Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1870

iMlMi N 958 1870 agpillc jurcii met het i8 maagver n ire crking bij oiidcr laxerend e met berigt de oavolgendo eiligewegD321 VrlJJag 14 ckkr GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken uentr De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave lu den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is f 1 75 franco per post f 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOÏE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlöke Nommers VIJF CENTEN reeren heeft ten gevolge gehad dat een behoorlijk saamgestelde troepenmacht uit het leger van den kroonprins genomen onder generaal von der Tann in die richting is opgerukt en er de nog nauwelüka georganiseerde Fransche troepen gisteren een gevoelige nederlaag heeft toegebr icht In het Fransche bericht omtrent die ontmoeting uit Orleans afgezonden wordt die nederlaag erkend Dal bericht zou echter doen onderstellen dat slechts een klein gedeelte van het leger der Loire slaags is geweest en dat het ten slotte zijne positie in een bosch zou hebben gehandhaafd Het Duitsche bericht uit het hoofdkwartier te Versailles spreekt ook wel van een deel van het Loire leger maar doet het loch als vrij belangr k voorkomen en zegt ook dat de vijand in wanorde gevlucht is lu het noordu i van Frankrijk schijnt men ernstig tegenstand te wi len bieden aan du gedetacheerde Duitsche korpsen St Quentin dat daarmede begonnen is bereidt lich op verdere tegenweer voor Men meent bespeurd ie hebben dat de Pruisen van Duitsohcrs spreken de FruRichen nooit dat de Pruisen vooroemen i zijn naar l Noorden te trekken en een inval in Aormandic te doen Havre is echter goed verdedigd en alle voorzorgen zijn genomen om huu den toevoer van vee waarop men na de aatste vangstei bijzonder schijnt gesteld te zijn af te snijden Inderdaad schgnt b j de Duilschers het voornemen te bestaan over Rouaan naar de Fransche zeeplaatsen te trekken maar of die zich werkelijk in goeden staat van verdediging bevinden van de laudzijde namelgk is grootelgks de vraag Cherbourg en Brest zelfs zijn voor een leger zoo goed ala opene sleden Het is niet te denken dat de Duilschers verzuimen zullen van deze voordeelen gebruik te maken evenmin als er langer aan getwyfeld kan worden dat een marsoh naar Lyon ophanden is welke stad naar het oordeel van deskundigen zeer goed kan genumen worden zonder dat men eerst Belfort en Besam on in zyii bezit heeft gebracht Ook de ervaring pleit daarvoor want reeds in 1814 hebben de Oostenrijkers Lyon bezet zonder zich om de beide vestingen te bekommeren In de documenten in de Tuilerien gevonden komt o a voor een overzicht der uitgaven uit de particuliere kas des keizers in Mei 1870 Daaronder bnhooren Aan den heer Granier Cassagnao de tweede termijn eener som van 160 000 frs 16 000 frs Aan den baron D ivid voor Mei 3000 frs Aan den baron Sibuet 5000 frs De baron Da id was afgevaardigde der Oironde viee presiden vau het wetg lichnam en lid van hel laatste kabinet der keizerlijke regeeriiig De baron Sibuet was mede afgevaardigde en behoorde tol de dusgenaamde Arcadiërs De neven en nichten des keizers ontvingen jaarlijks 1 310 975 frs de hertog De Persigny in twee maauden 0 000 frs prins Jablomowski de gravin Giijan mevrouw Claude Vignon de jgeneraal Norris en een aantal andere dames eu heercn die den staat nooit eenige dienst bewe en zyn met verschillende sommen begiftigd Onder andere posten is er een van 1200 fra aim generaal De Failly voor bonbons De hertogin De Moiichy wier naam telkens voorkomt ontving 2 millioen frs als huwelijksgift De zoon vnu den Amerikaanschen Bonapaite haJ een jaargeld van 30 000 fr mevrouw Kulazzi van 24 000 fr haar zuster mevrouw ïurr Hoofdstecg weg OTer de Don bereid volgens te Gouda alleen bij den Heer L nts oDhengelijke Maagpillen i en ening van J J handteekening zich nrmede het doosje wel attent op te gebruik vnn een loop tt brengen 47 naar 33 9 63 33 1 24 1 53 8 46 12 55 3 28 8 46 12 65 1 56 8 28 28 6 3B 28 6 36 S 46 33 3 28 6 30 8 46 34 12 6 2 33 3 28 1 12 56 2 33 3 28 8 33 10 11 34 van 3 13 6 21 30 3 7 6 1 8 27 6 09 10 50 12 15 2 8 6 10 i 26 4 10 6 1 8 1 J lü 55 12 5 2 06 12 56 4 5 9 23 1 9 20 i3 l l0 2 35 3 35 lTHn5 2 20 8 30 l s 9 40 11 20 De in nding van advertentien kan geschieden tot étouu desjaamiddags op den dag der uJtgave der voorloopige regeerinr f omtrent de vooruitzichten op vrede De Timet tegt dal er een gerucht loopt dat lord Lyons het nut heeft doen uitkomen van eei wapenstilstand Graaf von Bismarck antwoordde dat hij overal iea vrede kon sluiten tn zelfs op dit oogenblik maar dal hij een wapenschorsing evenwel slechts te Tarys sluiten kon Bg Metz hebben voortdurend gevechten plaats waaruit sommigen opmaken dat de toestand van Bazaine moeilijk wordt In sommige deelen van Duitschland worden meetings gehouden over de toekomstige staatsregeling v in Duitschland De clericalen springen in de bres voor de zelfstandigheid der afzunderlyke laten en schynen zooveel mogelyk van hun nntouomie te willen redden De liberalen hebben meer het oog op het groote vaderland en willen daarvoor wel ern offer brengen Uit Stuttgardt telegrafeert men De üborale party hield gisteren eene vergadering Op deze meeling nerd de hoop geuit dat er op de biiuis der constitutie van den Noord Duitschen bond eene gemeenschappeluke wetg v ug en diplom iliekc vertegenwoordiging alsmede een geme nschappelijk krijgsweitn zal worden lot stuud gebnichl De scherpe toon die in den laalsttn Ijjd door het meerendeel der Belgische bladen tegen Duuschland werd aangeslagen heeft in veler gemoed in België nnrnst doen ontstaan te meer omdat de Puilschc ollicieuse pers met name de Nord VeuUche Jllgcmeine Zeiiimg uit dit feit alles behalve aangename conclusiën trok De Echo du Farlemetd heeft er op gewezen welke gevaren uit die houding der dagbladpers voor België zouden kunnen ontstaan Do Indepeudauce wijst evenwel die terechtwijzing iif en het blad verklaart rondborstig dut het vrije woord din vryeu Belg past en dat leder vrij is eene meeiiing te zeggen over de groote vraagstukken van den dag De Belgische Katholieken hebben eene talrijk bezochte vergadering gehouden Zij werd gepresideerd door den aartabiss hop te Mechelen Na de voorlezing van hel lar ste rapport omtrent het Fr inschBelgische legioen in dienst van den pauf hcuft de vergadering met e nparige stemmen een protest aangenomen legen he binnenrukken van den pauselijken staat door de Italiaansche troepen Dat protest zal den paus per telegraaf toegezonden worden Op de vergadering is medegedeeld dat de Duittche Katholieken morgen te Fulda een dergelijk protest zullen uitbrengen tjeen dier protesten zal den loop der zaken in Italic stremmen Bij decreet is de Kerkelijke Staat bij Italic ingelijfd en due uit de rij der Europeesche staten verdwenen laat ons hopen voor goed Lamarmora is tot gouverneur benoemd en reeds onder het gejuich des volks Ie Bome aangekomen Uil Engeland niets dan beschouwingen over den oorlog en de wenschelijkheid van den vrede Een enkel blad kan zijn vrees voor Rusland niet alleggen maar over het algemeen beschouwt men de beweerde toerustingen van die mojtendheid als eeu loos alarm Kennisgeving B UT UIG SCHO U W BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der geineeute Gouda gezien art 43 der verordenin t van politie voor die gemeente vastgesteld den j j i H 1865 en afgekondigd den 12 September daaraanvolgende Brengen ter kennis der voerlieden n huurkodsiers dat op Zatardag den 22 October 1870 des morgens ten 10 ure op het plein achter het waaggebouw zal worden overgegaan tot de algemrene keuring biin ier lytuigen Millende de nakeuring der op dat tqditip verhnurde of in gebruik zjjnde rijtuigen plaaU hebben Zntuniag den 29 daaraanvolgende ter tclfde ure en plaatse Gouda den 11 October 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DKOOr LEEVEll FORTUUN van UEUGEN IJZENDOORN BUITENLAND BuUcnIiindsch Overzicht Generaal van Moltke die met z n gebrilde oogen bijzonder goed ziet heeft het noodig geoordeeld hel Fransche zoogenoemde Zuider le er een lesje te geven üe indruk van hel voordeel bij de voor postengevechten door den vijand behaald moest worden uilgewischt en de vorming van een geregeld leger worden verhinderd De Eraiischen erkennen leTf hun nederlaag schoon iij Denaren zich ten slotte in een bosch te hebben gehandhaafd Ziehier het Duitsche bericht uil Versailles Een gemengd korps beslaande uit troepen van den kroonprins onder bevel van generaal von der ïann heeft gisieren een deel der Loire armee bij Orleans geslagen Er werden 1000 krijgsgevangenen gemaakt en 3 stukken geschut veroverd De vjjand vluchtte ongeregeld St Quentin waar op voorbeeld van den nieuwen prefect den oud journelist Anatols de la Forge een heftige tegenstand is geboden schijnt zich op represailles van Duilsrhe jijde te moeien voorbereiden Althans de Indépendance zegt d it er in Valenciennes een grooie beweging heerschie op hel bericht dat de Duilschers gisteren morgen op nieuw eene ofTciisieve beuegirg tegen St Quenlin hebben gericht en dat er een hevig gevecht heeft plaats gehad F B A N K R IJ K Het voordeel lat een gedeelte van hel nieuwgevnlmde leger d er Loire leze dagen o X Orlciuis heeft behaald op een = r iroepen dal waarschijnlijk daar met geen J was dun om levensmiddelen en fourrages te rcqui Zulke daden schoon licht verklaarbaar achten wij onverstandig St Quentin is een open stad doch 7al nu alellig als versterkte pliuiis behandeld orden Zonder ccnig nut nnt de vijand al nel met een talrijker macht terugkomen stellen cinige heethoofden een gunsche bevolking aan oorloiivgevanr bloot Voor de overmacht bukken is iicci lafhartigheid Liiten alle weerbare mannen ich aan de Ijüire lot een gcrngeld leper vercenigen en ii iiir Furys tot onl ei o rukken ilaii duul men zijn plicht Overigens weinig nieuHs Niets vnu de houding