Goudsche Courant, zondag 17 juli 1870

1870 ZnmIiiR 17 Juli N 920 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Onislreken De uitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post f 2 A D V E It T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave SOU TJ T X E Uj IJ BEEENDHAEING BÜBGKMEESTER en WETHOUDEUS der Oemeenle Goudn brengen ter kennis van de Ingc etcnrn dat overeenkomstig Zgner Majesteiis besluit van 28 Juoü 18J 8 Staatsblad o 42 de Commissie van onderzoek enz omschreven in Art 15 der Wet op de Schutterijen van 1 1 April 1827 bare bg de Wet bepaalde werkzaamheden heeft anngevangen en roepen bg deze op alle dit jaar voor du Schuticrg ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie te compareren in het Kaadhuis dezer Gemeente op Zalunlng den ÜU Juig 187U des morgens ten lU ure ten einde of voor da Sobutterigke dienst te worden jiedesigneerd ol wel redenen vau vrgslelling hebbende daartoe de vereischte brwgsstukken iu te leveren opdat die zouden kunnen orden onderzocht en aan de wet getoelil wordende de belanghebbenden tevens ver ittigd dat de bewgsstukkeu voor gehuwden of weduwnaars op hunne aanvrage ter Secretarie dezer Gemeente kosteloos zullen worden afgegeven of aangavrasgd wanneer zg zich daartoe anumelden voor ofopZaturdag den 23 Julij aanstaande van des voormiddagt 10 tot dea namiddags 1 ure Wordende eindelijk de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaablen tgd toor de eommisaie van onderzoek te verschijnen daar zij welke niet mogten opkomen gehouden orden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zooverre hoo diensipligtige nommers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelgfd Gouda den 15 Juljj 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEB FORTUUN vai BERfiEN UZEN DOORN BÜKGEMEESTEB eu WETHOUDERS van Oonda brengen ter algemeene kennis dat ingevolge itgtiging van den heer Commissaris des konings deier provincie van den 18 JuIg jl A N 47B6 1 afd d vaart door de Jan Katten of Bleekersbrag van den 18 toi den 81 Julij aanstaande zal word n afgesloten en dat gedurende dien tgd de sohrepvaart uit ds Gouwe naar de stad langs de Turfsingelgracht door de Mallegalsluis en de IJssethavcDilttiü zat kunnen geschieden Gouda den 15 Julfl 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN van bERGEN IJZENDOOKN B UITE NLAND FrankrUk contra Pruisen Vrijdag ISJnli Een Spaansche krooncandidaluur er niet meer sedert Leopold zich teruggetrokken ie ft pe Loop dat lles pu uit ou ziju heeft ich niet verruld De keiler en zgn regeering hebhen nog geen besluit genomen althans de mededeelingen aan de volksvertegenwoordiging zijn tot heden middag ten 1 uur uitgesteld Maar bedroevende teckenen doen zich op De Fransche kamer is oorlogzuchtiger gestemd dan ooit OlUvier hail bij hel ontvangen van de depêche waarin prins Leopold ijn cKndidatunr terugtrok tot de hem omringende kamerleden en journalisten gezegd Het incident is peoindigd Dit is hem kwalijk genomen door velen die een krachtiger houding wenschlen Men sprak zelfs van oneeiiighcden in den buezem van hel kabinet van het aftreden van Ollivier naar het schijnt zonder gr iid Maar een feit is het dat de rechterzijde bij monde vaii Duvernois en Jerome David hun afkeuring over dr verzoenende gezindheid van sommige ministers luide hebbeu te kennen gegeven Veel licht gaf de minister O rammont uiet in zijn antwoord alleen de mededceling dat de onderhandelingen nooit over eenig ander ondorwer dan de Sp inn che enodidatiiur dus niet over het l rager trantnat geloopen hadden was merkwaardig Gisteren was in het wetgevend lichaam het budget aan de orde De ministers waren geen van allen tegenwoordig zij waren met den keizer vergaderd De zitting wai zeer geagiteerd In de conferentiezaal waren de gesprekken if x levendig Tegen 4 uur kondigde men ook in len senaat aan dat belangrijke mededeelinger zouden gedaan worden toen men vernam dii eene nieuwe depêche iu cijfers van Benedelli was ontvangen welke zoo groot was dat de riudedrelingen die eerst na kennisneming van deu inhoud dezer depêche kouden plaats hebben werden uitgesteld eu de zitting verdaagd tot morgen ten ócn ure De keizer verliet de Tuilleriën ten 6 are eu keerde naar St Cloud terug De menigte ontving hem met luide toejuichingen en oorlogzuchtige kieten De koning van Pruisen sohgni het aanhouden van Frankrijk moede te zijn geworden Hij heeft al gedaan wat met zijn waardigheid bestaanbaar was manr te beloven nooit toestemming te geven aan ptins Leopold wanneer de caudidatuur weer eens te berde werd gebracht dat kon niet zonder zich te vernederen Ziehier wat er uil Ems gemeld is Men verneemt nader dat de Fransche gezant toen de tgding ontvangen was dat de prins vou Hohenzollern de candidaluur voor den Spannschen troon had geweigerd van den koning van Pruisen verlangd heeft dat hij hem machtigen zou noar Parijs te telegrafeeren dnt de koning zich verbond ook voor later nooit weer zijne toestemming te geven aan den prins on Hoheni ollern om den troon van Spanje te aanvaorden De koning heeft evenwel geweigerd den gezant ten tweeden main te ontvangen en liet hem door den dienstdocnden adjudant weten dat Z M hem niets meer had mede Ie dceldo Deza slap van koning VVilhelm kan groole gevolgen hebben Het ongeduld naar nadere berichten doet overal reeds onrustbarende geruchten ontslaan De fondsen zijn weder aanmerkelijk gedaald Zie hier nog een paar berichten uit Duitschland De ïrm Correip meldt dat graaf Bismarck wegens dringende politieke aangelegenheden naar Ems bij den koning was ontboden om te beraadslagen over het al of niet wcnsobelijke cencr bgeenroeping van dpu Ngord Puilschen ryksdog Dien ten ge volge is graaf Bismarck gisteren alhier uit Varzin aangekomen Hij heeft dadelijk cene conferentie met den minister van oorlog gehad eu zou heden zijne reis naar Ems voortzetten j doch nadat gisteren avpnd per telegraaf uit Parijs het bericht was ontvangen volgens hetwelk Olozoga aan den hertog de jrammont officieel heeft medegedeeld dal de prins von Hohenzollcrn van d caudidatuur afstand beeft gedaan is de voortzetting van Bismarcks reis wegens de verandering van omstandigheden onooodig geworden en is hij voornemens heden naar Varziu terug te kesreu De Nurddeuhche Zlg verzekert dat de heer Vürnbuhler wijzende op het tegen het diplomatiek gebruik aandruischend gedrag jegens Pruisen van keizer Napoleon n antwoord heeft bekomen dat bet tegenover Pruisen niet om eene op zichzelve staande qi jestie te doen is Men heeft sedert 1806 de keizerlgke regeering gehekeld omdat zij het nationaal prestige tegenover het buitenland zou coupromitteereu Zulk een toestand kan niet voortduren De orddtittHche meldt uit Ems dat de heer Benedetti de regelen van diplomatiek verkeer dermate geschonden heeft dut hg den koning np eene wunHeling over de hangende aangelegeuheid geïnterpelleerd heeft en hem verklaringen heeft willen afdwingeu Nog zegt het blad dat in de havens van Cherbourg en Brest 14 z arc pantserschepen worden uitgerust en dal het daarom geen verwondering behoeft te baren wanneer men er op bedacht is om de Noordduitschp havens tegen de bedreiging door deze vaartuigen te beveiligen De generaal voii Moltke is Ie Berign aangekomen Prins Gortschakoir ia naar Wildbad afgereisd liet oordeel van een paar bnitenlaiidsche bladen is misschien niet zonder belang De Trov Co resp tracht nan te toonen dat Fraukrijk s verlangen om den koning va i Pruisen aan prins Leopold de caudidatuur ie doen verbieden niet te rechtvaardigen is en dat de koning dusoumogclgk daaraan kon toegeven Intusscüen blijkt uit de Madridoche dagbladen dal prins Leopold in de zaak der c ndidatui r geheel zelfstandig heeft gehandeld Of nu de agitatie der Fransohen met den afstand zijner caudidatuur bevredigd zal zijn dit zal nog moeten blijken Duitschland bevindt zich in een toestand dnt bet alle besluiten zijner naburen rustiii kan afwachten En al mocht nu te Parijs bij nader in ieii de agitatie al bedaren dan zal Duitschland toch nog lang den indruk behouden van de dreigende en beleei igeude houding van onzen nabuur Het vertrouwen is niet zoo gemakkelijk t herstellen vaut nadat Frankrijk den 30 Juni had verklaaril dat de vrede nooit zoo goed verzekerd was als tegenwoordig heeft het echter die zienswijze nauwelijks acht dagen laier op eeoe in het oogvallende verluocheiid De Eiigelsche Daili Neios is zeer verbaasd dat Napoleon die nog voor korlen tijd van niets dan vrede sprak pcrsouiilijk nu plotseling zoo sterk tot den oorlog ge inil is Hel is loeh geen geheim d it zijn korte kennifunaking met den actieven militairen dienst een elf jaar geleden niet van dien aard was dnt zij strekken kon om haar nu te willen vernieuwen Het blad tuij eli bovendien aan het militair genie van den kei er Ken llieoretisch ariillorist te zijn zegt bel is geheel iels anders dun op het slagveld een onverstoorbare kalmte te bewaren en