Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1870

annalonda meer hij onder de aandacht np do hcpalingen van art i art Islf en 2de lid art 5 en art 18 Istc lid der wet Ten einde overeenkomstig hot lile lid vau art i der wet bijtijd de vereisehlc licnocming vnn zetters te kunnen doen heeft de eoniniissnris nnn de gemeentebesturen vcr ocht om aartoe by lcn raad der gemeente en gepaste tijde de noodige voordracht te bevorderen van tweemaal zqovjcl personen Is er leden voor het eollegc van Betters te benoemen zijn waarbij men in het oog bouile 1 Int de burgemeester krachteni het bepaalde bij het 2de lid van art reeds ambtshalve lid tt voor iller ia vnn het eoUege 2 da bepaling van art 5 betrcff nde de vereisehlcn oin tot zetter te kunnen worden benoemd de bedieningen en betrekkingen welke met liet ambt vau zetter onvcr or i ri de j mnl v l loodvri seliap of zwngersehnp welke lusschen de zeilers onderling niet mag bestaan De voordracht ingericht naar een bij dio cireulairc bijgaand model ziet de commissaris des konings aUüo voor den 1 September aanst van de gemeentebesturen tegemoet Giateren namiddag ten J j fc is can persoon uit sHage die voor 11 dagen gelogeerd wasbij Barend Tom te Moordrecht bij het wemmenaldaar in de rivier den Llsel verdronken Ilij waseen goed zwemmer maar kramp in het been is deoor aak van het ongeluk geweest Heden morgen ten fi 3 ure is verdronken inhet water van den Kattensingel het lojarig zoontjevan de wed Kuis wonende aski den Kallensingel alhier hij stond op een sehuit viel daaraf en zonk onmiddellijk in de diepte zoodnt men een uur laterzijn lijk ophaalde Een geacht ingc elen dezer stad heeft hedenmorgen een telegrafisch bericht ontvangen d it teBerlijn de diplomatieke bel rekkingen met Frankrijkzyn afgebroken Het heeft Z M den koning van Wurlembcrg behaagd den titel van hollevcr ineu r mol hetrecht om III wapen voeren te vi ileenen ann denheer P W Trousselot iheüh indeliiar te Untterdam Dr M r Lindo inspeotenr van het lageror derwü in Zuid Holland hrefl aU penningmeestervan het fonds voor weduwen fn inigelaten kinderenvan Z H onderwijzers de leden tot eene bijeenkomst te Rotterdam op heden opgeroepen om voorte stellen wegens den gunstigen stand van datfonds de uitkeering te veihoogen en levens eenvoorstel te doen tot herziening van het reglement Binnen bot tijdsverloop van slechts weinigedagen is de afdeeling van het Ned sehool eibundte Deventer met een 100 tal leden verracerdeid Krheeft zich namelijk een honderdtal dames uil allestanden der maatschappij bij de reeds in bloei verkeeteude afdeeling aangesloten Van alle kanteai komen thans gunstige beriohlen in over den toestand der veldvruchtcn en iilgenieen staat men verwonderd over de verandering die er binnen zoo weinige dagen te dien opziehloheeft plaats gehad De regen en de daarop gevolgdewarmte hebben wonderen verricht De verzending van aardappelen uit het AYostland over Botterdam naar Londen i s in den laatsten tijd byzonder groot geweest In twee d ititn zijn 120 vaartuigen daarmede beladen ie Rotterdam aangekomen zij hebhen hunne ladingen gelost aan de stoombooteii bestemd naar Londen Huil en Leith Vooral naar Londen is eciie buitengewone hoeveelheid verzonden waartoe van de General Steam Navigation Company een expresse boot was aangekomen uitsluitend om anrdappelcii in te nemen Men begroot de gezamenlijke verzending ia twee dagen op p m 25 a 30 duizend manden van ongeveer s hectoliter FarJjS 13 Juli Do ConstiMluimul brengt in herinnering de verklaringen der Franseho ministers in de kamer nfgelegd en zegt dal aan die woorden gehoor is gegeven Satisfnctie is verleend op de rechtmatige vraag Ilohcnzollcrn al uiet over Spanje regeereu Wij vr igcn niet meer en nemen mei trots de vredelievende oplosiing a m l r ia een gruutc De hazen richten in Zeeland veel schade aan de gerst de kool en de snijboonen aan Bij sommige boeren hebben zij de gerstakkers zoodanig vernield dal men dit gewas moet afmaaien om het nog als veevoeder te kunnen gebruiken egepr i il behaali gekust geen drnppil liloedb heeft Boriyn 13 luli De Kreu eitmiij hehelst een artikel waarin hel volgende gezegd wordt De dieipendo uildrukkingi ii van den herlog de ïrammont kunnen teli bew ij e htnlkcii iliit bij bVankrijk zeker plan gcTijpt is en dat lr iiiic8tie iiniIrent de candiilaluur voor don Sp uinselien troon sleohts een voorHcndsrl was Of is het geen grcnzcloozc aanmatiging te eisohcn dat Duitsehland ten behoeve der Pransche politiek dat is ten gunste van de prins van New York 12 Juli Het huis van volksvertogeiiHoordigers is het niet eens met het rapport omtrent de Fnndingbill uitgebracht Kr zal eeu nieuw onderzoek plaats hebben Ploronce 12 Jnli in de zitting van volksvertegenwoordigers heeft het gouvenieiuent medegedeeld dat hel op ver ock van 127 afgevaardigden besloten heeft het ontwerp van wet belrellende de St jothard lijn jver te leggen KonstantiaopOl 12 Juli l e beurs IS gesloten ten gevolge van de weigering om de groote verschillen te betalen die voortspruiten ui de belangrijke daling der fondsen In Stamboul is een groote brand uitgebarsten die gisteren ten 3 ure 50 min ecu aiinvimg heeft genomen Te middernacht waren omstreeks 3500 huizen die voor het meorendeel van hout vervaardigd waren afgebrand Duizeiidc peraoueu zyn van alles beroofd RiO Janeiro 23 Jum De minister van openbare werken veriangt machtiging om eene leening te sluiten van 36 mille Jontos lleic tot verlenging van den spoorweg naar l edro Washington 13 Juh Verschillende invloedrijke senatoren hebben lul feiR president een schrijvei gericht uiet liet dringend verzoek den heer Mulley niet als ge int bij hel hof van Sint Jumes terug te roepen iisloren hebben de Orangisten den oogenaamdcn glorioUH tw dfib gevierd De leren en Katholieken vielen de l roteslamen aan er werd een wanhopige sinjd geleverd aarbij 3 personen gedood en iO gewond werden De politie slaagde er in den opstand to licdwingen MunctlOn 3 Juli In de kamer van afgevaardigden heeft het debat over de legerwct een iianvatig genomen De minister van Buitenl indsohe zaken de heer Bray keurde bet mililie aysteem af up grond dat een volksleger zonder een goed gereorganiseerde miiilaire kern een veldslag wel bloediger zou inukcn doch do overwinning niet verzekeren Vooral op het oogeiiblik ter vyl er kansen van oorlog bestaan en Beieren wellicht een geoefend leger zou iiuodlg hebben vond hij de nieuwe regeling afkeurenswaardig Parijs 13 Juli In hel wetgevend liehaam legds de minister irammont de volgende verkl iring af De Spaansclie ambassadeur heelt gisteren op olTicieele wij e aangekondigd dat prins Leopold vau llohenzuilern do candidatuur voor de Spaansche kroon heeft van de hand gewezen intusschen zijn onze onderhandelingen met Pruisen die trouwens op niets anders betrekking hadden nog niet ten einde gebracht zoodal hel ons voor heden nog onmogelijk is aan de kamer en het volk totaal verslag daarvan te doen De heer David wenschte bet ministerie te interpellecreu omtrent zijne houding iu deze waardoor do nationale waardigheid werd gekwetst Ook do beer Duvecnois deponeerde een inlerpellatie De minister bepaalde Vrijdag voor de discussie over deze interpellaties RomO 13 Juli In de zitting van het concilie is het onfeilbaarhcidsdogma met 450 tegen 88 stemmen aangenomen 62 stemmen werden voorwaardelijk uitgebracht Parijs 13 Juli De door den heer David geileponeerde interpellatie hy het bureau van het wetgevend lichaam luidt als volgt Overwegende dat ene stellige en categorische verklaring van het ministerie door het land gunstig zou zijn ontvangen overwegende dat do thans afgelegde verkl iringen iu bepaalde tegenspraak zijn met den langen duur der belachelijke derisoir on derhandelingen vra igt verlof het ministerie te in erpelleeren wegens ijnc houding die de nalional waardigheid e kort doet De beer do Irammont stelt voor de interpclltitie des hocron David op Vrijdag a 9 te doen plaati hebben De lieeren Duvernois en Koratry verlangen dat de discutsie oniniddellijk zal plaats hebben De interpellatie is eeliter op Vrijdag vastgesteld Gemende Berichten Thniis draagt de schooue aekae io Amerika papïorcQ ondcrrokkiiu it 30 ccüta Die t verkiest ka er ook kooiHitK die tcvnis rt i Ltidsru zijn uf Iniidkaarton tLTHijl er te Chicago rukken uorleu vcrknvht met heerlijke laudscbnpitoo Die Kost ii iKiiuunijK leiu iiiucr L ti lantstgcuoeuido stad Scgiut nu ouk lüt gruot veriuacik dci braiidiuaatschiip ijeu papieirca üuizeu te bou NOU Ijij ccii ti iugclgevi eht i dt hi idu te Breda gekoudea xiju tuee iufiuitcristeu Manr gewond Uc een heefl by een cltnrgc der cnvuknc cvu i i aü pTiard tcgcu bet boofd CU ti gen htt biM n gtikregiïii de uudcrc uiilving ecu bi onaet fltctk in htt liould T s I Inge mankte len hond jacht uj do horten in dea hortcnkiuup aldaar hij verwonde eeiiige dezer dieren en koft sicchts duor de hulp der aldaar oowezige mtlitairea verjugd worden In de mnlicbnnn te Utrecht tuaakta xich mede eet boa4 aan juihtiKliut schuldig Uij pakto eeu bau ea ging met dun buit door Ah een stnnltje Zioc het nicl den toestand van het oude wijs te Tcgelcn gesleld Ïr wordt van daar gemeld dat eei der leerlingen uedrrt 2 l 3 juren de school beioekeode ket Bchnjvcn hcert geleerd met de linkerhand in plaats van met do rechter cu sulko zonder dat het door deu onderwgser SS as opgemerkt I c naaischool te Ilcorcnvccn moet onderdoen voor den gvèt der veroenigïng tot beitrijding ven wheolverzuim Vui do 2G trrrlitigcn ijn er nog 4 overgebleven Zouden de dautcy directrices uiet bi ter doeo de UMkiMhixd uiet op de genouc schooluren te houden P De honden te Groningen rooctcn zcren mnilbanden dregen omdnt n dollo hond in de stad gezien is een hoDd uit Krupswolde die dnir ecu molenaaraknecht te Foibol 2 kin deren gebeten heeft en toen over Zuidlaren nanr Groningen geloopcn is £ eu puliticagciit die on van dolheid verdachten hond te Grotiingeii surveilleerde kon zijn post niet vcrluteu om op zÜ Ü uaa het bureau te zgn en chr aan den oomniiMarisi i De agent P kon niet kmncn oat bg ie etel lig dol Te Üaltimoro licbben een zekere heer Siebert en zgn rouw een aanklacht ingediend tegen John Ltcson wgl deio op gewelddadige i ijze mevrouw iehert s baud had gekust De jury heeft i eesoD tot 200Ü dollars clwde vergoed ing vei oorductd De alhitv gevonden persoon waarover wij ÏB on V g noninier melding maa iteu is duor de Arr Rechtb te Uutt wt geus landloopcrij veroordeeld tot eene gevangenzettiug van driu weken met last tot zijne overbrenging uaor eeu bodelaarsgesticbt Drie Kngtlhcho zeelieden ilay l robyn Campbell Macfarliiue en irorgü Freemen die met ccn kleinen kotter The i t Jhance een reis rondom de weield hebben ondernomen z n vulgcns bericht te Noernbaia vau UoelelinK Bali ontvangen op hun tocht van Batuvin naar Australië zert rampspoedig gewecHt daar zij hun mtdgvzd ïeurgc Krecmen te Küsocinb hebbeu vcrlureti en hun vaartuig bij het eiland Noeea ïs gebleven De bi ide scliipbreukelingcn Probyo eu Macfnrinne ivoren over Klom Koeng op Bali oangtkomen en wachtten er een geli gt iilitid af om rich naar ijoerubaja te begeven liet kan al zoiiduln treiren zeidc onlangs oen jong dichter dio niet weini erwaandheid en eigcnlitfde beztti op deuzelfdcn dag dat oUens den laatsten ademtocht uitblies voUuoide ik mijn eersten dichtbundel 1 Ja dat U wel zundcrling hernam een oud criticus nmaar een mge luk komt uoüJt alleeu Men schrijft uit lltiocht van 11 lulit Op bet ougcnblik bevindt zich wederom een man in onze gemeente welke zijne oplichterijen reeiis meer dan 10 jaren met goed siicceB uitoefent De politie schijnt onmachtig tegenover hem te zijn Daaiom achten wij het te meer noodSg een iegelgk tegen hem te waarschuwen Hij is een oud inun met jirijs luiar en verhaalt u dat hij van cftne plaats komt WHiir gij zeer goedü bekenden hebt dio bij speriaal zegt te kinnen Mi L een goednardig eenvoudig gezichi dat vertrouwen inboezemt vcriiuult hij u dat 7 ju zoon onder dienst gestorven is lloe treurig ook gt bij een ouder wil loeit nog scl giiurne het goedje vnn zgn kind bobben ilg is in de stad gekomen om het te balen maar hcL ft nu tut zijn schrik gubuord dat bij eerst de registratie en legalisatie reehti ii betnlrn rnoet Nu zul hij zonder xgn doel bereikt te Inbbtn huiswaarts keercn en de verre rei nog eens motton m ikrn Hij vraagt niet maar met den tiiiin begaan sraiigt miu oiiwiUi kiMirig met hoeveel hg geliuliten zou zijn O hIh mijnheer oo goed wou ji cxco met twee guld n ben ik klaar Over een par nron breng ik zo terug want bij het goed vnn mijn zoon bevindt xich ook nog eenig geld Tot nu toe hueft de gelukkig gemaakte man üveral vergeten de ontvangen gelden terug te brougeu lVni Uoiiuld van llnii n n l rii i K proten nit een der uud tc hui en van Duü hlti d li t huis van IJobcnwUcrU