dal Gouda voor de cerslvolgeiido algeineene vrigadering is imiij ewe eii terwijl bet hen aan genaum ioude zijn indien hednihlf vergmlering door bb rnads leden w crd bijgevoond De voorzitter stdl voor dm ra id in die verg Mleiiiig drxir euie eommissie te dmn vniie nwoorjigen Iielwelk wordt t oedgek üul