Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1870

het lot van Straatsburg deelen Ten slotte zal er dan toch eene meer bedaarde partij te l arijs opstaan die de klimmende vredusweuschen der Fransche iialic zal weten te vervullen i i if I 1 ir if f 1 I f sidloii liccfi cker daartoe bijgedragen Maar de vprschillendi Icil irs der socialiatibche partij waaruniler vuor l dn bokcnile Cluserel moet gerekend wordi n vonden liirrliij niel hunne rekening Zij gaven hel volk te verslaan lal bet hier niel enkel om eene quiEstic van loon te cloen was dat de staatkundige quiEslie er ook mede was gemoeid en dat de reactie weer hot hoofd opstak Hierop verschenen gewapende revolutionaire benden voor een kazerne de werklieden stormden het audhuis binnen en joegen den gemeenteraad neg er werd last gfgeveji om den prefect den maire en den kommandani ie arreeteereii j wijders werd verlclaard dat liet bestuur opgedragen was aan het eoiuiié van openbaar elzijn hetwelk uit de leiders der socialislisohe parlij s saraengL Sleiil iJe generaal Cluserel werd tol komniaiidant benoemd en als oodaiiiif belasi niei de orgnni atie vnn de nationale verdciiiging te IjVuii De nationale garde en de gezeten burgers kwamen hierna op de been om aan het ge eld van den revolutionairen hoop een einde te maken Zij togen in de e rsie plaats naar hel raadhuis om zich van de hoofden der beweging meester Ie maken terwijl de gewapende burgerij zich naar andere punten dor stad begaf om de onruststokers te verjagen en de orde te herstellen Uit alles had den 2Ssten September plaats De tijdingen langs gewonen weg loepen niet verder zoodat zij den uilslag van het coiiHict tusschen de beide partijen want tot eeii conllici scheen het te moeten komen niet melden Doch per telegraaf is sedert bekend geworden dal Cliiserct en de ho ofden van zijn aanhang gearresteerd zgn en de rust hersteld is DUITSCHLAND Straatsburg de oude Duilsehe vrije Bijksslad werd den 28sten September 1681 door de l ransche Iruepen onder maarschalk Louvois overrompeld zoiulcr dat vooraf de oorlog was verklaard Den Scii September 187 ü werd de stad door de Duilsehe troepen weder veroverd iBtl jureu is zij dus in Fransche handen geweest De belegering heeft 48 dagen gcduunl van den lln Angustus toi den 27 September Vanden Un tot den IV Augustus is ds stad alleen ingesloten geweest Den 14n Augustus nam de l rulsisehe generaal Von Werder het bevel op zich over bet belegeringscorps bestaande uit 1 Badensche en 1 Pruisische divisie reserve en garde landweer Hel bevel over de belegeriiigsartillerie was opgedragen aan luitenant generaal Von Decker lenvijl tot ingenieur en ahef was benoemd de geiieraal majonr Mertens bekend door de belegeriugswerken um Diippel en het aanleggen van de vestingwerken van Dresden en Kiel Den 24u Augustus is het bombardemeiil begonnen en den 20 en 22 Septeiuber werden de lunetten 63 en 52 bezet waarmee lie bestorming der stad werd mogelijk gemaakt De Pruisische Kord JUg Zeit biengt hulde aande dapperheid van het Fransche garnizoen en beschouw de iuneming van de stai iral daaromvan gewicht omdat het belegering jui unmid delijk naar l arijs kau vervoerd worden De oaderhandelingen over de capilulatie jign begonnen den 27en s namiddags oiu 5 uur en naren s avonds 9 uur zoover gevorderd ilal het bcriclii van de overgave naar het koninklijk hoofdkwartier kon geseind worden s Nachts om 2 uur is de capitulatie geteekend en s morgens 8 uur van den 28 rukten de Duilsehe truepru de stad binnen Do capitulaiie van Siraatsburg zoo sidirijft een Iierlij er bericlitgever is de weigering der l arijzer regecring die vesting in verband lul den wapen til tand door Frankrijk aangevraagd over te geven op den voet gevolgil Het veroveren van den Eizas is daarmede voltooid en die landstreek zal nullschland dat nimmer meer éin was dan nu wel niet weder ontnomen worden De zinledige redeneering n der Fransche bl nieu in Frankrijk en België zullen dal feit wel niet uugedaan kunnen maken Wat nu vervolgt de schr de mejedeolingen van Jules Favre omtrent zijn onderhoud met graaf von Bismarck betreft zoo onlwaarl men spou lig dat daarin Wiiar en onwaar ondereen is gemengd en dat Jules Favre de indrukken welke de Fransche onderhandelaar van de aanwijzigingeu van den bondskanselier ontving alsmede de gevolgtrekkingen die hij uit haar afleidde mei nl ile lieliendigheid van een advocaat als de eigen uitdrukkingen van graaf von Bismarck voorstelt Daardoor unlslonilrn dan ook die openbare onwaarbeden gelijk de eisch Tan het fort Jlunt Valérien Met zulüe luiddele i zal hel voorloopig bewind zijn twijfelachtig bestaan niet verlengen ook al mogen de Belgische bladen van bewuuderiiig zijn opgetogen over Favre s pleidooi Metz en l urijs besluit de schrijver zullen OOUUA 4 OcTÜllEll Naar wij vernemen zijn Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde gemeente alhier Zuudagavuml ter builpjigewone vergadering door ilcn president kerkvoogd opgero en n I f de e oen voa Siiteld een protest van de collegiën openbaar te maken legen het schrijven van Mr J H van jennep onlangs in onze courant gepubliceerd Nadat dit voors el van verschillende zijden bestreden was werd het ingetrokken en besloten niet uit naam Jer beide culligiön op lat schrijven te antwcorden Bnrgerpligt zal blijkens achterstaande advertenlie een schiet wedstrijd houden op aanstaanden maandag Zij ilie prijzen daarvoor willen afslaan knniien itie bij de regelingscommissie zenden Het gevaar om in den tegenwoordigen oorlog te worcten gesleept mojje groutendeels voor ons verdwenen zijn toch blijll hel gulden woord zoo gij den vrede wilt bereid u ten oorlog iieharligcnswaard en zy die waarduur dun ook zich niet mede ten oorlog bereiden kunnen nu alweer looiien ilat althans gebrek aan sympathie niet de reden vi van hun achterblgven wij hopen dal er vele prgzen zullen geschonken worden en de dag van 10 October voor velen een aangename feestdag moge zijn Op het adres van antwoord der tweede kamer op de troonrede heeft de koning het volgende geantwoord Mijne Heeren ik dank de tweede k iiner voor haar adres van antwoord en verzoek f mijne Heeren haar dien dank te willen overbrengen met de verzekering dat hel mij hoogst aangenaam was te vernemen dat zij ook nu weder bcre d is tot het aanvaarden der belangrgke werkzaamheden die haar wachten In de afdeelingen der tweede kamer is het onder uek van de wets ontwerpen uitmakende de Nederlaiidscb Indische begruuling voor 1871 geëindigd en mei hel onderzoek iler Siaatsbegrooling een aanvang gemaakt De gemeenteraad van Delft heeft in hare sitting van ÜO Sept na breedvoerige discussie het voorstel van den heer Hartogh lleys van Zouleveen om mei ingang van 1571 de kermis definitief af te schaden verworpen met 11 tegen 8 stemmen Men leest in hel Leeenler ffeettilad Kr wordt ten algemeen ma iinniek congres tut afschalting van den oorlog aangekondigd Men zou zeker niel minder verstandig doen een dergelijk congres tut afsclmffing der gaiische mai omterie zelf ie beleggen die bij al hel nut dal zij heeft gedaan in onze lagen geen reden van bestaan meer heeft Laatste Berichten Tours i Oct De Gtt elte de Frame zegt dat nu Vuil Bismarck i juistheid van het rapport van Favre bei i t iie de heer Chandordy door den heer Favre belisi is eene nota te richten aan de mogendheden voornamelijk om te bcloogen dat als de heer von Bismarck ile juistheid van hel verhaal van ileii heer Favre in twijfel trekt deze tei einpraak de neutrale mogendheden in de noodzakelijkheid brengt om van den heer von Bismiirck te vraf eii de gestelde eisjlieii definitief aan Ie geven De heer Fuurnicl on minister van marine heefl eene nieuwe circulaire uitgevaardigd om bij de soldaten en oHicieren aan te dringen om de militaire discipline in acht Ie nemen St Petersburg 3 October T a Mimlmj iremie kan op grond van geloofivaardige inlichtingen de alarineereiide tijiliiigen lietretfende bepaalde wendingen in lluslaiiii s politiek en de krijnsloerusiingen van Rusland tegenspreken en verklaren dat zij allen groiifl missen Deze jferiielilen berusten allen op Ie bewering dat Ignalielf de Russische gezant te Konstanlinopel zich tmtrent die krijgstoeruslingen zou hebben uitgelaten De krijgstoeruslingen van Kusland bepaloti zich toi de gewone reernteering Zij hebben niets onruslbarends De f Jn agfi evne cunstaieert leii slotle dat de verstindhoiiding lusschen de kabinetten van Wecnen en St Petersburg lo nauivernood iets te weiiBelien Berlijn 3 October OJieu el Dit Versailles nordl van 2 dezer gemeld De verliezen der Fran schcn in hel gevecht van liO Sept bedragen moO doodcn en gewonden waaronder de brigade generaal iiiilham 3ÜII ongekwetste Franselien zijn gevangen genomen Aan onze zijde bedragen zij Ml doodcn en circa 120 gewonden Onder de doodeii zyu S officieren Op 1 en 2 dezer hebbeu de vijandelijkheden zich bepaald tot geïsoleerde schoten uit de forten Tours 27 September De beweringen omtrent het aanslaand vertrek van den paus uit Home zijn onjuist Louden 3 October Het gouvernement heeft gisteren eene nota van den heer von Bismarck ontvangen waarin deze zyn onderhoud met den heer Tnles Fi re i Fe ri re arliohl Dt iol is gedagleekend van 27 September Berlijn 3 Oct De staats Jnzeiger deelt mede dat Jules Favre zich lot von Bismarck heeft gewend met verzoek dat kennis zul worden gegeven van liet tijdstip waarop met het bombardement een aanvang zal worden gemaakt en dat tevens iedere week aan een postbode met brieven doortocht zal worden verleend De heer von Bismarck heeft geantwoord dat overwegingen van militairen aard het mogelijk makeu kennis te geven van het tijdstip waarop met het bombardement een aanvang zal worden gemaakt dat open brieven waarin van een militair standpunt niets bedenkelijks voorkomt zullen worden doorgelaten maar dat het inwendige eeiier belegerde vesting voor het overige niet geschikt is om tot middelpunt te dienen voor het diplomatiek verkeer Ook de neutrale mogendheden zijn die meening toegedaan daar zij anders hare gevolmaohtigilen niet van Farys naar Tours zouden gezonden hebben Kopenhagen 3 Oot De rijksdag is heden geopend De koning doet in d rede uitkomen dat het hem deur de handhiiving van s lands oni ijdigheid is gelukt hei land voor de rampen des oorlogs te behoeden ofschoon niemand de gevolgen en de wending van den oorlog kon voorzien De koning heelt de vaste hoop dat de queslie tusschen Denemarken en Pruisen die nog niet geregeld is opgelost zal worden op eene wijze welke de zelfstandigheid van het rijk verzekeren en d goede betrekkingen met den machtigen zuidelijken nabuur versterken zid Aan net slot wordt de wcnschclijkheld te kennen gegeven dat de zitting kort moge duren Berlijn 3 October De Staats Ameiger deelt den inhuud mede van een circulaire des heeren von Bismarck aan de vertegenwoordigers van den NoordDuitschen Bond in l bniteiilanil betreffende de bijeenkomst des ministers met den heer Favre te Ferrièrcs De heer von Bismarck betwist de juistheid van het rappori des heeren Favre op meet dan cii punt Hij doet vocts uitkomen dat de door hem voorgeiielde voorwaarden tot een wapenschorsing zeer redelijk zijn geweest Hel blijkt dat het niet in de bedoeling van het voorloopige Fransche bewind scheen te liggen om de verkiezingen voor de constitneereiide vergadering ook ie doen i aats hebbeu in de door Pruisen bezeile proviu n Zulk een voornemen nu strekt niet om de moeilijkheden voor het sluiten des vredes uil den weg te ruimen De indruk van den heer v Bismarck was dal h t bedoelde bewind vreesde dat de openbare meening in Frankrijk zich len gunste vnn den vrede zou verklaren Berlijn 3 Ool De Nord DeutKhe Zeit meldt uit NewYnrk dat van daar grooie hoeveelheden soldatenbrood naar Frankrijk warden gezonden Een Fraiiseh schip heefl Amerika met eene lading wapens en krijgsbehoeften verlaten Den ITden September ia voorts eene Fransche stoomboot van New York naar Brest en Havre vertrokken met 20 gelrokken kanonnen 4fi0 000 patronen en duizenilfi geweren Ca nstadt 2 Oct in eene alhier gehouden cii druk bezochte vergadering van notalielen is een adres goedgekeurd aan den koning van VVurtember waarin wordt aangedrongen op toetreding lol de cunslitulie van den Noord Duitschen bond NeufChateaU 2 Oct Twee duizend Pruisen zijn door Void getrokken Naar men verzekert zonden zij zich bij een nieuw korps van 100 000 man aansluiten dat gevormd wordt en bestemd is om naar Lyoii op te rakken INGEZONDEN Aan de redactie van de Goudse ie Courant Mijnlu cr de Uedatteur In tl U52 uwer Courant beantwoordt de heer M A Vi Vorstman mijne opmerkingen over do lra te nentsverlioogiiig der predikanten in verband mei den gunstig genoeiuden toestand der finautiën Vergun mij nog mei een enkel woord hem te antwoorden Wat aangaat de rijkssubsidie voor t on K il ïii U I l l ll l wftlib V SH hl 4 r ill Gt il lim lmtn torn liliill i l 7 5 1 Wil 11 te ml If ktilpiitaioliiliii jll m lil Imkii iI H hl iiiileiiif lil J i o ii 1 lMDiiiiiinii tliliii i fl i i iu Ujiltff Ji iMiv II lilW 11 fUml cil lltl ni Ipi km èiM itfHiitM ► llM jtul U II Mi p KtJ IJIbIiiI tilt li ifil Jlil Irfilijl itmijt 11 1 tftntr l f TfliVd i ffanlrto m f i l k Itllnn o n V iiWiJn b i i i Worn I lii Min J fi Il W I irilil WniJ i M lil hl il f f Aii p I m I F i HO S S p kl H mil rs i v Vi C H V