Goudsche Courant, maandag 18 juli 1870

l i Tc Nijmegen is er gistcreii den gcheelcn da druk aan d forten gewerkt liet buskruit uit Sterrensehaiis wordt met spoed naar de stad gebracht Alle particuliere paarden zijn gcidquireerd By sommige Ilaiidfelsliüi jin te Amsterdam zoueen telegram z jn onlvahgeft Üèt Rusland en Italiii de rridsisclie zijde zullen kiezen De Telegrafische gemeenschap met Doilschlandis gestoord de slaatsspoorwegen in Limburg wordenopgebroken luv koniiiiiiiiilnrit om ook amlcrr invcr oniiicrnii zicli vnlpaanir iilU vcicpii licilriik u maar nici lang Namens den Uaad van Ucstunr J F C I IUNCK H J STEKNKKKOEN Ilrt is ons lïén waar cenocjjjcn tn kunnen medeilfpli ii dat bijiKi alle leden der verconigiiig hebben tücgeslonid om dienst te nemen en dat ij die wei cron moesten dit sliehts noodc detlcn door de omstandigheden godrongen iisleien had de inspectie over de beide eerste koinpngnii n der dd Schutterij alliior plaats De lijk d rd as nifl op gemeld het ben Zij komt naar wij vernemen beden op De gebnivde manschappen die kinderen hadden erden overgeplaatst bij de derde konipagJiie die w innecr de schulterij opgeroepen ordl Linger bier blyfl Nog vernemen ij dat deze maatregel niet bevolen is door de regeering maar dour den Kapilein Kómmandant op eigen gezag is genomeji irootc lof komt hem voorzeker daarvoor toe Mocht de Schutterij worden opgeroepen dan is zij nu veel eerder gereed om op te trekken Tol nog toe bepaald zieb alles tot trocpenbe egingeti icn einde de gnnzrn te beschermen l cvesting Delfzijl ord vnil allen spoed in staat vanverdediging gebracht Twee compagniën artillerie zijn van Groniiig Mi daarheen liet garnizoen vanl iden is naar Nijmegen vrrlrokken Uil deze laatste plaats zijn twee eoiaipagnii n minenrs en iappeursopgerukt naar s Bosch Venio jNrnliem en Zulfen Een dclacbenient gaat naar Weslcivoört een andernaar de grenzen bij Salzbergeii Ook naar Maaslriclitmoeten troepen in beweging zijn liet gerucht van een aanboij van Pruisen smeen legerkorps ter onzer beschikking te stellen loldekking der grenzen is ongegrond wör t uil denHaag gemeld doch Vfr Dat li ad hoüiil vol dathet waar is Uit sGravenhnge verneemt de Jrni Ci wat de Staats Ckimmit thans opheldert dat op eene gedane vniag de Nederlaudsehe Regéering verklaard beeft de neutraliteit van ons tnud te zullen in acht nemen maar zij vermeldt er niet b j dat de vrasg der Pruisische diplomatie is geweest of wg cos in staat rekenden onze neutraliteit te handhaven daar het Gouvernement anders bereid was ons met een paar regimenten tot dat doel te hulp te komen Op die welwillende vraag is het beleefde officieel bekend gemaakte antwoord gegeven Personen Zaterdag morgen uit Hannover gekomen zijnde deelden mede dat in de hoofdstad van dit voormalige koningrijk Vrydag eene revue bij fakkellicht is gehouden en dat onder de militairen groote geestdrift heerschte terwyl zich eene sterke antifranscbgezinde stemming ojpenibiiart Wél is iiaT is het regiment Hnnoveraueu uaar Silezie verlegd en dat uit Silezie naar Hanover overgebracht maar obdCT het g trniï n ntfceten toe iiog vete tiannoveraneii zijn gebleven Ook in Saksen waren troepen en bevolking pruisischgezind en heèfscbte groote verbroedering tusBchcu de zoogenaamde donker en lichtblaauwen De Pruisische Hegeering moet naar wy vernemen aan de onze bebbea medegedeeld dat de iieulralileit van Ncdoiiii d iii den tegenwoordigcn oorlog door Pruisen stellig zal worden gröorbieiligd Naar het Dai lilad en hel l aderland melden Bijn de Franscbe troepen Liixcmburg binhengelrokken Men beweert dat met bet oog op den tegenwoordigcu toestand de scbietv edstrijd aan hel Looniet zal doorgaan Uit Vlissingbu meldt men dat bet Amerïkaansch fregnl ï fanklin naaf Amtrika zou ï juteruggeroepen Naar men i ns verzekert zija bij onze Aegeerliig van de zijde van Engeland de meest geruststellende verzekeringen nutvaugen ten tianziea vande gezindheid dierzijds tot hnudhuvflig Vhb Neerlands neutraliteit Ogbl Men meldt uit Middelburg van Zondag het volgende Op ontvangen telegram vertrekken morgen ochtena vroog i compagniën infanterie van hier naar Briclle en Helleroeteluis Naar wy vernemen bestaat bet voornemen met hel oog 6 p do gcwichiige lydsomstaudigheden Z K II den Prins van Onnje het opperbevelhcbbersühap over het Nederlani iche leger op Ie dnigen met toevoeging aan Hd w n den kolonel Booms als chef van den Ueneralen Staf Naar men wil zou het bevelbebberschnp over de drie Icgerafdeelingen aan de generaals Engelbregt Knoop n Jackson worden opgedrageu i ü De monitor de Tygcr is gisteren namiddag i ure naar Helleroelsluis vertrokken pi m Naar wy vernem u is het vertrek der Argus naar Indie waartoe de zeildag op 17 dezer wasvastgesteld voor onbepaalden tijd uitgesteld Op de Duitsche spoorwcglijnen ia groote beweging vnn troepen in de richting vau Bentheim sHage 17 Juli Met zekerheid kan worden gemeld dal bg de rogcering gunstige tijdingen zyn ontvangen omtrent de eerbiediging onzer neutraliteit door Ftankryk en Pruisen In de eerste kamer heeft Zaterdag de heervan gispen de regeering geïtlterpelleerd l over deopname onzer verklaring tot inachtneming onr er neutraliteit en 80 welke maatregelen de regideriag denktte nemeu om die neatraliteit te liandhaveu en zoonoodig te verdedigen De têiintwocrditig dezervrageu is uitgcstéh tot de éérrtVof ende byeenkomstder kamer omdat de regeeriilg i og biet bg machteis op dit oogenbKk iels huders iuede te deelen danwat de Staata CoaratU heden bevat Daarna zyn 12 kleine wetsontwerpen aangenomen De tw e kamer is bijeengeroepen tegen morgen ten een ure Dit is overeenkomstig het voorschrift der grondwet dat b buitengewone oproepingder militie door eene wet het samenblijven der militie wordt bepaald Z M de koning is gisteren vaa het Loo naar de residentie vertrokken 11e rijV t l graafk r r i i err ü U togenbosch Nieuwediep eu Utrecht blijven tot nadere kennisgeving des i uchts open Volgens ontvangen berichten aan den Ncdcrl gezant ie Stockholm zou Denemarken by het uitbreken der vïjandelijkdeden parly kiezen tegen Pruisen s Hage 10 Juli De Zoe militio is voorloopig nog niet ouder de oproeping begrepen Zij mag zich echter niet voor anitereu militairen dienst verbinden Wy vernemen dat Ie dd i chultery eersldaigsmobiel zal wórden gemaakt Ook moet de reserve opgei oepeo worden Drie Éngelsche oórlogschepen zyn voor Antwerpen rtahgetoineö Hoorn 16 Joli De Urania die hier gisteren ter reeJf kwam kreeg heden per telegram bericht oumiddelyk Ie vertrekken naar het Nieuwediep De Rijnspoor geeft niet verder dan Arnhemplaatskaartjes tiit Dit bericH spreekt Het Noorden legen Voor allü plaatsen in Duitscbland en Belgiëworden even als gewoonlijk kaartjes uitgegeven Ópgeen der spoyrwegfen i Op dit oogenbiik het vervoer vuoc reizigers gestremd Nieuwediep 1 Juli op s rijks werf alhier heerscht sedert heden morgen eene buitengewone bedrijvigheid De drie ramtorenschepen Prins Hendrik dé Krokodil en de Siidr beueVeni de dryvende batterij met stoomrermogM die onder de kap lagen worden met alle kracht in gereedheid gebracht om in dienat té koniien ordetl gesteld Ook ep bet telegraaf oltreau Slhtet heerscht meer dan gewone drukte deo ambtenaren aldaar is aangesehreveii om ook den g kéelen b aoht ia dienst te zijh De Botterdamsche kkrnets vui koöpbaiidél beeftbekend j emaakt dat volgen tpgekoi berjjh len iu da Noord Duitsube bond avfpV aan je Noordzee de bakens eo vnarschspeu iafStrokkea en devuren gebluscht wordeo Tot hlËrtoe Is ér ni itk bét aliid oibtrent het vertrek der froepeu uit de residèutie Allen zijn marscbvai r ig maiJr Vita v ïrwiiclit niet dat er vóór aalisfaitnden Woensdag efuig lorps vertrelken zal Emt zullen de ttuliijlens veriofgaogers bij hunne korpsen worden ingelijfd Gouda Druk van A Brinknuii rail ii o 4fM t h m lilpM iiito uKliili4i tl 11 te Gumk 1101 W faj i J w lm Ui iwitiSiiiii m U IWW rui qg jitaul l imtlrilij UD ta II Oiimjit te iCii liiili ni k faA il MlS l DtSffliirB l t w t j imiararitiffi w Bi ffiWm kwp DeOor rél tl ife Hii t Sl