Goudsche Courant, vrijdag 15 juli 1870

p mm ¥ t I V t I i 1 i i X orJ ill ik IwoiilHc o ii iiil rc tnKKni pr rhdi lri nnnrvan lic uiulslo Iwpniililolijk dtii unnrii lliilidi iillriii bcliulil ilii joiiKato ïcrkrori m IHI li kourvüihtciulüm Uniiidciiburtt co 111 llllb liet hertoniloin rruHiu dat in 1701 lot kouiiiRrijlv ciil vorlipvoii l c iniiliro lak ivn iiiiiidcr vuorH oi lig hij Hoef iiltijil opgMlufiii UI njn klein goed ui Sichwnbcii en wi rd ui 1570 elf weder ni lv co takken verdeeld die ven lUcbintcn de ond tc en dio ïau Sigmaringen de jongiti l riM Kniel Anion l icderik van llobeuzoUcrn Signinringcn grootvader vnn priu l coi uld overleden in 1B5S a jjeiuwd met Maria Antoinette Murat dochter van koning Jonchim Pnui Kurel Anton Jonchira legenwoorJig hoofd van don tak van Sigmaringen on vader van Prin Leopold ia gehuwd mot Priniaa Jojephinc Frcderika I uisc dochter van nylcn den firnnt oitog van iaden en van Steiibniiie I ni Napoleoiio Burggravin van bca oBruais aan coinen Uochtw mu Napoleon I Prini Leopold is gehuwd roet een ualcr van den koning van Portugal Zijn hioedir Karel regeert in Uumciiio en een ijner zuaters ia gehuwd met ilen Graaf van Vlaanderen broeder van den Koning an Belgic PruiB Leopold is nog door en audelc familiebetrekking mot de familie Murat verbonden De grand zijner blordverwantsehap met den koning van Pruucn daarentegen is met gemakkelijk uit ta rekcaen daar racu er voor tot de twaalfde Denw 70U moeten opklimmen Denkelijk is rij tusscheii dtn 30u en 4üu graad MARKTBERICHTEN Oouda li Juli Bij weinig liiiiidel lieerschle een tiuuive slomoiing Tarwe puike Zceuwsche per hcclol 10 25 u ƒ 10 75 mindere a 80 ü lO l oliiertiirwe ƒ 9 a f 9 65 Uogüc puike ƒ 7 85 ïi S 20 mindere ƒ 7 00 i f 7 50 ïerst winter ƒ 6 50 ü ƒ 6 00 dito zomer y 5 25 ii ƒ 6 30 Haver korte ƒ 4 50 a 5 dito lange 4 25 a ƒ 4 70 Boekweit bruine en witte boonen zonder handel Pnnrdeboonen ƒ 7 75 ü 8 20 Duiveboonen 8 30 a ƒ 9 Voererwteo ƒ 7 65 a ƒ 8 Hennepzaad ƒ 10 Tl 10 50 De veemarkt met weinig aanvoer doch vluggen handel vette schapen tol hooge prij cn verkocht lamineren varkens en biggen gingen vlug van dehand Kaai Aangevoerd 112 partijen prijs ƒ 26 11 28 Goeboter 1 30 a ƒ 1 40 Wciboter ƒ 1 06 b 1 20 Burgerlijke Stand GbnoBEN 11 Jnli fraucilin ouders A II lan der ïïwalin en J W Verkerk 13 Johanna ouders G Halvest cu O Wiltenburg Nelligjc ouders W van Kijk en G den Uil Ovkrledfn il Juli M Boot 4 m 12 J J H P Boukcos 29 j GtiiuvrD 13 Juli H Seholten on N Tol M van Eek en F H van Uoveno H P van der Aa en W C Roest Getrouwd C S B SMELT En J C M DE MOL Amsterdam 12 Juljj 1870 ADVERTENTIEN Mijnheer en Met rouw SMELT de MOL betuigen ook namens wederzijdscho familiön hunnen hartclijken dank voor do menigvuldige bljjken van belangstelling vóór en bjj de voltrekking van hun huweljjk ondprvonden Amsteedam 13 July 1870 Aanstaanden ZONDAli den 17 JULI 1870 des avonds ten 7 Ure CtSClSII van het Muziekcorps der dJ Schutterij te Uireclit onder directie van den Heer CÜENKN Entree HU Leden vrj voor Dumes en Kinderen 2t cent do persoon ïJiet Leden 50 cent Lokaal M on Vermaak TE OtOJJJDJi VUIJDAG 15 JULI 1870 üo Wereldberoemde TWEELINGBROEDERS CHANG en ENG zjjn te bezichtigen van 1 tot 3 uren des namiddags en van 8 tot 10 uren s avonds Entree 49 Cent de persoon Kiuderen betalen de helft IIcl ijtl erd J uliiu K loouït mti Hi gemaakt dat de TWEEUNGnnOEDERS maar een enkelen dag te Gouda vertoeven W E K E L LJ K S C H E VOLRS LEERREDENEN van Med llervorimle l rcdikuiiti ii die als het cenige fondament ter zaligheid prediken Jezus Cliristus en dien gekruisigd Vijf ets per Leerrede Do Prospectus en Proefaflevering van den vijfden jüargang met Naamlijst van G2 HII Medewerkers zijn verkrijgbaar in alle Boekwinkels en by den uitgever J A Mulder te Delft Oproe ing van Scliuldeisclicrs De Schuldeischers in het iaillisseraeut van H II RANSHUIJZEN VERBEECK C te Gouda de bevoorrechten de pand of hypotheekhebbenden daaronder begreiien worden opgeroepen tot het bijwonen der eerste vergadering tot het verifieeren der schuldvorderingen welke zal plaats tiebben op Woensdag den 27 Juli 1870 des namiddags ten één ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam Tevens worden zjj uitgenoodigd de bewijzen hunner vorderingen voor zoover dit nog niet is geschied ten spoedigste en franco in te zenden bjj den ondergeteekende curator in voornoemd faiUissement en advocaat te Gouda Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER 273 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE jegint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 ProU ÉRGSËR imlÖN Haar Extract Dit bovengenoemde Extract geheel berustende op de kennis der wetenschap eu geregtvaardigd door de Tcle gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aaa den baarbol waardoor de ziekelyke en verllensde baren zich weder krachtig vastnetten en tevens het hoofd verfrischt en verhelderd iet outle is vooriiji ei aan en alles is nieiiw geworden het verouderde C nimmer voldoende stelsel om elk haarmiddel met vet of olie te vermengen is teti ecnenmale onhoudbaar geworden en d iiiend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmengsel slechts alleen kan dienen om de haren te parfumccren doch overigens de haren vuil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachtelboaheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Prof Pergrer d Mion s HiiarK xtrnct moet gebruiken hetwelk a 40 cents per llucon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed 150SMAN Oouda T A J VAN IJKTII 1 U Kiild KH liotlerdam il A IJÜKÜNJK Gouda Dl uk vau A Orinkiunu WIJNHANDEL Van ALPHEN en LEDKHOER te ROTTERDAM Adres A NORTIER Gouwe wijk C n 34 te GOUDA Malz Extract i lS lalz ExtraCtlegen verouderde hoest Malz Fxl nct ItMUl JHiXiraCt chaamsnvakking iM til JC xCr CïCC tegen veriCKgering 6 flesschen 2 B0 13 fl B 05 28 ft 10 65 met inbegrip der flestchen die n 5 Cent worden teruggenomen JOHANN HOFF s CentraalDépot Smalle Bloemmarkt hg de Stilsteeg F 154 Mede echt te vcrkrygen Ie Gouda bi j J Cv VreI Minoen te Woerden bg Henr J v d Bebo Ik ondergeteekende a testeer bij deze dat da chocolade fabriek vau FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rjjn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vercischte groiidstolfen en bestanddeelen zoowm als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere cnocolaoe cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen zjjn steeds verkrijgbaar gesteld by J J VAN DER Sanden Banket en Koekbakker op de Groote Markt te Gouda Van GOUDA naar Moordrecht 9 15 1 24 8 28 6 45 10 28 Isieunerkerk 9 15 11 33 1 24 3 28 4 31 8 45 10 23 Capelle 9 15 1 24 3 28 6 45 10 28 Rottekdam 8 18 9 15 9 53 11 33 1 2 1 53 3 28 4 81 6 45 7 28 10 28 Zevenh Moerkapelle 6 5G 9 18 S 31 8 43 Zoeterm Zegwaard 6 66 9 18 11 36 12 53 3 31 8 43 10 31 Voorburg 6 56 9 18 3 31 8 43 s Gbavenhaoe 6 56 8 21 9 18 9 56 n 16 18 58 1 56 8 31 4 34 7 31 S 43 10 31 Oudewater 6 B8 9 51 11 34 3 31 6 43 6 46 8 23 Woerden 6 58 9 51 11 34 3 31 6 43 46 8 23 Harmeien 6 58 8 20 9 51 11 34 12 56 3 31 6 4G 8 23 8 38 10 Utkecut 6 58 8 38 11 34 12 56 2 43 3 31 6 46 8 23 8 38 10 AM81EKUAM over Hatmelen 8 20 9 51 11 31 12 56 3 28 6 43 8 38 10 Utrecht 6 58 8 38 11 34 2 43 8 23 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 32 11 12 12 37 S 14 6 27 8 5 N cnwcrkerk 6 33 9 25 11 5 12 31 8 8 6 20 7 59 Cipelle 0 4 9 18 10 68 12 24 6 13 7 6 S KoiiLiiDAM 6 15 8 15 9 10 10 50 12 15 2 20 iha 6 5 7 45 8 1 5 Zevoiih Moerkapelle 6 36 9 30 12 36 4 7 6 18 8 Zoeterm Zegwaard 6 25 7 54 9 19 12 25 3 55 6 6 7 50 Voorburg 6 11 9 6 12 11 3 41 5 61 7 36 GiiAVFNUAOE 6 5 7 40 8 9 10 55 13 5 2 2 bO 3 3 5 5 45 7 30 8 9 80 Oudewater 8 37 50 18 3 1 4 2 6 16 9 57 10 5 Woerden 8 28 8 43 11 06 10 59 12 68 2 54 8 65 0 6 9 51 9 58 llarmelen 7 53 8 21 8 38 9 28 12 51 1 30 2 60 6 9 45 9 53 UiiiwHï 7 35 b 5 9 10 10 50 12 35 1 10 2 30 3 35 5 45 M3 9 30 Amstehuam over Ikrmcicn 7 15 8 8 50 10 16 2 5 3 35 0 30 9 16 Utrecht 6 50 9 40 11 20 2 40 4 30 8 15 dt ifijiiM I m fÉA iiteuliéÉt l rf lJ lÉiM III ill ï 111 lAJbÉi m lil T i mml tiÉ w uLé 1 11 si T