Goudsche Courant, zondag 25 september 1870

3 1870 N 950 te Gouda Int zjjn den 24 sten gevestigd n 228 de Westhebben op uiiu rnoeuid Zondag 25 Seirtciiiber GOUDSCHE COURANT NIcüws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave fflUZIEK Franeker Koningin A f 0 90 C 0 60 D 0 40 C 0 50 0 20 lATIS steeds voor Gonda Wttldwol idi lijders te vergeef wijzen der Gezoud oeiiingen enz zenuwen het levereu van KA6GHELS ook door De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VÜIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 iiranco pei post f 2 BUITENLAND Buiicniaiulscli Overzicht Omtrent de anngekondigde bijeenkomst van Jules Favre en Bismarck is niels naders vernomen Beriohten uit Pargs zijn na ile insluiting niet te wachten en Tun Duiische 7ijde is atleen medegedeeld dat men den heer Favre uel wilde ontvangen en bem de vredesvoorwnarden mededeelen maar niet hIs minister v o buitenl z ken Hij i in Bismarck s oogeu een der invloedrijke toongevers viin de hoofdstad maar geen oflïeieel persoon Kerst wanneer de Tertegenwaordigers des lands hun sanctie gegeven hebben thh de nieune orde v u zaken kan er van definitieve onderhandelingen sprake zyn De vervroegde verkiezing schijnt diiu uok voornamelijk bel gevolg te zijn vnn de duor Kngelsche tusscheukomst gevoerde ondeihandrlingen lii de door de Duitscheri bei elte aireken erkennen deze geene andere autoriteiten dan de keizerlijke ambtenaren omdat deze alleen door een wef erkend gezag zyn aangesteld Vooral op ree flijk gebied schijnt deze zonderlinge verhouding annleiding tot verwarring te geven vonnissen worden er althans niet geveld Binnen Pnrys schijnt de vrolykheid de it wouers volgens de laatste berichten niet te begeven Het groote publiek dat niet genoeg doordenkt om zich een juist denkbeeld van den toestand te maken beschouwt de belegering als een grap kim bonne farce waarmee ze de Pruisen beet hebben On lertusschen verbroedert men zich in afwachting van het vertrek der Duitsche indringers om dan de gematigde lieden als de tegenwoordige regeering op zij te zeilen Üe burgery hoopt echter de ultra s in toom te houden die wat te verliezen hebbeu de gezeten burgers zijn niet van plan om zich ter ille van de on eeinbaarheid hunner stad te laten rnineeren Ondanks bet weinige geloof ilat alle verhalen omirent Pruisische spionnen verdienen is het toch vreemd dat de Köln Zeil voortgaat particuliere correspoiiten uit Parys te leveren ook na de insluiting van die stad Het spreekwoord zegt men moet den huid van den beer niet deeleii voordat de beer gevangen is Dal geldt ook van de Duiische eenheid Toch is hel vergefelijk in de Duitsche gouvernementen dal zij er zich reeds mede bezighouden Want Bismarck s levensdoel is voor hel groolsie deel hrreikt wat ook verder de loop van den oorlog en de vredesonderhandelingen zg De quiestie is nu alleen zal de NoordDuitsche bond ook zonder wijziging van conslilutie de Ziiid Duitsche stalen opnemen of zal Noord Duitsehland opgaan in een groolen Duilschen boni op nieuwe grondslagen gevcsiigd Beieren vooral is de laatste meening toegeilaan en zou garrnc van de gunstige gezindheid ten zijnen op iehic gebruik maken om onafhankelijker te blijven din na de gebeurtenissen van 18R6 a iii Hessen en Saksen vergund is Het poslwezen en de veriegenwoordiging in het buiteiil ind ji zelfs voui een iliel do militaire leiding zou men daar niet lieheel in handen van het bonds presidinm v illeii zien Ovcrigrn ligt het veld vnor onderhandelingen nog open de minister von Tliile Bismiirc ks rcchlcrhand is pas lianr Munclifii crtrokkrii lieii goed treken is hel dat zelfs de Ultramoiitanen hun ingekankerden haat jegens Pruisen laten varen en op zekere voorwaarden hun medewerking tot het tot stand brengen der groote Duitsche eenheid willen verleenen Straatsburg en Toul kunnen niet lang meer weerstand bieden Metz is even sterk als ooit Franschc berichten omirent schermutselingen en bniten verhouding gunstige resultaten verdienen als allijd weinig geloof Te Versailles zyn door de Pruisen tOOO mobile gardes gevangen genomen lerwyl St vres door hen op ver oek der inwoners bezet is Ufde republikeinen het den gezeleu burgers te bang maakten dan wel of er een andere reden voor bestond blijkt niet Uc pauselijke troepen Ie Rome zijn door de Italianen ontwapend en naar Civita Vecchia gezonden de vreemden zullen het land moeten verlalen zoodat de Hollandsohe zouaven aan den ouderlijken haard de wiuterkwarticren zullen kunnen betrekken De Oustenrijksche regeering heelt de gouverneurs van Silezic Moravie en Tyrol op voordracht vnn den miiiislerraad ontslagen De Spaansche gezant te Parga Oloz apa is terugge oepeii omdat hij te grif geweest is naar de meening zgner regeering om de Fransclie republiek officieel Ie erkennen De Russische regeering spreekt formeel het gerucht van buitengewone militaire loernstingen tegen Te Brussel is in de nieuwe b jeenkuinst der kamer een credietaanvraag van S i 56 Sali frcs ingekomen en naar de afdeelingeu verzonden P a A N K R IJ K De haat van Pargs tegen den keizer is thans tot eene ongekende hoogte gestegen Eten als generaal Leliueuf generaal Failly en zoo vele anderen meer heeft liij zijn land verraden De verbittering legen Napoleon 111 ordt nog gevoed door het feit dal ill de op de Tuilencn gevondene papieren eene zeer nauwkeurige beschrijving is gevonden van de militaire middelen en krachien der Pruisen die op een millioen strijdvaardige mannen werden geschat nlioe kon roepen de verbitterden u l met die kennis de zedelooze man opzettelijk den oorlog uitlokken Die haat tegen den exkei er is zoo slerk dat zelfs de kinderen daardoor zijn aangetast Roep eens Leve de republiek zeide iemand tot een twaalfjarigen knaap en deze gehoorzaamde dnilelijk met groolc geesldrift Maa roep nu eens Leve de keizer I en dan zal ik u gelil i t tn hernam de man en het kind antwoordde Liever sterven en liep verontwaardigd weg ENGELAND De Dailij Nevs beweert dat de beantwoording der vraag vrede of oorlog thans alleen bij Frankryk bernsl Het wordt op het laatst tijd dal wij alle illusieii laten varen en de zaken bezien zooals zij in werkelijkheid zijn Al sjmpalhisceren wij met Prai krijk al keuren ij hel geven vnn waarborgen in nfslaml van grondgebied niet goed toch is het zeker dat Diiiisehl inil zoodanige waarborgen hebben w il en geene andere voor zijne loekomstigo zekerheid Hel 18 met meer dan billijk hiei to herinneren dut de ergste voorwaarden thans aan Frankrijk opgelegd niet erger zijn dun die clko het zelf ADVERT E NTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlüke Nommers VUB CENTEN onder welken regeeringsvorm ook aan zijne vroegere vyanden verplicht geweest is toe te staan Niemand twijfelt er aan Parijs zal lang kunnen vechten en Frankrijk als het wil kan den oorlog nog met menigen bitteren en bloedigcn dag verlengen Maar het is hier geen gevecht van gladiatoren waar de strijd zoo lang moet duren totdat het lijk van een der beide yarlijen op den grond nederbonst Het ligt geheel aan Frankrijk Parijs te redden en morgen vrede te hebben indien hel zich eeuige opofiering wil getroosten die het misschien na een langduriger oorlog toch zou moeten doen Noch vaderlandsliefde noch mannelijkheid verlangt eene verdere tentoonspreiding van heldenmoed of bloedverspilling zonder doel De i o beschouwd een wapenstilstand als geheel onmogelijk Parijs moet zijn vlugheid om altijd voor de natie Ie willen handelen boeten door zijne poorten voor den vijand open te stellen of aan de pogingen van den vyaiid weêrsland te bieden om zelf die poorten te openen Indien lijd geen hoofdzaak was konden de Pruisen voor Parijs kampeeren een wapenstilsland toeslaan en de beslissing der constitueerende vergadering afwachten Maar lijd is v in belang Dus hoe ook de onderhandelingen mogen worden gevoerd en welken toon zij mogen aannemen hel beleg van Parys is onvermydelijk DUITSCHLAND Metz levert den bladen rijkelgk stof door de geheimrinnige en elkaar steeds tegensprekende berichten die er van bekend worden Sommigen beweren dat de helft der bevolking reeds van honger is gestorven en de stad zich dus spoedig zal moeten overgeven Anderen meenen daarentegen dat er rijkelijk overvloed heerscht en Bazaioe het nog maanden kan uithouden Neemt men van beide niirrsten het gemidilelile dan zal men nog wel het ilichlst bij de waarheid wezen Zeker is het intusschen dat van lene geregelde belegering geen spraak kan zijn iets wat voor een deel te danken is aan het ontoereikende belegeringsgeschnt dat voorhanileii is waarvan het meerc ideel niet zoover draagt als noodig is om de vesting schade te doen Anders is het gesteld met Straatsburg dat naar de bekentenis van den franschen komniandant zelveu het niet lang meer zal kunnen uithouden Natuurlijk is echter generaal Uhrich vast besloten tot het uiterste toe tegenstand te bieden zoodat men in Parijs hoopt dat de stad in allen gevalle nog ocnigen tijd de Duilschers zal bezighouden Aan de belegering van Toni wordt evenmin als aan die v in Melz ernstig gedacht Hoewel de stad het geregelde vervoer zeer belemmert en daarover in Duiischland zeer wordt geklaagd is het aan het helegeringscorps nog niet mogen gelukken de stad die bovendien nog door twee heuvels wordt beheersuhl meester ic worden Met onbegrijpelijk veel moeite heeft men langs de slechte wegen door regen on storm bijna onbruikbaar gemaakt belegeringsgesohut naar de vesting gevoerd dal echter niet kraehtig genoeg bleek te zijn om bres te schieten Zoo rust dan het bombardement totdat betere kanonnen li a aangevoerd