Goudsche Courant, zondag 24 juli 1870

vMr wmm i ir t LV De groote vraag is Wat nu V Men kan spoedig beslisseude tijdingen uit Spanje te geinoet zien want de regent is reeds teruggekeerd Ie Madrid cu generaal Priin gaat niet naar Vichy Het commaudement van Madrid is overgegaan in handen vao een der leden vau den staatsraail en do vorige commandant gaat als gezant naar Noord Amerika I a9 tt Jt vJ M lung duurt kan Oostenrijk irh missrhiiMi er in f aan licmoeien vuor lid uogcnblik moet Uuitsohland nlK é i It ll sloot doorslmin Achicr alles staat het gruulc en niaclilige llu land dat zich misschien zeer sijuüdif in een ander licht zal vcrtoonen en eene onvcrwaulilo kracht kan gaan ontwikkelen De Pruisen lubben tot het mobiel maken van hun leger minstens vcerlini dagen noodig en totdat de gcrecruteerde balaillons gereed zijn in het veld te trekken moeien zij zioli in hunne forten opsluiten en kunnen zij den vij n l liet binnendringen van hun grondgebied nii t bck itcn Het zou echter voor de li ransclien zeer raad aam zijn als zij zich door hunne voorlvarendlieid en den oogeubfliijnlijken sulstand der l iic i i i p l ipii vorlculen De meeniu van lu t wcrcldblad i i zoo belaiigwckkeiid dat wg in bovi iishiande regcU niot gc iar cld hebben ora nietU genslaande ovtr den ooilüg en do u iarsehijnlijke gevolgen zooveel geschreven eii gesproken is onze lezers niet deii hoofd akelijken inhoud hekeiul te maken De I oif Tclci raph Sfiutilari Daili Xai s i all Mali Cazet c in een oord alle groole bladen wijden lioiifd irlikelen en beschonwingen aan de iviiiijc kwestie vuil den dag die alle anderen zelfs de pause Ijle üiifeilliaarheid en de spaansche troonkttCslio op zijile geschoven heeft BELGIË Wat men van de hoog geroemde onpartijdigheid der UUr iiiioiilaiien bij de naderende verkiezingen Ie waohlen heeft blijkt nit den Echii dn l uj i iiibourg liet blad nicliU dat Zondag v in de knnaels in het arroiidisseinent liaslogne hel navolgende afgekondigd is Gij inoogt stemmen op Todcn eii op l roteslan ten maar indien gij stemt op de candidaten der liberalen dan zijt gij geexcoinmuiiieeerd Dit wordt u verklaard in naam van hel eoneilic en van de onfeilbaarheiil des pausen De Kclio hoopt ilat de kiezers zich liever zidlen laten exconituuniceeren dan op clericalo candidaten te sleranien DUIÏSCHLAND Men achrijfl uil lublenz van IS dezer Tengevolge van het plotseling in erking getreden verbod op den uitvoer van proviand naar Frankrijk zijn gisteren drie schepen zwaar geladen met tar e komende uit Nederland en beslemd uaar Frankrijk vaslgelegil Te llaiinover is in eene volksvergadering van ruim JUOU personen besloten goed en bloed voor Duilschland len otier te brengen De aldaar versohijnemle antiPruisische l olIcmeUimi verklaart len volle in Ie stemmen met hel gevoelen dat de l ransclien zeer teleurgesteld ïullcu zijn in de verwachiing vim sjmpathie te vinden bij do bevolking der geannexeerde provinciën Van de tra penbewcgingen is niet veel te melden De Pruisische bladen hebben eene circulaire ontvangen van den minister van binnenlandsche zaken om niets over de bewegingen der troepen lo zeggen wat men er lus van gewaar wordt komt uit builenlaudsohe couranten Naar den Hijn to hcerscht natuurlijk enorme drukte op alle spoorwegen wegens hel vervoer v iii troepen en proviand Beide partijen zijn nog niet gereeil Pruisen is echler achterlijker dan Frankrijk Men gelooft dat het eerst met een week 100 000 man aan dea llijn zal kunnen verzameld hebben Ondertusschen is de inrichting van bet Pruisische leger voorlrell clijk Generaal von Mollte een der schoonste figuren uit den oorlog van ISlili heeft verklaard dat het leger nog nooit met z ulke goede vooruitzichten een oorlog was begonnen als thans Hij kon veriekeren dat een overval van Frankrijk niet te verwachten was SPANJE De Spanjaarden zijn gelroU en door de weigering der eaiidiilaluur hun door piins Anthonius von HohenzoUcrii den vailer van den camlidaat medegedeeld Waarom mu Frankrijk toch oorlog voert wegens die candidatuur begrijpen zij niet Het schijnt dal de regceriug het niet voor onmogelijk liondt dal prins l eopold in de gegeven onist indighcden nog op zijn besluil terugkomen zal Hoewel de publieke opinie aanvankelijk mei zoo bijzonder gunstig voor den naam van HohenzDilern eesieuid wa schijnt de spaansehc natie meer dan vroeger geneigd dien naam te eeibiedigeu Sommige spaansche bladen brengen de wapenfeiten der Spanjaarden van vn egei dagen in herinnering Zoo w ijst de Jtcpiililica Ihnka op de lauweren welke de Spaiijnardeii iiioogslleii in de veldslag legen de l raii ehen in b iüH Het orgaan van de progro si teii en uiterste linkerzijde zegt De iialic is geens ins aaii prakelijk voor de nederlaag welke t k ibinet geleden heeft Om die nederlaag behoeft uicu zich niet te bekommeren ioLUA VA luu In v rsehiUe de plni v m oti fi rland worden reeds iiugingeu aiiiif e eiiJ of beraamd om te voorzien in deu nood die iu vele goziiiiieii ontstaiui zal door het ouder de wapenen roepen der kostwinners Wy vestigen de aandacht onzer stadgenooien hierop wel overtuigd dat men zoo zulke maatregelen noodig zijn met het nemen daarvan hier niet achterwege m1 blijven Il deze taak niet bij uitnemendheid door vrouwen waar te nemen De goudsche damoa mogon op die vraag zelf het antwoord geven Donderdag namiddag omstreeks 5 ure heeft men in de rivier den IJsel alhier drijvende gevonden het lijk van een in deze gemeente vreemd miiiispersoon tamelijk van lengte naar gissing oud 50 j uir Het was gekleed met zwi rt pilo broek zvviirt lakeuseh vest zwiirie das blauw boczeroen militair lieaid en dito onderbroek gemerkt Z Di 20 s dimelle hemdrok lage schoenen met riempjes en zwart wollen kousen In een der broekz iikken bevuild zich een blauw benrsje waarin ƒ 4 72 nog een ander beiirsje waarin twee brillen waarvan een met een touwtje om het hoofd moet gedaan een rood bonte zakdoek en een der billetten verspreid door de heercn Itablmaun C iMededeeliiigeii omtrent dit lijk zullen gaarne ontvangen worden bij deu heer Commissaris van Politie te Gouda De tweede kamer beeft gisteren met Cl tegen 10 stemmen aangenomen het wetsontwerp tot verhoogiiig van hoofdstuk justitie der stuatsbegrooting tot uiibreiiling der rijksveldwaeht De kamer is daarna verdaagd Gisteren zijn in de ochtendzitting der eerste kamer de vier ontwerpeu tot samenblijven der militie enz met algemeene stemmen aaugenomen en in eene avondzilting evenzoo het ontwerp omtrent de tijdelijke uitbreiding der ryks veldwacht De kamer is verdaagd Het hoofd comité der Nederlaudsche vereeniging het Jiooih Kruis hield Woensdag avond eene bijeenkomst uaar aanleiding van de tijdsomstandigheden Het besloot onze laudgenooten aan te sporen tot het oprichten van oomité s in de verschillende gemeenten hetzij op zich zelve of meerdere gemeenten vereenigd hetgeen geheel in overeenstemming is met den uensch des konings bij gelegenheid der tentooustclling in liet vorige jaar te s Hage gehouden Ook meent men eene oproeping te mogen verwachten tot opgave van persoonlijke hulpaanbiedingen en de toezending van hulp en verplegingsmiddelen aan het hoofdoomitc of de gevestigde comité s Wij zouden zoodanige maatregelen zeer toejuichen want al is hel dat onze onzijdigheid is gewaarborgd en wordt beschermd zoodat wij geen groot gevaar loopeu in den oorlog gewikkeld te worden teniij wij celven door onworzichtigheid daartoe aanleiding aim de oorlogvoerenden mochten geven zoo is het toch geheel in den geest van onzen landaard iu tijds voorzorgen te nemen Bij groole troepen verzamelingen in het land zoowel als in zijne nabijheid ontwikkeleu zich spoedig vooral in dit jaargetijde epidemische ziekten die de militairen niet dlcen maar ook de bevolking aanlasteu en zich van stad tot stad en vau dorp tot dorp uitbreiden Voor zoodanige buitengewone gevallen is er buitengewone hulp noodig eii het is reeds daarom wcnschelijk dat het hoofdconiilé niet met ledige handen sla maar mililairen en burgera op bijstand kunnen rekenen wanneer eigen middelen te kort schieten om hot lijden te verzaohtcu de herstelling te bevorderen en de verspreiding van ziekten te beperken De prov insp van het lager onderwijs teUtrecht de heer L Mulder heeft ecu schrijven ge richt aan de onderwijzers dier prov waarbij zij uilgcnoodigd worden in overleg met het geineeutebesluur de leerlingen dagelijks een gedeelte van de leeruren te doen besteden lot het maken van pluksel Kiui men geen linnen bekomen dau veru ijst de heer M naar de dames Craeyvuuger en Karaten te Utrecht Het comité van het Koode Kruis te Utrecht zijne groote ingenomenheid met dit sohryven Ie kennen gevende voegt er bij Men neme van zuiver gebruikt niet al te versleten linnen stukjes ter grootte van een vicrkanteu decimeter tn latu de draden die aan de randen worden uitgetrokken ongeordend los opeenwerpeo De Staats couraut bevat het Kon besluit vanden l Jii Juli lb70 ter voorbereiding van deneersten ban der dienstdoende sohuUerijeii tot handhaving cler neutraliteit iu de ontstane verwikkelingen tussohen twee bevriende naburige mogendheden en iüo noodig lot verdediging des vaderlands Een particulier telegram iu het Vaderland meldthet volgende Polen en Oostenrijk wantrouwende trekt Rusland behalve iu het kamp te alisch ook troepen samen in een kamp te Skierniewice Het troepenvervoer is reeds aangevangen De gouverneur Berg zal te Caliseh het bevel voeren De keizer zal Vrijdag met vorst Gortchakow te Warschau komen en jeene revue houden Niet ver van Helgoland heeft men Fransche oorlogsschepen gezien die jacht maakten op de Pruisische flotille Hel zou dus wel kunnen gebeuren dat de vijandelijkheden begonnen met een zeegevecht t geen we kunnen het ons niet ontveinzen wel eens nadeelig voor Pruisen zou kunnen alloopen Sommige bladen meenen dal de oircnlaire van den minister v tii binneul zaken aan de dagbladpers zie cns vorig nommer niet voor opeubaarmaking bestemd was Wij hebben daaraan niet getwijfeld omdat nij meenden aan onze lezers verplicht te zijn hen nede te deeleu waarom de by die circulaire bedoelde berichten voortaan in ouze courant niet zullen voorkomen Uit Bergambacht meldt men van den 18 Het gestremd vervoer naar bet buitenland doet zijne gevolgen ook in deze streek reeds gevoelen Te Ammerslol werd o a op Zaterdag 16 Juli jl voor de oude zalmen nog 1 en voor de St Jacobszalmen 85 cents per j kilogr betaald terwijl diezelfde soorten auii de zalmviasoherij bg het Kralingsche veer op denzrlfden datum respectievelylc niet meer dan 60 en 35 ets per s kilogr koodeu opbrengen Op de laatstgeuoeinde plaati waren de ongunstige berichten trouwens eerder bekend dan te Ammerstol De commissionairs hebben dan ook last ontvangen geeiie zalmen meer voor Fransche rekening in te koopen Onder lien die er zich over verheugen dat deministers van marine en oorlog ijverig werkzaam zyutot het nemen der maatregelen die noodig zoudenzgu wauneer het bieden van tegenweer onverhooptvan ons gevorderd mocht worden behoort ook betdagblad Het Noorden Het gevaar dat onze manschappen zullen moeten vechten is daardoor veel kleiner geworden zegt het iVti zullen zij slechts moeten dienen om aan de onzijdigheid eenige beteekeiiis te geven en ie beiVijz en dat de Nederlandsche Leeuw waakt Waren zij niet opgeroepen zij zouden dat misschien worden wanneer een der beide oorlogvoerenden de kans schoon zag om ons land aan te vallen De oproeping zou dm te laat komen en slechts dienen om het Nederlandsche volk als schapen ter slachting te breagen Dit troosie en sterke ieder die genoodzaakt wordt om het geweer ter baud te nemen Onmiddellyk gevaar bestaat er niet wanneer hel volk cu zijne regeering waken maar tn J wanneer zij zich niet wapenen De verleiding zou wellicht voor de oorlog o reuden in hel laatste geval te sterk zijn Men schrijft in de Middelburger Ct Het doenspiingen van een spoorwegbrug in België tengevolgevan een verkeerd begrepen order door een genieofficier heefi iu Frankrijk aan de autiBelgisoh ge ziude organen doen zeggen dat het Belgisch gouvernement aan de Fransche zijde meer voorzorgenneemt tegen eene schending van zijn neutraal grondgebied dan aan de Pruisische zijde waaruit zy afleiden dat de regceriug te Brussel eventueel zich aande zijde van koning Wilhelm scharen zal Dergelijk feit kan tot leering strekken voor de overige kleine sluten van Europa welke neutraal willou blijven in den aangevangen krijg Dergelijk W I II into t if up i j m Il 0 Mit 11 f fjrfW T 1 lW lip Mill tlj mi te WiiM iiiiimri f KifmeiiWiNië i 1 11 Himii wiM Ék M p I j 111 11 iw iM 11 Wm JiiiMif n hot P Sdimfd i h i iiHIkWln lnla III unjéiiirn inifmim 9 f ifiiuiil K Ja at 1 id l Iw 1 nifliii khhit f ta fl il ld ii jtt ykfimnk Ff iidtliWlWii pi I lil lalthtiil 1 l fi 1 i aWM iidtliWlWii ifHp i mMh l l iwWyA8 Mr i i At w f 15