Goudsche Courant, zondag 17 juli 1870

rJ uut y I i hg 9 i Hm il i l en lic bertegin en van liel vij iiulolijk leger nut oen lirliloron vastboriiilni blik waar lo nemen I üimi Napoleon aan Frans Joseph te illafrauea den vrede aanbood wist hij el hoe armzalig de overwinning behaald wn i llij bad deii slag gewüiiiien eveuals sommige reizigers dca top van den f ilano bcleiken nameliil onder dat zjj elf uien hoe ze de laatste sten i overgekomen wui cii Kil j iren waren sedert voorbij Mexico was veroverd niet iloor don keizer in persoon echter en eder verlaten nu is Lüdewijk N ipoleon ziekelijk meer nog dan zijne jaren wel vorderen Als zijn legei beiiemd is om in Europa nieune overwinningen te behalen lot verhooging viin den roem zijner dynastie I ij l laarbij legciuwjurdig zijn als a avonds bij loortslielit de ronde gedaan v dl Uit is geen rol die door Napoleon met voordtel gespeeld kan woideii en eveninin is het t hoofd eener railiiaire ilyiiaslie genden het prestige van zijn huis en zijne wiipenen toe Ie verlrouuen aan den ouderlingen naijver van ijver iielilige generaals Zaterdag Ui luli Sedert gisteren is de toestand 7oer veranderil Donderdag gevoelde men zicli in Engeland nog zeer verlicht door do laatste berichten lie vooruitzicht op hot behoud van den vrede erd in rnniiy llouse door de korporalie der ily luel een feoBlmaal gevierd Vier luinislers waren tegenwoordig De minisier Oardwell heeft In zijn toast geweven op de zekerheid van vrede voor Engeland tengevolge der heldendaden v in s lands troepen lic tijden zijn voorbij sprak hij waarin de eeno natie egens hare j ilousie oiiviTsehillig is VOO de ongelegenheden ceiier andere iialic IIij hoopte dat de donkere wolken a in den politicken horizon ook weder mogen verdwijnen De hertog van Argyle verkla irdc bij afwezigheid van den min van biiilenl ziikeii graaf iranville lat deze had medegevverkt om een oorlog te voorkomen die onder de tcgeiinoorilige oiustnndigheden niet gcrechtv iardigd zon zijn lOiigel ind was niet in de zaak betrokken maar ile uenschen van iranville hadden evenwel gehoor gevonden Doch aan alle hoop is llians de bodem ingeslagen De Kugelselic morgenbladcn van gisleren meenden reeds dat er einig hoop op viede overbleef Tc lierlijn moet gijole verbittering tegen Frankrijk hecrsehen Ook f l irijs was de opgcwondciilieid groot Eene onafzienbare rnenigle zong de Marseillaise en de chant du di paft Men riep Ie e de keizer Weg met l ruisen I Leve de oorlog Weg met Bismarck I Naar Berlijn Keu dergelijke deinonsiratis had in het ijUHrtier lailiu plaats Ve Cons Uutmmcl van gisteren zegt dat met Spanje alle mocielijkheden uit den weg geruimd zijn In weerwil daarvan werden de tijdingen I oorlogzunlitiger en oorlogzuchtiger Zoo moet het ministerie Ollivier zijn ontslag aangeboden liebbeii Als reden wordt opgegeven een geschil tusscben de iraiuont en Ollivier ovtr de vredelievende mededeelingen van den laatste na het terugtreden van den prins voii Hoheiiz ollcrn Z M de koning van Pruisen zou té s Ilagc hebben aangeboden het 6 Noordduitsche legerkorps ongeveer 40 000 man ter beschikking der Nederlandsehc regcering te stellen tot dekking der grenzeu Er is reden om nan te nemen dat voor dit aanbod met erkenning vau de welwillende bedoeling bedankt ie doch aan de oRicieren van de koninklijke milila re academie is verlof geweigerd in weerwil van i e ingetreden vacantie terwijl de miliciens die naar hunne haardsteden zouden terugkeercn onder de wapenen gehouden worden en een paar lichtingen worden opgeroepen Zie Binnenland Ook werd verzekerd dat door de Fransche regeering aan het Belgische gouvernement de toestemming voor doortocht van troepen is gevraago De belgiselic regeerinp zou dit ten stelligste hebben geweigerd Antwerpen is in staat van legenweer gebracht en de compagnieiin die aan de grenzen bij de spoorwcglinicn z ijn opgesteld om die zoo noodig op te breken zijn versterkt icrwijl de liidi peudance meldt dat het lie hiit tot oiiibindiiig der Belgische kamers is hei roep ii en het parlement zoo spoedig mogelijk bijeen zou komen Eindelijk werd gisteravond het bericht ontvangen dal te Parijs gelijktijdig aan doii senaat en aan t wetgevend lichaam een mededeeling is gedaan over den toestand Daarin wordt ten slotte aangekondigd dat Frankrijk den oorlog aan I miskeii heeft verkl iard l ez c oorlügsierklaring was verhaast door eene circulaire welke de koning van Pruisen aan den pruiEÏschcn gezant in t buitenland had gezonden waarin was te kennen gegeven dat de koning de beleediging den Franschenge ant Benedetti aangedaan beve tigile dal de koning thans weigerde den i fstand vanden prins van Iloheiiz ollern dat de koiiiiig den prins zijne volle vrijheid om de Spaansche kloon aan tu nemen hergeeft De rente te Parijs w ia gisteren morgen l 7 later 80 en i a de oorlogsverklaring i 50 Men zie verder de laatste beiiehten P H A N K tt IJ K Dim 1 luli zullen iiior het liooggercclilshof dat te Blois zitting houdt de besehnldigdcn in het complot tereiihts ann Niet tuinder dan il personen verdedigd door Ih advocaten zullen zich hebben tü verantwoorden over hei deelnemen aan de wanordelijkheden die op het eind van het vorige en in den aanvang van dit jaar hebben plaats gebad Allen hebben hun misdaden bekend doch beweren blinde werktuigen geweest te zijn in handen van Floiireiij en anderen die uitgeweken of niet ontdel i zijn De acte van beschuldiging neemt natuurlijk die verontschuldiging niet aan Omtrent de werkstaking te Mulhouscn verneemt de l Kjaro i a de volgende bijzonderheden I ict minoer laii i oOi m uu i i ovi ii L t werk gesta ikt icheel Miilhousen is door de gewapende lu icht bezet De troepen in t geheel fHIO man sterk zijn deels Zaterdagochtend aangekomen Men heeft het zoolang mogelijk uitgesteld oip ze te oiitiiieilcn daar de werkslakcrs zieh aanvankelijk bepii ilden lot vreedzame optochten Toen echter Vrijdagmiddag een groote fabriek in brand gestoken was cii in allo mogelijke werkplaatsen de erLeid erd belet de deuren opengebroken de traliën verbrijzeld terwijl hot ook aan geen feitelijkheden tegen de patroons de opzichlers en de arbeiders die wilden doorwerken ontbrak toen meende men op het dringend verzoek der burgerij de gewapende inaeht te moeten ontbieden liitussehen ontkennen do werklieden ten stelligste il it zij in den liraiid der fabriek wa irv m een schade v iii eirca l ïO OÜÜ frcs het gevolg is geweest ile hand zouden gehad hebben Wat wel waar is is dat twee der werkstakers een wever en een dajlooiicr de laatste reeds tweemaal wegens landlooperij veroordeeld twist gekregen hebben mcc een inelHel i ir die aan t tt erk was cii hem hebben doodgeblokeii de moordenaars zijn reeds veroordeeld ieder lol aelit niaanden gevangenisstraf Voorts zijn de tHiialf voornaamste leiders der beweging gevat De werklieden hebben vergunning gevraagd om veriraderingen te houden welke vergunning hun onmiddellijk is toegestaan Zaterdag is in zoodanige verg uleriug een nltiniatuni opgesteld dat aan al de patroons zou orden gezonden liet bevat onder anderen de volgende eisoheu tien werkuren in plaats van twaalf verhooging vau het looii afschaffing der boeten vervanging van de verplichting om verlof te vragen als men zich wil verwijderen door eeo eenvoudige kennisgeving nau den opzichter De patroons willen eehlet in de meeste dez cr voorwaarden niet toestemmen Men was niet zonder ongerustheid voor Maandag wanneer verschillende werklieden voornemens waren het werk te hervatten ondanks de bedreigingen der werkstakers Er zijn te Mulhonsen lOiüOO Katholieke werklieden over t geheel zeer keizerlijk gezind men herinnert zich dat de werkstakers de stad doortrokken onder de kreten leve de keizer de patroons d i ircntegen zijn meerendoels Proleslantsch e i republikeinsch Een clericial blad genaamd Der tUiatahche Volksbote schijnt de warkliedcn tegen de patroons te hebben opgehitst en dus een deel der sehuid van het gebeurde te dragen Eene dcpêehe onder dagteekening van 12 Juli aan den Figaro toegezonden bericht dat de arbeidsstakiug te Mulhousei voortduurt maar dat de orde geen oogenblik is gestoord geworden De troepen slechts bij w jze van voorzorgmaatregel opgeroepen zouden zelfs weder uaar hunne garnizoenen terujfkeeren ENGELAND Uit het van wcge het parlement ingestelde onderzoek oinlieiit het kloosteruezen is tot nu toe gebleken dal er in Engeland niet minder d iii l iT huizen als kloosters worden gebezigd waar 93 000 kinderen onderwijs ontvangen Er schijnt plan te bestaan den Amerikaansohen gezant bij het hof van St James den beroemden Lothrop Motley terug te roepen De heer Motley schijnt geen reden tot tevredenheid te hebben gegeven aan de Amerikaansche regeering en deze is en wat kan men van de regeering eener republiek anders verwachten rond genoeg dit te zeggen en hem te doen vervangen De heer Ilamilloti Fish wordt reeds als opvolger genoemd = = == fea a OB ü3 =s = = OOSTENRIJK Het einde der verkiezingen is voor do liberalen zeer ongunstig en het is slechts een zwakke troost dnt iedereen het resultaat vooruit kon zien In het kleine In Tirol hebben de platlelandsdistnclcn uitsluitend elcricalen afgevaardigd De hoop der liberalen is daar geheel op de steden i ii do ginote giondbezittcrs gevestigd Ook 111 Dalinatie zijn de veikiezingen met gunstig geweest De Bukowiua zal den kctcu der verkiezingen sluiten De laatste verkiezing heeft daar plaata den 18 dezer maand SPANJE In ecu der Madridsche correspondentie aan la Irnnce ordt gewag gemaakt v iii de volgende combinatie die onder de politieke partijen hier te lande zou zijn ontworpen Maarschalk lO partero zou tot regent worden benoemd om de progressisten te bevredigen De oudste zoon van den hertosr van iMontpeiisiei de infant don i eriiainlo dertien jaren oud zon tot prins van Gouin 16 Juli Naar wij van goederh ind vernemen zullen morgen Zondag 17 dezer de i namiddags ten half een ure door het muziekkorps der dd schutterij in het plantsoen bij de M dlegatsluis eenige muziekstukken worden uitgevoerd Wij vernemen dat morgen de drie korapaguiiinder dd bihntterij alhier ten een ure op stadserfmoeten a inlrcilcn en dat alsdan de gehuwden iliekinderen hebben zullen opgetcekend ea bij de derdekompagnic overgtpl iat=t worden Nog vernemen wij dat de regimeulskleedermaker is gelast binnen eenige dagen BOO kapotjassen voor de schutterij gi lecd te hebben De A R C verneemt ten stelligste dat alle inomloop geüi ichte geruchten omtrent eene kabinelaverandering hier Ie lande vau allen grond ontbloot zlju De Sfauls Cmirant van heden meldt Vlij de ernstige verwikkelingen tusscheu twee bevriende mogendheden heeft s konings regeeringnati de verschillende kabinetten doen weten dal zy mocht een oorlog uitbreken besloieii heeft eene strikte neutraliteit aan te nemen en te handhaven Men meldt ons uit den Haag lieden worden verdere mededeelingen der regeering in de zitting der eerste kamer verwacht liet onderzoek van de aanhangige wclsout werpen is in de afdeeliiigcn der eerste kamer afgeloopeu De antwoorden der regeering worden spoedig te genioct gezien De beraadslagingen over die wets ontwerpen zullen in de volgende week worden gevoerd Volgeus loopnide geriichlen zal de tweedekamer der stalen generaal uiet spoed bijeeiigeroe enworden I ad j Z D II Prins von Wied heeft naar wij vernemen van de Pruisische regeering order ontvangenzijn regiment te rejoigneeren en zul daartoe morgen van hier vertrekken JJagMad Men verneemt dat maatregelen zijn verordendter beveiliging onzer zeegaten tegen mogelijke overrompelingen Bij kon besluit van 12 dezer is tot lid van de algemeene rekenkamer iu plants van den lieer C II T baron Nahu s benoemd de heer W A van Rees gepensioneerd majoor titulair van het liiiiisch leger Binnen kort al naar onze berichten luiden uojT ecu loopdienst geopend worden van t postkantooi alhier naar Stolwijk waardoor duzo gemeente twee malen per dag in de gelegenheid zou zga brieven te ontvangen en te verzendeu De Kerklaan te Nieuwerkerk a d IJsel die ten gevolge van een plaats gehad hebbenden doorbraak geruimen tijd gesloten is geweest kan Ihaus wederom met rijtuigen gepasseerd worden biuuen kort lal ook de scheepvaart die langs de Itingvaart van den Zuidplaspolder iu Scliieland gestremd is geweest weder opengesteld warden Ten einde te voorkomen dat bij eventueele nieune verzakking an doorbraak van de Kerklaan groote onheilen plaats hebbeu zijn van wege de commissie van beheer en toeziüht over de ilroogmakiug der plassen twee sluizen ia de Itingvaart vun den Zuidplaspolder gemaakt dic onmiddellijk gesloten kunnen worden wanneer er gevaar vooi een doorbraak be siiui iiiB Jili è t tiii f iip aliti i w t l4i n toiiW iiiwJfh i lK ti tiiliip iffln i lil leik j l l im mi ilaiiliiiiit aim lie é ikmmpÉkfldmUm i nitoii liateiyMè MiMi kR mitawit nlW lBisj te W i DwrahlM II p 5 Ülll iS HS iS i