Goudsche Courant, zondag 24 juli 1870

I J De voortretf li ke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsohe Anti Rheumatische WaldwolWatten 25 en 30 et het pak Deiineniiiialilen Olie a 40 en 80 ot de flesch aan duizende lijders van Jicht en Uhcumaliek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van 1111 ienecskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de 700 alom beroemde Waldwol Gezond heidsKleedingatukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Hheumatisohe aandoeningen Schmidischc BOKSTBONKONS ïi 30 ot de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIKKERNADEL l OMAPE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Itheuraalischc hoofdpijn zwakheid der hoofdzcnuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs orden VtrderB verschillende Wahiwol Arlikelen volgoni prijscourant Ilool d Agent voor Nederland M J C HAM VirecM Te OOVDA Mej de Wed I OSMAN En verdere Depóls op de gebrniks ianwijzingen Aanvraag um DKl óT bij M J C HAM UtnM Burgerlijke Stand G BOUFi 20 JuÜ Kverarilus ouders E VlnsvoH en j Wijl Johaiincp ouders 1 van W m en H BruistenB Autüiielta Maria Ailrmnn ouJcrs J C Ztlileiirijk vn A M A I cell ng ïJl Jolittimis WiUielmuB ouders V J vaii J co uwen cii A vnn do l avüordt Joliiiniin oudcra A AUbuuni en W van Vliet Jncob ouders J Kuimt cii A Bakker Ovnii H iN 30 Juli A M A Lceflnujr huiivr vau J C Zcldennjk 36 J 81 W Bouwmun 4 j A ÏI i JVinsenberg 4 w M A Uorat 72 j G Crovnescïierj huisvr van G van der Laar 33 j A J ou der linipgen 2 j 8 m adve its MTien Voorapoedig bevallen van een welgeschapen Zoou A VAN LEEUWEN VAN de Pavooiiut Gouda 21 Juli 1870 Op het onvervcaclits werd heden door den dood van mijne zijde wegi erukt mijn hartelijk geliefde gade GEERTJE GROENErfCHEIJ voorafgegaan door eene ernstige doch kortstondige ziekte van slechts 6 dagen in deu ouderdom vau 33 jaar mij nalatende vier alle nog Imlpbehoevende kinderen te jong om het voor hvm vooral zoo onherstelbare verlies te betreuren G VAN BKU LAAR J Gouda 21 Juli 1870 Openbare Verkoox iiig te Q o u D A aan het huis wijk E n 25 Kleiweg op VRIJDAG 29 JULIJ a s ten 9 ure van GALANTERIEN PETROLEUMLAMPE f SPEELGOED eeno partij SIGAREN APBRAAK enz Donderdag middag van 1 5 uur te zien Openbare Verkooping te GOUDA op VRUDAG den 29 JULIJ 1870 des voormiddags ten elf ure in het Stations Koffijhuis aan den Kattenuingel aldaar van Een HUIS en ERF staande en liggende aan den Raam te C mda wijk O n 66 Te aanvaarden 6 Augurttus 1870 En een HUIS en ERF aan de Noordzijde van den Bozendaal te Gouda wijk M n 12 Nadere inlishtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda BEKROOND 1865 O P O II ï O IZILVEREN MEDAILLEJ I tKSIK KLASSK Alphen L VAROSSliSAU k Joüoop i GOUDkAUK JiiirmeLu W KURVERS lla ininiuh Mej J GAARKEUKEN Moii Jmrf J A JACOBI ümkiiuter J van LIEFLAND B e I a De ondergeteckcnde bericht dat haar winkel ruim voorzien is van alle soorten van IIEERENcn DAMEbLAARZEN en SCHOENEN in verschillende modellen dat zij alle Woensdagen llotU fdam bezoekt om de bcatellingen van verschillenden aard in haar vak zooals DAMESKAPPEN enz te effectueeren waarvoor alle Dinsdagen orders ingewnclit worden G DANIELS Wijk n N 15 nnnil ilcn heer Tint horjeiirubricknnt P S Ecnige soorten worden beneden fabrieksprijzen uitverkocht De Notaris J G lUiOUWER NIJ HOFF te a w i zal op VRIJDAG 20 JULIJ 1870 des morgens ten ll j uur in de Ilerbirg bij Ls BLANKEN aldaar verkoopeit de Appelen Peren en Noten uit onderscheidene Boomgaarden to Haastrecht en lieemcijk vroeger Stein f Jd § ass SiHilslraat43 sGllAVEMlAGE berigt aan het geëerde PubUek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZIJN steeds ruim voor ien is van eene groote keuze r alsook van de Fijnste Stoffen waarvan desverkiezende volgens het laatste Modejoumaal alle kleedingstukken naar het Ijjf worden aangemeten be OPEYBAHFrpRÏJSÜÏTDEELING B TO de leerlingen der Latijnsche School zal plaats hebben op WOENSDAG den 17 AUGUSTUS in het Lokaal der Latjjnsche School Ondergeteekende noodigt alle vrienden der Letterkunde uit die plegtigheid met hunne tegenwoordigheid te vereeren Gouda D TERPSTRA 9 Juli 1870 Jiector I BEKROOND i 1867 I PARUS I t nitONZEN MEDAILLE m noelofaarendmen IL NAÜERMAN JtottnJaiii Wed V de KOSTER iklwoii ioveti Wed WOLEE en ZOON Woenleii Gcb PFENNING ll mdirtiqin A DE WILOE l l sM lxlui J li MOLLE e r i g t J M van Minden Dcntiste Dubbele Buurt Gouda verwittigt dat hij eene nieuwe vinding liccft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort met het inzetten vau Kunsttanden 011 Gebitton op Cimid Zilver Caoutchouc enz welke op het ziekel kste tandvloesch geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voordat zij volkomen aan hunne vereiachten hebbon voldaan Ook repareert hy spoedig stukken van andere Meesters kleine wmm Il Groüte Werkingen C Bit is zoo ergens dan zeker het geval VkI i klein onaanzienlijk artikel de MALZBONBONS van JOHANN IiOFF te Berlijn Het resultaat door de e uit Mout slijmoplossende kruiden en den lijnsten suiker gepraepareerde tkarinriien bij aaDSteklDg der keel M heeschheid verkoudheid enz verkregen SJf zouden somtijds ongeloolfelijk zyn wanneer 5 Si die BONBONS zich niet hij duizende 11 en duizenden als een klein WOnder miildel bewezen hadden Bij verouderden hoest neemt men 3 a 4 BONBONS in een kopje heete melk He gepatenteerde M AL Z B ONBON S 7ij blaauw niet in fi eel papier gepakt en draagt in pakJO en BONBON den stempel Joh nn Hoff Verkrijgbaar a 30 Ct het pakje bij JOHANN HOFF s CeBlrnal Dcpot smalle t Bloemmarkt hij de Stilsteeg F 1S4 Te verkrijgen te Gouda bij J C van Vrei mingen en de Wed A C Scholten te fVoerden bij Henri J v d Beho DOOR VERANDERING TE KOOP Een Winkelpui geheel van hardsteen met DEUREN RAMEN enz zeer geschikt voor verplaatsing hoog 4 50 breed 6 60 nieter Brieveji franco adres den Heer J C v WIJK architect te Gouda SÏOOMbIeRBROÜWKHÜ De HOOIBERG VAN HEINEKEN C te AmHerdam Hoofd Agent voor Zuid Holland de Heer MAX BREÜER Papestraat te $ ITage Agent voor Gouda en omstreken de Heer A NORTLER Gouwe wijk C n 34 te Gouda Naar aanleiding van bovenstaande advertentie berigt de ondergeteekende dat het AMSTERDAMSCH BEIJERSCH en PRINCESSE BIER uit voornoemde Brouwerij alsmede DORTMUNDKR en verschillende soorten BOSCH BIER zoowel op fust als op flesschen b hem verkrijgbaar is volgens Prijscourant die op aanvraag is te bekomen A NORTIER Gouwe wijk G n 34 273 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 1 AUGUSTUS 1870 lladerstoomboot dUSSEf Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen a morg 7 uren Zondag s morgens 6 uur Van ROTTERDAM geljjko dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uien DafjcHjks Reiotirkaiifli 11 Gouda üruïc tan A üriukmau 0f r l idi w scEOTjw te wo4 U = ËMüm iMJa n firnm ae a ui éHi m lil ut lititiè ijWM IiMm t L 1 f fii w Imh ni fM è Mi lap I ikUtiflaifeBiMiiètèaf é v il if M I i rTiC IWI OW ét mm ui 11 1 111 r T T 1 Si b Hk il Ml i yH$3f r laiirg 1 4 W a aéi IrJ T kWM Ét Pt i f Il Knhu n Ik I Mu g W il 7 fc ts SS mr