Goudsche Courant, zondag 17 juli 1870

£ HWM II gioiidbe II lil inct guii Icruicisingen sluin ir plnat den t ondentio nan la f volgende eom 1 hier te lande parlero zou tot jressisten te held 11 hertog van i r p jaren t ruc ven en bijgeQur 7 011 men do ND In zullen morgen Icii half een ure tierij in het plant lekstukkeu wor drie kompagniëii luro op ativds tirf gelinwdcn die id eo bü de derde oulskleedermaker kHpoljnssen voor 11 meldt luMC hen twee benings regcering aati eten dal ijj nioaht eit eeae strikte ueuIhaven ig iiigeu der regeeniig Cl wacht iiliangige vetsout cerste knraer afgetcring worden spoe iclslagingen over die enide week worden hli ii zal de tweede L JueU bijeengeroepen rad heeft naar wij ver ririg orilrr ontvangen ïal d iarioe mor JJoffUad t gelen zijn verordend cgen mogelijke over c i zer ia tot lid van iilaats van den heer leind de beer W A c jr titulair van het i e berichten luiden orden vsn t poitkanardoor deze gemeente I legenheid 70u zija fei zendeu rkork s d IJsel die iliad hebbenden doorgeweest kan thans e rd worden binnen langs de Bingvanrt Miiilaud gestremd is arden tbij eventuecleiiiem o lie Kerklaan groote lil wegf de commisjie Ic droogmiiking dor iigvanrl van don Zuidilflhjk gesloten kunnen ar een doorbraak be slant dii iilriisevol e kun i 1m1 ui illooii lu t wator d it zich tnsschen die sluii cn bevindt in de droogte maken plass en loopon Uit Borg imbaoht worden gunstige berichten gemeld omtrent den hooibouw die niet minder is d n t vorige jaar lic hennep en de aardappelen stnnn zeer voordeelig He boomvruchtcn zullen wanrscliijiilijk niet tegenvallen Dnt de schade te Bodegraven nog in lange niet gedekt is door de giften die zijn ingezameld zoo ds door sommigen wordt beweerd moge blijken uit een schrijven van den secretaris der hoofdcommissie voor de inzameling van giften waaruit men ontwaart dat er tot hiertoe cene som van 7n 000 is bijcei jebra ht irwijl il schade r nftrek do assuranliepenningcn ƒ 825 000 bedraagt De prov stalen van Zuid Holland hebbenüonderdig al de aan de orde gestelde werkzaamheden afgedaan liet subsidie voor de verbeteringvan de haven van Middelharnis dat 40 duize idgulden bedraagt is toegestaan I e begrooting vaninkomsten en uitgaven is aangenomen en do zomervergadering daarop in naam des konings gesloten Jlet Vaderland bericht dat de luitenant diein commissie naar het kamp van Bevcrloo inlielgië gezonden was icruggckoinen is Het kampte Bevcrloo is nimelijk plotseling opgebroken en dealdaar gelegerde troepen in de slelling van Antwerpen geconcentreerd De Courrier de la Mettse meldt uil Brusseldat in het legerkamp vnn Boverloo op den graafvan Vlaanderen is gcbchoteii dal de karabiniers zijngeconsigneerd en de koning niet naar het kampverkeert Men schrijft uit Noonl Brabant Bij liet l ialstgehouden ex imon voor cadetten der militaire acMilemic te Breda liccft men zooalu het gcriu Iit lujpt op een wenk van hoogir hand zich gesiieiig aanhet zeer hoog opgevoerde programma gehouden vandaar dat van de 0 opgekomen adspir iiilen slechls 25 geplaatst zijn hoezeer er JO pli ilscii zoo voorhier te lande als voor de Oost en WestIndischebe ittiiigcn waren opciif rsleld Met hel oog op degehcele hervoriniiig der militaire academie te Breda zullen de iiitow aangestelden geheel van die vanvorige jaren worden onderscheiden om daardoor tebeletten dal in hen worde overgeplant de tot dusverre onder de cadetten beslaande grove misbruikeneu daardoor vaak ontstane onperegclilhcdeii Denienwbenoemden zullen dicnlengivolgc voorloopigte Gcertruidenberg worden geplaatst Daartoe isechter bijzonder onderwijzend personeel en voldoendeloealitéit noodig Met het eerste zou men gai rnezoo zuinig mogelijk zijn en voor een eroulcr aantalcadetten is de loealitéit aldaar niet ruim genoeg Als dit alles waar is heeft echter die wenk veleouders en voogden tcleurgesield die moeite nochkosten spaarden om hunne zonen of pupillen alseRiletten geplaatst te zien ïoch behoort de strengehandhaving van de tucht en de noodzakelijkheid vanstrenge examens boven bijzondere belangen te gaan Men schrijft van den Uijnkant Eerst was er eene Schier algemeene klicht omircnt de drooglc Het scheen of van alle graan boon en giasgewas weinig zou terecht komen of eca te mislukken oogst op til was Zoo liet men het althans voorkomen in sommige berichten Maar écu dag regen cu alles is plotseling omgekeerd j wat gisteren nog kwijnde itond fceden in vollen wasd u Ontegenzeggelijk lÜddUi de eilanden bft niette best en verlangden naar regen doch de veldvruchlen hoewel hijdaar oor niet onwelkom was stonden nog goed Aan het loof der aardappelen zelfs was nog geen verval lé bespeuren Maar v anne r er aardappelen worden f erooid vóór zij rijp zijn d i voor het loof inderaad zonder schadelijke invloeden dood is kan men toch bezwaarlijk op rekening van de droogte schuiven dat zij nog niet smaken Daar ia even aU op ander gebied eene niet van overijling vry te pleiten werkzaamheid by de teelt van veldvruchtcn op te merken Vooral geldt dit van de aardappelen waarbij dikwyis meer een zeker bepaalde tijd van rooiing of het loof nog groen is of niet dan wel de hoedanigheid der vruchten in aanmerling komt alleen om weer plaats te krijgen voor andere teelt De gehtele zomer van 186S deed zich kennen als bijzonder droog en toch behoefde men geenszins bij den oogst verlegen te staan Integendeel het graan was buitengewoon zwaar en de late aardappelen herinnerden aan vervlogen jaren Dat vooruitzicht bestaat ook thans dank zij het uitermate grocizaam weder Als het zoolang regende als het dagen droogde men liiid reden bekommerd te zijn Maar bij droogte geen nood het miilj op het land bekende spreekwoord een hei jaar is geen schrci jaar ordt telkens bewaarheid Hol vortogonwoordigond stelsel in Europa De Indi pndivict bevatte voor eenigen tijd het volgende overzicht van de kiesstelsels voor de volksverlegenwoordiging in verschillende landen In l ruisen beslaat sedert 1850 de bevoegdheid voor ieder ingezeten die Ü5 jaar oud is om in eersten trap slem uit te brengen in de gcmeenle waar hij woont Hij neemt daardoor deel aan de benoeming van kiezers die in verhouding van 1 op 250 inwoners gekozen worden Naarmate van het bedrag der directe belastingen hetwelk zij aan den staat betalen worden die kiezers in drie klussen verdeeld De eerste omvat de hoogst bc stet t het bei ij van één derdo Jer bela i igen de 2dc en 3de omvat de minder belasten De 3de klasse bevat de meeste kiezers de Iste minder dan de ade klasse In li 6 i werd het bondsparlement ingesteld gekozen door het directe algemeen stemrecht maar daarnevens staal het onbezoldigde van het mandaat In plants dus van den census als kiezer dien men volgens hel stelsel van 1850 heeft beslaat er volgens dat van ISlili een census van verkiesbaarheid omdat men vermogen uioul hebben wil men het lidmaatschap van dat parlement aanvaarden In Oostenrijk üeslaat er zoo wel een census van verkiesbaarheiil als een kiescensus In de landgemeenten geschiedt de verkie ing met tv ee trappen evenals in l ruisen In Wurlemburg is het getal kiezers 2ü op 700 inwoners de mngislraal kiest heu daar onder de hoogst belaste inwoners In Beycrcn bestaan verkiezingen met twee trappen men is daar verplicht zgn stembriefje te leekenen In Baden is men eerst als kiezer op 3Ujarigeu leeftijd verkiesbaar indien men een zeker inkomen bezit en tot cene der Christelijke gezindten behoort In Zweden geschieden op het land de verkiezingen door heu die daartoe door den president der geineeiitcvergadering zijn aangewezen Op iedere 1000 inge elenen één kiezer In kiesdistricten die uit een of meer stcdin bestaan wordt ten overslaan van den magistraat één kiezer meer voor iedere stad gekozen naarmate van de bevolking of een kiezer op 5U0 iugezetcnen De gemeenten die gemeenschappelijk een lid te kiezen hebben kunnen dut direct doen lu Nuurwcgen l ohlirn die burgers sleclita sleiurecht tlie of nog ijii of geweest zijn ambtenaren welke een op het kadaster iimeeehreven vast goed 1 1 ei idom bezitten of iu huur hebben eu die burger elke een huis of een stuk grond Ier vaarde van 3 10 rijksbankdaalders bezitten Deze kiezen in eer ii trap voor iedere stad vier verkiesbare personen Deze vereenigen zich in de hoofdplaats der provincie eji kiezen uu hun midden de leden der ötüitliing volksvertegenwoordiging In Portugal moet men een jaarlijksch inkomen van 100 000 reis 300 ruim bezitten om kiezer te zijn tenzij men een academisclien graad heeft Oiu verkozen te kunnen worden wordt een inkomen van ruim 1200 vereisoht Volgens de Indiipeiidunce bestaat er echter eci wet die de betaling van 6 fra grondbelasting vordert In Itulie is de algemeene kiescensus 40 frs en ook dat bedrag wordt gevorderd voor de verkiesb iarheid Sommigo capaciteiten zijn daarvan echter uitgezonderd Zij die liOO fr renten op den staat bezitten zgn ook kiezers Bij het vereisehte van den census bestaat dat van onderwijs genoten te hebbuii zonder dat is men ook geen kiezer al betaalt men ook den census In Frankrijk Spanje Zwitserland en Griekenland bestaat algemeen stemrecht In Engeland is het niet de belasting die den census aangeeft In de steden moet men een geheel huis bewonen of een ongemeubileerd vertrek dat minstens 10 pSt huur doet in de graafschappen moet men eeoo zekere huur betalen en iu de armenlax bijdragen om kiezer te z1jn Voorts hebben een aantal burgers recht om te kiezen hetzij erfelijk hetzij persoonlijk ingevolge vroegere traditi in en ook hebben groote corporaticn zooals de universiteiten van Oxford Cambridge Londen en Dublin dat recht Zij benoemen verlegenwoordigers die bepaald bijzondere belangen in het huis der Commons behartigen moeten Door de openbaarheid der stemmingen vermag het geld by de verkiezingen veel Het mandaat is onbezoldigd en de verkiezingskoaten zijn zeer hoog zoodat in waarheid aldaar een hooge census van verkiesbaarheid bestaat Om lid van een sledelijken raad te zyn moet men minstcna 1000 pSi in kapitaal bezitten In Belgii beslaat de census in een aanslag van 12 r 32 centimes of 20 in de directe belastingen als minimum terwijl levens vfreisohte is 2 ijarige ouderdom Volgens art 1 der wet van Ih Maart 183 wordt hel recht door verkoopers van grcstrijkc dranken ie betalen niel in den kiescensus begrepen Vreemd genoeg verg it de iidépendnnee ons landje Wc zullen die leemte aanvullen door er hij e voegen dat NTi derlandi rs in het volle genot der but gcrlijke en burgerschapsrechten kiezer zijn wanneer zij overeenkomstig de plaatselijke gesteldheid eene som in de direcle belastingen belalen welke echter niel beneden 20 mag zijn Laatste Berichten New York IS Juli De regeering legde aan den senaat over de eorreapondentie gevoerd naar aanleiding vnn de verklaring van lord Clarendon dat eene heropening ecner correspondentie over de vlabuma quisslie nu oi jün Berlijn is Juli De bondsraad vanden Noordduitschen rijksdag ia tegen morgen 10 Juli bgeengeroepen Berlijn I5 Juli De opening van deu ryksdag is bepaald op den 21 onder mcdedeeling dat het weiischelijk is dat alle leden die kunnen vroeger aankomen om de voorstellen der Regcering vatt te voren Ie onderzoeken in de afdeelingen Washington 15 Juli Men zegt dal de Pruisische luiiuster overeenkomstig zijne instruction uit Berlijn aan het Ainenkaansche üouvernemcnt gevraagd heeft of schepen onder Pruisische vlag doch diü geiUclleiijk aan Amerikanen tocbehooren de Amerikaaiisehe vlag mogen voeren Londen is Juli in het Lagerhuis heeft de heer Disraeli gevraagd of het jouvcrnemcnt opheldering kan geven omtrent de verwikkdiiigeu luaacheu Frankrijk en Pruiaen De heer Gladatono verklaarde tot zijn leedwezen te moeten zeggen dat het Huis zich tevreden moet stellen met een kort antwoord Het Gouvernement heeft aan het Parlement geene medcdcolingen ever te brengen waaruit kan blijken dat alle moeieiykhodcn belrellende de candidatuur van den Prins voii llohcnzollern uit den weg zijn geruimd Het Britsch Gouvernement gaat voort met pogingen tot behoud van den vrede De heer Ilorsman vroeg of het waar was dat Frankrijk kon rekenen op de ondersteuning van alle Europesche Kiibinetlen De heer Gladstone antwoordde dat hij het ontijdig achtte daaromtrent in bijzonderheden te treden Hy wilde alleen mededeelen dat lord Granville aan den hertog deGramont eene depêche heeft gezonden naar aanleiding van diens verklaring in het Wetgevend Lichaam Parijs 15 Juli In het wetgevend lichaam heeft Ollivier het volgend exposé voorgelezen dat gisteren io den ministerraad is overwogen Mijne Ueerenl De wijze waarop gij op den 6den dezer onze verklaringen hebt ontvangen gaf ons zekerheid dat gij on e staatkunde zoudt goedkeuren en dat wij op uw steun kuiineii rekenen Wij zijn toen onderhandelingen niet de vreemde mogendheden begonnen om hunne goede diensten bij Pruisen te vragen Eindelijk erkende men dat onze grieven gewettigd waren dat wij niets aan Spanje gevraagd hadden omdat wij de gevoeligheid van dien staat wilden ontzien dat wij niets op den prins von IlohenzolIcrn hebben gewerkt omdat wy hem gedekt achtten door den koning van Pruisen dat wy geweigerd hebben ons te mengen in eenige andere zaak of beschuldiging over andere aangelegenheden De meeste mogendheden bewonderen met meer of minder warmte de juistheid van onze bezwaren Het Pruisische ministerie stelde tegen ons verzoek over eene verklaring van uic ontvankelijkheid voorgevende dat het van de zaak niets wist en dat het kabinet te Berlijn geheel vreemd daaraan gebleven was Toen hebben wij ons tot den koning zelf gewend De koning erkende dat hij den prins von HohenzoUern had gemachtigd de candidatuur aan te nemen maar hield vol dat hij vreemd gebleven was aan de onderhandelingen lusachen den prins en Spanje dnt hij er zich mede bemoeid had als familiehoofd niet als souverein De koning erkende echter dat hij de zaak von Biamarck had medegedeeld Wij konden deze fijne onderscheiding tusschen fvniliehoofd en souverein niet toegeven Ondertusschen ontvingen wij van den Spnanschen gezant de kennisgeving dat de prins vo llohcnzollern voor de candidatuur had bed inkt Wij verz ochlen toen den kening zich te vereeiiigen met deze afwijzende beschikking van den prins en vroegen hem zich Ie verbinden dat hij zijne aiiloris ilie zou w ijfcri ii ingeval de kroon v in Spanje den prins op nieuw werd aangeboden Ons verzoek wa einiiiiu l en in even gematigde uildrukklMgen geklred IniMi nilkumen dal wij geen enkel bijoog om Ie merk hadden en neen prelcxlen zoi van den prins vnn llolirn olleni genie de gcvr iagile verbiiulleiiis aantcgaan en eindigde hel gesprek met lieiicdetti met de woorden 3hleii in deze zaak De koning wei Wij sell re ven aan Brneiletii i 1 fl 4 Ai