Goudsche Courant, maandag 18 juli 1870

m en in Maandag 18 Juli 1870 n ten eer ER r S H a een aartot im eri BEÏ XOIIT Ten gerieve onzxr lezers zullen wij van tijd tot tijd bijvoegsels uitgeven die do voornaamste nieuwstijdingen bevatten omtrent den oorlog en de verhouding van ons Vaderland tot de oorlogvoerende partyen We stollen ons voor Maandag Woensdag en Vrijdag namiddag een Bijvoegsel te doen verschijnen doch houden ons Uever dienaangaande aan geene tijdsbepalingen gebonden Wjj vertrouwen dat onzo lezers de groote opofferingen van redactie CE uitgever zulleu willen waardeeren Het is ons niet te doen om het eerst de nieuwstijdingen bekend to maken wg willen eenvoudig op moer doeltreffende wyze medewerken tot hare verspreiding dan kan geschieden wanneer wg by mze gewone courant bleven Voor zoover de oplaag strekt zgn van deze B voegsels afzonderlijke nommers tegen 5 cent bjj don Uitgever te verkrijgen BUITENLAND Verviers 16 JuU De UnUm ItberaU deolt mede dai ar rersoheidene wagenlasten kruit alhier z jn aangcbraohl Een deel vau dien voorraad is voor Dolbaiu bestemd waar een detachement genie miJDcn gereed maakt tot het doen springen van den spoorwegtuuDel in geval van een inval der Pruisen Hamburg 16 Jull Volgens de Ilmib Bör e hdUe z n drie Pruisische pantserschcpen eergisteren te Deal aangekomen en gisteren weder in lee gestoken koers zettend naar het Noorden FarijS 16 Juli De oorlogsverklaring zal aan alle gouvernementen medegedeeld worden opdat alle mogendheden buu best kunnen doeu den oorlog te localiseeren tussoheo Frankrijk en Pruisen dfiur Duitschlaud niets met de aanhangige knestie te doen heeft Madrid 17 Juli Prim zal naar Viohy gaan Men verzekert dat men voor drie jaar de komnklyke wnartligbeid aan Serrano il opdragen Brussel 17 Juli De Franschen zijn teThionville b j Metz Een Fransoh dorp bij Longwy is door de Pruisen bezet Men verwacht bedeu een gevecht Florence 16 Juli a avonds Zoo even had hier cene demonstratie tegen de Franaoben plaats die van de nationale democratie uitging De volksmassa trok under het geroep van weg met Frankigk I Leve de neutraliteit Leve Pruisen 1 eerst naar het ministerie van buitenlandsche zaken en toen naar het hotel van den Noordduitachen gezant Parijs 17 Juli Het Journal Offlckl spreekt het gerucht van een inval der Pruisen bij Thionville tegen Hamburg 17 Juli Uit Koppenhagen wordt gemeld dat Denemarken besloten beeft neutraal te blijven Luxemburg lO Juli Door Pruisische troepen lijn de spoorstaven aan de Pruisische grens van het üiout Hertogdoni opgebroken 2000 man zijn nnby bet aait de greps gelegen Luxembu rgscbe dorp WasserbiUig gekampeerd De gemeenschap met Trier is afgebroken Luxemburg 17 Juli Volgens eenc depêche van den Luxemburgschen zaakgelastigde te Pargs hefift Gramont verklaard dat de Franachen niet bet initiatief tracUeu te uemea om Luxemburg s neutraliteit t i vi T jYemb psohfl kamer is tegen aanstaanden Dinsdag büecngeroepen Munchen ie Juli De koning beeft het besluit tot mobielmaking van het leger op verzoek van Pruisen goedgekeurd S avonds Het bevel om het Beierschc leger mobiel te maken is door den koning heden uitgevaardigd Londen lejuli De Londenscbe bladen achten de handhaving der neutraliteit van België eenc zaak van eer Berlijn IC Juli uit a inmerking vsn het dringende der tegenwoordige omstandigheden is de noordduitschc rijksdag tegen aanstaanden Dmsdng bijeengeroepen Berlijn I6 JuH AUe regcerings prcsidenten en landraden die met verlof op reis waren z jn naar bunne posten terug untbouen Berlijn 16 Juli De hertog de Gramont heeft den 12 dezer aan den Noord Duitschen gezant verklaard dat de afstand der candidatuur van den prins von Hobenzollern eenc byzaak was daar Frnnkryk toch uooit zou hebben geduld dat hij op den Spaanschen trcon werd geplaatst De hoofdzaak wat dat de koning in een eigenhandigen brief keizer Napoleou wegens het voorgevallene verschooniug zou vragen en dat in dien brief tot openbaarmaking bestemd geen sprake zou mogen tijn van familiebetrekkingen tusschen den prins en het Fransche keizershuis Parijs IS Juli De senaat beeft eenstemmig de door het wetgevend lichaam goedgekeurde wetsontwerpen bekrachtigd In de zitting kondigde de heer llouher aan dat de Pruisen op Frauscb grondgebied zijn gedrongen Luidens parti uliere bcricbten zijn de Pruisen b j Landau op Frnnsob groudgebii d gerukt doch hebben zich spoedig daarna weer binnen huune grenzen teruggetrokken Ycrsch iden regimenten zijn naar de grenzen vertrokken Men verzekert dat de keizer zich ten spoedigste naar bel leger begeven zal Parijs 17 Juli Do Fratice zegt dal Ie minister van buitenl zaken van Frankrijk hertog de Qranunont aan den Engelschen ge ant Lyons en nau den Bnlgischer gezant Beyens heeft verklaard dat Frankrijk ook strategisch de onzgdighcij van België ten volle zal eerbiedigen De Pairie zegt dat Frankrijk morgen een manifest zal uitvaardigen aan Zuid Duitschland om te verklaren dat de stryd tusschen Frankrjjk en Pruisen moet beperkt worden en dat men de rechten en de onafhankelijkheid van de Duitaohe natie wU eerbiedigen Berlijn 17 Juli D StaaU Ameiger deelt dö verordening mede betreffende het vri bod van uiten doorvoer van wanent en andere krjjgsbehoeften Voorts bevat het blad eene oSicKele dcpocbe van den minister van koophaDdel aan de staatsautoriteiten te Kónigsberg Stettin Hannover en Kiel tot kennisgeving dat de bondtraad heeft besloten bjj oorlog met Frankrgk aan de Fransche koopvaardijschepen die zich bij het begin van den oorlog in Duitsche havens bevinden of die later zonder nog met het uitbreken des oorlogs bekend te kunnen zijn eene Duitsche haven binnenloopen zal worden toegestaan in die havens te blijven te laden en te lossen alles gedurende den tgd van zes weken in te gaan met den datum waarop de oorlog is uitgebroken Munchen 17 Juli Heden namiddag ten 41 2 ure verzamelde zich in weerwil van den regen eene groote meaigte voor hsl pitleis des konings om hem hi ren dank te betuigen veor zijne nationale gezindheid en hondstrouw Aan de Hochs scheen geen einde te zullen komen Het volkslied en het Duitsche nationale lied werden met ontblootcn hoofde gezongen De koning verscheen voor het geopende venster van brt paleis en was zichtbaar zeer ontroerd Hij betui de do menigte zijn dank Parijs 17 Juli Men gelooft dat heden avond de officieele oorlogsverklaring naar Berlijn zal wor UfcU gv ü ll De Conatitutionnel meent te weten dat de zitting der kamers den 19 dezer zal worden gesloten Uit de berichten van alle dagbladen blijkt dat de geestdrift ouder de bevolking in de provincicn zoowel als te Pnrys groot is Frankfort 17 Juli D Fransche regeering heeft aan de Zuid Duitsobe staten een dreigende vordering gericht om licb binnen 2i uren te vcrkUrcn of zij neutraal willen blgven Bern 15 Juli De bondsraad beeft aan de bondsvergadering bekend gemaakt dat wegens don loop van het conllict tusschen Frankrgk ea I miseu er binnen kort volmacht zal worden aangevraagd tot de noodige maatregelen om de neutraliteit des lauds te handhaven Brussel 17 Juli De Moniteur meidt dut de nieuwe verkiezingen bepaald blijven op 2 Augustas Berlijn 17 Juli De nota waarvan de Fransche minister Ollivicr in de zitting van het wetgevend liohaam geweigerd heeft den tekst mede te deelen bestaat als zoodanig niet Da weigering van den Franschen minister Ollivicr om den woordelijken inhoud der beweerde nota aan het wetgevend lichaam mede te deelen is dus gcreedelijk te verklaren de Franeehe kamer zou namelijk alsdan de misleiding ontdekt hebben Parijn 17 Juli De CoMtitutionmil logenstraft het bericht dat de Pruisen de Fransche grenzen zijn overgetrokken en te Sierck zgn gearriveerd Slechts zes of zeven Pruisisch ruiters zijn aan de grenzen gezien Het blad voegt er by dat de l ruisen aan die zijde bg massa s naderen Het wijst verder op de vaderlandslievenda muttiüsstnlicu iu de Fraascl 0 itedon vooral te Perpignan fimcs ïi rbos Nancy RyniSel Amiens Dyon en Ha rc Veracbeidenc Parjjsche bladen hebben rene ineohrijving geopend voor de Franscha otdater Gisteren avond aadden er te Parij op nieuw oorlogszuehtigo jmonstraticn plaats De Mar dllaise werd gezorgen oLe e do keizer werd geroepen Aan de vertrek endo troepen verd eenc ovatie gebr9 ht BINNENLAND Gouda 18 Juli Een flink voorbeeld ia gegeven door den raad van bestuur der Goudsche Scberpscbuttersvereeniging ffBurgerpUgt De volgende circulaire werd Zaterdag verspreid Scherpschutters 1 Het Vaderland wordt bedreigd De bijzonderheden van den oorlog tusschen de twee groote staten Frankrijk en Pruisen zijn u allen zoo ik hoop bekend en zal u tevens de overtuiging aohenken dat Nederland niet stil kan blgven Qe hebt door cwe toetreding als leden van het korps Scherpschutters hel bewijs geleverd dat ge als Nederlandeis in vredestijd hebt voldaan aan art 17 J der Grondwet Thans komt waarschijnlijk de gelegenheid ook Ie toonen dat ge even als onze Voorvaderen bereid zijt den dierbaren grond te verdedigen teger ieder die onrechtmatig zijn voet over de gr uzen zouils willen zetten Overweeg maar doe het spoedig of ge al or niet zoudt willen behooren tot diegenen onrcr lic on e zaak nitt als een bloot spel of uitspanning beschouwen maar die al mannen toonen zullen het oprecht met bet In deze stellige overtuiging roept uw kommandant u op morgen Zondag bij het sehyfscbieten u te verklaren of ge al of niet deel uit nemen aan de dingen die gebeuren kunnen Ge kunt tevens keu e doeu als vrijwilliger voor onbcpaalden tijd bij cciie dor rcgimcnlcn infanterie of wel bij de dienstdoende schutterij alhier waarbij