Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1870

Borlijüi i Scpl Kf l foviiutul irre fi iii Uii ztjil lilt Ie juiig lc gfbeurtenisscu op licl ourlogslooiieel iTiisligi gevulgi ii liilib 3ii geluid Jeeii ciiVele mugeiKiheid knn er iiu locli meer nan leiilvei leu loop Ier diiifteii te slreniDien Het reiultant dat bij Sedun bereikt ü ii8 reeds ran dicii aard lat hel vreemde iiimciiging lol 7wij en moest b ii gen Sedert heeft de veriindcring inii ri iieeniii vorm III Frankrijk ann alle diplomatii ke bemiddeliug den bodem ingeslagen Voorla wordt bericht dal lüUjOOO krijgsgevangenen in de vertchilleiide staten van den NoordduiUuhcn boud znlleii worden geïnterneerd in verhouding tot hun iiieirnlal De heer Delbruck president van Ie bondskanse lauj heeft iieh naar het koninklijk hoofdkwartier begeven Rbeims 6 Sepl Officieel Oe koning heen heden 5 Sepl yn intocht bii ncn Iheims ged ian üenieiisde BericlUeii Te IlijcbeuWh in Silene moet ondir oude prnllfn in ct ii gsug der LuthirBche kerk een op doek gesdiildird portret vflu luther gevoud n rijn dnt uitmi nteiid guud nccouurveerd is Volgeiu deskundigea xou he door ïudwig tranach gMCbildcrd lun Volgens een bij t D D onivangen Inrubt zit de koning 8n Pruistn vreeuclijk iii de klein wut hij met Nftpoieon moet uit oir ii Als regeercnd loirst i ii liefst iils aanstoand keupr is l toili nt nl te ii k uur hem eni kameraad te uiitiruotien en roodoende our neb ïiU t toDtbiild te geven san t deniocrutisehc gezinde d el vtin Iliutathland Men zegt dat hlj Nap nog met heefi durven toespreken Uit vrees dat ze suineu een gek tignur zouden slaan 11 ij baeft in t geheim nau de Panj enoars laten vragen of ze Nap terug vdllen hebben dezen erbtcr antwoordden Tu l as ïonlu George Daiidiu I Nn heeft Wi helm ann lljn vrouw getelegrafeerd die zeker ook met op zilk een loge gestdd 18 of ze deu keizer der Fraiischen wil onlvangen 1 Du aan taande keizerin van üuitschland beeft uog geen antwoord gezonden 1 VEEQAUERINQ van den GKMEENTKUAA Dinsdag G September Tegenwoordig de bh van Bergen IJzeniooin voorzitter de Grave Virnly Braggaar lleiuy Bucbner Droogleevtr van Gennep Kuk en Koek De heer v Struten beef kenuis g geven dut hij vtrhinderd i de vergadering bij te wontn De notulen worden geresumeerd eu gearresteerd Is uigekomen eene luissive v u B en W betnlTt nde een reglement door regenten lugidTieiid van het Oudu Miu luIiuis eu over de vaststelliug daarvan door dtu raad de gewisselde stukkeu worden ter tafel gibrurht eu lutt de uiistive ter inzage nedemelegd Aau de orde is maar wordt om de ongenoegiaamheid van het aanwezig aantal Uden uitgi sttld het toorsltl tot goidkeurtng der gimecute rekening ovir IBdD Het adrts van den hetr Terwcn qq die nnnieni de hoofdcommissie voor de Ig Provinciale virgadering van onder wyiers eeiw toelage verzoekt van HID t gcdnellelijke he stryding der kusten op de vergadering vuu Zutcidug n s B eu W zgn van gevoelen dat de geiiiceuto met De vergadering hesluit overeenkomstig dit advies De voorzitter stelt voor eene cui iimssie tu bonoeiniu van rie ledeu om do ondcrwijzirsvergadinng bij te wonen en benoemt nadat dit voorslel is aangiuouHU daartoe de hb Droogkever llemy en v Gennep Verder wordt goedgekeurd do vourgfsUUe af en oversehrijving vau posten op de bcgrooting van uitgaven dieust 11 71 Naar aulriding dezir overschrijving wordt eene korti discussie gevoerd over het al of lurt verder verlichten van de Boelekade B eu W stellen voor te biproeien dit beswaar by minoelijke schikking op te heffen Wordt ovcrgegaaa tot de binoennng van twee leden lo de eomniissie van fabricnge en vier voor de verordtningto SU blijkt blj stemmiug dat heikozrn ijn de hb d Prime en U W Wcttcrbsnu lii de cumuiiBkie van fabricage en in die voor de verorddiiugtn de hb Mr J L A de Grave W J Foptnijo Droogleever J Keutingcr en Mr P P P hlst Hierna eindigt de vt igadering na begoten te bebbou tot uitvoering onder resuiiitio I I i i I I I I I II I 1 rmmmm INOEZONDEiN Eeiic vraag tu het publiek belang Vrijdag nacht tnn ilf unr zaterdag ocblenil half vijf vervolgens rnlerdag en zondag bij tusscheiipo M den geheeleii dug rd er in de Vogelensniig gOSCboton er uerc v iu een lUercii bruidspaar VV unieer men nu lirileiikl lioe liiniUTlijk d it schieten des naohls des morgens zoo vrucg en den cheelen oudug voor rustige burgers i hoe gevaarlijk di herbaalde schrik voor iekeii iti de iiii isie buurten kun zijn hoe groot het gev iur is voor mensc ieiilevciis de ijl het geweer gewoonlijk iii onbekwame hniiilcii IS voor brand de gl dut schieten mecstiil UI de omnnldelgke nabijheid van houten gebouucn van massa s licnuip tn touw geschiedde als men dan wret hoe in eene naburige stad wiarvroeger ook veel geschoten werd die liefhebberijbedniiid is toen ee i paar overtreders eer waurgestraft nelden en nis men dan op de vraag Kunde politic dat niet tegengaan ten antwoord krijgt Ncen ant dnt is ioudsch gebruik dan d e ikin het publiek belangde vraag Is dat waar Kanonze wakkere poiilic zulk een schromelijk mie iruikniet legeiignnn Efs Inwonki MARKTBERICHTEN 2J Gouda B Sept Hij kiemen om et bi vu de prij eii ongeveer al iii de vorige week Tarwe puike Zeeuwsche per hcclol ƒ 10 70 ïi ƒ 1 1 1h mindere ƒ 9 75 a ƒ 10 tiO Nieuwe puike f 10 10 n 10 2i mindere 9 lOÜ lO Kogge puike j j r i 5 f t io mindere worden v in ƒ 6 tot 7 Jerat winter ƒ 6 li 6 25 dito zomer 5 25 a ƒ i Haver korte ƒ i 50 ïi ƒ 5 Lange ƒ 3 75 ü ƒ 4 40 Voererwteii ƒ 7 50 ii 7 70 Hennepzaad weinig gevraagd op 10 gehouden De aanvoer ter veemarkt was niet meer dangewoon en in alle soorien was de tandet lusteloos dit was mede het geval met varkens n biggin maar schapen gingen vlug an de hand Kaas Aangevoerd 61 partijen prg cn van ƒ 22 ü ƒ 3li Joeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter 1 10 li J 1 20 Burgerlijke Stand GtaoKtN fl Uept Gerrit ouders G Verdouw en J vuu der Dussiu OMvKiHim 5 Sept F Vrcdenbnrg 2 ni imvwii 7 Sept O Beer en A Ypelaar A do Koster tn M lluniieur A J Plak en t W van der Kuil ADVERTÊNTIEN Openbare Scholen De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda brengt ter algemeeiie kennisse dat op WOENSDAG den 14 SEPTEMBER 1870 inschrijving zal worden gehouden voorde Kinderen wier plaatsing wordt verlangd nau de i Openbare Jongejuivrouwenschool de HolliindI sche Bur j erschool voor jongens en die voor meisjes de ïuascheuschool voor iinuvermogenden ot nau de Stads Armen en Bewaarschool benevens aau de openbare Scholen verbonden Avondschool De insehrüving zal plaats hebben op bovengetueldeu dag des namiddags te v jf nreu in de respective schooUocalen Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Burgerschool voor meisjes on jimgeus zal het bij genoegzame plaatsruimte in die Scholen voldoende zijn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tussclienscbool wordt verlangd eene verklaring algegeven door Heeren Wijkmeesters dat zij in staat van niinvermogendheid verkeeren terwijl zfl die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zy bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten by hunne komst ter Schole voorzien zijn van een bewijh van wel afgeloopen vaccine of doorgestane kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving eeiio kinderen op tie Scholeu meer zullen worden toegelaten vóór de volgende insohrjjvmg Namens de Plaatselijke Schoül v ommissie Mr M Büchiiei GütuA 6 Sept 1870 Seeretnrh DE VEREEN f j1IN HU JPBETOON AA i EERLIJKE EN ARMCEDF ta Gouca mani t bekend dot zjj in hare diipóts h t tor steil gevestigd b j Mej STAM op de Wetithav n wjjk B n 141 en by Mej de Wed WI NMALEN op de Turfmarkt wjjk II u 30 verliriji biiiir heeft gesteld exprssseljjk voor gekwetsten vervaardigde F E MD EN teiwijl daar verder steeds voorhanilen zij i alle mogelijke gewone groote en kleine kleedingstukl en Voor een Heer wordt TE HUUR g vroagd tegen 1 OctoVer in het midden der stad huurprijs ƒ 20 per maand niet te boven gaande Brieven franco onder lett K uan het bureau dezer Courant Mevrouw G PRINCE verlangt met November aanstaande eene tweede Meid loon ƒ 50 Kaderstoomboot VDSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s morgens 6 uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijkê Retourkaarten Vavi GOUDA naar Moordrecht 9 16 1 24 8 28 6 45 10 28 Nieuwerkerk9 15 ll 33 1 24 3 28 4 81 6 45 10 88 Cnpelle 9 15 1 24 3 28 6 45 10 28 EoiiEKiuM 8 18 9 16 9 53 1133 1 24 1 63 3 28 4 31 6 45 7 28 10 28 Zevcnh Mocrknpelle 6 56 9 18 3 31 8 48 ZoeleriD Zeg iinrd 6 66 9 18 11 36 12 53 3 31 8 43 10 31 Voorburg 6 66 9 18 8 31 8 43 s Gkavenhaoe 6 56 8 21 9 18 9 56 U S6 12 53 1 66 3 81 4 34 7 31 8 48 10 31 Oudewnter 6 58 9 61 11 34 8 31 6 43 6 46 8 23 Woerden 6 58 9 51 11 34 8 31 6 48 6 46 8 23 Harmelen 6 58 8 2n 9 51 11 34 12 56 3 31 6 46 8 23 8 88 UTiiPcin H 58 8 38 11 84 12 66 8 43 8 31 6 46 8 23 8 3S Amsiebdam over Harmelen 8 20 9 61 11 31 18 66 8 28 6 43 8 38 Utreeht 6 58 8 38 11 84 2 48 8 28 Naar GOUDA van Moordrecht 6 41 9 32 11 12 12 37 3 14 6 27 8 6 N euwerkerk 6 33 9 25 11 5 12 31 3 8 6 20 7 69 iipelle 6 24 9 18 10 58 12 24 6 13 7 53 UonKiiDAM 6 15 8 15 9 10 10 60 12 15 2 20 2 56 6 5 7 45 8 15 Zoenh Moerkapelle 6 36 9 80 12 36 4 7 6 18 8 Zucierm Zegwaard 6 2B 7 54 9 19 12 25 3 5b 6 6 7 50 Voorburg 6 11 9 6 12 11 8 41 6 51 7 36 sCuAVKVHvoh 6 5 7 40 8 9 10 55 12 6 2 2 50 3 35 5 45 7 30 8 Oudcwater 8 37 8 50 1 8 8 1 4 2 6 16 9 57 Woerden 8 29 8 43 11 06 10 69 12 68 2 54 8 55 6 6 9 51 Harmelen 7 58 8 21 8 38 9 28 12 51 1 80 2 50 6 9 45 UTiiEdir 7 35 8 5 9 10 10 50 12 35 1 10 2 30 3 35 5 4 6 43 9 30 Amsterdam over Harmelen 7 15 8 8 60 10 16 2 5 3 35 6 30 Utrecht 6 M 9 JO 11 20 2 40 4 30 8 15 iouda Druk van K llriukinuu