Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1870

tt VrUdag Z September 1870 m 940 GOUDSCHE COURANT ifiinvs 83 Advcrlenüeblad voor Gouda en Omstreliea De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag deir uitgave IHER D ALION ilxtract vtract geheel berustende op iliiip en geregtvaardigd door lie proeven is een middel o ifd Ie versterken op nieuw c 1 haarbol waardoor de zieren zicb weder krachtig vasliifd verlrisoht en verhelderd 1 eu al es ii nieuw geworden Jc oin el f olie ie vermengen ia ten 5 eworJen en duizend eu bij fci icken dat zulk een vetmeng ld enen om de haren Ie pnrfu le haren vuil en week maakt hht en vatbaar voor ongemak I voor den groei van het haar i iKt u dat gij Prof Pergrcr moet gebruiken hetwelk a rkrijgbaar ia gesteld bij i OSMAN Gouda üEiH lidterdam VK LUS Pillen aet aloude en echte men in het bijzonder ongesteldbeden der MAAG ide SPIJSVERTEllING Zij i n de GAL SCHEEPTE in T3LAG der HUID zy zijn D en SLIJMAEDRIJVEND van 87 Vj Cent en dubbele Kir bij de hh lilt Wz ii Ci droog heiligeweg D 321 umeesler ruils loot I jff inau de Hoogstraat 1 Boom crling i udsten f uh Il iiirlcm hoek Bakkersteeg loom Weste Wagenat 1 up bet yieenw over do Don CChtO Urba nn9 Pillen sinds 01 in bekend en in algemeen ge t Gouda aileen en uit s bij den heer L SCHENK SCHUW 1 N G i uitelijk verzocht wel attent te lor ons bij niemand anders de ld volgens het oude en echte verkrijgbaar gesteld in de her p aalmi dan ti l de h eri i mders In elk dooi je i8 een de eiyeiilKindii e nnanileekening Wed KKiNhW ZooN Apo iicckcnins ich ook bev mdt op mede Ie Doosjes ver egcjld zyn l uikrrs i Hla iMijlc d ii 11 hmi aan V Ol tOO e Z I 09jes Tillen haalt All n die biljet met on e HanilLeekening nllui en zich te ttachtei 1 voo vele iiiim iaksels 1 1 uk ïiMi liiNil iiiiiii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 BUITENLAND F R A N E R IJ K Het wetgevtnd lichaam heeU den door het gouvernement en de commissie voor de militaire weiten voorgedragen maatregel goedgekeurd dal de mobile nationale garde die reeds proeven van dapperheid beeft gegeven niet langer met de verdediging der steden en vestingen zal worden belast maar bataljousgewgze by de regimenlen van liuie z I worden ingedeeld Tot da opheffing dier garde durfde de regeering niet besluiten en lij heeft ich daarom vergenoegd met haar ouschadelyk te maken De nieuwe wet keul overigens aan de aldus ingelyfde nalionaie garde alle voorrechten toe welke aan de won loldaten zgn geaohonkeu Het voorstel om de gehuwde mannen vrij e stellen van de inlyving is verworpen even als dat van den heer de Kératry die voor de in te deelen bataljons de tegenwoordige ofiBcieren door oudgediende officieren van het leger wilde vervangen Bij dezelfde wet lyn de burgers die I een of ander wapen grypeu om den vaderlandschen bodem te verdedigen onder de bescherming der rechten en gebruiken van den oorlog geplaatst Zij hebben daarioe slechts het een of ander kenmerk der rustende iintiuuale garde aan te nemen De memorie van toelichting van dat gedeelte der wet is eene bittere acte van beschuldiging tegen de Pruisen aan wie zelfs de naam van een beschaafd volk wordt ontzegd De minister Chevreau heeft verklaard dat hg trenge maatregelen had genomen om de tafereelenvan dolzinnige en dweepzieke woede die dezer dagen zijn voorgevallen tegen te gaan Hg heeftzijne circulaire aan de prefecten voorgelezen waarineen snel en onpartijdig reuhtdoeu wordt gelast Be heer Gambetta nenschte aan den gouverneurvan Parijs onbeperkte volmacht Ie geven om denationale garde der hoofdstad te wapenen doch deminister de Palikao verklaarde dat hij niet zoudulden dat een zijner ondergeschikten onafhankelijkvan zgue bevelen werd gemaakt Waarschgnlgk zalechter de commissie der kamer met het onderzoekvan dat voorstel belast tot de aanneming adviseeren op grond dat de min op wien de verantwoordelijkheid rust ook volledige vrijheid van handelendient te hebben De minisier van oorlog heeft onverwacht in de arsenalen van Vincennes 100 000 bruikbare geweren gevonden ten dienste van denationale garde der hoofdstad De Gauloia verklaart alle geruchten omtrentgevechten die in de jongste dagen zouden zijn gebeurd voor verzinsels ai komslig uit dezelfde bron waarwit den Oden Aug de Igding is voortgekomen die de beurs en geheel Frankrgk zoo diep heeftgeschokt Wij ivillen nog meer zeggen schrijftTarbó het is beter dat de veldslag geen plaats vindt Wij kennen nauwkeurig het punt waar zichde maarschalk Ba aine bevindi even nauwkeurig alsde plek waar de maarschalk Mac M iboii staal Wgzouden zoo de agenee JJavas zulks niet gemeldhad hebhen ver wegen dat beide veldheereu inverbinding met elkander staan Thans chler durven wg verklaren dat beiden zooveel gemeenschaphebben als i ij verlangen Ook kennen wij beiderIsgefstierktp zicer ijuuttkuurig eu weien dat gewich tige gebeurtenissen op til tyn Welnu dat alles wetende achten wg helef dat de gewaande slag vao 24 Aug niet heeft plaste gehad want wg houden het voor goed dat ohm troepen in den beslisMnden slag komen niet vermoeid en niet geteisterd zelfs niet door de onveraigdelgke verliezen eener overwinning Met vertrouwen wachten wij op de tijding elke binnen eeuige dagen tot ons zal komen maar ons ongeduld verleidt ons niet om den datum der zegepraal eenige dagen t verzwggen Wij wachten zouals van zgnen kant de kroonprins van Pruisen wacht wiens martoh zoo al met geheel geslaakt dan toch aanmerkelgk ver ra igd is Niemand kan met zekerheid den uitslag voorspellen van df bloedige ontmoeting die weldra zal plaats vinden Maar op onze eer en cfi ons geweien kuniieu wg verzekeren dat wg op grond van vertrouwde islicbliBgeii op fene schitterende zegepraal mogan b pea Dit neemt echter niet weg dat wij ons op de verdediging van Parijs ffloeteii voorbereiden aU of de nederlaag onze legers mogelgi was Helpen wg ons zciven opd i God ons te huip komel Wat ook geschiede Frankrijk zal triunqfeerenl Sommigen willen nog maar niet aannemen dathet den Duilscbers met hunnen toeUt naar de hoofdstad ernst is Zg zien in bet voorltrekkin van enkele corpsen slechts een middel om schrik te verspreiden De vgaiid zal het niet wagen meeneu zg voor de hoofdstad te verschgnen daar Mae Mahonnog met een leger in het veld is en hem in denru i zon kunnen vallen Van de mogelijkheid derve eeniging van Mao Mahon met Bazaine houdt menzich hier nog leu volle overtuigd Mocht het evennel tot een beleg van de hoofdstad komen danmaakt men üoh slerk deu vijand wel hel hoofd tekunnen bieden De vrywilligers komen van alle kanten naar de hoofdstad tairgke corpsen scherpschutters worden gevormd aau wapens ontbreekt hetniet De gedetacheerde forten rondom de slad dieals het ware citadellen zijn zullen voorts den vgand wel drie weken kunnen bezighouden Eu hebben de Pruisen zich eenmaal meester gemaakt vande gedeiacheerde forten dan slooten zij nog op denzoo versterkten ringmuur lerwgl de oher Schuttcrsen andere corpsen door hun geweervuur en hunne uitvallen den belegeraars zeer zeker gevoelige verliezen zullen toebrengen En mocht de vgand werkelijk zijn doel bereiken als hij binnen Parijs is dannog zullen hem de bitterste teleurstellingen wachten In de straten zal men den oorlog voortzetten enop dat terrein zijn de Parijzeiiaars meesters in hetvechten tal van hulpmiddelen waartegen de vgand niet bestand is staan hun daar ten dienste De wanhoop zal de bevolking onoveiwinnelgk maken Moet het zijn dan zal men huizen die ganschestraten vullen afbreken om dep vgand ni a daneen puinhoop te laten waar hg zijn graf zal vinden Is het niet genoeg vijftig millioen aan huizen tevernielen dan zal men honderd twee honderd millioen aau gebouwen opofferen De generaal Trochu heeft bet volgende besluit uitgevaardigd l Elk vreemdeling in Frankrgk die niet als Fransehman genaturaliseerd is en lot een der staten behoort waarmede Frankrgk in oorlog is moet binnei drie dagen Pargs eu het departement der Seine verlaten en zich uit Frankrijk verwgdcreu of ADVERTENTIEN wordeu gepIaHtut van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN zich naar een der departementen aan gene zgde der Loire begeven i Elke vreemdeling die in de termen van bovengenoemde bepaling valt maar daaraan niet voldoet en geen speciale vergunning van den gouverneur van Pargs ontvangen heeft om in de loofditid ic mogen blgven zal gearresteerd en voor den krggsraad gebracht worden die hem overeenkomstig de wet zal vonnissen De graaf van Cbambord heeft den 22 aangraaf de Flavigny president van het Boode Kruis deu volgenden brief geschreven Mijnheer de graafl ffDoor de verbanning gedoemd tot de smart van niet te kunnen strgdeu voor mgn vaderland bewonder ik meer dan iemand da wonderen van dapperheid die ons heldhaftig leger verricht en wil it althans voor zooveel in mg is onze gekwetste soldaten te hulp komen eu daardoor deu heiligsttn der dichten vervullen Ik bied hun lot schuilplaats aan iet kasteel van Cbambord dat Frankrijk mg iu gelukkiger dagen beeft gegeven en welks naam ik ter herinnering aan mgn vaderland zoo gaarne draag Henbi De gravin de Uasparin heeft de volgende oproeping geri ht tot de Frouicm van Frankrijk en DmtacMandl Zij die het meest onbekend is ouder uwe zusteren richt een kreet tot u I Uwe vaderlandslievende zorgen verkwikken duizenilen gekwetsten Wij kunnen beter doen Staan wij opl Werpen wij onze harten en onze gebeden tusschen de beide volkeren die elkander ombrengen De oudheid wijst ons op heidensche vrouwen wier uitgestrekte armen de strijdenden wisten Ie scheiden Wij Christinnen zullen wij minder doen dan zij deden Geen moorden meer Geen verminkte lichamen meer Geen verscheurde harten langer Geen weggemaaide geslachten verder Het land is dronken van hei bloed onzer zonen Vrouwen uit alle jnden reikan wij elkander de hand over de grenzen heen Dwingen wij de Natiën die elkander dooden maar die elkander niet haten om zich onderling lief te hebben I Als wij de moeder de echtgenooten de bruiden en de zusters in Frankrgk en Duitschland als wij den vrede willen dan sd er ook vrede zijn In Gode s naam richten wij ons op vereenigen wg ons opdat wij dezen slag winnen I Het zal de schoonste overwinning zijn van 1870 BELGIË Groote hoeveelheden levensmiddelen vooral rijst en slachtvee zijn in den laaisten igd per spoorweg uit België naar Frankrijk verroerd De uitvoer van levensmiddelen is niet verboden i Frankrgk heeft dus het recht zich op de Ijelgische markten te approviandeereu maar het d eiide althans de waggons terug Ie zendfn waarmede de levensmiddelen worden verzondrn en daarin bigft het nalatig Men zegt dat op dit oog cublik 2500 e