Goudsche Courant, zondag 4 september 1870

S TBB Mi Men leest in Set Bat UmddMad Wy vernemen dal hij den luitenant generaal kommaiiilaiit van het legrr het besluit vaststaat den eersten luitenant de infanterie De Ilochemont eervol uit s lands luilit liren dienst te doen ontslaan e luitenant De liochemonl heeft iii dit beslui naiileidmg genüinpn zyiin ouk aun den iouvorncuiGeneraal bloot Ic leggen oorzaitkt te her uclplten en dan n nie mrer gaan 11 refect oiunr urn lerhaliug van het c p het ontu iUn nog niet verte atem in de kamer besten waarborg eene vellighcids s liien uog duur Ijoeren De det niettegenstaande iiigeeiligheid der Jim Th lüraoint duldende vorming en il En gehandeld yien van macht laleu Is dal iedereen Hvirpt moet gerust o iziniiig wanneer vallende mogeud eioogt de News pherming niet op de atokebrancl eüegepraald dan e ter wel genoodde inlijving van geland moet zich lifttie met een blik ICiok commercieele In dat de Britten f inmer vernveringsocrd en dnt een I belet heeft op iitsd zal doen staan heeft den kooingf mj als gezant aiui vordt De beer n gaat vertrgen esle herinneringen iu ran de Neder ligheid waarvan heeft iwm een oen toeleomen dat verheft als blyk r bewezen diensten H D iiixendig bestuur Dnitschcrs rustig ki postwezeu is be I Naacy De amb uil 4 unne betrek verklaring onder leslelde Duitsche vie weigert deze it zonder verdere het rerkeer der Idfn heeft men op Ineu eeiiige dagen Vervaardigd van 1 nriuhiiug van den r insch beatuur was Het verkeer mei uitsluitend over Nachrichten wordt iü min voorm Metz te ontzetten iiisle dagen en door ocnmale verijdeld Üi leer dan 20 stuk nnds was buiten i latentegen betrek sisiiha uhlanen en Hjheid van Sedan infanterie bezet dt uit Tubingen p Hefele von Roth hteii bepaald beonderwerpen aan Ubij de paus oiifeil hkapiilel even als ilersteunen eenparig nrenburg van 29 ii katholieke pro 1 Aug gehouden i iij cn nn een be i ht gcwalt en Koningin Augusta heeft het volgende schrijven gericht nnn den president van het comité te üencvc Tan het Jtoode Kruin Mijnheer Uij zult het natuurlijk vinden dat ik de stichters van het lloode Krui m n dsnif betuig Uw werk is een Christelijk volhardend liefdewerk Binnen den tijd van weinige jaren is Duitschiand is vooral Pruiseu twceftiaal in de gelegenheid geweest de organisatie Ie schatten die een edele wedIjver in opotTering en werkzaHmheid in l leven roept Als de maliuen geroepen zijn om dien arbeid te ondertteuuen dan is het ook de inak der vrouwen daaraan deel te nemen en waarlijk bewijzen de onze ït êt dat offervaardigheid haftr liefelijk deel is TerV jl ij Ood om een duur amen vredp bidden welke het doel der groote offers moet wezen voelen wg ons gesleund door den bond van het Rooile Kruis Berlijn 6 Augustus 1870 Al ODSta Koningin van Pruisen OOSTENRIJK De offieieuse bladen hebben alle gcruchtr van eene verandering in het ministerie den kop ingedrukt Daarentegen verheffen zich met ie meer kracht geruchten over het aftreden van graaf licust ditmaal ran reaclionnaire zijde Veel geloof er aan te hechten zou dwaasheiil 7ijn De Duilsche partij neemt de poging tol verzoening van de zyde der CVcchcn vrij koel op Zij vertrouwt hare tegenpartij nog niel recht vroeger heeft tij té veel proeven van de Czechischfc trouweloosheid gehad Echter mc nl een correspaildeut der Neue i reie Presse dat de Czechen het ditmaal eerlijk roeeneii n aan eés verraad denken Het ware wenschelyk dat zyne meening de ware was BINNÈNLAÏJD Gouda 3 September Wij kannen mededeelen dnt de belangstelling in het lot der gewonde krijgslieden ook alhier zeer groot is Het bestuur van het Ooudsche comité van h it Boode Kruit heeft reeds aan giften ontvangen ongeY ttr f 130Ö en eene annzieul kc hoeveelheid verband en verplogiiigamiddelen ververschiiigen enz Kene meer uitgebreide opgave wordt van wege bet bestuur ie gemoet gezien warden Wij vernemen dal morgen bij gunstig wederten gelegenheid van den verjaardag fan den kroonprins eene parade zal worden gehouden door deachuttery en het garnizoen De Heer Biuser kapelaan te Voorburg is als oodanig verplaatst naar Gouda Den 1 Sept was het 25 jaren geleden datde Ned Byn spoorwegmaalschappij de exploitatievan dien spoorweg overnam De drukkende omstandigheden van het tegenwoordig oogenblik weerhielden haar niet dien merkwaardigen dag met harebeambten en bedienden in stille vreugde dankbaarte herdenken De beambten en bedienden die haargedurende deze vijf en twintig jaren met onafgebroken trouw en yver hunne beste krachten hebbengewijd waren opgeroepen om in eene feeülelijkebyeenkomst biervoor eene byzoudere hulde te ontvangen Deze hulde bestaat in een diploma keurig uitgevoerd ter steendrukkerij vim den heer van de Weijer Ie Utrecht met een geldelyk geschenk Kr is numelyk besloten om voortaan aan elk beambte en bediende die op 1 Sept 1870 en later gedurende 25 jaren in dienst der maatschappy zal zyn geweest als hulde aan zyn yver en trouw een geschenk aan te bieden van p m ƒ 1200 voor een hoofd cener afdeeling zonder onderscheid en van p m ÏO o van het jaarlyksch tractemetit hetivelk zy op bedoeld tydstip genieten voor alle overige beambten en bedienden Met diploma in kleuren en goud gedrukt bevat het opschrift vijfen twintig jaren rouwe dienst en is versierd met de wapens van Nederland aan t hoofd Utrecht in t midden en die vi a Amsterdam Uotlerdam Gouda s I lage Arnhem en Emmerik in den smaak vollen rand Behalve deze bijzondere onderscheiding voor de jubilarissen was het ook de bedoeling der maatschappij om op dian gedenkwaardigen dag aan al hare beambten en bedienden zonder onderscheid in het algemeen eene aangename gewaarwording e verschallen wiinrom ij ter hunner beschikking stolde eene som van tienilui cnil gulden om onderling te worden verdeeld in verl juding naar do tractemcnten en daggelden door elk wordende genoten Bij de herstemming in het hoofdkirsdistrict Alkmaar zijn aitgebrncht 2331 geldige siemmen Gekozen de heer Jhr Ur C van Foreest met 1191 stemmen De heer Knoop verkreeg 1140 stemmeu Men sohryft ons uit Woerden dd 1 Sept De bydragcn voor de vereeniging het Koode Kruis houden steeds aan en zyn reed voor deze gemeente tot het hooge cyfer geklommen van p in 7UÜ De kleine vereeniging Het Metalen Kruis alhier voor een groot deel uu onvermogende oudgedienden bestaande schonk 25 aan het Uoode Kruis Te rekenen van den 1 September zal het navolgende porltariei van toepuss ug zyn voor de verzending door tusschenkomst van de Belgische postadminisiratic van brieven gedrukte stukken en monsters van koopwaren tusschen Nederland en Spanje voor gefrankeerde brieven naar Spanje 26 cent per 10 grammen voor ongefrankeerde brieven uit Spanje 40 cent per 10 gram ueuj voor dagbladen en andere gedrukte stukken naar Spanje 6 cent per 80 grammen voor monsters van koopwaren naar Spanje y cent per 40 grammen Onder de lazarethen van Saarbrücken in hetjaar 1870 zal een Hullandsch veld la areih uit linnen vervaardigd den artsen evenals den gewonden die er in werden opgenomen in t bij onder in heriiiueriiig blijven zegt de Essener Zeitung Hel slaatop het plein van kazerne n 1 De basis vormten zeshoek Er zyn 18 bedden voor zwaar gewonden iu opgeslagen De ledikanten zyn van yzer envoorzien v in uitmuntende paardenharen matrassen het hoofdkussen is opgevuld mei vederen een wittewallen deken dient tot dekking natuurlyk ontbrekende lijliwaden hemden en kouien niet Hier liggende gewundeu iu rood wollen jakken de nuam v inden palieut evenals de omschryving tan zijne wondstaal aan het boveneinde van hel bed Ie lezen Degeneeskundige opperleiüing van het laiarelh is toevertrouwd aan den Nederiandsohen doder Dumontier chef van den geneeskundigen dienst in de kolome Suriname Twee adsislent dootoren staan hemterzijde llei diensl doeud personeel bestaat uil 10 mannen in bla u e ki len cn B vrouwen in linnenmei ruod afge et geH uid gekleetl De verbandstukkenzyn van de besie lioed inigheid In het lazarethheerscht de bekende Hollandsche zindelijkheid Opkosten der vereeniging worden de spyzen in eeneigen keuken toebereid De middags wordt dengewonden soep boiiillie en kalfsvleesch met groenlcoof üufl s morgens kutlie thee of chocolade motfijuo beschuit gediend tusscheniyds krijgen iij broodmet rook leescli of kaas wyu limonade iii t kort alles wal j vcrlapgen of hebben mogen Doorniiddel vaiV koflie en meU extract en met behulp vanwarm water kan dadejijik een sfflakelyke kop koffieof melk worden gereed gemankt Bene betere verpleging is niet denkbaar De oppassers ryn altydbezig om de verwunden op echt Hollandsche wyzete voeden of hen voor de vliegen ie vryvaren Als een Pruisisch overste in het bnrgerlyk hospitaalmeende te moeten klagen dat de verpleging ie goeilwas dan mochicn de gewonden uil du layarethwtl wegloopeu Zij lou lïii het met vreiijide doenom de Frniischen steeds verder te dry ven lammerdal de zware ouden l hun beletten Als directricefungeert mevrouw Meikus met echtgenoot die doorbaron van Hardenbroek uu s Hage rulder der Johanniter orde ter z jilo wordt geslaun Het Lizarclhis uilgerusl door ile vereeniging tot het vrrleenenvan hulp aan in den oorlog gem ouden ier fondsenbeslaan uit vrywillige giften cn die beschermd ordtdoor de Koningin der Nederlanden Niemand heefter voorzeker aan ged icht dat de Ghristeloke liefde deHollanders zou aansporen om onze verwonden teverplegen Des te meer zijn wjj den eiUlen inenschenvrieuden die luel du doel van verre tot onskomen hartelykeu iniiigen dank vtrschuldigd Als bewijs van toenemende styging der huurpryzen van landeryen op sommige plaatsen meldt uii ii uit Werkendam dat eenige perceelen bouw enweiland aldaar die voor den lyd van 7 jaren varhuui i zijn ruim 50 pCt per jaar meer dau dszeven voorgaiinde jaren opbrengen Do geheelc opbrengst bedraagt 1727 Wy verwachten dat de regeering daaraan de vercischte aandacht zal schenken en nu do Kiiad van onderzoek gcdeelielijk zoo wij meeuen in het voordcel van dicu officier beslist beeft niet tot zijne verwijdering nit s lauds dienst zal overgaan dan na zich ovtrtuigd te hebben dat de handelingen van dien misscbirn wat drifiigen maar niettemin zeer bekwamen oflieier in verband met hetgeen hem door verschillende andere personen is aangedaan en zyne verbiilering heeft opgcHeki eene zoodanigej beslissing in het belang van s lauds dienst volstrekt onvormydclijk maken Naar het ü Bal Jfand verneemt is vanhoogerhand reeds aan den len luit Do KochemontIe keniie i geneven dat n evolir in li iijpr vau den raad van onderzoek in zijne zaak niemandin de verste vrrie kan beweren dat op dien officier eenige smet van welken aard ook rust maardat in verband tot de verdediging van den heer 1 U UI en builen den raad van onderzoek hetin het belang van de handhaving der krijgstucht enom verdere moeielykheden te voorkomen wensohelijk is dien heer op de meest eervolle wyze nit hetleger te len treden De beer De Rochemont heeftin die meening berust welke ook met zyu plannenvooi de toekomst strookt Bij de Grool Kolff en Co Ie Samarang zaleen nieuw tijdsclirilt verschijnen ten doel hebbenilsom in Ne lerlanil voor Iiirluohe aangelegenhedenmeer belang iellliig te nekken dan men meent ineen Indisch dagblad of mail editie te kui nen onderstellen De tiiel zal zijn Stemmen uit Indif ende inhoud bestaan nit eenige hoofdartike en en d belangrijkste ingeyondeii stukken van A LocomotUf een en ander belangrijk gewyzigd ommige geheelomgewerkt De lyd vau uiigifi regelt zich naarden lyd waarop by de Stateii G neraal of bij andere lichamen in Nederland de of geene quKslieaan de orde is gesteld De pr js is voor Indië enin Nederland voor hen die rich voor een jaargangverbinden hoogstens 1 76 per aflevering waarvaner vermoedelgk S per jaaiczullen versohyneu Da Hr de rediiciie van dit werk in handen van den in Indiè zoo gunstig bekenden journalist C E van Kesteren is is het aan geen twyfel onderhevig of hier r il een degelyk tijdschrift verryzen wnarvan men vonr den vooruitgang dezer landen en de eer van Nederland de besle vruchten mag verwachten De ondersteuning van het publiek verdient het iu ruime mate en wordt het van harte tuegewenscht Soer UU Laatste Berichten Berlijn 2 Sept Officieel telegram Uit Mundelsheim zyn onder dagleektniiig van heden middag de volg ude berichten ontvangen Heden morgen ten 4 ure opende da vyand uit het geheele front ie Straatsburg een zeer hevig maar niet goed gericht vunr Daaruit vntatond van beide zijden een sicrk kanonvuur D verliezen bij on e artillerie zyn iiug niel bekend doch in alle geral niel van veel beleekenis Te gelyk deed de vyand een iinnval op het eiland Waaken en tegen hel spoor egslation De overste llenz aan het hoofd vnii een bataljon van het Se D idenscha rrgement grenadiers wierp hem echlel van hel station in de vesting terug De kapitein Graf van dat tcgcnient i gesiiMnelii ier ijl ongf veer 50 man sneuvelden of gt oiiil vterilen Onderwijl werd d vijandelyke aanval ii het eiland Waaken door het 30sle regiment sfgeiUgrn waarbij een Fransch officier en vier jagers werden gevaiiKeii genomen terwyl van oii e rijde d luilrnant von Versen werd gekueist Dl paralrlli ii zijn nagenoeg voltroid PaiijS t Sept Kr zyn nog geen volledige berichten ontvangen omtrent hel gevecht van gisteren maar over het algemeen wordt de uitslag beschouwd als gunstig voor de Fransehe nrnice Volgens eci telegram van ile grenzen van gisteren avond is de positie vsu Mac Mthon goed en r yn de sterkten waarop hij sieuni van roodenige hetcekouii dat ly 300 000 Pruisen kunnen bezig hr iden Ook ia posiiio van Bar iiino is gunstig Het ontbreekt hem noch aan levensmiddelen nooh aan ammunitie en hij zal zyne positie verlaten zoodru hy slechts wil He mcrsie dagbladen van heden morgen verzekeren dnt de koiiing van Pruisen krankzinnig is geworden BrURSdl 2 Sept Ongeveer tOOO Pruisen en ongeveer 20110 Pianschcn die op tielgiWi grond gebied waren teruggeworpen hebben dr wupens neergelegd en zullen heden avond over Brussel naar Brugge of Leuven goilirigecrd worden Tweede difpkhe De Indi pmdance meldt dnt do Kranschen die na het uverschriulen der lielgisohe grenzen de wapens hebben nodorgelegd in de cjiadcl te Namen of