Goudsche Courant, vrijdag 16 september 1870

f i WMIW w iw wpi i wjii i n iwBwi i i i ywwwf 1870 N 946 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advcrtcalieblad voer fioada en öffistreHcn De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dajf der uitgave k1 0 ingnn A btót TEMBEU 1870 iir in het koffijhuis nthoniestraat van n ERF in Kb 1 van alle affaires e Marktte Gotuia iet huis beneden ken eene oinneii ilder en boven hot n zolders S PÏEMBEa 1870 1 re in het huis aan NL 237 van eenen N I eene groote partij IF fCTUREN KÜR voren te zien te bekomen ten kan1 O ITÜIJNDROOG De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 Vrijdag 10 September ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1050 1720 2000 700 132 133 134 C7 1100 135 3 5 165 136 1140 137 119 8 Andere uitgaven niet tot de vorenstaande behoorende 450 32512 Hoofdst Vni Kosten voor het armwezen subsidiën enz aan onderscheidene instellingen 1 Belooning van doctoren heelmeesters vroedmeesters vroedvrouwen enz 121 2 Kosten v d Gemeente apotheek a Onderhoud Belooning van den apotheker en van de bedienden c Geneesmiddelen Plaatsing en verzorgingskosten in de gestichten te ümmersclians en vceuhnizen Kosten van verpleging vananne krankzinnigen Bijdrage in de uitdeeling van spijzen aan behoeftigen Subsidiën aan godshuizen a Ain de beide gasthuizen b Aan het besteaelinghuis voor kinderen e Aan het wees en selmoeseniershuis 7 Subsidiën aan armbesturen a Aan hetburgerl armbestuur b Aan t Israëlitisch armbestuur 120 3100 150 1275 2075 122 300 123 2000 124 360 125 8987 2800 4000 5700 484 126 f 31231 Hoofdst IX Renten aflosaingen enz Reuten V bijz geldleeningen 495 Afloss V bijz geldleeningen 13000 Pensioenen lijfrenten enz 2052 Gratification 440 Schadeloosstelling aan de Hervormde kerk wegens het gemis van begrafenisregten 2400 7l9287 Hoofdst X Andere uitgaven niet onder de vorige hoofdst begrepen Kosten der kamer van koophandel en fabrieken 200 Premie aan vrijwilligers voor de nationale militie 80 3 Kosten vallende op het houden der lotingen voor do natio ïiale militie en schutterij 40 Hij voorsihot te verstrekken reiskcstcn aan nülitiepligtigen 100 Kosten op het vervoer van zieke militairen cu gevangenen 100 6 Kosten van den jjk en herijk der maten en gewigten enz 30 127 128 129 130 131 I O EMBER EEN BIEEID g Irag in het Kof p de Markt hy r on aan bovenge nstillesy vai de RAKOGZY h ilr ke werkingen ofi Mid Dr Balling i ei Dr DiEUF hanivel inswaardig tegen igi organen gebrekht bloedsgebrek als ne png tot jicht en er flacon 50 ets l ekrrJ W BOERS tiielbn X VERZENDING T b ALION et Il ir 1 g heel berustende op n I eregtvniirdigd door ev II is een miildel ie Tirsterken op iiieu r waardoor de zie eder krachtig rast cht en verhelderd ü nieuw geKorden tnde stelsel OIO elk vermengen is ten eu duizend en by zulk een vetmeng de haren te pnrfu uil en week mankt Bnr voor ongein ik roei vim het hiinr gg Prof Pergrcr ruiken hetwelk ii is gesteld bij Gouda 1 irbi h rfri diet Ml c te urdei ia II om uren II 1 vul len dl gt i ini VN IM iiikiiiati trrd BEGRQOTING DBE INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1871 Bevolking 16520 zielen Slot UITGAVEN Hoofdstuk VI Kosten der plaatseiyke gezondheids politie 1 Kosten van toezigt en onderzoek der openbare vrouwen f 120 2 Kosten van koepokinenting 100 3 Toelage aan de gezondheidscommissie 200 4 Toelage aan den geneeskundige belast met de doodschouw 100 5 Kosten van de bad en zweminrigting 300 6 Kosten op het keuren van vee en het begraven van afgekeurd vleesch enz 75 f 895 Hoofdstuk VII Kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen 112 1 Kosten voor de Latijns scholen a Jaarwedden der onderwijzers 2 300 b Kosten van schoolbehoeften 100 c Vuur en licht in de scholen 40 d Onderhoud der gebouwen e Vergoeding aan denR ctor voor gemis van vrije woning 400 ƒ Toelagen aan Curatoren 105 113 2 Kosten voor de midd scholen a Jaarweddpu der onderwijzers 3200 b Kosten van schoolbehoeften 350 c Vüur en licht in de scholen 350 d Onderhoud der gebouwen 335 114 3 Kosten voor de lagere scholen o Jaarwedden der hoofd en hulponderwijzers en onderwijzeressen mitsgaders toelagen tenbehoeve van kweekelingen 16175 b Veranderlijke belooning van de onderwijzers c Onderhoud der school enz d Kosten van schoolbehoefteu e Vuur en licht in de scholen Vergoeding aan het rijk in het pensioen der onderwijzers en onderwijzeressen 4 Kosten der bewaarscholen 5 6 Kosten der muziekschool 7 Toelage aan de Libry 100 138 7 Kosten voor openbare vermakelijkheden feesten enz f 100 139 8 Kosten van brandverzekering 140 141 der gebouwen 700 Kosten vallende op het voeren van gedingen 100 Kosten v in regtskundig onderzoek betrekkelp het instellen van gedingen 30 IL Kosten van gemeenschappelijke zaken belangen enz 900 12 Uitkeering aan het ryk van het aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen 400 13 Uitkeering aan de Herv kerk teMoordrecht moorden afstand van t grasgewas van een gedeelte van den hoogen Schielands Zeedijk 50 14 ld aan de gemeente Waddinxveen vroeger Broek voor id 12 15 Kosten op het houden van verkoopingen en verhuringen 100 147 148 Kosten op het aanbesteden van werken en materialen 1200 Kosten van het bouwen van een jagersstal op het jaagpad langs de Gouwe nabij gemeente Gouda 2200 6292 Hoofd XI Onvoorziene uitgaven 149 1 Onvoorziene uitgaven 2585 VERZAMELING der UITGAVEN I Huishoudelijk bestuur f 27126 II Kosten voor werken enz 84916 Hl Kosten voor eigendomm enz 50594 81 IV Kosten vau iavord v belast 2995 V Kosten der op veiligheid enz 23221 VI Kosten der plaatselijke gezond heidspolitie 895 VII Kostenvoor het onderwijs enz 32512 VIII Kosten v hot armwezen enz 31231 IX Renten en aflossingen enz 192S7 X Andere uitgaven 6292 XI Onvoorziene uitgaven 2585 Tot vu DER UiTG WEN 281 554 81 B A L 3SrS Plaatselijke inkomslou Plaatselijke uitgav en 13 VI11 S u no ƒ 281 657 31 281 654 81 50