Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1870

V Voor do vpk bliikcn van docliioiulli bij bet overlijdon viiu luijnou luirtelijk goboitleu ocbtgeuoot üiitvmigon betuig ik ook uainens nujne betrckkiugcn oprecbten dank wed VAN KOETSVELD van ANKEllENüowla 13 Aag 1870 Euüim wk 0 cnl ai c Vrijwillige Yerkooplng te ZaVENHUIZEN op WOENSDAO den 17 AUGUSTUS 1870 des namiddags ten O ure in liet Raadhuis aldaar ten liui e van Mejufvr de Wed Hi iijihBERGEN in het dorp van cenige O EBOTJ W EISr en Perceelen OROND in Erfpacht uitgegeven alles staande en gelegen in den Tweemanspolder aan den Noord Eindschen Weg binnen de Gemeente Zenuhui en Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Hljks Hoogere Biirgersdiool met driejaiigen cursus te Gouda Do laatste insdirijving voor het schooljaar 1870 1871 heeft plaats op Vrijdag 2 September e k snaiuiddf s van 2 4 uren in bet Schoolgebouvf aan den Tieiidtweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen wordt Zaterdag 3 Sept ora 9 uur s moi gens aangevangen De ondorgeteekende blijft intnsschen bsreid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur W lULIUS Geen Wonder 51 Getuigschrift Mijnheer Regt aangenaam valt het rajj U te verwittigen dat ik op mijn jarigen leeftijd kaalhoofdigwas sedert verscheidene jaren en door het gebruik van den AMERIOAN IJALSEM wederin het be it ben van eene VOLLEDlCiE HAARTOOI ja Ilaar zwaarder en bezetter dan ikooit heb gehad bijgevolg Heer Tiik hii e hulde aan de waarheid en een ieder die twijfelt kan van Ulij getuigenis komen inwiuiu Alphen ajd Rijn is get C van iIllET 1870 Landeigenaar Franco schrijven afin den eeuigcu ïiikh iiu i St Nicolaasstraat 403 Anmtcnldiii ii 2 de flacon J M van Minden Dentiste Dubbele Buuii loudii verwittigt dat hij eene nieuwe viiu g beeft om holle kiezen en tanden te vullen zonder eenig gevoel of drukking te veroorzaken Verder gaat hij voort met liet iiv clteu van Kuusttanden en Gebitten op Giiiid Zilvi r aoiitchouc en welke op het ziekelijkstc laiidvleeseh geplaatst kunnen worden Geen geld wordt gevorderd voonlat zij v dkonieii aan linniic vcicivbteii hebben vuliliiuii Ook repareert bi s icm Ii stukken vuu anili n MeesteiN Uil de luMHl Ie koop Een HUIS en Sf UDUR wijk It ii 330 met een FRAAIJEN luet uitmuntende vrucbtbooiuen beplanten TUIN groot ruim 9 aren liggeude il eene kade aan den fluwdelen singel to GJ OTJIDA Te bevragen bij den eigenaar en b woner C Dii HOOP ER WORDT GEVRAAGD EEN Machinist Stoker ïnforiuatiën te bekomen bij den Heer J v AALST ommissaris aan het stoombootenveer te loiii ii Itrieveu franco BOELHUIS te Zecenhuhfn om contant geld ten overstaan van den Notaris MOLENAAR te VVaddinxveen op WOENSDAG den 17 AUGUSTUS 1870 des voonniddags ten 10 ure ten sterfhuize van Coi hi is Oüsnioiik in het Noordeinde van Zevenhuizen nabij Mocrkapelle C I gABSn S iuis l Hl 4 rs ji II AV KMIAG K berigt aau het geëerde Publiek der Stad GOUDA dat zijn MAGAZI IN steeds ruim voorzien is van eene groote keuze alsook van de T ijnste Stollen waarvan desverkiezende volgens het laatste Modejournaal alle kleedingstukki n naar het lijf worden aangemeten STOOMBIKUmiOUVVKUI DeHOOIBERG AN HEINEKEN O te AmHerdam Hoofd Agent voor Zhd Hoi i anb de Hfler MAX BREÜEE Papestraat te t Ifaye Agent voor Gouda en omstreken de Heer A NOilTIER Gouwe wijk C n 34 te Guuda Naar aanleiding van bovenstaande advertentie berigt de ondergeteekende dat het AMSTERDAMSl U UEIJERSGH en PlUNGESSE BIER uit voornoemde lirouwerij alsmede DOHTMUNDER rn vcrseliillende soorten BOSCH BIER zoowol op fust als op flesschen bij hem verkrijgbaar is volgens Prijscourant die op aanvraag is te bekomen A NORTIEE Gonwe wijk C n 31 Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zimtfii van de RAKOCZY te KisfiiKjen over welks heilrijke werkingen de gescbrilten van den llofraad Dr Bm T inu den Hofraad Dr Eühmüit en Dr Diiiui handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spijsverteeriiigs orgaiieii gebrekkige ontlasting bleekzuebt bloedfgebrek als ook tegi u lümorrhoïden neiging tol ju lit en seropliult iHbt id Prijs per lliicou TiO ets Depots te i d i blj Ajiütheker 1 W BOEKS ie l illiii iiiH 111 alle A i itlieken KON l KlKli MINKU WAIKU VKllZKNOl l ij den Uii nvor N A HINtiST io fLrren veen zoowel als door middel van ieder soiled Boekverkoopor is te bekomen Wat wij uit lloomiiietcrs kunnen leeren é Door 11 PARMA veehouder te ILid erdijken Prijs 40 ent ¥ a ta it Ic v u alle juii i Ijl fijnste stoffen zamengesteld eenen aan fflj UBfii genamen consisteuten schuim gevende iSSi en van eene heerlijke geur heeft de j M i l ilz Zec van Joh llolï ös zich onder alle standen Consumenten B vcr ohaft die na ze eenmaal gebruikt RSiS te hebben die Zeep niet meoi willen p mi sen De MALZ ZEEP verfijnt en p verfraait de huid onderhoudt en ver g Bs wekt eenen witten tint zuivert de huid Sï IfI van alle onreinheden maakt de ruwe p Ijm en springende zacht als fluweel en is iM as door hare groote gehalte van Mout Sg gij waarvan de gunstige werking op zwakke tS sl zenuwen algemeen bekend is bijzonder j Sp dienstig tegen het beven der handen Il Prijs 17V Ct per stuk 6 stuks 95 Ct 35 il 50 Ct per stuk JOHANN ilOFF s Oentraal Depot 1 Bloeniinarkt bij n S ilsteeg F 154 te Amsterdam Mede echt te verkrijgen si te Gouda bil J C VAN VREÜMIN 3 m gen en de Wed A C SCHOUTEN ffl il te Woerden bij HSNRI J v d BERG i Openbare Verkooping op DINGSDAG 10 AUGUSTUS 1870 des voorm ten 9 ure aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 16 17 te Gouda van MEUBELEN HUISRAAD en hetgeen verder ter tafel zal worden gebragt Daags te voren te zien Voor een JONGEHEER van 15 jaar die de lessen aan de Hoogere Burgerschool alhier venscht bij te wonen wordt INWONING KOST en VRIJE KAMER gevraagd Voorwaardon met franco brieven onder lett B b de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN te Gouda Stollwerk sctie liorst Bonbons Met premiën begiftigd op alle tentoon tellin gen Eene za menvoegingvan suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhaluus organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Depots dezer Bor t Bonbons zijn te Gouda bij den ApothekerJ W BOERS te Haastrecht bij J K OOSTERLING te Oudewater bij F J VA VREUMINGEN en te Schoonhoven bjj A WOLFF Radcrstooinboot iFUSSEL Van GOUDA Maandagen Dinsdag s morgens uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens G j uur Van ROTTERDAM oji gelijke dagen snam 2 uren Zondag s avonds 5 uren naaclijls Uctoiii kitit lm iuiiih Ui uk villi A Uiiukmiiii